Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RC Sociaal en maatschappelijk domein

donderdag 8 december 2022

19:30 - 22:00

Locatie
Vergaderkamer III
Voorzitter
Elise de Veth
Toelichting

Deze vergadering vindt plaats in vergaderkamer II en wordt live uitgezonden.
Mededelingen voor raads(commissie)leden:
Technische en detailvragen kunt u mailen aan de griffie tot woensdag 30 november 10.00 uur; antwoorden komen op maandag 5 december 2022 beschikbaar.
Een rondvraag voor dit domein kunt u aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
De spreektijdenregeling voor het inbrengen van het fractiestandpunt in eerste termijn en voor het college is van toepassing

Agenda documenten

Agendapunten

 1. Mevrouw Beukenkamp-van Straten heeft in de vergadering van de RC Sociaal en Maatschappelijk Domein van 8 september 2022 ingesproken. Dit naar aanleiding van het opzeggen door de gemeente van de bruikleenovereenkomst voor het pand aan de Mendelweg 1 in Boskoop per 1 januari 2023.

  De reactie van het college naar aanleiding van het inspreken is opgenomen in de bijgevoegde brief. De stichting Oost-Europa Boskoop zal eveneens over ons standpunt worden geïnformeerd.

 2. Sinds 1 januari 2015 zijn de Verordening en Nadere regels sociaal domein Alphen aan den Rijn van kracht, waarin het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet op integrale wijze zijn opgenomen. De Rijnstreek gemeenten Alphen aan de Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop hebben, waar mogelijk, dit beleid met elkaar afgestemd.

  De laatste actualisatie dateert van 1 januari 2022. Om een aantal redenen zijn er ook dit jaar wijzigingen nodig om de Verordening en Nadere regels te actualiseren voor komend jaar. De voornaamste redenen hiervoor zijn jurisprudentie en wetswijzigingen.
  Een aantal artikelen die zowel betrekking hebben de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) als de Jeugdwet worden gewijzigd.
  Voor de Wmo 2015 weegt financiële draagkracht niet langer mee bij de beoordeling van een aanvraag om een maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden. Verder zijn de toekenningsvereisten voor een maatwerkvoorziening ondersteunen met wonen en Opvang in de Verordening vastgelegd.
  Door wijziging in de Participatiewet is de plicht om voorwaarden in voor individuele studietoeslag in de Verordening op te nemen komen te vervallen. Bij wet is nu een landelijk uniforme invulling vastgesteld. De voorwaarden staan nu in de Participatiewet zelf. Inhoudelijk wijzigt er qua voorwaarden op dit moment niets.
  Verder is ten aanzien van de Participatiewet in de Nadere regels opgenomen dat de gemeentelijke bijdrage voor de aanvullende premie voor de collectieve zorgverzekering voor de laagste inkomensgroep opgehoogd wordt tot 100%. In het oude artikel was dit 85%. Doordat hiermee de gemeente de gehele AV-standaard premie betaalt voor deze doelgroep, blijven ook deelnemers met betaalachterstanden bij de zorgverzekeraar aanvullend verzekerd.
  Voor de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is in de Nadere regels verankerd dat de dienstverleningsproducten voor Schuldhulpverlening zijn uitgebreid. Zo is bijvoorbeeld budget-coaching (zonder problematische schulden) als dienstverlening toegevoegd als onderdeel van de Helpdesk Geldzaken om inwoners zo goed (en vroeg) mogelijk te kunnen ondersteunen bij beginnende financiële problemen en zo te voorkomen dat zij problematische schulden krijgen
  Tot slot zijn er wijzigingen voor bovenstaande wetten van taalkundige en technische aard.

  Over de voorgestelde wijzigingen van de Verordening en de Nadere regels is advies gevraagd aan de Adviesraad Samenleving van de gemeente Alphen aan den Rijn. Zij hebben daarover een advies uitgebracht. De wijzigingen van de Verordening zijn ook gedurende een periode van 6 weken voor inspraak vrijgegeven.
  Aan de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn zullen de wijzigingen van de Verordening ter vaststelling worden aangeboden.

  Voorgesteld besluit

  Collegebesluit:
  Vaststellen van de wijziging op de Nadere regels sociaal domein Alphen aan den Rijn, met ingang van 1 januari 2023, onder voorwaarde dat de raad op 15 december 2022 akkoord gaat met de wijzigingen op de Verordening sociaal domein Alphen aan den Rijn.
  De financiële consequenties te dekken vanuit Programma 4.
  De wijziging van de Verordening sociaal domein Alphen aan den Rijn aanbieden aan de raad van 15 december 2022 voor definitieve vaststelling

 3. Vanwege bouwactiviteiten aan de Zaagmolenweg moest het VoedselPark Gnephoek worden verplaatst. Het college heeft begin 2021 besloten dat een samenwerking met de Kinderboerderij Zegersloot het meest kansrijk zou zijn voor beide partijen. De stichting Alphense Kinderboerderijen volgt een uitvoeringsagenda om de drie kinderboerderijen toekomstbestendig te maken gebaseerd op een raadsbesluit van 17 oktober 2019. Aanvankelijk is een traject ingezet om kinderboerderij en voedselpark naast elkaar te situeren in het Zegerslootgebied. Toen het bestuur van VoedselPark Gnephoek opstapte ontstond een nieuwe situatie. De stichting Alphense
  Kinderboerderij ziet kansen om het voedselpark te integreren in de kinderboerderij Zegersloot.
  Deze bestuursopdracht bevat een coöperatieve aanpak met betrokkenen vanuit alle doelgroepen om vanuit een nieuw te ontwikkelen visie het voedselpark concept een plek te geven in de kinderboerderij aansluitend bij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en waarden over dierenwelzijn, voedselstrategie en duurzaamheid en met het onderzoeken van het creëren van extra arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De kinderboerderijen waren al een ontwikkeling gestart om enerzijds mee te ontwikkelingen als Agrarisch voorbeeld bedrijf en anderzijds om klaar te zijn voor meer maatschappelijke betekenis. Dit kan bijdragen aan het meer verwerven van inkomsten. Dit sluit aan bij het plan om het voedselpark concept te integreren in de bestaande kinderboerderij infrastructuur en de kinderboerderij organisatie en de huidige accommodatie bij de Zegersloot aan te passen aan de nieuwe functies.

  Voorgesteld besluit

  Collegebesluit:
  1. In te stemmen met de concept-bestuursopdracht coöperatieve aanpak kinderboerderij met voedselpark
  2. De financiële consequenties voor de projectleider ad 50.000 euro voor de helft te dekken binnen Programma 2 en voor de helft binnen Programma 4 en technisch te verwerken bij de Voorjaarsnota 2023
  3. Voorafgaand aan de definitieve vaststelling de bestuursopdracht voor te leggen aan de Raad en te vragen wensen en bedenkingen in te brengen
  4. Nadat de afweging over de wensen en bedenkingen heeft plaatsgevonden de bestuursopdracht definitief vast te stellen