Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RC Sociaal en maatschappelijk domein

donderdag 11 april 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Caroline Blom
Toelichting

Mededelingen voor raads(commissie)leden:
Technische en detailvragen kunt u mailen aan de griffie tot woensdag 3 april 2024, de antwoorden komen op maandag 8 april 2024 beschikbaar.
Spreektijdenregelingen voor het inbrengen van het fractiestandpunt in eerste termijn en de reactie van het college/ambtelijke ondersteuning is van toepassing.
Een rondvraag voor dit domein kunt u indienen tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  20.00 uur: Opening en vaststellen agenda
 2. 2
  [Vervalt door geen onderwerpen] 19.30-20.00 uur: Spreekrecht over aan de raad gerichte brieven, mededelingen college en gemeenschappelijke regelingen en kort bespreken collegebesluiten
 3. 3

  Sinds 1 januari 2015 zijn de Verordening en Nadere regels sociaal domein Alphen aan den Rijn van kracht, waarin het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet op integrale wijze zijn opgenomen. De Rijnstreek gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop hebben, waar mogelijk, dit beleid met elkaar afgestemd. De laatste actualisatie dateert van 1 januari 2023. Om een aantal redenen zijn er ook nu wijzigingen nodig om de Verordening en Nadere regels te actualiseren. De voornaamste redenen hiervoor zijn jurisprudentie en wetswijzigingen. Een aantal artikelen die zowel betrekking hebben op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) als de Jeugdwet worden gewijzigd. Daarnaast zijn er wijzigingen noodzakelijk vanuit de Participatiewet door het van kracht worden van de wet Breed Offensief per 1 juli 2023.


  Het college heeft de voorgestelde wijzigingen ter advisering voorgelegd aan de Adviesraad Samenleving van de gemeente Alphen aan den Rijn. In de bijlagen zijn het advies en de reactie van het college opgenomen. Het college biedt de wijzigingen van de Verordening ter vaststelling aan de raad aan. De raad ontvangt ter informatie ook de gewijzigde Nadere regels. Gezien de onderlinge samenhang gaan zowel de geactualiseerde Verordening als de geactualiseerde Nadere regels gezamenlijk met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2024.

  Voorgesteld besluit

  1. Vaststellen van de wijziging op de Nadere regels Sociaal Domein Alphen aan den Rijn, met terugwerkende kracht ingaande op 1 januari 2024, tezamen met de Verordening Sociaal Domein, onder voorwaarde dat de gemeenteraad op 25 april 2024 akkoord gaat met de wijzigingen op de Verordening Sociaal Domein Alphen aan den Rijn.
  2. De wijziging van de Verordening Sociaal Domein Alphen aan den Rijn aanbieden aan de gemeenteraad van 25 april 2024 voor definitieve vaststelling.
  3. Financiële consequenties te dekken vanuit Programma 4.

 4. 4

  Inspreker namens Stichting Zorg voor Egels 
  Inspreker: De voorzitter van de dierenambulance  Met het aanvullende kader dierenwelzijn 2023-2030 geeft de gemeente Alphen aan den Rijn invulling aan de uitvoering van het raadsbesluit van het initiatiefvoorstel en daarmee verdere uitvoering aan het beleid in de gemeente Alphen aan den Rijn 2020-2030. Jaarlijks zal het beleid met actiepunten worden geëvalueerd.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ‘Aanvullend kader dierenwelzijn 2023-2030’ vast te stellen en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. 
  2. De financiële gevolgen voor de komende jaren en verder te verwerken in de voorjaarsnota 2024.