Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RC Sociaal en maatschappelijk domein

donderdag 16 mei 2024

20:30 - 22:30
Locatie

Vergaderkamer III

Voorzitter
Elise de Veth
Toelichting

Mededelingen voor raads(commissie)leden:
Technische en detailvragen kunt u mailen aan de griffie tot woensdag 8 mei 2024, de antwoorden komen op maandag 13 mei 2024 beschikbaar.
Spreektijdenregelingen voor het inbrengen van het fractiestandpunt in eerste termijn en de reactie van het college/ambtelijke ondersteuning is van toepassing.
Een rondvraag voor dit domein kunt u indienen tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  20.30 uur Opening en vaststellen agenda
 2. 2

  Met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) heeft de gemeente besloten tot het realiseren van nieuwe onderwijspanden vanuit haar wettelijke taak om te voorzien in voldoende en adequate onderwijs-huisvesting. Voor de projecten welke momenteel in uitvoering zijn, zijn reeds middelen beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Door indexatie en extreem stijgende bouw- en materiaalkosten zijn de middelen niet toereikend om de gewenste schoolgebouwen te realiseren.
  Voor het gebouw van basisschool De Tamboerijn wordt daarom verzocht aanvullend budget en dekking beschikbaar te stellen ad € 814.451,00 bovenop het reeds in het Programma onderwijshuisvesting opgenomen budget ad € 3.417.421,00. Daarnaast is voor de voorfinanciering van het onderdeel kinderopvang een budget nodig van € 524.322,00. Deze stichtingskosten worden via de huur terugontvangen van het schoolbestuur en de kinderopvang.

  Voorgesteld besluit

  1. Een aanvullend investeringskrediet van € 814.451,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de nieuwbouw van de basisschool De Tamboerijn. De daaruit voortvloeiende kaptaallasten te dekken uit de stelpost dotatie spaarreserve onderwijshuisvesting;
  2. Een krediet ad € 524.322,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de voorfinanciering van het onderdeel kinderopvang. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de opbrengsten van de nog af te sluiten vaststellingsovereenkomst gemeente schoolbestuur;
  3. Conform beleid het schooldeel af te schrijven in 40 jaar;
  4. In afwijking van de nota activeren en afschrijven het kinderopvangdeel annuïtair af te schrijven in 40 jaar;
  5. Voorgaande financiële gevolgen worden in de begroting verwerkt onder voorbehoud van positieve besluitvorming met betrekking tot het beschikbaar komen van middelen via de vaststelling van de kadernota/begroting 2025;
  6. Vooruit lopend op het formeel beschikbaar komen van het budget het bedrag beschikbaar te stellen.
 3. 3

  Door de ontwikkelingen in de bouwmarkt en de niet eerder geprognosticeerde stijging van het aantal leerlingen in de gemeente is het noodzakelijk budget en planning van scholenbouw aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Dit om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke zorgplicht onderwijshuisvesting voor leerlingen van basisscholen en speciaal onderwijs.

  Voorgesteld besluit

  1. De actualisatie Integraal Huisvestings Plan primair en speciaal onderwijs d.d. 14 maart 2024 vast te stellen, onder voorbehoud van positieve besluitvorming met betrekking tot het beschikbaar komen van middelen via de vaststelling kadernota/begroting 2025;
  2. Bijlage 3 (financiële uitgangspunten & investeringsagenda) te laten vallen onder geheimhouding, gelet op mogelijk verstoring marktwerking voorafgaande aan aanbesteding van werken, op grond van artikel 87, lid 1 Gemeentewet in combinatie met artikel 5.1., lid 2, sub b van de Wet open overheid om financiële en economische belangen van de gemeente veilig te stellen.

 4. 4

  Noodzakelijk openhouden van sporthal Arena tot 1 juli 2025 en Rijnstreekhal met max 5 jaar inclusief daarvoor benodigd onderhoud. Bij sluiting van de Arena per 1 juli 2025 is het voornemen om de Scope sporthal in te zetten voor verenigingsgebruik. En sluiting Rijnstreekhal wordt tzt opgevangen door nieuwe sporthal op waarschijnlijk De Bijlen.

  Voorgesteld besluit

  1. Medewerking verlenen aan het tijdelijk openhouden van de sporthal Rijnstreekhal tot en met 2029 en de sporthal Arena tot 1 juli 2025. 
  2. Een (project-)budget beschikbaar te stellen met betrekking tot de incidentele kosten in 2024 voor achterstallig grootonderhoud aan de Rijnstreekhal van in totaal € 505.000,- en dit te dekken via een onttrekking aan de algemene reserve; 
  3. Een (project-)budget beschikbaar te stellen met betrekking tot de incidentele kosten in 2024 en 2025 voor de netto exploitatielasten van de Arena van in totaal € 352.500,- en dit te dekken via een onttrekking aan de algemene reserve.