Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RC Sociaal en maatschappelijk domein

donderdag 27 juni 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Vergaderkamer III

Voorzitter
Caroline Blom
Toelichting

Mededelingen voor raads(commissie)leden:
Technische en detailvragen kunt u mailen aan de griffie tot woensdag 19 juni 2024, de antwoorden komen op maandag 24 juni 2024 beschikbaar.
Spreektijdenregelingen voor het inbrengen van het fractiestandpunt in eerste termijn en de reactie van het college/ambtelijke ondersteuning is van toepassing.
Een rondvraag voor dit domein kunt u indienen tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Agendapunten

 1. 1
  19.30 uur Opening en vaststellen agenda
 2. 2
  19.30-20.00 uur Spreekrecht over aan de raad gerichte brieven, mededelingen college en gemeenschappelijke regelingen en kort bespreken collegebesluiten
 3. 4

  De startnotitie geeft inzicht in de aanleiding en doel om te komen tot sportaccommodatiebeleid, een voorstel voor de werkwijze met daarbij de wijze van betrekken gebruikers en gemeenteraad, mogelijke onderwerpen (wordt nader bepaald) en een planning.

  Voorgesteld besluit

  1. de startnotitie sportaccommodatiebeleid door de gemeenteraad vast te laten stellen;

 4. 5

  Het college vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met een eenmalige bijdrage aan squashvereniging Alphen en een garantiestelling te verlenen, zodat Squashvereniging Alphen een nieuwe accommodatie kan realiseren op sportpark Kerk en Zanen. Om de verhuizing van de vereniging mogelijk te maken, maakt gemeente de locatie bouwrijp. De squashvereniging realiseert de nieuwe accommodatie vervolgens zelfstandig. Hiervoor is nog wel een ruimtelijke procedure benodigd. In de huidige locatie in het racketcentrum op Nieuwe Sloot beschikt de vereniging over 11 banen. In de nieuwe situatie wordt een voorziening gerealiseerd met 6 banen. Met de uitplaatsing van de squashvereniging realiseert gemeente niet alleen ruimte voor woningbouw op locatie Nieuwe Sloot, maar ontstaat er ook een verrijking van het sportpark Kerk & Zanen.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad voorstellen om in te stemmen met de verhuizing van squashvereniging Squash Alphen naar sportpark Kerk en Zanen;
  2. De raad voorstellen om de geraamde kosten voor het bouwrijp maken van de locatie ad. € 188.000,- dekken ten laste van de reserve grondexploitaties;
  3. de gemeente verleent, onder voorbehoud van vergunningverlening, medewerking aan realisatie van een accommodatie voor Squash Alphen volgens de bijgevoegde businesscase (bijlage 1);
  4. De raad voorstellen om in te stemmen met het verstrekken van een gemeentelijke garantiestelling ad € 250.000 bij een door de vereniging aan te trekken lening van € 500.000, onder voorwaarden, waaronder een positieve beoordeling van de businesscase door de SWS en de gemeente en een garantstelling van de SWS van € 250.000;
  5. De raad voorstellen om in te stemmen met het toekennen van de gevraagde gemeentelijke bijdrage aan squashvereniging Alphen ad € 150.000,- om een squashaccommodatie te realiseren en de kosten te dekken voor:
  a. €140.000 uit reserve grondexploitaties;
  b. € 10.000 binnen programma 4.
  6. De raad voorstellen om bij uitputting van het BOSA-subsidie budget 2024 of 2025, te voorzien in een voorschot (voorfinanciering) van gemeente, onder voorbehoud dat de vereniging zelf ook een oplossing voor het wegvallen van deze dekking zoekt in afstemming met de gemeente;
  7. De Raad in de gelegenheid stellen om wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de garantstelling.