Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RC Financiën, bestuurlijk en publiek domein

donderdag 17 november 2022

19:30 - 23:00

Locatie
Vergaderkamer III
Voorzitter
Maurits de Vries
Toelichting

Deze vergadering vindt plaats in vergaderkamer III, gemeentehuis.
Mededelingen voor raads(commissie)leden:
Technische en detailvragen kunt u tot 10.00 uur op woensdag 9 november aan de griffie mailen; de antwoorden komen op maandag 14 november 2022 beschikbaar.
De spreektijdenregeling voor het inbrengen van een fractiestandpunt in eerste termijn en voor de reactie van het college/ambtelijke medewerkers is van toepassing.
Een rondvraag voor dit domein kunt u mailen aan de griffie tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Alphen aan den Rijn is een gemeente met grote ruimtelijke ambities welke zijn vastgelegd in de structuurvisies. De gemeente biedt ruimte aan initiatieven vanuit de samenleving die bijdragen aan het realiseren van deze visie. De gemeente blijft echter, in haar publiekrechtelijke taak, verantwoordelijk voor de aanleg van openbare voorzieningen. De Wet Ruimtelijke Ordening is de basis om de kosten van deze openbare voorzieningen op de initiatiefnemer te verhalen. Dit leidt tot een rechtvaardige verdeling van deze kosten over gebruikers, exploitanten, eigenaren en gemeente. Kostenverhaal kan plaatsvinden via gronduitgifte, exploitatieovereenkomst of exploitatieplan. De Nota Bovenwijkse Voorzieningen geeft inzicht in de aan te leggen voorzieningen en de bijdragen vanuit bouwplannen aan de kosten van de voorzieningen.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen om:
  1. De geactualiseerde Nota Bovenwijkse Voorzieningen 2022 vast te stellen;
  2. De budgettair neutrale wijzigingen (kosten/dekking) van de Programmabegroting 2022-2025, als gevolg van de actualisatie vast te stellen.
  3. De budgettaire (neutrale-) financiële gevolgen middels bijgevoegde separate begrotingswijziging in de begroting te verwerken.

 2. Insprekers:
  'Namens Fietsersbond

  VOA, Stichting Centrummanagement en gemeente zijn al lange tijd in gesprek over het invoeren van de eerste anderhalf uur gratis parkeren in de gemeentelijke parkeergarages in het centrum (Castellum, Aarhof, parkeerdak Hoogvliet en parkeerterrein Bospark). Onderzocht is op welke wijze de gederfde inkomsten gedekt kunnen worden. In januari 2022 is door de raad de motie gratis parkeren in het centrum aangenomen. Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan deze motie.
  Onder andere is bekeken of een Bedrijfs Investerings Zone (Biz) voor een periode van 5 jaar opgezet kan worden welke kan worden ingezet voor een gedeeltelijke dekking van de door de gemeente gederfde inkomsten en welke beleidswijzigingen mogelijk en haalbaar zijn om extra inkomsten te genereren. Om het gratis parkeren in de eerste anderhalf uur mogelijk te maken wordt voorgesteld voor verschillende onderdelen het betaald parkeren in Alphen aan den rijn te verhogen. Zo wordt parkeren op straat verhoogd van € 1,90 per uur naar € 2,50 per uur. Ook wordt het tarief in de
  parkeergarages na 90 minuten verhoogd naar € 2,50 per uur. Daarnaast worden de betaalvenstertijden verruimd naar 21.00 uur. De ondernemers in het centrum dragen middels een Biz een bedrag van € 200.000,- bij om het exploitatieverlies van ca. € 1,3 miljoen gedeeltelijk te kunnen opvangen. Daarnaast doet de ontwikkelaar van winkelcentrum Aarhof, SB Realestate, een bijdrage.

  Voorgesteld besluit

  1. de eerste anderhalf uur parkeren in de gemeentelijke parkeergarages in het centrum (Castellum, Aarhof, parkeerdak Hoogvliet en parkeerterrein Bospark) gratis te maken per 25 november 2022;
  2. Bij de midterm review 2025 van het Uitvoeringsprogramma 2022-2026 het onderdeel “gratis parkeren” in heroverweging te nemen en hierbij de gemaakte afspraken met VOA en Stichting Centrummanagement in ogenschouw nemen waarbij het uitgangspunt is om met ingang van 2026 een sluitende businesscase op gratis parkeren te realiseren waarbij de inzet vanuit het begrotingsresultaat niet meer nodig is.
  3. het straattarief per 25 november 2022 in het centrum verhogen naar € 2,50 per uur en hiertoe de eerste wijziging Verordening parkeerbelastingen 2022 vast te stellen;
  4. het tarief van parkeergarages na 1,5 uur per 1 januari te verhogen van € 1,80 naar € 2,50 per uur en dit te verwerken in het Uitvoeringsbesluit privaatrechtelijk parkeren Alphen aan den Rijn;
  5. de reguleringstijden te wijzigen naar maandag t/m zaterdag van 9.00-21.00 uur en hiertoe de eerste wijziging Verordening parkeerbelastingen 2022 vast te stellen;
  6. De financiële consequenties voor boekjaar 2022 groot € 310.887 te dekken vanuit het begrotingssaldo 2022 en deze te verwerken bij de Najaarsnota 2022;
  7. De volgende financiële consequenties als aparte wijziging op de Begroting 2023 voor de jaren 2023 tot en met 2025 te verwerken:
  a. De opbrengsten garageparkeren worden met € 1.100.000 structureel afgeraamd.
  b. De opbrengsten straatparkeren (tariefsverhoging) worden met € 343.000 structureel bijgeraamd (optie 1).
  c. De opbrengsten voor garageparkeren worden met € 58.386 structureel bijgeraamd (optie 2).
  d. De opbrengsten straatparkeren (extra opbrengst venstertijden) worden met € 140.400 structureel bijgeraamd (optie 3).
  e. De (nog te ontvangen) opbrengst van de projectontwikkelaar ad € 1.300.000 wordt bij ontvangst gedoteerd aan de Egalisatiereserve Parkeren.
  f. Vanaf 2024, of zoveel eerder wanneer de nieuwe uitbreiding parkeergarage Aarhof wordt opgeleverd, wordt gedurende 30 jaar in gelijke delen een jaarlijkse onttrekking van € 43.333 aan de parkeerexploitatie toegevoegd ter dekking van het exploitatietekort van de parkeerexploitatie.
  g. De opbrengsten voortvloeiend vanuit de door VOA en Stichting Centrummanagement op te stellen Biz ad € 200.000 structureel bij te ramen.
  h. Het jaarlijks verwacht exploitatietekort van de PEX van € 489.714 in 2023 oplopend naar € 636.714 in 2024 en 2025 te dekken vanuit het begrotingsresultaat van die jaren.
  8. Wanneer de voorgenomen Biz parkeren in Q1 2023 niet wordt aangegaan het gratis parkeren per direct te stoppen.

 3. Agendapunt begint met een korte inleiding (max 5 minuten) door een vertegenwoordiger van Holland Rijnland.
  De gemeenten Alphen aan den Rijn werkt regionaal samen om beleidsdoelen te realiseren. Wij werken ook samen met Holland Rijnland. Holland Rijnland is een vrijwillige maar niet vrijblijvende samenwerking van en voor 13 gemeenten in het hart van de Randstad. Binnen Holland Rijnland wordt samen gewerkt om de kwaliteit van wonen, werken, leren en leven van burgers, bedrijven en instellingen te verbeteren. Voor de periode 2022 – 2026 is een werkprogramma in de maak. Door gebruik te maken van de mogelijkheid om wensen en bedenkingen in te dienen sluit het werkprogramma zo veel mogelijk aan bij de ambities uit het Coalitie akkoord 2022 - 2026 Zichtbaar en Dichtbij.

  Voorgesteld besluit

  Zienswijzen / reacties conform bijgevoegd concept te versturen naar Holland Rijnland.