Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RC Financiën, bestuurlijk en publiek domein

donderdag 8 december 2022

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
José Huls
Toelichting

Deze vergadering vindt plaats in de raadzaal en wordt live uitgezonden.
Mededelingen voor raads(commissie)leden:
Technische en detailvragen kunt u indienen tot woensdag 30 november 10.00 uur; de antwoorden komen op 5 december 2022 beschikbaar.
Een rondvraag voor dit domein kunt u mailen aan de griffie tot 12.00 uur op de dag van de vergaderingen.
De spreektijdenregeling voor fracties en college zijn van toepassing.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) stelt gemeenten in staat om hun eigen huishouding te regelen zoals zij dat graag willen. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente (niet alleen voor inwoners) en heeft tot doel om de gemeente netjes en leefbaar te houden. In de APV worden zaken geregeld op het gebied van openbare orde, horeca, evenementen, bescherming van het milieu en andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente. Op 17 december 2021 heeft de gemeenteraad de laatste negende wijziging van de APV Alphen aan den Rijn 2014 vastgesteld. Sinds deze wijziging is op een aantal gebieden gebleken dat nadere wijzigingen of aanvullingen gewenst zijn. In dit besluit wordt allereerst een aantal wijzigingen en aanvullingen gedaan, mede in het kader van de periodieke actualisering aan de hand van de ledenbrieven van- en informatie over de Model-APV van de VNG. Dit betreft de hierna volgende artikelen V, VI, VII en VIII van de Tiende wijzigingsverordening. Voorts heeft recente jurisprudentie een tweetal wijzigingen nodig gemaakt, welke zijn vertaald in de artikelen I en IV van de 10e wijzigingsverordening. Een bevoegdheidsgebrek bij de weigering van vergunningen voor terrassen wordt hersteld met een gewijzigd lid in het desbetreffende artikel. Voorts wil de voorgenomen wijziging met een nieuwe bepaling in de APV invulling geven aan de wens het mogelijk te maken om naast strafrechtelijk, ook bestuursrechtelijk te handhaven en zo het bezit van messen en andere voorwerpen, die als wapens (kunnen) worden gebruikt, aan te pakken. (hoofdstuk 2, afdeling 8 Maatregelen ter voorkoming van overlast, gevaar of schade) Daarnaast wordt voorgesteld om bij deze actualisering in de APV een aantal wijzigingen op te nemen ten aanzien van standplaatsen. (hoofdstuk 5, afdeling 4 standplaatsen)

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  De Tiende wijzigingsverordening APV Alphen aan den Rijn 2014 vast te stellen

 2. Bijgevoegd zijn een college voorstel voor het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2023 en een raadsvoorstel voor het vaststellen van het Integraal Veiligheidsbeleid 2023.

  Voorgesteld besluit

  het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 vast te stellen, waarin de volgende thema’s zijn benoemd die prioriteit hebben: 1. Zorg en Veiligheid 2. Ondermijning 3. Cyberveiligheid 4. Fysieke leefomgeving 5. Veiligheidsaspecten door veranderende maatschappij 6. Toezicht en Handhaving.

 3. Het college stelt de raad voor om het geactualiseerde Meerjaren Investeringsprogramma Woningbouw- en Infrastructuur (MIPWI) 2022-2026 vast te stellen. Daarmee geven college en raad aan waar de bestuurlijke prioriteiten liggen voor het investeren of bijdragen in (grotere) verkeers- en woningbouwprojecten. Ten opzichte van vorig jaar zijn enkele wijzigingen doorgevoerd, waaronder een 10% ophoging van de kosten voor infrastructuur als gevolg van marktontwikkelingen.

  Voorgesteld besluit

  De raad te verzoeken in te stemmen met de volgende beslispunten:
  1. In te stemmen met het geactualiseerde Meerjaren Investeringsprogramma Woningbouwen Infrastructuur (MIPWI) met het Uitvoeringsplan 2022-2026
  Bestaande uit:
  a. Infrastructuurprojecten 2022-2026;
  b. Woningbouwprojecten 2022-2026;
  c. Projecten in voorbereiding na 2026.
  2. De financiële mutaties met betrekking tot:
  a. de investeringskosten infra- en woningbouwprojecten voor de jaarschijven 2022 tot en
  met 2026 ad. € 51.821.000,- budgettair neutraal te verwerken in de begroting 2022 en
  de meerjarenbegroting 2023 – 2026;
  b. de nog niet beschikbare dekking voor de investeringskosten infra- en woningbouwprojecten 2022-2026 op basis van de actualisatie ad. € 9.295.000,- onderdeel te laten zijn van de integrale afweging in de kadernota/ begroting 2024 en
  volgende jaren met betrekking tot de beschikbare financiële ruimte;
  c. de nog niet beschikbare dekking voor de investeringskosten infraprojecten (na 2026) op basis van de actualisatie ad. € 60.508.000,- onderdeel te laten zijn van de integrale afweging in de kadernota/ begroting 2024 en volgende jaren met betrekking tot de beschikbare financiële ruimte.

 4. Dit collegebesluit wordt besproken op verzoek van CU: er is met het transferium een nieuwe situatie ontstaan voor het station. De ongelijkvloerse variant is nooit serieus bekeken. De vier dorps overleggen staan achter de ongelijkvloerse variant.
  Wethouders (Van Velzen, Breeuwsma, Schotanus) en de meeste fracties zijn op de hoogte van de gewenste variant. Via recente speeddates, besprekingen van het uitvoeringsprogramma en andere contacten.
  Nieuwe gelijkvloerse kruisingen met spoor mogen niet meer aangelegd worden. Overheidsbeleid en beleid van ProRail. Besluit van de Tweede kamer. Er geldt een "tenzij" als de veiligheid van het traject door maatregelen verbeterd kan worden. Dan kun je afwijken. Voor Alphen aan den Rijn geldt dat de onbewaakte overweg bij Spil (boerderij) verdwijnt maar de extra veiligheid die de overweg bij Leidsche Schouw zou bieden is vervallen. Een bestaande overweg vervangen door een nieuwe voegt geen veiligheid toe. De hogere frequentie verminderd de veiligheid aanzienlijk. In de komende tijd worden alle gelijkvloerse overwegen door ProRail vervangen door ongelijkvloerse oplossingen. Nu investeren in een nieuwe gelijkvloerse overgang is niet uit te leggen, gezien het overheidsbeleid.

  Voor het project Spoorcorridor Leiden – Utrecht is een definitieve beschrijving (scope) afgesproken. Deze scope is opgesteld na overleg en overeenstemming tussen de provincie Zuid-Holland, het Ministerie van lenW, ProRail, de NS, regio Holland Rijnland en alle gemeenten langs deze spoorlijn.
  De definitieve scope bestaat uit:
  • Uitbreiden naar vier keer per uur de hele dag op werkdagen tot 20 uur (met sprintermaterieel);
  • Ongelijkvloerse kruising Burgemeester Smeetsweg;
  • Station Hazerswoude-Rijndijk als regionale hub.
  Dit pakket zal de bereikbaarheid van de regio sterk vergroten. Met name de steden en dorpen gelegen op de as Leiden-Utrecht profiteren van deze verbetering. Om deze definitieve scope vast te leggen, moeten de bestaande bestuursovereenkomsten worden aangepast. Dit gebeurt doormiddel van een addendum (aanpassingsdocument). Het college besluit om dit addendum te ondertekenen en de raad hierover te informeren.

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  • Akkoord te gaan met de ondertekening van het addendum op de bestaande bestuursovereenkomsten HOV net ZHN
  • Wethouder Breeuwsma te machtigen namens het college het addendum te ondertekenen
  • De raad te informeren middels de bijgevoegde informatiebrief.