Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RC Ruimtelijk en economisch domein

donderdag 17 november 2022

20:00 - 22:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Ernst-Jan Straver
Toelichting

Deze vergadering vindt plaats in de raadzaal met live uitzending.
Mededelingen voor raads(commissie)leden:
Technische en detailvragen kunnen worden ingediend bij de griffie tot woensdag 9 november, 10.00 uur; antwoorden komen op maandag 14 november beschikbaar.
De spreektijdenregeling voor fractiewoordvoerders en voor college/ambtelijke ondersteuning is van toepassing.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Inspreker namens St Maatschappelijk Vastgoed Greenport Boskoop (initiatiefnemer)
  Inspreker namens bewoners van de Proeftuin (zienswijze nr 2)

  Van 24 maart tot en met 4 mei 2022 heeft het ontwerpbestemmingsplan De Tuinen van Boskoop voor een ieder ter inzage gelegen.
  Het (ontwerp)bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Reijerskoop 68 en de daaromheen liggende gronden (in Boskoop) en voorziet in het koesteren van het historisch kwekerijlandschap, het realiseren van enkele (ruimte-voor-ruimte) woningen en een aantrekkelijk woonmilieu en het versterken van het recreatieve profiel, waarbij ruimte is voor een combinatie van functies, zoals sortimentstuinen, collectietuinen, tiny forest, boomkwekerijmuseum en hobbykwekerij. Het plan sluit aan op de ontwikkelingen die planologisch reeds mogelijk zijn op grond van het op 6 april 2021 vastgestelde wijzigingsplan Buitengebied Boskoop – 7e wijziging (Transformatiegebied Reijerskoop e.o.).
  Tijdens de inzageperiode zijn op het ontwerpbestemmingsplan drie zienswijzen ingekomen. Deze zienswijzen geven aanleiding de gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan op enkele punten gewijzigd vast te stellen. Verwezen wordt naar het bijbehorende raadsvoorstel en –besluit en de daarvan deel uitmakende bijlagen

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:
  1. De Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan De Tuinen van Boskoop (bijlage 1) vast te stellen;
  2. Met inachtneming van de beslispunt 1, het bestemmingsplan De Tuin van Boskoop met identificatienummer NL.IMRO.0484.BKtuinenvanboskoop-VA01, met de bijbehorende bestanden, gewijzigd vast te stellen;
  3. De analoge afgeleide verbeelding van het bestemmingsplan De Tuinen van Boskoop vast te stellen;
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn.

 2. Naar aanleiding van het besluit van het kabinet om de prijsgrens van betaalbare koopwoningen los te koppelen van de NHG-grens en vast te stellen op € 355.000, is de definitie van sociale koopwoningen hierop aangepast. Dit om de doelgroepenverordening aan te laten sluiten op het addendum op de woonvisie en het rijksbeleid. College is op 1 november gevraagd in te stemmen met de wijzigingen (geel gearceerd).
  Op 17 november is een opnieuw aangepaste versie aangeboden.

  Voorgesteld besluit

  De raad voorstellen:
  1. De Nota van beantwoording zienswijzen, behorende bij de Doelgroepenverordening woningbouw Alphen aan den Rijn 2022, vast te stellen;
  2. De Doelgroepenverordening woningbouw Alphen aan den Rijn 2022 vast te stellen.

 3. Via de woonvisie sturen we op het bouwen van voldoende betaalbare woningen. In de Woonvisie 2021-2025, vastgesteld d.d. 27 januari 2022, staat dat het woningbouwprogramma moet bestaan uit minimaal:

  • 25% sociale huur;
  • 20% middelduur (huur tot € 1.000 dan wel koop tot € 250.000) en;
  • 15% betaalbare koop (tot NHG-grens: € 355.000 in 2022).
   Een aantal ontwikkelingen vragen wijzigingen in het woningbouwprogramma. In het Coalitieakkoord 2022-2026 heeft het college de ambitie gesteld om te streven naar 30% sociale huurvoorraad en 40% huur- en koopwoningen in het middensegment. Deze ambitie wordt ook door het Rijk geuit. Deze ambities zijn in lijn met de behoefte aan sociale huurwoningen die in de regio is opgelopen tot 30%.
   Tegelijkertijd kleeft er een risico aan hogere aandelen voor sociale en middeldure en betaalbare woningen, gezien de stijgende bouwkosten die de haalbaarheid van woningbouwprojecten onder druk zetten. Daarnaast stijgt de NHG-kostengrens naar € 405.000 in 2023. Het kabinet koppelt vanwege de hoogte hiervan de grens voor wat betaalbare koopwoningen zijn, los van de NHG-grens. Voor de regionale woondeals wordt, conform het programma Woningbouw, de huidige NHG-grens van € 355.000 gehanteerd als betaalbaarheidsgrens.
   Om deze redenen wordt in een addendum bij de Woonvisie 2021-2025 ingezet op een woningbouwprogramma met:
   • 30% sociale huur
   • 20% middelduur: middenhuur < € 1.000* dan wel goedkope koop < € 250.000*;
   • 15% betaalbare koop: < € 355.000*;
   • Binnen vier jaar streven naar extra 5% middelduur dan wel betaalbare koop. Het aandeel middelduur en betaalbare koop dient dan gezamenlijk ten minste 40% van het woningbouwprogramma te bedragen.
   Door dit addendum bij de woonvisie toe te voegen wordt deze in lijn gebracht met het coalitieakkoord en de ambitie van het Rijk. Wij zetten in op de behoefte van de regionale woningmarkt en houden oog voor de haalbaarheid van woningbouwplannen.

  Voorgesteld besluit

  Collegebesluit:

  1. Het addendum bij de Woonvisie 2021-2025 Alphen aan den Rijn vast te stellen, waarin het vereiste aandeel sociale en betaalbare woningbouw in het woningbouwprogramma wordt verhoogd en de grens van betaalbare woningen wordt losgekoppeld van de NHG-grens.
  2. De planlijst 'oude normen' zo spoedig mogelijk te actualiseren en deze met de raad te delen.