Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RC Ruimtelijk en economisch domein

donderdag 1 december 2022

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Peter Versteeg
Toelichting

Deze vergadering vindt plaats in de raadzaal en wordt live uitgezonden.
Mededelingen voor raads(commissie)leden:
Technische en detailvragen kunt u mailen aan de griffie tot woensdag 23 november, 10.00 uur; de antwoorden komen op maandag 28 november 2022 beschikbaar.
De spreektijdenregeling voor het inbrengen van het fractiestandpunt in eerste termijn en de reactie van het college/ambt mdw is van toepassing.
Een rondvraag voor dit domein kunt u aanmelden voor 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Op verzoek van raadslid de heer N. de Jong (LBA)
  In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn is het project Maximabrug uitgevoerd. In de landhoofden van deze brug is thermisch gereinigde grond toegepast (nader te noemen TGG). Uit onderzoeken van Rijkswaterstaat is gebleken dat het toegepaste TGG in diverse projecten in Nederland verontreinigd is. De gemeente heeft van dezelfde leverancier als Rijkswaterstaat TGG afgenomen. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft in eerste instantie een inventariserend onderzoek laten uitvoeren door ingenieursbureau TAUW. TAUW heeft eind juli 2021 de rapportage van het inventariserend onderzoek opgeleverd. Op 17 september 2021 ontvingen we een definitieve memo van de ODMH op het uitgevoerde inventariserend onderzoek. Naar aanleiding van de resultaten van dat verkennend bodemonderzoek is besloten opdracht te verlenen voor een aanvullend onderzoek om gericht antwoord te kunnen geven op een aantal vooraf bepaalde onderzoeksvragen. De resultaten van het aanvullend onderzoek zijn middels een rapportage 6 september 2022, op 8 september 2022 aan ons opgeleverd.
  Hieruit wordt op basis van de beschikbare onderzoeksresultaten en de uitgevoerde risicobeoordeling geconcludeerd dat door de toepassing van TGG er bij het huidige gebruik.:
  • Geen onaanvaardbare humane risico’s worden verwacht
  • Geen onaanvaardbare ecologische risico’s voor bodemfauna en hogere soorten worden verwacht
  • Geen onaanvaardbare verspreidingsrisico’s worden verwacht. Omdat de TGG relatief recent is aangebracht en er interventiewaarde overschrijdingen van kwik en molybdeen worden aangetroffen in het grondwater, wordt aanbevolen wel een periodieke monitoring uit te voeren
  • Ten aanzien van de gezondheid van paarden is een uitgebreide risicobeoordeling uitgevoerd waarbij alle routes van (potentiële) huidige en toekomstige blootstelling van paarden aan stoffen uit de TGG zijn beschouwd. Ten opzichte van de eerder uitgevoerde quickscan (in november 2021) zijn ook aanvullende stoffen geanalyseerd die kritisch (kunnen) zijn voor de gezondheid van paarden/vee. Uit deze aangevulde risicoboordeling blijkt eveneens dat bij het huidige gebruik van het terrein geen onaanvaardbare risico’s (significante negatieve gezondheidseffecten) voor paarden die grazen ter plaatse van de paardenweide worden verwacht.

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft op 20 september 2022 besloten:
  1. Kennis te nemen van de uitkomst van het aanvullend onderzoek en de aanbevelingen over te nemen;
  2. De gemeenteraad schriftelijk te informeren;
  3. Tegelijkertijd de aanwonenden te informeren;
  4. Het gesprek met de eigenaar van de Paardenweide, tevens de partij die het handhavingsverzoek heeft ingediend op te starten.
  5. Het aanvullend onderzoek via onze advocaat in te laten brengen in de lopende civiele procedure.

 2. Inspreker de heer Jansen namens Janssen De Jong Projectontwikkeling
  Ontwikkelaar Kop West Alphen BV is voornemens op de locatie Hoorn 75 tot en met 79 en Ondernemingsweg 1a een gemengd woon- en werkgebied en openbare ruimte te realiseren. Er wordt hierbij uitgegaan van een programma van maximaal 330 woningen en 15.000 vierkante meter commerciële functies, waaronder (creatieve) bedrijvigheid (t/m cat. 3.2), kleinschalige kantoren, horeca en volumineuze detailhandel met bijbehorende parkeervoorzieningen. Van deze maximaal 330 woningen zal minimaal 25% sociale huurwoningen betreffen en daarnaast zal minimaal 20% van de woningen in de categorie middendure woningen komen te vallen. Kop West heeft zelf de ambitie om 30% middenduur te gaan realiseren.
  Om de ontwikkeling mogelijk te maken, is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Hiervoor is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. In dit ontwerpbestemmingsplan zijn de uitgangspunten voor de ontwikkeling juridisch vastgelegd en is de haalbaarheid van de ontwikkeling toegelicht. Daarnaast is een conceptbeeldkwaliteitsplan opgesteld waarin de welstandseisen voor de voorgenomen ontwikkeling zijn vastgelegd. Het ontwerpbestemmingsplan en conceptbeeldkwaliteitsplan hebben zes weken ter inzage gelegen voor zienswijzen. Er zijn twee zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. Het plan is op een aantal punten uitgebreider toegelicht, onderbouwd en aangepast ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

  Voorgesteld besluit

  Collegebesluit:
  1. Het besluit hogere waarden geluid voor de locatie Kop West Alphen aan den Rijn vast te stellen;
  2. In te stemmen met het vervangen van de bij het bestemmingsplan gevoegde stikstofberekening voor een geactualiseerde versie op basis van de op 22 november 2022 geactualiseerde Aerius-calculator, mits deze geen andere uitkomst t.a.v. stikstofdepositie oplevert.
  3. De raad voor te stellen:
  a. De indieners van de zienswijzen op het bestemmingsplan, zoals vermeld in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’ (bijlage I) ontvankelijk te verklaren;
  b. De ingediende zienswijzen op het bestemmingsplan (gedeeltelijk) gegrond ofv ongegrond te verklaren, zoals vermeld in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’ (bijlage I);
  c. De Nota van beantwoording zienswijzen (bijlage I) vast te stellen;
  d. Het bestemmingsplan Kop West Alphen aan den Rijn, met identificatienummer, NL.IMRO.0484.Akopwest-VA01, met bijbehorende bestanden digitaal en analoog gewijzigd vast te stellen, met inachtneming van de beslispunten 2 en 3, waarbij
  gebruik is gemaakt van de ondergrond 0_NL.IMRO.0484.Akopwest-VA01.dxf, d.d. 22 oktober 2021;
  e. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening omdat de kosten anderszins verzekerd zijn;
  f. Het Beeldkwaliteitsplan Kop West Alphen aan den Rijn vast te stellen als onderdeel van de Welstandsnota.

 3. In de gemeente Alphen aan den Rijn is een grote behoefte aan nieuwe woningen. Daarom onderzocht de gemeente de mogelijkheden om nieuwe woningen in bestaande kernen op een duurzame manier te bouwen en tegelijkertijd de kwaliteit van het groen en de leefbaarheid in het gebied een impuls te geven. De uitkomst is een compact afwegingskader, dat duidt in welke zones en onder welke voorwaarden er in bestaande kernen intensiever bebouwd mag gaan worden. Dit is opgeschreven in de Intensiveringsvisie Alphen aan den Rijn.
  De gemeente heeft afgelopen maanden de mening van inwoners en andere partijen opgehaald via een flitspeiling, een online bijeenkomst en individuele gesprekken. Vervolgens heeft de concept-Intensiveringsvisie na deze participatie zes weken voor inspraak ter inzage gelegen. Het college van B&W laat de intensiveringsvisie vaststellen door de gemeenteraad.

  Voorgesteld besluit

  Collegebesluit:

  1. In te stemmen met het concept van de Intensiveringsvisie Alphen aan den Rijn
  2. Deze intensiveringsvisie ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
 4. Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Voor de invoering van de Omgevingswet is het noodzakelijk een aantal besluiten te nemen waarbij het gaat om duidelijke afspraken tussen de gemeenteraad en het college over wie nu waarvan is. Op deze manier is een snelle en transparante besluitvorming mogelijk bij het verlenen van aanvragen om omgevingsvergunningen die niet passen binnen het omgevingsplan. Dit voorstel gaat over het bindend adviesrecht van de raad rondom dergelijke aanvragen. Daarnaast ziet dit voorstel op gevallen waarvoor verplichte participatie gewenst is.

  Voorgesteld besluit

  De raad voorstellen:

  1. De lijst met activiteiten vast te stellen, bestaande uit een tweetal onderdelen:
   a. Activiteiten waarvoor advies van de gemeenteraad nodig is voor een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, conform artikel 16.15a lid b onder 1 Omgevingswet; 
   b. Activiteiten, waarvoor de gemeenteraad heeft bepaald dat daarvoor verplicht participatie moet worden georganiseerd door aanvrager/initiatiefnemer op grond van artikel 16.55 lid 7 Omgevingswet;
  2. De lijst met activiteiten in werking te laten treden met ingang van de dag waarop de Omgevingswet in werking treedt;
  3. Evaluatie van het werken met de lijst met activiteiten in de praktijk, indien een jaar is verstreken.
 5. Naar verwachting treden op 1 januari 2023 twee nieuwe wettelijke regelingen voor nadeelcompensatie in werking, namelijk afdeling 15.1 van de Omgevingswet en titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht. Nadeelcompensatie is de vergoeding van schade die de overheid veroorzaakt door rechtmatig overheidsoptreden. De Verordening nadeelcompensatie Alphen aan den Rijn 2023 met toelichting regelt procedureel hoe een aanvraag om nadeelcompensatie wordt afgehandeld. Hierdoor is duidelijk wat een aanvrager dient aan te leveren en welke procedure gevolgd moet worden.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  De Verordening nadeelcompensatie Alphen aan den Rijn 2023 met toelichting met het oog op de inwerkingtreding van afdeling 15.1 van de Omgevingswet (Ow) en titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) vast te stellen.

 6. Met de Omgevingswet (die volgens de huidige planning op 1 januari 2023 in werking treedt) wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. De wet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Eén van de doelen van de wet is het bereiken van een goede omgevingskwaliteit. De gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit (hierna: commissie) draagt bij aan het doel van een goede omgevingskwaliteit en is daarom in de Omgevingswet verplicht gesteld. De bestaande welstandscommissie en monumentencommissie (beide momenteel belegd bij Stichting Dorp, Stad en Land) vervallen, omdat de juridische grondslagen voor deze commissies in de Monumentenwet en de Woningwet worden ingetrokken bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De nieuwe Verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Alphen aan den Rijn (hierna: verordening) vervangt de huidige regels met betrekking tot de commissie(s) conform de Bouwverordening Alphen aan den Rijn 2018 en de Erfgoedverordening Alphen aan den Rijn 2021.

  De commissie heeft in ieder geval tot taak te adviseren over de aanvragen om een omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een gebouwd of aangelegd rijksmonument. De gemeente mag verder zelf bepalen of zij het wenselijk vindt dat de gemeentelijke adviescommissie over meerdere zaken advies uitbrengt, bijvoorbeeld over het uiterlijk van bouwwerken en gemeentelijke monumenten. In de verordening is dit verder uitgewerkt, ter continuering van de huidige advisering.
  De Verordening regelt de instelling van de gemeentelijke adviescommissie, de delegatie van de benoeming van haar leden en de werking van de commissie. De werking en functie van elk artikel wordt uitgebreid uitgelegd in de toelichting van de verordening. De verordening is gebaseerd op de modelverordening die in gezamenlijkheid is opgesteld door de VNG, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad voorstellen:
   a. De Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Alphen aan den Rijn vast te stellen;
   b. Te bepalen dat de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Alphen aan den Rijn tegelijk met de Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) in werking treedt, onder intrekking van
   i. artikelen 9.1 tot en met 9.7 van de Bouwverordening Alphen aan den Rijn 2018 en
   ii. artikelen 6 en 14, eerste en tweede lid, van de Erfgoedverordening Alphen aan den Rijn 2021;
   c. Bij inwerkingtreding van de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Alphen aan den Rijn, zoals bedoeld in beslispunt 1 onder b, vervallen
   i. artikelen 9.1 tot en met 9.7 van de Bouwverordening Alphen aan den Rijn 2018 en
   ii. artikelen 6 en 14, eerste en tweede lid, van de Erfgoedverordening Alphen aan den Rijn 2021;
  2. De Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Alphen aan den Rijn via de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken.
 7. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor een kwalitatief goede uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening en handhaving van het omgevingsrecht. Om invulling te geven aan die verantwoordelijkheid heeft de gemeenteraad op 13 oktober 2016 de verordening ‘Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Alphen aan den Rijn’ vastgesteld.
  Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023 vervalt de grondslag voor de huidige verordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
  Om de beleidscyclus voor de VTH-taken in het omgevingsrecht en de verantwoording die daarover wordt afgelegd sluitend te houden dient er een nieuwe verordening te worden vastgesteld, een verordening die de Omgevingswet als grondslag heeft. De oude verordening dient te worden ingetrokken.

  Voorgesteld besluit

  1. de raad voor te stellen de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Alphen aan den Rijn vast te stellen.
  2. de raad voor te stellen om de Verordening in werking te laten treden met ingang van de dag waarop de Omgevingswet in werking treedt;
  3. de raad voor te stellen de Verordening op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken;
  4. de raad voor te stellen de Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving omgevingsrecht Alphen aan den Rijn uit 2016, na inwerkingtreding van de nieuwe verordening in te trekken.