Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RC Ruimtelijk en economisch domein

donderdag 10 november 2022

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Ank de Groot
Toelichting

Deze openbare vergadering vindt plaats in de raadzaal met live uitzending.
Mededelingen voor raads(commissie)leden:
Technische en detailvragen kunt u mailen aan de griffie tot woensdag 2 november, 10.00 uur; de antwoorden komen beschikbaar op maandag 7 november 2022.
De spreektijdenregeling voor inbreng van fractiestandpunt in eerste termijn en voor reactie van college/ambtelijke medewerkers is van toepassing.
Een rondvraag voor dit domein kunt u aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Dit collegebesluit wordt kort besproken op verzoek van de CU (zorg die de fractie heeft over het gewenste effect bij het hanteren van deze Beleidsregel), FvD (besluit gaat over woningen van maximaal 250.000 euro. Met de sterk gestegen prijzen in de bouw is de vraag of het gestelde bedrag nog wel passend is bij het marktaanbod. Zeker ook kijkend naar de propositie over de versnelafspraken stadsrandontwikkeling. Hierin staat dat het er betaalbare woningen tot de NHG grens van 355.000 zullen worden gebouwd. Maar worden en dan ook huizen gebouwd in onze gemeente met een verkoopwaarde van onder de 250.000 euro? Als dat niet zo is dan is dit collegebesluit onnodig) en de SP. Deze fracties krijgen in eerste instantie het woord; overige fracties kunnen eventueel nog een aanvullende opmerking maken.

  Via de woonvisie en de doelgroepenverordening sturen we op het bouwen van voldoende betaalbare woningen. Om ervoor te zorgen dat deze woningen bij de juiste doelgroep terecht komen en voor hen beschikbaar blijven, maakt de gemeente Alphen aan den Rijn het mogelijk een anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw-koopwoningen in te zetten.
  Het anti-speculatiebeding bevat regels waaronder (door)verkoop van een woning gedurende een vastgestelde periode niet is toegestaan. Zelfbewoningsplicht is de verplichting om als eigenaar zelf (met eventuele gezinsleden) de koopwoning te bewonen.

  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. De ontwerp ‘Beleidsregel anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht nieuwbouwkoopwoningen Alphen aan den Rijn’ vast te stellen;
  2. Deze beleidsregel voor inspraak voor een periode van zes weken van 29 september 2022 tot 10 november 2022 ter inzage te leggen, op grond van de inspraakverordening Alphen aan den Rijn 2016;
  3. De ‘Beleidsregel anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht nieuwbouw-koopwoningen Alphen aan den Rijn’ definitief vast te stellen, indien geen inspraakreacties worden ingediend.
  4. De toezegging naar aanleiding van de motie van de CU-fractie ‘Bouwen voor burgers (onderzoek woonplicht)’ d.d. 29 oktober 2020 met deze beleidsregel af te doen.
  5. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet dit instrument op te nemen in de omgevingsplannen.

 2. Woningcorporatie Woonforte is voornemens om aan de Magnoliastraat te Alphen aan den Rijn twee appartementengebouwen met in totaal 135 woningen te realiseren. De woningen worden gerealiseerd in de sociale huursector met de mogelijkheid om een beperkt aandeel toe te wijzen in de middeldure huursector. De huidige bebouwing binnen het plangebied, bestaande uit verouderde bungalows en appartementen, wordt gesloopt. De ontwikkeling is in overeenstemming met de 'Woonvisie 2021 -2025', waarin is opgenomen dat er voldoende bereikbare woningen worden gerealiseerd met aandacht voor senioren. Om deze planontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld, omdat de herontwikkeling in strijd is met het geldende bestemmingsplan ‘Alphen Stad’. De afspraken over deze herontwikkeling zijn vastgelegd in een anterieure overeenkomst, waarin (financiële) afspraken zijn gemaakt over het bouw -en woonrijp maken en bijdragen in de ambtelijke kosten.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1. De zienswijze en vooroverlegreacties, vermeld in de Nota van Beantwoording zienswijzen en vooroverlegreacties ontwerpbestemmingsplan Magnolia, Alphen aan den Rijn ontvankelijk te verklaren;
  2. De zienswijze gedeeltelijk gegrond en ongegrond te verklaren als vermeld in de Nota van beantwoording zienswijzen en vooroverlegreacties ontwerpbestemmingsplan Magnolia, Alphen aan den Rijn;
  3. Kennis te nemen van de ontvangen vooroverlegreacties van wettelijke vooroverlegpartners;
  4. De Nota van beantwoording zienswijzen en vooroverlegreacties ontwerpbestemmingsplan Magnolia, Alphen aan den Rijn vast te stellen;
  5. Het opstellen van een milieueffectrapport (MER) wordt niet nodig geacht, er wordt ingestemd met de vormvrije m.e.r.-beoordeling;
  6. Het bestemmingsplan Magnolia, Alphen aan den Rijn met identificatienummer NL.IMRO.0484.Amagnolia-VA01en de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  7. De analoge afgeleide verbeelding van het bestemmingsplan Magnolia, Alphen aan den Rijn vast te stellen;
  8. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening.

 3. Insprekers:
  Schriftelijke reactie inwoner

  1. Inwoner (zienswijze nr 6)
  2. Inwoner (zienswijze nr 16)
  3. Inwoner (namens jongeren Aarlanderveen)
  4. Inspreker namens koperscollectief
  5. Inwoner (bewoner Noordeinde)
  6. Inwoner (zienswijze nr 18, namens indiener zienswijze nr 4)
  7. Inwoner (zienwijze nr 7)
  8. Inwoner (zienswijze nr 14)
  9. Inspreker namens Vrienden van het Kroonjuweel Aarlanderveen (zienswijze nr 13)
  10. Insprekers namens Stichting Waakhond (zienswijze nr 8)
  11. Inwoners (zienswijze nr 15)
  12. Aspirant-koper/koperscollectief
  13. Eigenaar Noordeinde 50
  14. Mede initiatiefnemer project Noordeinde 50
  15. Dhr De Kruijf van Bolton Ontwikkeling

  Aan het Noordeinde 50 in Aarlanderveen is een voormalige agrarische bebouwing aanwezig met een langhuisboerderij en enkele bouwwerken. Op dit moment is de bestemming Wonen in de beheersverordening Aarlanderveen 2018. Ten behoeve van nieuwe ontwikkeling op de locatie is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de nieuwbouw van de vier boerderijwoningen, vier geschakelde schuurwoningen, drie vrijstaande woningen en een twee-onder-één-kap-woning mogelijk met daarbij een speelruimte van ongeveer 750m2 en ruime gelegenheid om te parkeren. Het ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 50, Aarlanderveen heeft gedurende 6 weken voor zienswijzen ter inzage gelegen. Er zijn 21 zienswijzen ontvangen die ontvankelijk zijn. Deze zienswijzen zijn beantwoord en worden aan de raad toegestuurd ten behoeve van de hoorzitting over het ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 50, Aarlanderveen.

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1. De indieners van de zienswijzen, zoals vermeld in het ‘Overzicht indieners zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Noordeinde 50, Aarlanderveen’ (bijlage I) ontvankelijk te verklaren;
  2. de ingediende zienswijzen te beantwoorden op de wijze zoals vermeld in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 50, Aarlanderveen’ (bijlage II);
  3. de ‘Nota van wijzigingen bestemmingsplan Noordeinde 50, Aarlanderveen’ (bijlage III) vast te stellen;
  4. het opstellen van een milieueffectrapport (MER) wordt niet nodig geacht, er kan worden volstaan met de vormvrije m.e.r.-beoordeling zoals opgenomen in de toelichting (bijlage) van het bestemmingsplan;
  5. het bestemmingsplan Noordeinde 50, Aarlanderveen met identificatienummer NL.IMRO.0484.Noordeinde50-VA01 en de bijbehorende bestanden, digitaal en analoog (gewijzigd) vast te stellen, met inachtneming van de beslispunten 2 en 3 waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond o_NL.IMRO.0484.Noordeinde50-VA01, van 26 september 2022;
  6. geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening.

 4. Aan de raad gerichte brieven, informatie, inspraak- en andere reacties over het bestemmingsplan Noordeinde 50, Aarlanderveen

  Bijlagen

 5. Er is geadviseerd door de raadscommissie RED d.d. 10 februari 2022 om het bestemmingsplan Noordeinde 11 c-d te Aarlanderveen niet ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Op grond van artikel 3, lid 2 van de Verordening op de raadscommissie is het plan teruggegeven aan het college in afwachting van een informatiemarkt waarbij de woningbouwplannen in beeld worden gebracht en de mogelijke cumulatieve aspecten inzichtelijk worden gemaakt. Op 2 juni 2022 is een informatiemarkt gehouden waar een presentatie is gehouden en de gelegenheid is gesteld tot het stellen van vragen. Het bestemmingsplan is inhoudelijk n.a.v. de raadscommissie ongewijzigd gebleven. Het stikstof onderzoek en de toelichting is geactualiseerd. Het voorstel is dan ook om de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan (regels en toelichting) gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp n.a.v. zienswijzen of ambtshalve aanpassingen.

  Voorgesteld besluit

  Naar aanleiding van de informatiemarkt d.d. 2 juni 2022 de gemeenteraad opnieuw voorstellen:
  1. De indieners van de 16 zienswijzen, vermeld in de Nota van beantwoording zienswijzen, bijlage II, ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 11c-d, Aarlanderveen ontvankelijk te verklaren;
  2. de zienswijzen gedeeltelijk gegrond en ongegrond te verklaren als vermeld in de Nota van beantwoording zienswijzen, bijlage II, ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 1 C-D, Aarlanderveen;
  3. de Nota van beantwoording zienswijzen, bijlage II, ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 11 C-D, Aarlanderveen vast te stellen;
  4. de regels, de verbeelding, toelichting en bijlagen van het ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 11 C-D Aarlanderveen te wijzigen zoals aangegeven in de Nota van wijzigingen (bijlage III);
  5. het opstellen van een milieueffectrapport (MER) wordt niet nodig geacht, er wordt ingestemd met de vormvrije m.e.r.-beoordeling zoals opgenomen in de toelichting (bijlage) van het bestemmingsplan;
  6. het bestemmingsplan Noordeinde 11c-d, met identificatienummer NL.IMRO.0484.AVnoordeinde11cd-VA01 en de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  7. de analoge afgeleide verbeelding van het bestemmingsplan Noordeinde 11c-d vast te stellen;
  8. geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening.

 6. Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 11 CD
  394350, 395317, 395547 en 395862, 395564, 395988, 396468 en 396284, 396497, 396547, 396283, 396282, 396277, 396274, 396265, 396183 en 396177, 396039. De ingekomen zienswijzen van inwoners zijn in een besloten omgeving gepubliceerd.