Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RC Financiën, bestuurlijk en publiek domein

donderdag 6 juni 2024

19:30 - 20:30
Locatie

Vergaderkamer III

Voorzitter
Ernst-Jan Straver
Toelichting

Presentatie jaarstukken 2023, voorjaarsnota 2024 en kadernota 2025 en Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2024 met gelegenheid om vragen te stellen

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:11:32 - 00:12:47 - Voorzitter
 2. 2

  De technische vragen kunt u via het format aanleveren bij de griffie tot 10 juni, 14.00 uur.

  00:12:40 - 00:12:47 - Voorzitter
 3. 2.a

  Conform artikel 197 Gemeentewet legt het college met de Jaarstukken 2023 verantwoording af aan de raad over het gevoerde bestuur en beleid over het jaar 2023. De Jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening.
  In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het door de raad vastgestelde beleid. Het jaarverslag bestaat uit een beleidsverantwoording per programma en een verantwoording op spe-cifieke onderwerpen in de paragrafen. De jaarrekening bestaat uit de balans, een toelichting op de balans en het overzicht van baten en lasten en de toelichting hierop. Tot slot bestaat de jaarrekening uit de bijlage met de verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen en de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.
  Het rekeningresultaat voor resultaatbestemming dienstjaar 2023 is -€ 3,9 miljoen nadelig. Het saldo aan resultaatbestemmingen bedraagt -€ 1,9 miljoen nadelig. Het resultaat van de jaarrekening 2023 na resultaatbestemming bedraagt -€ 5,8 miljoen nadelig. Ten opzichte van de begroting is het saldo na resultaatbestemming € 1,2 miljoen positiever dan begroot.

  Voorgesteld besluit

  1. de Jaarstukken 2023 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad en de raad te vragen:
  a) de Jaarstukken 2023 vast te stellen;
  I. daarbij het financieel resultaat 2023 vast te stellen op -€ 3,9 miljoen nadelig;
  II. daarbij de aan het college aangeboden resultaatbestemming van per saldo -€ 1,9 miljoen nadelig;
  III. daarmee het definitieve saldo na resultaatbestemmingen voor het dienstjaar 2023 vast te stellen op -€ 5,8 miljoen nadelig (totaal van het jaarrekeningresultaat van -€ 3,9 miljoen plus de resultaatbestemmingen van -€ 1,9 miljoen).
  b) het resultaat na resultaatbestemmingen te onttrekken uit de Algemene Reserve.
  2. de portefeuillehouder Financiën te machtigen om noodzakelijke redactionele verbeteringen in de Jaarstukken 2023 aan te brengen.

  00:12:42 - 00:12:47 - Voorzitter
  00:20:20 - 00:21:08 - Commissielid
  00:21:12 - 00:21:25 - Commissielid
  00:22:09 - 00:22:12 - Commissielid
  00:22:12 - 00:22:45 - Peter Versteeg
  00:22:50 - 00:23:01 - Commissielid
 4. 2.b

  In artikel 6 van onze Financiële verordening ‘op grond van artikel 212 van de Gemeentewet’ heeft de raad bepaald dat het college na de eerste vier maanden van het jaar een tussentijdse rapportage met de titel ‘Voorjaarsnota’ uitbrengt, waarin de raad wordt geïnformeerd over de afwijkingen van de realisatie t.o.v. de begroting 2024. Deze tussenrapportages bevatten per programma een inhoudelijke uiteenzetting over af-wijkingen van de uitvoering ten opzichte van de begroting en de hieruit voortvloeiende bijstellingen van het beleid. Ook wordt per programma een overzicht van baten en lasten met de daarin bijgestelde raming en bijbehorende toelichting gegeven. De Voorjaarsnota 2024 van de gemeente Alphen aan den Rijn laat een bijstelling van het begrotingsresultaat 2024 met -€ 0,4 miljoen (nadelig) zien ten opzichte van de primitieve begroting 2024 (inclusief de ‘zelfstandig’ vastgestelde raadsbesluiten die reeds zijn genomen).

  00:22:57 - 00:23:01 - Commissielid
  00:28:41 - 00:28:55 - Commissielid
 5. 2.c

  Op basis van artikel 4 van onze Financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) biedt het college jaarlijks aan de raad een kadernota aan. De kadernota is een richtinggevend document met daarin de financiële kaders en de beleidsvoornemens voor de programmabegroting van het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze nota vast. Met de Kadernota 2025 geeft het college richting aan de voorbereiding van de aankomende Programmabegroting 2025-2028.


  Het Rijk is van plan om vanaf 2026 drie miljard te bezuinigen op het gemeentefonds. Het gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten.Voor Gemeente Alphen aan den Rijn betekent deze bezuiniging van het Rijk tezamen met nieuwe autonome ontwikkelingen voor 2025 en verder een tekort in de begroting van 15,9 miljoen euro in 2025, oplopend tot 25,1 miljoen euro in 2028.De gemeente heeft niet eerder zoveel moeten bezuinigen.  Het college heeft met zorg keuzes gemaakt voor haar inwoners en ondernemers. Belangrijke uitgangspunten voor deze keuzes zijn dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen en dat er ondergrens zit aan het snijden in de voorzieningen. Om zo een gemeente te blijven waar het goed leven, wonen en werken is. Het college heeft daarbij opnieuw gekeken naar nog niet in gang gezette ambities. Daarbij heeft het college gezocht naar maatregelen daar waar die de minste pijn doen en waarbij voorzieningen die ook in de toekomst noodzakelijk zijn voor de inwoners behouden blijven. De maatregelen zijn verwerkt in de Kadernota 2025.

  Voorgesteld besluit

  1. De kadernota 2025 ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad.
  00:28:51 - 00:28:55 - Commissielid
  00:49:52 - 00:50:00 - Commissielid
  00:50:00 - 00:50:25 - Commissielid
  00:50:58 - 00:51:06 - Commissielid
  00:51:06 - 00:51:19 - Voorzitter
  00:51:19 - 00:51:44 - Commissielid
  00:52:39 - 00:52:52 - Commissielid
  00:53:25 - 00:53:28 - Commissielid
  00:53:28 - 00:54:04 - Peter Versteeg
  00:54:58 - 00:55:01 - Voorzitter
  00:55:01 - 00:55:27 - Ank de Groot-Slagter
  00:55:40 - 00:55:56 - Commissielid
  00:55:56 - 00:56:20 - Wethouder
  00:56:20 - 00:56:24 - Voorzitter
  00:56:24 - 00:56:35 - John van de Kolk
  00:58:02 - 00:58:30 - Voorzitter
 6. 2.c.1

  Bij de start van het Uitvoeringsprogramma 2022-2026 "Samen bouwen aan een duurzame en vitale gemeente" heeft het college afgesproken met de raad om halverwege de looptijd een Midterm review uit te voeren. Met deze raadsbrief wil het college de raad dan ook informeren over de resultaten die zijn geboekt in 2022/2023 in de eerste helft van deze collegeperiode. En een stand van zaken geven per geformuleerde actie uit het Uitvoeringsprogramma. De heroverweging van de ambities uit het Uitvoeringsprogramma is onderdeel van het Kadernotaproces 2025, om de begroting van 2025 e.v. sluitend te kunnen krijgen.

  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief; 
  2. De totaallijst met de stand van zaken Uitvoeringsprogramma op regelniveau toe te voegen als bijlage; 
  3. De brief gelijktijdig met de Kadernota 2025 versturen naar de raad.

 7. 2.d

  Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG 2024) geeft een integraal financieel beeld van het grondbeleid van de gemeente Alphen aan den Rijn. In het MPG zijn de vastgestelde actieve grondexploitaties opgenomen en projecten waar sprake is van kostenverhaal. Dit kostenverhaal is vastgelegd in facilitaire exploitaties.
  Het MPG 2024 geeft een beeld van de omvang van de investeringen in het kader van het grondbeleid, het moment van investeren, het verwachte resultaat, de risico’s en de wijze waarop de gemeente deze risico’s probeert te beheersen.
  Wat de macro-economische ontwikkelingen betreft, wordt opgemerkt dat deze ook hun weerslag hebben op de ontwikkelingen binnen het MPG 2024. Zo heeft stabilisatie van de rentestijgingen, aanhoudende krapte op de (woning)markt en gestegen inkomens, geleid tot een voorzichtige stijging van de grondprijzen en is de verwachting dat deze de komende jaren doorzet. Wel zijn de bouw- en kosten voor grond, weg- en waterbouw nog altijd hoog wat de resultaten van grondexploitaties drukt. Ook zorgt netcongestie voor vertraging in de uitgifte van (met name bedrijfs)kavels. Dit uit zich per saldo in een positief saldo van de reserve Grondexploitaties. Voortgang in projecten leidt bovendien tot een afname van het risicoprofiel.

  00:58:24 - 00:58:30 - Voorzitter
  01:07:07 - 01:07:42 - Voorzitter