Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RC Financiën, bestuurlijk en publiek domein

donderdag 23 mei 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Maurits de Vries
Toelichting

Agendapunten onder voorbehoud
Mededelingen voor raads(commissie)leden:
Technische en detailvragen kunt u mailen aan de griffie tot woensdag 15 mei 2024, de antwoorden komen op maandag 20 mei 2024 beschikbaar.
Spreektijdenregelingen voor het inbrengen van het fractiestandpunt in eerste termijn en de reactie van het college/ambtelijke ondersteuning is van toepassing.
Een rondvraag voor dit domein kunt u indienen tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  19.30 uur Opening en vaststellen agenda
 2. 1.a

  Verslag terug te vinden in iBabs bij geheim voor commissie en raad

 3. 2
  19.30-20.00 uur Spreekrecht over aan de raad gerichte brieven, mededelingen college en gemeenschappelijke regelingen en kort bespreken collegebesluiten
 4. 3

  Inspreker namens Tennisvereniging Nieuwe Sloot
  Inspreker namens Alphense Boys


  Met dit besluit stelt het college voor dat de gemeenteraad akkoord gaat met een eenmalige bijdrage aan Tennisvereniging Nieuwe Sloot (TV NS) en een garantiestelling, zodat TV NS een nieuwe accommodatie kan realiseren op sportpark De Bijlen. Om de verhuizing van TV NS mogelijk te maken wordt een natuurgrasveld bij Alphense Boys omgebouwd naar een kunstgrasveld, vervangen we de armaturen op de twee bestaande kunstgrasvelden door led-armaturen en zorgen we voor uitbreiding van de parkeerplaats met 12 plekken en aanpassing van paden en hekwerken.

  Voorgesteld besluit

  1a) In te stemmen met het voornemen van het college om tennisvereniging Nieuwe Sloot (TV NS) in de 2e helft van 2024 te verhuizen naar veld 5 van Alphense Boys;
  1b) In te stemmen met het voorstel van het college voor 8 tennisbanen en 4 padelbanen.


  1. De kosten voor uitbreiding van de parkeerplaatsen, het aanbrengen van led-armaturen op veld 1 en veld 2 en het bouwrijp maken van veld 5 ad. € 198.000,- ten laste brengen van het beschikbare budget binnen de grondexploitatie Nieuwe Sloot.

  3a) Het huidige natuurgrasveld 3 om te bouwen tot kunstgrasveld met ledverlichting;
  3b) Een investeringskrediet ad. € 715.000,- beschikbaar te stellen met betrekking tot de kosten voor de ombouw van veld 3 naar kunstgras inclusief het aanpassen en afwerken van hekwerken en paden op het sportpark en deze annuïtair af te schrijven;
  3c) De afschrijvingslasten van de investering ad. € 715.000,- te dekken via een incidentele onttrekking aan de reserve grondexploitatie en te storten in de reserve afschrijvingslasten ter dekking van jaarlijkse afschrijvingen; 3d) De jaarlijkse rentelasten van de investering te dekken ten laste van de huuropbrengsten veld 3.


  4 Wel/geen bedenkingen te uiten over het voornemen van het college:
  4a) om een gemeentelijke garantiestelling te verlenen van € 600.000,- onder voorbehoud van mede borgstelling door de SWS van € 500.000,- voor een lening van € 1,1 miljoen door TV NS met een looptijd van 30 jaar;
  4b) om voor €100.000 af te wijken van de Nota Treasury, art 27, lid 1, waarbij de gemeente 100% garant staat in plaats van het in de nota bepaalde maximum van 50%; 2
  4c) om een garantie af te geven voor 30 jaar en daarmee af te wijken van de nota Treasury; na 15 jaar vervalt de 50% borgstelling vanuit de SWS en staat de gemeente voor de restantschuld ad ca. € 716.500 voor de resterende 15 jaar voor 100% garant.


  1. In te stemmen met een incidentele bijdrage van € 390.133,- aan TV NS en deze te dekken via een onttrekking aan de reserve grondexploitatie.

  1. Bij uitputting van het Bosa-subsidie budget 2024 of 2025 van ongeveer € 276.000,- , voorziet de gemeente in een voorschot onder voorbehoud dat de vereniging zelf een oplossing voor het wegvallen van deze dekking zoekt in afstemming met de gemeente.
 5. 4

  Vanwege de aanwezigheid van asbest in het Oude Raadhuis, is een plan van aanpak opgesteld voor het saneren van asbest. De begeleidende brief dient om de gemeenteraad te informeren over de beschikbare opties voor de sanering. Tevens dient deze brief om de Raad op de hoogte te stellen van het achterstallig onderhoud en de aanpak daarvan, waarmee tevens de Motie ‘begin herstelwerkzaamheden oude raadhuis Burgemeester Visserspark d.d. 23 november 2023 wordt afgedaan.

  Voorgesteld besluit

  • In te stemmen met de Raadsinformatiebrief, welke opgesteld is om de raad tussentijds te informeren, en de motie af te doen;
   De raad voor te stellen: 
  • In te stemmen met bijgevoegd Plan van Aanpak asbestsanering en deze aan de gemeenteraad te sturen; 
  • In te stemmen met het meerjarig onderhoudsplan en het plegen van noodzakelijk onderhoud; 
  • Hiervoor een incidenteel budget ad. € 1.461.851, - beschikbaar te stellen voor: 
   - Asbestsanering (€ 647.105, -); 
   - Achterstallig onderhoud (€ 814.746, -); 
  • Deze kosten te dekken middels een onttrekking aan de algemene reserve; 
  • De financiële gevolgen op te nemen en te verwerken in de begroting via bijgevoegde separate begrotingswijziging;
 6. 5

  Gemeenten zijn op grond van de Archiefwet 1995 verplicht een archiefverordening vast te stellen. Deze verordening geeft aan op welke wijze aan de zorg voor de archieven inhoud wordt gegeven.
  Door steeds verdergaande digitalisering van informatiestromen en de wijziging van taken en verantwoordelijkheden van verschillende functies als gevolg van de invoering van het zaakgericht werken bij de overheid is aanpassing van de huidige archiefverordening gewenst.

  Voorgesteld besluit

  1. De Archiefverordening Alphen aan den Rijn 2024 vast te stellen;
  2. De Archiefverordening Alphen aan den Rijn 2019 in te trekken