Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RC Financiën, bestuurlijk en publiek domein

dinsdag 2 juli 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ernst-Jan Straver
Toelichting

Mededelingen voor raads(commissie)leden:
Technische en detailvragen kunt u mailen aan de griffie tot woensdag 10 juni 2024, de antwoorden komen op maandag 24 juni 2024 beschikbaar.
Spreektijdenregelingen voor het inbrengen van het fractiestandpunt in eerste termijn en de reactie van het college/ambtelijke ondersteuning is van toepassing.
Een rondvraag voor dit domein kunt u indienen tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  20.00 uur Opening en vaststellen agenda
 2. 2

  Inspreker namens Bibliotheek
  Inspreker namens Stichting Alphense Kinderboerderijen
  Inspreker als vroege vogel zwemmer
  Inspreker namens Alphense Reddingsbrigade
  Inspreker namens Alphense Watervrienden
  Inspreker namens Stichting RESA
  Inspreker namens VOA
  Op basis van artikel 4 van onze Financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) biedt het college jaarlijks aan de raad een kadernota aan. De kadernota is een richtinggevend document met daarin de financiële kaders en de beleidsvoornemens voor de programmabegroting van het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze nota vast. Met de Kadernota 2025 geeft het college richting aan de voorbereiding van de aankomende Programmabegroting 2025-2028.


  Het Rijk is van plan om vanaf 2026 drie miljard te bezuinigen op het gemeentefonds. Het gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten.Voor Gemeente Alphen aan den Rijn betekent deze bezuiniging van het Rijk tezamen met nieuwe autonome ontwikkelingen voor 2025 en verder een tekort in de begroting van 15,9 miljoen euro in 2025, oplopend tot 25,1 miljoen euro in 2028.De gemeente heeft niet eerder zoveel moeten bezuinigen.  Het college heeft met zorg keuzes gemaakt voor haar inwoners en ondernemers. Belangrijke uitgangspunten voor deze keuzes zijn dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen en dat er ondergrens zit aan het snijden in de voorzieningen. Om zo een gemeente te blijven waar het goed leven, wonen en werken is. Het college heeft daarbij opnieuw gekeken naar nog niet in gang gezette ambities. Daarbij heeft het college gezocht naar maatregelen daar waar die de minste pijn doen en waarbij voorzieningen die ook in de toekomst noodzakelijk zijn voor de inwoners behouden blijven. De maatregelen zijn verwerkt in de Kadernota 2025.

  Voorgesteld besluit

  1. De kadernota 2025 ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad.
 3. 2.a

  Bij de start van het Uitvoeringsprogramma 2022-2026 "Samen bouwen aan een duurzame en vitale gemeente" heeft het college afgesproken met de raad om halverwege de looptijd een Midterm review uit te voeren. Met deze raadsbrief wil het college de raad dan ook informeren over de resultaten die zijn geboekt in 2022/2023 in de eerste helft van deze collegeperiode. En een stand van zaken geven per geformuleerde actie uit het Uitvoeringsprogramma. De heroverweging van de ambities uit het Uitvoeringsprogramma is onderdeel van het Kadernotaproces 2025, om de begroting van 2025 e.v. sluitend te kunnen krijgen.

 4. 2.b

  De beheerders van het gemeentefonds (de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën) verstrekken regelmatig mededelingen over de algemene uitkering via de gemeentefondscirculaires. Daarin worden de ontwikkelingen toegelicht op grond van de meest recente gegevens over de financiën en het beleid op rijksniveau. In dit verband is onlangs de meicirculaire 2024 over de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangen. In deze circulaire worden de mutaties in het gemeentefonds nader toegelicht.

  Voorgesteld besluit

  1. De uitkomsten van de meicirculaire 2024, jaarschijf 2024 (voordeel € 1.937.000) te verwerken in de Najaarsnota 2024; 
  2. De uitkomsten van de meicirculaire 2024, jaarschijven 2025 tot en met 2028 te betrekken bij de voorgenomen besluitvorming op 4 juli over de Kadernota 2025 voor de begroting 2025 en verwerken in de begroting 2025-2028 (2025 voordeel € 1.135.000, 2026 voordeel € 1.912.000, 2027 nadeel van € 111.000 en 2028 een voordeel van € 1.931.000); 
  3. Akkoord te gaan met de verwerking van de voorgestelde taakmutaties zoals opgenomen op bladzijde 5; 
  4. Akkoord te gaan met het verhogen van de stelpost BCF van de jaren 2025 en 2026 met € 800.000 naar € 2.600.000; 
  5. De raad te informeren over de uitkomsten van de meicirculaire 2024, met hierin verwerkt de voorgestelde verwerking van deze uitkomsten zoals benoemd bij besluit 1 tot en met 4.