Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RC Financiën, bestuurlijk en publiek domein

dinsdag 2 juli 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Vergaderkamer III

Voorzitter
Ernst-Jan Straver
Toelichting

Mededelingen voor raads(commissie)leden:
Technische en detailvragen kunt u mailen aan de griffie tot woensdag 10 juni 2024, de antwoorden komen op maandag 24 juni 2024 beschikbaar.
Spreektijdenregelingen voor het inbrengen van het fractiestandpunt in eerste termijn en de reactie van het college/ambtelijke ondersteuning is van toepassing.
Een rondvraag voor dit domein kunt u indienen tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Agendapunten

 1. 1
  20.00 uur Opening en vaststellen agenda
 2. 2

  Op basis van artikel 4 van onze Financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) biedt het college jaarlijks aan de raad een kadernota aan. De kadernota is een richtinggevend document met daarin de financiële kaders en de beleidsvoornemens voor de programmabegroting van het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze nota vast. Met de Kadernota 2025 geeft het college richting aan de voorbereiding van de aankomende Programmabegroting 2025-2028.


  Het Rijk is van plan om vanaf 2026 drie miljard te bezuinigen op het gemeentefonds. Het gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten.Voor Gemeente Alphen aan den Rijn betekent deze bezuiniging van het Rijk tezamen met nieuwe autonome ontwikkelingen voor 2025 en verder een tekort in de begroting van 15,9 miljoen euro in 2025, oplopend tot 25,1 miljoen euro in 2028.De gemeente heeft niet eerder zoveel moeten bezuinigen.  Het college heeft met zorg keuzes gemaakt voor haar inwoners en ondernemers. Belangrijke uitgangspunten voor deze keuzes zijn dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen en dat er ondergrens zit aan het snijden in de voorzieningen. Om zo een gemeente te blijven waar het goed leven, wonen en werken is. Het college heeft daarbij opnieuw gekeken naar nog niet in gang gezette ambities. Daarbij heeft het college gezocht naar maatregelen daar waar die de minste pijn doen en waarbij voorzieningen die ook in de toekomst noodzakelijk zijn voor de inwoners behouden blijven. De maatregelen zijn verwerkt in de Kadernota 2025.

  Voorgesteld besluit

  1. De kadernota 2025 ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad.
 3. 2.a

  Bij de start van het Uitvoeringsprogramma 2022-2026 "Samen bouwen aan een duurzame en vitale gemeente" heeft het college afgesproken met de raad om halverwege de looptijd een Midterm review uit te voeren. Met deze raadsbrief wil het college de raad dan ook informeren over de resultaten die zijn geboekt in 2022/2023 in de eerste helft van deze collegeperiode. En een stand van zaken geven per geformuleerde actie uit het Uitvoeringsprogramma. De heroverweging van de ambities uit het Uitvoeringsprogramma is onderdeel van het Kadernotaproces 2025, om de begroting van 2025 e.v. sluitend te kunnen krijgen.