Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 30 mei 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J.W.E. Spies
Toelichting

Agenda en stukken nog onder voorbehoud
Deze openbare vergadering vindt plaats in de raadzaal en wordt live uitgezonden.
Mededelingen voor raadsleden:
Vragen voor agendapunt 3 kunt u tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden bij de griffie.
Een stemverklaring bij een hamerstuk dient u te melden.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststellen agenda
 2. 1.a
  Benoeming en beëdiging raadscommissielid
 3. 2

 4. 3
  Vragen raadsleden
 5. 4
  Ingekomen stukken en mededelingen
 6. 4.2
  Collegebesluiten ter inzage gelegd
 7. 4.3
  Collegebesluiten betrekken bij financiële producten
 8. 4.3.a

  De activiteiten en het netwerk van het Huis van Duurzaamheid leveren een belangrijke bijdrage aan het verwezenlijken van de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen van gemeente Alphen aan den Rijn. Het Huis van Duurzaamheid informeert, stimuleert en activeert inwoners en ondernemers over de thema’s: energietransitie en duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit, circulaire economie en afval & hergebruik. Zij verbindt door het opbouwen en onderhouden van een duurzaam netwerk.
  De samenwerking tussen het Huis van Duurzaamheid en de gemeente verlengen en verstevigen we door meerjarig subsidie te verstrekken voor 2024 – 2027. Met de zekerheid die dit biedt, kan het programma van Huis van Duurzaamheid in de komende jaren zowel kwalitatief als kwantitatief groeien.

  Voorgesteld besluit

  • Kennisnemen van de ingediende meerjarige subsidieaanvraag 2024-2027 van het Huis van Duurzaamheid en de verantwoording voor de subsidie voor 2023 en de daarbij behorende stukken. 
  • Akkoord gaan met bijgevoegde beschikking voor vaststelling van subsidie aan het Huis van Duurzaamheid 2023.
  • Akkoord gaan met bijgevoegde beschikking voor voorlopige verlening van subsidie aan het Huis van Duurzaamheid 2024 – 2027. 
  • Besluiten om op basis van de subsidieaanvraag 2024 – 2027 het Huis van Duurzaamheid een voorlopige meerjarige subsidie te verlenen van € 79.000,- voor 2024. De dekking hiervan is aanwezig binnen het structurele budget van het Duurzaamheidsprogramma (FCL 67230100).
  • Dekking voor de jaren 2025, 2026 en 2027 is onderdeel van de integrale afweging met betrekking tot de financiële ruimte in de kadernota/begroting 2025. 
  • Het Huis van Duurzaamheid op de hoogte brengen van bovenstaande besluit door het versturen van de bijgaande beschikking.
 9. 4.3.b

  De gemeente stelt een subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Alphen aan den Rijn vast. Focus van deze regeling is om mensen in energiearmoede of een risico daarop te helpen bij het isoleren van hun woning. Deze regeling is voor eigenaar-bewoners van slecht geïsoleerde koopwoningen met een WOZ-waarde lager dan gemiddeld. Voor zowel eengezinswoningen als koopappartementen in een Vereniging van Eigenaren (VvE). Met deze subsidie kunnen energiebesparende maatregelen worden aangebracht zoals vloerisolatie, dubbel glas en dakisolatie. Deze subsidieregeling is ook voor doe-het-zelvers. Deze subsidieregeling wordt betaald uit Rijksmiddelen. De regeling voldoet aan de voorwaarden die het Rijk hiervoor stelt. Voor de promotie van de regeling werken we samen met sociale partners.

  Voorgesteld besluit

  • Vaststellen van de subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Alphen aan den Rijn (NIP-LAI-AR) 2024; 
  • Voor de uitvoering van de subsidieregeling €2.000.000,- als subsidiebudget beschikbaar te stellen en dit te laten gelden als subsidieplafond; 
  • Dit budget te dekken uit de beschikbare Specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie (SpUk LAI) van €1.868.679 en een aanvullende dekking van €131.321 uit de beschikbare Specifieke Uitkering Energiearmoede. 
  • Voorgaande financiële mutaties in de begroting te verwerken via de Voorjaarsnota 2024. 
  • De raad informeren over de vaststelling van de NIP-isolatie subsidieregeling Alphen aan den Rijn (NIP-LAI-AR) via een raadsinformatiebrief.
 10. 4.3.c

  Het bestaande meerjarenplan is geactualiseerd aan de hand van visuele inspecties van de velden en sporttechnische inrichtingselementen. Het nieuwe meerjarenplan voor de buitensportvelden geeft een beeld van de onderhoudsbehoefte en vervangingsinvesteringen om de beschikbaarheid en bespeelbaarheid van de gemeentelijke sportvelden te kunnen borgen. De onderhoudsbehoefte en vervangingsinvesteringen zijn gebaseerd op de huidige situatie. Met nieuwe (niet aanwezige) voorzieningen of extra wensen is in het meerjarenplan geen rekening gehouden.

  Voorgesteld besluit

  1. Het geactualiseerde meerjarenplan buitensportvelden vast te stellen. 
  2. De mutaties voor het verhogen van jaarlijkse budget voor regulier onderhoud en de verlaging van de dotatie aan de onderhoudsvoorziening via de Voorjaarsnota 2024
  neutraal in de begroting 2024 en verder te verwerken.
  3. De structurele financiële gevolgen m.b.t. de kapitaallasten voor de vervangingsinvesteringen vanaf 2026 onderdeel te maken van de integrale (financiële-) afweging in de kadernota 2025 met betrekking tot de beschikbare financiële ruimte.

 11. 4.3.d

  De bestaande meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) voor het gemeentelijk vastgoed zijn geactualiseerd. Het MJOP geeft een beeld van de onderhoudsbehoefte om de gemeentelijke objecten op een kwalitatief voldoende niveau (basisniveau) te brengen en/of te houden.
  De onderhoudsbehoefte is gebaseerd op de huidige situatie. Met nieuwe (niet aanwezige) voorzieningen, extra wensen en investeringen is in het MJOP geen rekening gehouden.

  Voorgesteld besluit

  1. Het jaarplan 2024 voor planmatig onderhoud vast te stellen, te dekken ten laste van beschikbare financiële ruimte (voorzieningen) in de begroting en te verwerken via de Voorjaarsnota 2024;
  2. Het geactualiseerde MJOP 2025 – 2034 van de gemeentelijke vastgoedportefeuille vast te stellen en financiële gevolgen hiervan onderdeel te maken van de integrale (financiële) afweging in de kadernota 2025 met betrekking tot de beschikbare financiële ruimte.

 12. 4.3.e

  De centrale energievoorziening (CEV) is gerealiseerd in 2002 en is eigendom van de gemeente. Met het instellen van een aparte onderhoudsvoorziening en bestemmingsreserve kunnen toekomstige vervangingsinvesteringen worden gedaan, onderhoud worden uitgevoerd en de risico’s m.b.t. de leveringszekerheid van warmte en koude aan het gemeentehuis, theater en de andere afnemers worden opgevangen.

  Voorgesteld besluit

  1. Een aparte voorziening groot onderhoud in te stellen voor de toekomstige onderhoudsbehoefte van de centrale energievoorziening/WKO-installatie (CEV/WKO). De
  jaarlijkse dotatie vast te stellen op € 125.000,- en te dekken ten laste van de financiële ruimte binnen de exploitatie van de CEV/WKO;
  2. Een bestemmingsreserve in te stellen voor de centrale energievoorziening/WKOinstallatie t.b.v. de dekking van de afschrijvingslasten van toekomstige vervangingsinvesteringen (doelbestemming);
  3. Het jaarlijks exploitatie saldo van de centrale energievoorziening vanaf 2024 te storten in de bestemmingsreserve als dekking voor toekomstige vervangingsinvesteringen
  (doelbestemming);
  4. Het eerder in de reserve Vastgoed gestorte exploitatie saldo van voorgaande jaren ad. € 490.000,- daaraan te onttrekken en te storten in de reserve CEV/WKO ter dekking van
  investeringslasten (afschrijvingen);
  5. De rentelasten van de geplande investeringen (gemiddeld € 8.866,- p.j.) te dekken ten laste van de financiële ruimte binnen de exploitatie van de CEV/WKO;
  6. Voorgaande financiële mutaties in de begroting te verwerken via de Voorjaarsnota 2024.

 13. 4.3.f

  Gedurende het jaar 2023 heeft het team Vastgoed belangrijke stappen gezet t.a.v. de professionalisering van het team. Zo is onder andere de visie & strategie geactualiseerd, de beleidsnota Vastgoed vastgesteld, de verduurzamingsopgave verder opgepakt en het vastgoedbeheersysteem VBS geoptimaliseerd. Team Vastgoed is echter nog niet klaar met haar professionaliseringsslag dat, ook door veranderingen op het personele vlak en in de markt, financiële gevolgen heeft voor de begroting 2024.

  Voorgesteld besluit

  1. Incidentele budgetten beschikbaar te stellen ad. € 562.120,- en deze te dekken ten laste van de reserve Vastgoedmanagement;
  2. Incidentele opbrengsten uit verkopen vastgoed en snippergroen ad. € 791.153,- te storten in de reserve Vastgoedmanagement;
  3. Een bedrag van € 100.000,- ten behoeve van werkzaamheden in de Castellum garage te dekken ten laste van beschikbare middelen binnen de voorziening grootonderhoud Parkeren;
  4. Een bedrag van € 54.000,- ten behoeve van een adviseur CEV/WKO te dekken ten laste van beschikbare middelen binnen de reserve CEV/WKO;
  5. Een bedrag van € 60.000,- ten behoeve van de inhuurkosten project uurverhuur sportaccommodaties te dekken ten laste van de meeropbrengsten verhuur sporthallen;
  6. Bovenstaande financiële gevolgen, middels een verzamelbegrotingswijziging, onderdeel laten zijn van besluitvorming via de Voorjaarsnota 2024.

 14. 4.4
  Schriftelijke vragen raadsleden op grond van artikel 40 of 42 van het Raadsreglement van orde en collegebeantwoording
 15. 4.4.a

  Dhr. Versteeg van de fractie ONS Alphen heeft artikel 40 vragen gesteld over de toegankelijkheid in onze gemeente. De vragen zijn door het college beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De gestelde artikel 40 vragen van de heer P. Versteeg, namens de ONS Alphen fractie, te beantwoorden middels het verzenden van bijgevoegde brief.

 16. 4.4.b

  Het college beantwoordt de artikel 40 vragen die gesteld zijn door de heer Straver (PvdA).

  Voorgesteld besluit

  * Instemmen met de beantwoording van de artikel 40 vragen van de heer Straver.

 17. 4.4.c

  Op 7 mei 2024 stelde mevrouw de Groot-Slagter van de fractie RijnGouweLokaal een aantal vragen met betrekking tot het snoeien bomen in het broedseizoen. In een brief aan de gemeenteraad beantwoord het college van burgemeester en wethouders de gestelde vragen.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de beantwoording van art.40-vragen van fractie RijnGouweLokaal inzake snoeien bomen in broedseizoen en deze toe te zenden aan de gemeenteraad.

 18. 4.4.d

 19. 4.4.e

  De zonnepanelen bij de Maximabrug functioneren niet meer, omdat een deel van de installatie beschadigd is. Op basis van een grove kostenindicatie en andere overwegingen heeft het college in 2023 besloten om de panelen te vervangen door nieuwe en deze op land te plaatsen. De energieneutraliteit van de Maximabrug wordt op deze wijze hersteld en de SDE subsidie veilig gesteld. Inmiddels is er gedetailleerd onderzoek gedaan naar de staat van de installatie en de zonnepanelen. Er is een gespecificeerde kostenopgaaf gedaan voor het aanbrengen van de installatie op het land.


  Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde kunnen raadsleden schriftelijk vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Mevrouw Verloop (FvD) heeft aanvullende vragen gesteld over het de stand van zaken t.a.v. de zonnepanelen Maximabrug. Deze vragen worden beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad met bijgaande informatiebrief informeren over het vervangen en verplaatsen van de zonnepanelen bij de Maximabrug 
  2. Instemmen met de beantwoording van de aanvullende artikel 40 vragen over zonnepanelen Maximabrug.

 20. 4.4.f

  Namens de fractie van GroenLinks zijn er vragen gesteld over de ontwikkeling van de Gnephoek. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De beantwoording van de artikel 40 vragen over de ontwikkeling van de Gnephoek conform bijgevoegde concept antwoordbrief te versturen aan de fractie van GroenLinks.

 21. 4.4.g

 22. 4.6
  Antwoordbrieven aan inwoners/organisaties
 23. 4.7
  Ontwerpantwoordbrieven
 24. 5

  Inspreker namens VVE Da Vinci


  Inspreker namens Euromarkt Development bv


  Wijziging pag 1
  De zin: “Na afronding van het planproces kan de raad toetsen of aan deze uitgangspunten is voldaan en besluiten over de af te geven omgevingsvergunning.”


  Is vervangen door: “Na afronding van het planproces kan de raad toetsen of aan deze uitgangspunten is voldaan en besluiten om het omgevingsplan (TAM-IMRO plan) vast te stellen.”


  Onze gemeente staat voor de opdracht om de grote vraag naar woningen zo veel mogelijk binnenstedelijk op te lossen. Op locatie Euromarkt zijn nu bedrijvigheid en (perifere) detailhandel gevestigd. Op initiatief van de vastgoedeigenaren is een visie (volumestudie) ontwikkeld, dat een belangrijk deel van de huidige functies combineert met substantiële woningaantallen. Het schetsplan is op in de Informatiemarkt 19 januari 2023 gepresenteerd aan de raadscommissie Ruimtelijk Economisch Domein. De beoogde ontwikkeling markeert een significante transformatie van de locatie naar een levendige woonomgeving.


  Door het planontwikkelingsproces maximaal parallel te plannen is het mogelijk om de ontwikkelingstijd te verkorten van ca. zes naar ca. twee jaar. Randvoorwaarde hierbij is dat de uitgangspunten voor het project in een vroeg stadium zijn vastgelegd en vastgesteld door de gemeenteraad. De uitgangspunten en het ontwerp worden door gemeente en ontwikkelaar samen en in afstemming met de klankbordgroep in korte tijd uitgewerkt zodat er een optimale afstemming is. Na afronding van het planproces kan de raad toetsen of aan deze uitgangspunten is voldaan en besluiten over de af te geven omgevingsvergunning.


  In deze Nota van Uitgangspunten zijn alle vigerende beleidskaders opgenomen en is waar mogelijk ook rekening gehouden met ambities.

 25. 6

  M. van der Spek Materieel B.V. is eigenaar geworden van de planlocatie Bentpoort in het Bentwoud. Deze percelen ter grootte van ca. 3 ha liggen ten westen van de noordelijke ingang van het Bentwoud (ten zuiden van de rotonde Hogeveenseweg/Gemeneweg in Benthuizen). Een doorontwikkeling van deze plek tot een recreatieconcentratiepunt met extra parkeergelegenheid is in overeenstemming met de 'Notitie aanpak randen Bentwoud; spelregels Hogeveenseweg, Benthuizen' (2016). Ook is het initiatief in lijn met de Omgevingsvisie ‘Groene gemeente met lef!’, waarin het Bentwoud als één van de recreatieve hotspots is benoemd om dagtoerisme te promoten. De Bentwoud-rand is in de Omgevingsvisie gemarkeerd als zoekgebied voor groen en (verblijfs)recreatie. Een horecapunt kan als een katalysator werken voor het gebruik van het Bentwoud.


  Gelijktijdig kan daarmee de huidige inritproblematiek van de bedrijven van M. van der Spek Groep aan de Hogeveenseweg 51 vanaf de Hogeveenseweg/ N209 worden opgelost voor de bedrijfsactiviteiten van M. van der Spek Groep met een nieuw landschappelijk ingepast kantoor voor dit bedrijf en een openbaar toegankelijk parkeerterrein aan de noordelijke entree van het Bentwoud met 120 parkeerplaatsen voor bezoekers van het Bentwoud en kantoorpersoneel van M. van der Spek Groep. Hiermee wordt een oplossing gevonden voor het tekort aan parkeerplaatsen (momenteel circa 40 parkeerplaatsen).


  De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft in zijn vergadering van 16 juni 2022 wensen en bedenkingen geuit over het oprichten van het recreatieconcentratiepunt Bentpoort op basis waarvan dit bestemmingsplan is opgesteld.


  Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 14 december 2023 zes weken ter inzage gelegen. Gedurende de termijn van tervisielegging zijn geen zienswijzen ingediend. Wel zijn er twee vooroverlegreacties ontvangen. Deze reacties hebben geen aanleiding gegeven om de uitgangspunten van het bestemmingsplan te wijzigen. De raad wordt daarom voorgesteld om
  het bestemmingsplan vast te stellen om een recreatieconcentratiepunt, een kantoor voor M. van der Spek Groep B.V., een openbaar toegankelijk parkeerterrein aan de noordelijke entree van het Bentwoud met 120 parkeerplaatsen en een ontsluitingsweg voor M. van der Spek Groep B.V. juridisch/planologisch mogelijk maken.

 26. 7

  Het college geeft een reactie op de ingediende zienswijzen over het project ‘The Winston’ van Niersman B.V. en vraagt de gemeenteraad tot het afgeven van een definitieve verklaring van geen bedenkingen om het project met 71 woningen mogelijk te maken.

 27. 9

  Door de ontwikkelingen in de bouwmarkt en de niet eerder geprognosticeerde stijging van het aantal leerlingen in de gemeente is het noodzakelijk budget en planning van scholenbouw aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Dit om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke zorgplicht onderwijshuisvesting voor leerlingen van basisscholen en speciaal onderwijs.

 28. 10

  Noodzakelijk openhouden van sporthal Arena tot 1 juli 2025 en Rijnstreekhal met max 5 jaar inclusief daarvoor benodigd onderhoud. Bij sluiting van de Arena per 1 juli 2025 is het voornemen om de Scope sporthal in te zetten voor verenigingsgebruik. En sluiting Rijnstreekhal wordt tzt opgevangen door nieuwe sporthal op waarschijnlijk De Bijlen.

 29. 11

  Met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) heeft de gemeente besloten tot het realiseren van nieuwe onderwijspanden vanuit haar wettelijke taak om te voorzien in voldoende en adequate onderwijs-huisvesting. Voor de projecten welke momenteel in uitvoering zijn, zijn reeds middelen beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Door indexatie en extreem stijgende bouw- en materiaalkosten zijn de middelen niet toereikend om de gewenste schoolgebouwen te realiseren.
  Voor het gebouw van basisschool De Tamboerijn wordt daarom verzocht aanvullend budget en dekking beschikbaar te stellen ad € 814.451,00 bovenop het reeds in het Programma onderwijshuisvesting opgenomen budget ad € 3.417.421,00. Daarnaast is voor de voorfinanciering van het onderdeel kinderopvang een budget nodig van € 524.322,00. Deze stichtingskosten worden via de huur terugontvangen van het schoolbestuur en de kinderopvang.

 30. 15

  De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is gewijzigd met ingang van 1 juli 2022. De wijzigingen van de Wgr en enkele andere wetten strekken ertoe de democratische legitimatie van GR-en (Gemeenschappelijke Regelingen) en de kader stellende en controlerende rol van gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van waterschappen in GR-en te versterken. De gewijzigde Wgr is op 1 juli 2022 in werking getreden, maar voor een aantal wijzigingen is een overgangstermijn van 2 jaar; 1 juli 2024. Na deze datum moeten alle GR-en zijn aangepast aan de nieuwe Wgr. Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) streeft ernaar inwerkingtreding van de herziene GR in 2024 plaats te laten vinden. Verder is afgesproken dat in 2025 het bureau Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR) ondergebracht gaat worden bij VRHM. Ook hiervoor is een wijziging van de GR van VRHM noodzakelijk. Op dit punt wordt in samenhang ook de GR van Hecht geactualiseerd. Met de huidige planning wordt gestreefd naar inwerkingtreding per 1 januari 2025. De gemeenteraden van deelnemende Hollands Midden-gemeenten worden gevraagd hun zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden ten aanzien van de geactualiseerde gemeenschappelijke regeling.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen om conform bijgevoegde conceptbrief de Veiligheidsregio Hollands Midden te informeren over de zienswijze op de geactualiseerde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

 31. 16

  De gemeenteraad wordt door het college voorgesteld het bestemmingsplan ‘Burmadeweg 6, Hazerswoude-Dorp‘ gewijzigd vast te stellen. De initiatiefnemer van het bestemmingsplan exploiteert aan de Burmadeweg 6 te Hazerswoude-Dorp een gemengd veehouderijbedrijf met zowel melkvee, schapen als vleeskuikens. De aanleiding van de ruimtelijke procedure is om in het kader van dierenwelzijn de kuikens meer stalvloeroppervlak te geven. Het aantal dieren na realisatie zal gelijk zijn aan het aantal in de bestaande situatie. Om deze ontwikkeling te kunnen bewerkstelligen is een vervorming èn vergroting van het bouwvlak benodigd. Planologisch wordt dit mogelijk gemaakt met een wijziging van het huidige bestemmingsplan. Tijdens de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Burmadeweg 6, Hazerswoude-Dorp‘ zijn geen zienswijzen binnengekomen. Er zijn wel een paar wijzigingen die de gemeente zelf heeft gedaan. Dat zijn zogenaamde ambtshalve wijzigingen.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1 De Nota van wijzigingen van het bestemmingsplan ‘Burmadeweg 6, Hazerswoude-Dorp ‘ (bijlage I) vast te stellen;
  2 Het bestemmingsplan ‘Burmadeweg 6, Hazerswoude-Dorp ‘ met identificatienummer
  NL.IMRO.0484.HDburmadeweg6-VA01, met bijbehorende bestanden digitaal en analoog (gewijzigd) vast te stellen, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond o_NL.IMRO.0484.HDburmadeweg6-VA01.dxf, d.d. 23 november 2022;
  3 Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 32. 17

  De initiatiefnemers willen op een aantal percelen naast Kortsteekterweg nr. 57 twee nieuwe woningen, een groenstrook en een parkeerterrein voor het naast gelegen bedrijf realiseren. Op dit moment wordt een groot deel van het terrein tussen de Kortsteekterweg en de Rijn gebruikt als buitenopslagterrein. De nieuwe ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan, maar is een aanzienlijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. Om dit planologisch mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Tijdens de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Kortsteekterweg nabij 57, Alphen aan den Rijn‘ zijn twee zienswijzen binnengekomen. Er zijn ook ambtshalve aanpassingen gedaan in de toelichting en de verbeelding. De gemeenteraad wordt daarom door het college voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1 De indieners van de zienswijzen, zoals vermeld in Overzicht indieners zienswijzen van het bestemmingsplan ‘Kortsteekterweg nabij 57, Alphen aan den Rijn‘ (bijlage I) ontvankelijk te verklaren;
  2 De ingediende zienswijzen (gedeeltelijk) gegrond of ongegrond te verklaren, zoals vermeld in de Nota van beantwoording zienswijzen van het bestemmingsplan ‘Kortsteekterweg nabij 57, Alphen aan den Rijn‘ (bijlage II);
  3 De Nota van wijzigingen van het bestemmingsplan ‘Kortsteekterweg nabij 57, Alphen aan den Rijn‘ (bijlage III) vast te stellen;
  4 Het bestemmingsplan ‘Kortsteekterweg nabij 57, Alphen aan den Rijn‘ met identificatienummer NL.IMRO.0484. Akortsteektrwgnb57-VA01, met bijbehorende bestanden digitaal en analoog (gewijzigd) vast te stellen, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond o_NL.IMRO.0484. Akortsteektrwgnb57-VA01.dxf, d.d. 5 juli 2023;
  5 Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 33. 18

  In Aarlanderveen, Hazerswoude-Dorp en Zwammerdam is het mogelijk dat bestaande woningen worden opgesplitst voor bijvoorbeeld kamerverhuur. Dat komt omdat de regels in het geldende bestemmingsplan/de beheerverordening dit niet verbiedt. Dit kan leiden tot situaties waarin overlast ontstaat voor de omgeving en wijkt af van de regels die gelden in de andere delen van de gemeente.
  Om deze situaties te voorkomen heeft de gemeenteraad in 2023 een zogenaamd voorbereidingsbesluit genomen en verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid.
  In navolging daarvan is voor de gebieden binnen het voorbereidingsbesluit waarvoor een bestemmingsplan geldt eind 2023 een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd waarin de regels worden aangepast. Het gaat om Zwammerdam en enkele locaties in Aarlanderveen en Hazerswoude-Dorp. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1. Het bestemmingsplan ‘Kamerverhuur’ met identificatienummer NL.IMRO.0484.BPkamerverhuur-VA01, met bijbehorende bestanden, gewijzigd vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

 34. 19

  Van 7 december 2023 tot en met 17 januari 2024 heeft het ontwerpbestemmingsplan Herbestemmen Sierteelt 2023 voor een ieder ter inzage gelegen. Het(ontwerp)bestemmingsplan heeft betrekking op 7 ontwikkelingen en 8 locaties. Vier ontwikkelingen zien toe op het omzetten van de (voormalige) bedrijfswoning naar een burgerwoning. Twee ontwikkelingen zien toe op het positief bestemmen van sierteelt en waar nodig het toevoegen van een agrarisch bouwvlak(herstellen omissie uit het geldende plan). Daarnaast wordt voor twee locaties sierteelt, al dan niet met kassen, weg bestemd. Een locatie wordt bestemd als 'Agrarisch' en de andere locatie wordt bestemd als 'Natuur'. Tijdens de inzageperiode is op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze ingekomen. Deze zienswijze en enkele ambtshalve aanpassingen geven aanleiding voor een gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan. Verwezen wordt naar het bijbehorende raadsvoorstel en–besluit en de daarvan deel uitmakende bijlagen.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:
  1. De Nota van beantwoording zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan Herbestemmen Sierteelt 2023 vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan Herbestemmen Sierteelt 2023, met identificatienummer NL.IMRO.0484.hrbstsierteelt2023-VA01, met de bijbehorende bestanden, gewijzigd vast te stellen;
  3. De analoge afgeleide versie van het bestemmingsplan Herbestemmen Sierteelt 2023 gewijzigd vast te stellen;
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweedelid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn.

 35. 20

  Hecht is een gemeenschappelijke regeling van alle gemeentes in de regio Hollands Midden (18 gemeenten) die zich inzet voor gezondheid en veiligheid va de inwoners. Hecht voert veel taken voor de gemeenten uit, zoals Veilig Thuis, Jeugdgezondheidszorg, Centrum voor Jeugd en Gezin, Rijksvaccinatieprogramma en Advisering op publieke gezondheid.


  De raad wordt geadviseerd een zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2024 Hecht.

  Voorgesteld besluit

  1. 1e begrotingswijziging 2024 van Hecht voor te leggen aan de raad
  2. De gemeenteraad te adviseren bijgaande zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2024 Hecht.
  3. De incidentele lasten van de 1e begrotingswijziging 2024 voor een bedrag € 506.000 te verwerken in de Najaarsrapportage 2024 ten laste van het begrotingssaldo 2024.

 36. 21
  Moties en sluiting