Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 25 april 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J.W.E. Spies
Toelichting

Agenda en stukken nog onder voorbehoud
Deze openbare vergadering vindt plaats in de raadzaal en wordt live uitgezonden.
Mededelingen voor raadsleden:
Vragen voor agendapunt 3 kunt u tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden bij de griffie.
Een stemverklaring bij een hamerstuk dient u te melden.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststellen agenda
 2. 2
  Vaststellen besluitenlijst
 3. 3
  Vragen raadsleden
 4. 4
  Ingekomen stukken en mededelingen
 5. 4.2
  Collegebesluiten ter inzage gelegd
 6. 4.3
  Collegebesluiten betrekken bij financiële producten
 7. 4.3.a

  De fracties van GroenLinks, SP, Lokaal Belang Alphen, Gouwe Lokaal, CU en PvdA hebben het college in de motie “Verankering herdenking en viering Keti koti” gevraagd de jaarlijkse herdenking en viering van Keti Koti duurzaam en structureel te verankeren. En hierbij te zoeken naar de nodige financiële middelen (bijvoorbeeld vanuit de algemene reserves) en in samenwerking en in samenspraak met betrokkenen, nazaten, Participe en IDB concrete voorstellen voor te leggen aan de raad. Het college heeft deze motie overgenomen (raadsvergadering 26 juni 2023) en toegezegd hier uitvoering aan te geven als binnen de samenleving de wens bestaat Keti Koti jaarlijks te herdenken en vieren. Hierbij worden de mogelijkheden van subsidie onderzocht en aangesloten bij de landelijke ontwikkelingen zonder de eigen Alphense colour locale te vergeten. Dit onderzoek heeft geleid tot een tweesporen aanpak: Keti Koti viering 2024 en verankering Keti Koti viering en aanpak doorwerking slavernijverleden.

  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord te gaan met Keti Koti viering 2024 en vervolgaanpak 
  2. Akkoord te gaan met een incidentele subsidie van € 33.500 voor Keti Koti viering 2024 
  3. De raad informeren met bijgesloten raadsbrief over de uitvoering motie Verankering herdenking en viering Keti Koti 
  4. De motie hiermee als afgedaan te beschouwen. Het breder voorstel ontvangt de raad in Q4 2024

 8. 4.3.b

  Aan het college wordt voorgesteld bijgevoegd raadsinformatiebrief (RIB) de raad te informeren over het akkoord op het landelijk tarief Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en de caseload verlaging. De brief gaat in op het landelijk akkoord, het bovenregionale en regionale plan van aanpak, de financiële consequenties en lokale ontwikkelingen.

  Voorgesteld besluit

  De raad te informeren via bijgevoegd raadsinformatiebrief over het akkoord op landelijke tarieven en caseloadverlaging jeugdbescherming en jeugdreclassering

 9. 4.3.c

  In de Reserve Veiligheid is sinds 2019 op meerdere momenten budget afkomstig uit de opbrengsten bouwleges gestort, ten behoeve van het uitvoeren van VTH-taken. De budgetten zijn bestemd voor het inhuren van personeel en ter ondersteuning van het transitieproces van de Omgevingswet. Door de toename van het aantal zaken en de steeds groter wordende complexiteit van met name handhavingszaken is er een tekort aan capaciteit. Met de onttrekking aan de Reserve wordt budget beschikbaar gesteld voor het inhuren van extra capaciteit zodat het VTH-proces op adequaat niveau kan blijven.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen een bedrag van € 450.000,-- te onttrekken aan de Reserve Veiligheid;
  2. Dit bedrag in te zetten voor het inhuren van capaciteit voor het VTH-proces bij Team Vergunningen, Veiligheid en Inspectie en Team Ontwikkeling Leefomgeving;
  3. De financiële verwerking te laten plaatsvinden bij de Voorjaarsnota.

 10. 4.3.d

  Op 11 december 2023 is vanuit de HBO ambitie een intentieverklaring ‘Energietransitiehuis’ gesloten. Daarin is afgesproken dat in 2024 wordt toegewerkt naar uitwerking van een businesscase om te komen tot oprichting van het Energietransitiehuis. Het Energietransitiehuis is een hybride leeromgeving waar leren en onderwijs, innoveren en experimenteren, voorlichting en kennisdeling rondom de Energietransitie samenkomen. Voor de hieraan gekoppelde werkzaamheden in 2024 wordt nu aanvullend (werk) budget beschikbaar gesteld.

  Voorgesteld besluit

  1. Voor de werkzaamheden die betrekking hebben op de uitwerking en positionering van het “Energietransitiehuis” in 2024 een aanvullend bedrag beschikbaar te stellen;
  2. Hiervoor in 2024 een bedrag van € 60.000 beschikbaar te stellen voor projectleiding/cordinatie van het opzetten van het Energietransitiehuis, met als dekking de Reserve Economie;
  3. Bovenstaande mutatie in de begroting 2024 te verwerken middels verwerking in de voorjaarsnota;
  4. Een bedrag van €50.000,- te labelen binnen het reguliere werkbudget Economische Agenda, als werkbudget voor het opzetten van het Energietransitiehuis.

 11. 4.4
  Schriftelijke vragen raadsleden op grond van artikel 40 of 42 van het Raadsreglement van orde en collegebeantwoording
 12. 4.4.a

  In de Groene Hart Koerier is een artikel verschenen over bodemverontreiniging. Hierover zijn vanuit de fractie van CDA vragen gesteld. In bijgevoegde brief beantwoord het college de gestelde vragen.

  Voorgesteld besluit

  De gestelde artikel 40 vragen van de heer Van Gool, namens de CDA fractie, te beantwoorden middels het verzenden van bijgevoegde brief binnen het kader van artikel 40 van het Reglement van orde.

 13. 4.4.b

  Naar aanleiding van berichten in de media over de sloop van woningen in de Julianastraat en de Oranjestraat in Boskoop heeft de fractie CDA op 23 februari jl. artikel 40 vragen gesteld. De vragen zijn beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  -De beantwoording van de artikel 40 vragen inzake sloop woningen Julianastraat en Oranjestraat in Boskoop verzenden aan de fractie CDA.

 14. 4.4.c

  Naar aanleiding van berichten in de media over de sloop van woningen in de Julianastraat en de Oranjestraat in Boskoop heeft de fractie SP op 17 februari jl. artikel 40 vragen gesteld. De vragen zijn beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  -De beantwoording van de artikel 40 vragen inzake sloop woningen Julianastraat en Oranjestraat in Boskoop verzenden aan de fractie SP.

 15. 4.4.d

 16. 4.4.e

  De fractie CDA heeft op 4 maart jl. artikel 40 vragen gesteld. De vragen zijn beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De beantwoording van de artikel 40 vragen inzake het beleid ten aanzien van tijdelijke
  woningbouw

 17. 4.5

  Bijlagen

 18. 5

  Inspreker namens het Molenberaad
  Inspreker namens Bereikbaar Boskoop Alliantie


  Het studieprogramma Beter Bereikbaar Gouwe is afgerond. Op 30 mei 2024 neemt de gemeenteraad een besluit over de afronding van het programma. Het programma is destijds gestart om te onderzoeken hoe de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling in het gebied tussen Gouda en Alphen aan den Rijn kan worden versterkt. De diverse onderzoeken hebben geleid tot de volgende resultaten:
  - Start van een verkenning naar het verbeteren van de doorstroming en veiligheid op en nabij het knooppunt N11/A12 (Bodegravenboog) voor de korte, middellange en lange termijn, in samenwerking met het ministerie van I&W (2024)
  - De voorbereiding en aanleg van twee doorfietsroutes om de kernen Alphen-Gouda en Bodegraven-Gouda met elkaar te verbinden
  - Verbetermaatregelen op de Gouwe (al gerealiseerd)
  - Onderzoeken naar een tweede oeververbinding en een onderdoorgang bij Hazerswoude-Dorp
  Deze resultaten zijn aanvullend op de reeds in voorbereiding zijnde maatregelen: de aanleg van de verlengde Bentwoudlaan en de verbetermaatregelen bij Hazerswoude Dorp, afkomstig uit de eerdere besluitvorming over de N207 Zuid. De opgeleverde onderzoeken naar de tweede oeververbinding leiden nu niet tot een vervolg. Er is onvoldoende draagvlak en ze leveren te weinig effect op in relatie tot de kosten.

 19. 6

  Sinds 1 januari 2015 zijn de Verordening en Nadere regels sociaal domein Alphen aan den Rijn van kracht, waarin het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet op integrale wijze zijn opgenomen. De Rijnstreek gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop hebben, waar mogelijk, dit beleid met elkaar afgestemd. De laatste actualisatie dateert van 1 januari 2023. Om een aantal redenen zijn er ook nu wijzigingen nodig om de Verordening en Nadere regels te actualiseren. De voornaamste redenen hiervoor zijn jurisprudentie en wetswijzigingen. Een aantal artikelen die zowel betrekking hebben op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) als de Jeugdwet worden gewijzigd. Daarnaast zijn er wijzigingen noodzakelijk vanuit de Participatiewet door het van kracht worden van de wet Breed Offensief per 1 juli 2023.


  Het college heeft de voorgestelde wijzigingen ter advisering voorgelegd aan de Adviesraad Samenleving van de gemeente Alphen aan den Rijn. In de bijlagen zijn het advies en de reactie van het college opgenomen. Het college biedt de wijzigingen van de Verordening ter vaststelling aan de raad aan. De raad ontvangt ter informatie ook de gewijzigde Nadere regels. Gezien de onderlinge samenhang gaan zowel de geactualiseerde Verordening als de geactualiseerde Nadere regels gezamenlijk met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2024.

 20. 7

  Inspreker namens St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop
  Inspreker: Bewoner


  De gemeenteraad heeft op 22 september 2022, na een aangenomen amendement, het bestemmingsplan Herbestemmen sierteelt binnen de contour 2021 gewijzigd vastgesteld, in die zin dat de vaststelling geen betrekking heeft op het perceel Burgemeester Smitweg tussen 17 en 19 te Hazerswoude-Dorp.


  De eigenaren van het perceel Burgemeester Smitweg tussen 17 en 19 te Hazerswoude-Dorp hebben beroep tegen het besluit ingesteld. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
  State heeft het beroep op 13 december 2023 gegrond verklaard en de gemeenteraad opgedragen om een nieuw besluit te nemen.


  Met inachtneming van de voornoemde uitspraak heeft de gemeenteraad besloten om het perceel Burgemeester Smitweg tussen 17 en 19 te Hazerswoude-Dorp alsnog in overeenstemming met het ontwerpbestemmingsplan Herbestemmen sierteelt binnen de contour 2021 te bestemmen.

 21. 9

  Volgens artikel 42b de Wet op het voorgezet onderwijs en artikel 11 lid 2 van de statuten van de Stichting Scala College en Coenecoop College, is de gemeenteraad bevoegd om leden van de Raad van Toezicht van de stichting te benoemen. Het college neemt kennis van de benoeming van mevrouw Y. van der Geest als nieuw lid van de Raad van Toezicht

  Voorgesteld besluit

  De raad voorstellen mevrouw Y. van der Geest per 1 januari 2024 te benoemen als lid raad van toezicht van de Stichting Scala College & Coenecoop.

 22. 10

  Op het perceel ten noorden van Oostkanaalweg 10 in Aarlanderveen wil de eigenaar met toepassing van de Ruimte-voor-ruimte regeling een duurzame woning realiseren. Om dit planologisch mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Tijdens de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan 'Oostkanaalweg naast 10, Aarlanderveen' zijn geen zienswijzen binnengekomen. Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het besluit hogere waarden Wet geluidhinder met kenmerk 2023-00017717 vast te stellen. 
  2. De raad voor te stellen: 
  1. Het bestemmingsplan ‘Oostkanaalweg naast 10, Aarlanderveen’, met identificatienummer NL.IMRO.0484.AVoostkanaalweg10-VA01 bijbehorende bestanden digitaal en analoog, vast te stellen; 
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 23. 11

  Van 9 november tot en met 20 december 2023 heeft het ontwerpbestemmingsplan Reijerskoop321, Boskoop voor een ieder ter inzage gelegen. Het (ontwerp)bestemmingsplan voorziet in een bestemmingswijziging van het perceel Reijerskoop 321,Boskoop waarbij aan de noordzijde een teeltondersteunende functie en aan de zuidzijde een handelsbedrijfsfunctie wordt toegekend. Ook wordt de bouw van een compensatiewoning aan de Omloop mogelijk gemaakt. Tijdens de inzageperiode zijn op het ontwerpbestemmingsplangeenzienswijzen ingekomen. De gemeenteraad wordt voorgesteldom het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen vanwege een geactualiseerde Aerius-berekening. Verwezen wordt naar het bijbehorende raadsvoorstel en–besluit en de daarvan deel uitmakende bijlagen.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:
  1.Het bestemmingsplan Reijerskoop 321, Boskoop met identificatienummer NL.IMRO.0484.BKreijerskoop321-VA01, met de bijbehorende bestanden, gewijzigd vast te stellen;
  2.De analoge afgeleide versie van het bestemmingsplan Reijerskoop 321, Boskoop gewijzigd vast te stellen;
  3.Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn.

 24. 12

  Inspreker namens Stuurgroep Gezond Stadshart


  De Gezondste en Groenste Binnenstad van het Groene Hart in 2035! Dat is de ambitie voor de komende jaren voor het Stadshart Alphen aan den Rijn en de omgeving. Veranderend consumentengedrag en diverse maatschappelijke opgaven, zoals klimaatverandering, energietransitie, en gezondheid hebben ervoor gezorgd dat het opgavenpakket in het gebied uitdagender en complexer is geworden. Denk bijvoorbeeld aan het compacter maken (transformatie), leefbaarheid, vitaliteit, inclusie, leegstandsbestrijding, vergroening, verduurzaming van vastgoed en de openbare ruimte. Het Stadshart en haar omgeving heeft een grote en brede potentie, die we optimaal willen benutten en waarin wij de diverse opgaven op korte termijn bij de kop willen pakken voor de komende jaren. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft dan ook met externe partners de handen ineengeslagen voor het opzetten van een programma met een integrale visie, de Programmavisie Gezond Stadshart 2035. Hiervoor is een breed programmagebied bepaald, lopend van Stationsgebied en Euromarkt t/m het Stadshart en een verbinding van de Kromme Aar met de Zegerplas. Gezamenlijk is gedroomd en gedurfd om ruim en groots te denken en diverse thema’s met elkaar te verbinden die tot heden los van elkaar werden ontwikkeld en uitgedacht. Er wordt ingezet op vier pijlers: Sociaal-Maatschappelijk Gezond, Klimaat Gezond, Vastgoed Gezond en Economisch Gezond. In de Programmavisie Gezond Stadshart 2035 is uitgewerkt wat de gemeente samen met de externe partners binnen deze pijlers wil bereiken en op wil inzetten om in 2035 de ambitie van gezondste en groenste binnenstad van het Groene Hart te realiseren.

 25. 13

  De gemeenteraad heeft op 6 juli 2023 het bestemmingsplan Vinkebuurt 126, Zwammerdam ten behoeve van het bouwen van een nieuwbouwwoning vastgesteld. Tegen dat besluit is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en is een voorlopige voorziening aangevraagd. In de tussenuitspraak is de voorlopige voorziening toegewezen en is het bestemmingsplan geschorst. De reden hiervoor is dat tijdens de zitting onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat er geen vergunningsvrije geluidsgevoelige functies, zoals mantelzorgwoningen, binnen de richtafstand van het naastgelegen bedrijf kunnen worden opgericht. Daarmee is de bedrijfsvoering van het naastgelegen opslagterrein in het geding. Hangende het beroep ziet het onderhavige voorstel op herstel van artikel 3 (tuin) van de planregels van het bestemmingsplan Vinkebuurt 126, Zwammerdam middels een nieuw besluit op grond van artikel 6.19 van de Algemene wet bestuursrecht. In artikel 3 (bestemming tuin) is 1 planregel toegevoegd, die uitsluit dat vergunningsvrije gebouwen kunnen worden opgericht in de tuin. De planregel ziet op dat gronden met de bestemming ‘tuin’ niet beschouwd dienen te worden als erf in de zin van artikel 1 Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, zoals dat artikel luidt op het moment van de datum van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan dan wel de regels die gelden ten aanzien van het vergunningsvrij bouwen op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen: 
  - Het bestemmingsplan Vinkebuurt 126, Zwammerdam met identificatienummer NL.IMRO.0484.ZDvinkebuurt126-VA01, vastgesteld op 6 juli 2023, te wijzigen wat betreft artikel 3 ‘Tuin’, daarbij toepassing gevend aan artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht en aan het gewijzigde bestemmingsplan identificatienummer NL.IMRO.0484.ZDvinkebuurt126-VA02 te verbinden.

 26. 14

  Mevrouw van de Louw heeft namens het CDA op 25 januari jl. een initiatiefvoorstel Toekomstvisie Centrum Boskoop ingediend. Middels bijgaande raadsbrief brengt het college haar wensen en bedenkingen in. Het college vraagt de raad deze informatie mee te nemen in haar overwegingen inzake het initiatiefvoorstel.

 27. 15
  Moties en sluiting