Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 11 juli 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J.W.E. Spies
Toelichting

Agenda en stukken nog onder voorbehoud
Deze openbare vergadering vindt plaats in de raadzaal en wordt live uitgezonden.
Mededelingen voor raadsleden:
Vragen voor agendapunt 3 kunt u tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden bij de griffie.
Een stemverklaring bij een hamerstuk dient u te melden.,

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  00:05:08 - 00:07:28 - Liesbeth Spies
  00:07:28 - 00:12:28 - Kinderburgemeester
  00:12:28 - 00:15:35 - Liesbeth Spies
 2. 1

  00:14:04 - 00:15:35 - Liesbeth Spies
 3. 1.a

  Mevrouw Sahebdien is benoemd als commissielid voor de fractie van GroenLinks

  00:14:06 - 00:15:35 - Liesbeth Spies
  00:16:04 - 00:16:46 - Liesbeth Spies
 4. 2

  Beide besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

  00:16:15 - 00:16:46 - Liesbeth Spies
 5. 3

  00:16:32 - 00:16:46 - Liesbeth Spies
  00:16:46 - 00:17:25 - Raadslid
  00:17:25 - 00:17:36 - Liesbeth Spies
  00:17:36 - 00:20:16 - Gerard van As
  00:20:16 - 00:20:34 - Liesbeth Spies
  00:20:34 - 00:21:06 - Ank de Groot-Slagter
  00:21:06 - 00:21:20 - Gerard van As
  00:21:20 - 00:21:28 - Liesbeth Spies
  00:21:28 - 00:22:53 - Helma van der Louw-Vergeer
  00:22:53 - 00:23:03 - Liesbeth Spies
  00:23:03 - 00:26:08 - Relus Breeuwsma
  00:26:08 - 00:26:11 - Liesbeth Spies
  00:26:11 - 00:26:16 - Helma van der Louw-Vergeer
  00:26:16 - 00:26:44 - Liesbeth Spies
  00:26:44 - 00:27:38 - Helma van der Louw-Vergeer
  00:27:38 - 00:27:45 - Liesbeth Spies
  00:27:45 - 00:28:32 - Erik van Zuylen
  00:28:32 - 00:28:35 - Liesbeth Spies
  00:28:35 - 00:31:03 - Relus Breeuwsma
  00:31:03 - 00:31:08 - Liesbeth Spies
  00:31:08 - 00:31:39 - Helma van der Louw-Vergeer
  00:31:39 - 00:31:42 - Liesbeth Spies
  00:31:42 - 00:32:17 - Erik van Zuylen
  00:32:17 - 00:32:19 - Liesbeth Spies
  00:32:19 - 00:33:41 - Relus Breeuwsma
  00:33:41 - 00:33:56 - Liesbeth Spies
  00:33:56 - 00:34:55 - Rebecca Sterk
  00:34:55 - 00:35:08 - Liesbeth Spies
  00:35:08 - 00:37:18 - Anouk Noordermeer-Krommendam
  00:37:18 - 00:37:22 - Liesbeth Spies
  00:37:22 - 00:37:36 - Rebecca Sterk
  00:37:36 - 00:37:45 - Liesbeth Spies
  00:37:45 - 00:38:13 - Nico de Jong
  00:38:13 - 00:38:24 - Liesbeth Spies
  00:38:24 - 00:40:03 - Relus Breeuwsma
  00:40:03 - 00:40:16 - Liesbeth Spies
  00:40:16 - 00:40:53 - Nico de Jong
  00:40:53 - 00:41:04 - Liesbeth Spies
  00:41:04 - 00:42:02 - Gert van den Ham
  00:42:02 - 00:42:05 - Liesbeth Spies
  00:42:05 - 00:42:20 - Nico de Jong
  00:42:20 - 00:42:40 - Liesbeth Spies
 6. 4

  Ø 4.1.e: collegebrief Alphen Pas: op verzoek van mevrouw Huls zal deze collegebrief worden betrokken bij de gesprekken tussen college en raad richting de begroting 2025. Daarnaast kondigt zij aan over deze brief nadere schriftelijke vragen te zullen stellen;
  Ø 4.4.g : beantwoording vragen van mevrouw De Groot over woningbouw Koudekerk aan den Rijn: n.a.v. een artikel in het AD en uitlatingen van deputeerde Koning zegt de wethouder toe uit te zoeken hoeveel woningen in Koudekerk gebouwd kunnen worden;
  Ø 4.5.l: brief advocaat m.b.t ALDI: n.a.v. vragen van mevrouw Blom over het risico van juridische stappen van ALDI en de mogelijke vertraging hiervan op de realisatie van de woningbouwplannen Euromarkt, antwoordt wethouder Van As dat in gesprekken met ALDI is uitgelegd wat het provinciaal en gemeentelijk beleid is inzake detailhandel dat supermarkten aangesloten moeten zijn bij bestaande winkelcentra. Dat is het beleid en is ook het uitgangspunt voor eventueel verder overleg met ALDI, waarvoor de wethouder openstaat.


  Voor het overige worden de afdoeningsadviezen conform vastgesteld.

  00:42:25 - 00:42:40 - Liesbeth Spies
  00:42:40 - 00:43:11 - José Huls
  00:43:11 - 00:43:30 - Liesbeth Spies
  00:43:30 - 00:43:40 - Ank de Groot-Slagter
  00:43:40 - 00:43:58 - Liesbeth Spies
  00:43:58 - 00:45:12 - Ank de Groot-Slagter
  00:45:12 - 00:45:20 - Liesbeth Spies
  00:45:20 - 00:45:31 - Ank de Groot-Slagter
  00:45:31 - 00:45:49 - Liesbeth Spies
  00:45:49 - 00:46:49 - Gerard van As
  00:46:49 - 00:47:32 - Liesbeth Spies
  00:47:32 - 00:48:03 - Robert Jan Blom
  00:48:03 - 00:48:08 - Liesbeth Spies
  00:48:08 - 00:50:45 - Gerard van As
  00:50:45 - 00:51:51 - Liesbeth Spies
 7. 4.2
  Collegebesluiten ter inzage gelegd
 8. 4.3
  Collegebesluiten betrekken bij financiële producten
 9. 4.4
  Schriftelijke vragen raadsleden op grond van artikel 40 of 42 van het Raadsreglement van orde en collegebeantwoording
 10. 4.4.a

 11. 4.4.b

 12. 4.4.c

  Op 29 mei 2024 stelden de heer N. de Jong (Lokaal Belang Alphen) en de heer E.J. Straver (PvdA) een aantal vragen naar aanleiding van het datalek door een menselijke fout bij verzending van een brief van Gemeente Alphen aan den Rijn. Het college van burgemeester en wethouders beantwoordt de gestelde vragen.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de beantwoording van de artikel 40-vragen van de heer N. de Jong (Lokaal Belang Alphen) en de heer E.J. Straver (PvdA).

 13. 4.4.d

  Namens de CDA-fractie zijn er op 15 mei artikel 40 vragen gesteld m.b.t. Noordeinde 50. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  Beantwoording van de artikel 40 vragen over Noordeinde 50 te Aarlanderveen

 14. 4.4.e

  De heer Van Zuylen en heer Van Lent hebben namens GroenLinks vragen gesteld op grond van artikel 40 van het reglement van orde over de tuinvoorziening bij dorpshuis de Som te Hazerswoude-Rijndijk.

  Voorgesteld besluit

  De door de heer Van Zuylen en heer Van Lent namens GroenLinks gestelde vragen over de tuinvoorziening bij dorpshuis de Som Hazerswoude Rijndijk te beantwoorden door middel van
  bijgevoegde brief.

 15. 4.4.f

  Op 30 mei 2024 stelde mevrouw de Groot-Slagter van de fractie RijnGouweLokaal een aantal aanvullende vragen met betrekking tot het snoeien bomen in het broedseizoen en de staat van de weg bij de Middelweg in Alphen aan den Rijn. In een brief aan de gemeenteraad beantwoordt het college van burgemeester en wethouders de gestelde vragen.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de beantwoording van aanvullende art.40-vragen van fractie RijnGouweLokaal inzake snoeien bomen in broedseizoen en de staat van de weg bij de Middelweg in Alphen aan den Rijn en deze toe te zenden aan de gemeenteraad.

 16. 4.4.f

  Namens de fractie RijnGouweLokaal zijn er op 21 mei 2024 artikel 40 vragen gesteld m.b.t. de woningbouw in Koudekerk aan den Rijn. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  Beantwoording van de artikel 40 vragen over de woningbouw in Koudekerk aan den Rijn.

 17. 4.4.g

  Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde kunnen raadsleden schriftelijk vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Mevrouw Verloop van FVD heeft nogmaals aanvullende vragen gesteld over het de stand van zaken t.a.v. de zonnepanelen Maximabrug. In de vastgestelde brief worden deze vragen beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  Akkoord met beantwoording aanvullende Artikel 40 vragen van FVD over zonnepanelen Maximabrug

 18. 4.6
  Antwoordbrieven aan inwoners/organisaties
 19. 4.6.1

  Het project Beemd-Rietkraag (Boskoop) staat voor de uitvoering gepland in 2024-2025. In het project, nu nog in de voorbereiding, worden de riolering en bestrating vervangen. Doordat een deel van de riolering in achtertuinen ligt (deels illegaal ingenomen door bewoners) vraagt het project om een nauwkeurige afstemming tussen de aannemer, bewoners en gemeente.
  In de voorbereiding is naar de bewoners een brief (zie bijlage 1) gestuurd waarin uitgelegd wordt hoe we tijdens de uitvoering te werk gaan en welke consequenties dit heeft voor de bewoners. In april jl. is door een aantal bewoners een aantal brieven (dezelfde brief, gekopieerd door een aantal bewoners) gestuurd ter attentie aan de raad waarin onvrede over deze situatie wordt geuit. Het college beantwoordt deze bewonersbrief en stelt een extra optie voor de bewoners voor. In deze optie wordt voorgesteld om het riool vol te schuimen en blijft het eigendom van de gemeente, het huidige recht van opstal wordt gehandhaafd.

  Voorgesteld besluit

  Instemmen met de beantwoording van de bewonersbrief en deze ter informatie sturen naar de gemeenteraad.

 20. 4.7
  Ontwerpantwoordbrieven
 21. 5

  Volgens artikel 3.7 de Wet op het voorgezet onderwijs en artikel 11 lid 2 van de statuten van de Stichting Scala College & Coenecoop College, is de gemeenteraad bevoegd om leden van de Raad van Toezicht van de stichting te benoemen. Het college neemt kennis van de benoeming van mevrouw A. Jans als nieuw lid van de Raad van Toezicht.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), ChristenUnie (2), D66 (4), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (6), Lokaal Belang Alphen (1), NieuwElan (7), ONS Alphen (1), PvdA (2), RijnGouweLokaal (1), SP (2), VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  De raad voorstellen mevrouw A. Jans per 1 augustus 2024 te benoemen als lid raad van toezicht van de Stichting Scala College & Coenecoop College.

  Besluit

  De raad stemt unaniem in met de benoeming van mevrouw A. Jans als lid van de Raad van Toezicht van stichting Scala College & Coenecoop College per 1 augustus 2024.

  00:50:49 - 00:51:51 - Liesbeth Spies
 22. 6

  Voor de groene inpassing van de noord- en noordoostelijke zijde van bedrijventerrein Hoogewaard is een ontwerp gemaakt. Om dit ontwerp te kunnen realiseren is meer ruimte nodig dan daarvoor in het geldende bestemmingsplan is voorzien. Om die reden is een herziening van het bestemmingsplan opgesteld. In deze herziening is ook een kleine uitbreiding van het bedrijventerrein opgenomen aan de noordzijde. Deze ligt binnen de te realiseren groene inpassing en zorgt voor logische afronding van het bedrijventerrein.
  Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend. Het college stelt de gemeenteraad voor te besluiten over de vaststelling van het bestemmingsplan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), ChristenUnie (2), D66 (4), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (6), Lokaal Belang Alphen (1), NieuwElan (7), ONS Alphen (1), PvdA (2), RijnGouweLokaal (1), SP (2), VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  Aan de raad voor te stellen om:
  1. De indiener van de zienswijze zoals vermeld in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’ (bijlage I) ontvankelijk te verklaren; 
  2. De zienswijze te beantwoorden (op de wijze) zoals vermeld in de ‘Nota van beantwoording zienswijze’ (bijlage I); 
  3. De ‘Nota van wijzigingen’ (bijlage II) vast te stellen; 
  4. Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Hoogewaard - eerste herziening’, met identificatienummer NL.IMRO.0484.Khoogewaard1her-VA01, met bijbehorende 
  bestanden gewijzigd vast te stellen; 
  5. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

  Besluit

  De raad besluit unaniem in te stemmen met:
  1. De indiener van de zienswijze zoals vermeld in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’ (bijlage I) ontvankelijk te verklaren; 
  2. De zienswijze te beantwoorden (op de wijze) zoals vermeld in de ‘Nota van beantwoording zienswijze’ (bijlage I); 
  3. De ‘Nota van wijzigingen’ (bijlage II) vast te stellen; 
  4. Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Hoogewaard - eerste herziening’, met identificatienummer NL.IMRO.0484.Khoogewaard1her-VA01, met bijbehorende 
  bestanden gewijzigd vast te stellen; 
  5. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

  00:51:09 - 00:51:51 - Liesbeth Spies
 23. 7

  De Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer regelt het recht van de inwoner om via de digitale weg contact op te nemen met de gemeente. Ook omvat het een zorgplicht om toegankelijkheid van de gemeentelijke voorzieningen te waarborgen voor niet-digitaal vaardige inwoners. De beschikbare digitale kanalen worden per gemeentelijke dienst aangewezen in een aanwijzingsbesluit zodat de inwoner weet via welk kanaal ze een product of dienst aan kunnen vragen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), ChristenUnie (2), D66 (4), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (6), Lokaal Belang Alphen (1), NieuwElan (7), ONS Alphen (1), PvdA (2), RijnGouweLokaal (1), SP (2), VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  1. Het aanwijzingsbesluit vast te stellen voor wat betreft de kanalen onder het mandaat van het college;
  2. De raad voor te stellen het aanwijzingsbesluit vast te stellen voor wat betreft de kanalen onder het mandaat van de raad.

  Besluit

  De raad besluit unaniem de in het aanwijzingsbesluit aangewezen kanalen vast te stellen die onder het mandaat van de raad vallen.

  00:51:20 - 00:51:51 - Liesbeth Spies
 24. 8

  De startnotitie geeft inzicht in de aanleiding en doel om te komen tot sportaccommodatiebeleid, een voorstel voor de werkwijze met daarbij de wijze van betrekken gebruikers en gemeenteraad, mogelijke onderwerpen (wordt nader bepaald) en een planning.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), ChristenUnie (2), D66 (4), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (6), Lokaal Belang Alphen (1), NieuwElan (7), ONS Alphen (1), PvdA (2), RijnGouweLokaal (1), SP (2), VVD (5)

  Besluit

  De raad besluit unaniem de startnotitie sportaccommodatiebeleid vast te stellen.

  00:51:28 - 00:51:51 - Liesbeth Spies
 25. 9

  Het college vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met een eenmalige bijdrage aan squashvereniging Alphen en een garantiestelling te verlenen, zodat Squashvereniging Alphen een nieuwe accommodatie kan realiseren op sportpark Kerk en Zanen. Om de verhuizing van de vereniging mogelijk te maken, maakt gemeente de locatie bouwrijp. De squashvereniging realiseert de nieuwe accommodatie vervolgens zelfstandig. Hiervoor is nog wel een ruimtelijke procedure benodigd. In de huidige locatie in het racketcentrum op Nieuwe Sloot beschikt de vereniging over 11 banen. In de nieuwe situatie wordt een voorziening gerealiseerd met 6 banen. Met de uitplaatsing van de squashvereniging realiseert gemeente niet alleen ruimte voor woningbouw op locatie Nieuwe Sloot, maar ontstaat er ook een verrijking van het sportpark Kerk & Zanen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), ChristenUnie (2), D66 (4), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (6), Lokaal Belang Alphen (1), NieuwElan (7), ONS Alphen (1), PvdA (2), RijnGouweLokaal (1), SP (2), VVD (5)

  Besluit

  De raad besluit unaniem om:
  1.Instemmen met de verhuizing van squashvereniging Squash Alphen naar sportpark Kerken Zanen;
  2.De geraamde kosten voor het bouwrijp maken van de locatie ad. € 188.000,- dekken tenlaste van de reserve grondexploitaties;
  3.onder voorbehoud van vergunningverlening, medewerking te verlenen aan realisatie vaneen accommodatie voor Squash Alphen volgens de bijgevoegde businesscase (bijlage 1);
  4.Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het voorgenomen besluit van hetcollege met betrekking tot het verstrekken van een gemeentelijke garantiestelling ad€250.000 bij een door de vereniging aan te trekken lening van € 500.000, ondervoorwaarden, waaronder een positieve beoordeling van de businesscase door de SWS ende gemeente en een garantiestelling van de SWS van € 250.000;
  5.Instemmen met het toekennen van de gevraagde gemeentelijke bijdrage aansquashvereniging Alphen ad € 150.000,- om een squashaccommodatie te realiseren ende kosten te dekken voor:
  c.€140.000 uit reserve grondexploitaties;
  d.€ 10.000 binnen programma 4.
  6.Bij uitputting van het BOSA-subsidie budget 2024 of 2025, te voorzien in een voorschot(voorfinanciering) van gemeente, onder voorbehoud dat de vereniging zelf ook een oplossing voor het wegvallen van deze dekking zoekt in afstemming met de gemeente.

  00:51:38 - 00:51:51 - Liesbeth Spies
  00:51:51 - 00:52:36 - Peter Versteeg
  00:52:36 - 00:53:03 - Liesbeth Spies
 26. 10

  Van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Lagewaard 22A, 24, 25 en 25A’ ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er twee zienswijzen ingediend door omwonenden. Het plan voorziet in de legalisatie van een deeltijd veehouderijbedrijf aan de Lagewaard 22A te Koudekerk aan den Rijn. Op de percelen Lagewaard 24, 25 en 25a is een rijksmonumentale boerderij gevestigd. Het plan voorziet in het omzetten van deze rijksmonumentale agrarische boerderij naar reguliere woning, het slopen van ruim 700 m2 aan voormalige agrarische bedrijfsbebouwing, de realisatie van een woning in een cultuurhistorisch waardevolle wagenschuur, de realisatie van een bed & breakfast in de cultuurhistorisch waardevolle schuur achter de bestaande woning op nummer 24 en de realisatie van een overdekt terras in de hooiberg ten behoeve van de bed & breakfast.


  Ter plaatse vigeert de beheersverordening Buitengebied Rijnwoude 2015. Op grond van de vigerende beheersverordening geldt de bestemmingen ‘Agrarisch’. De plannen zijn in strijd met deze bestemming omdat de bestemming agrarisch enkel volwaardige agrarische bedrijven toestaat. Een deeltijd agrarisch bedrijf is niet toegestaan. Daarnaast staat de bestemming agrarisch geen woonfuncties toe. Om de plannen te kunnen realiseren is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk. In de toelichting (inclusief bijlagen) van het bestemmingsplan wordt beargumenteerd dat het plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. De twee zienswijzen hebben aanleiding gegeven om wijzigingen door te voeren aan het plan. Hiervoor wordt verwezen naar de beantwoordingsnota van de zienswijze die als bijlage onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan.
  Het bovenstaande geeft aanleiding om aan de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en geen exploitatieplan
  vast te stellen omdat het verhalen van de plankosten door een anterieure overeenkomst anderszins verzekerd is.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), ChristenUnie (2), D66 (4), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (6), Lokaal Belang Alphen (1), NieuwElan (7), ONS Alphen (1), PvdA (2), RijnGouweLokaal (1), SP (2), VVD (5)

  Besluit

  De raad besluit unaniem om:
  1 Het bestemmingsplan ‘Lagewaard 22A, 24, 25 en 25A’ met identificatiecode 25A’ met identificatienummer NL.IMRO.0484.KKlagewaard22a25a-VA01 gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
  2 Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn.

  00:52:53 - 00:53:03 - Liesbeth Spies
  00:53:03 - 00:53:20 - Peter Versteeg
  00:53:20 - 00:53:23 - Liesbeth Spies
  00:53:23 - 00:53:39 - Ank de Groot-Slagter
  00:53:39 - 00:53:54 - Liesbeth Spies
 27. 11

  De Arnoldus van Os school in Benthuizen gaat verhuizen naar een andere locatie binnen het dorp. Op de plek die vrijkomt komen in totaal 29 woningen in een parkachtige omgeving met een vijver. Deze woningen worden gerealiseerd in een appartementengebouw van veertien sociale huurwoningen en drie kleinere appartementengebouwen van ieder vijf koopwoningen in het betaalbare segment. De veertien woningen toegewezen aan HaBeKo Wonen als aanbieder van sociale huurwoningen voor de kern Benthuizen. Om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is een wijziging van het huidige bestemmingsplan nodig.
  Tijdens de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Christinastraat, Benthuizen‘ zijn drie zienswijzen binnengekomen. Het bestemmingsplan is hierdoor aangepast. Er zijn ook ambtshalve aanpassingen gedaan in de toelichting, de regels en de verbeelding. De gemeenteraad wordt daarom door het college voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), ChristenUnie (2), D66 (4), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (6), Lokaal Belang Alphen (1), NieuwElan (7), ONS Alphen (1), PvdA (2), RijnGouweLokaal (1), SP (2), VVD (5)

  Besluit

  De raad besluit unaniem om:
  1 De indieners van de zienswijzen, zoals vermeld in ‘Overzicht indieners zienswijzen’ van het bestemmingsplan ‘Christinastraat, Benthuizen‘ (bijlage I) ontvankelijk te verklaren;
  2 De ingediende zienswijzen (gedeeltelijk) gegrond of ongegrond te verklaren, zoals vermeld in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’ van het bestemmingsplan ‘Christinastraat, Benthuizen‘ (bijlage II);
  3 De ‘Nota van wijzigingen’ van het bestemmingsplan ‘Christinastraat, Benthuizen‘ (bijlage III) vast te stellen;
  4 Het bestemmingsplan ‘Christinastraat, Benthuizen‘ met identificatienummer NL.IMRO.0484.BHchristinastraat-VA01, met bijbehorende bestanden digitaal en analoog gewijzigd vast te stellen, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond o_NL.IMRO.0484.BHchristinastraat-VA01.dxf, d.d. 14 maart 2023.

  00:53:45 - 00:53:54 - Liesbeth Spies
  00:53:54 - 00:54:05 - Peter Versteeg
  00:54:05 - 00:54:20 - Liesbeth Spies
 28. 12

  De gemeente is van plan om op de locatie Nieuwe Sloot in de kern Alphen aan den Rijn woningbouw te (laten) realiseren. Voor deze ontwikkeling is een Ruimtelijk Kader ontwikkeld in samenspraak met een klankbordgroep van omwonenden en vastgesteld door de gemeenteraad. 
  Het Ruimtelijk Kader bevat de uitgangspunten voor het uiteindelijke ontwerp en realisatie van de locatie voor een nog te selecteren marktpartij. Om de woningbouw hier mogelijk te maken moet ook het bestemmingsplan worden herzien. Het bestemmingsplan is gebaseerd op het Ruimtelijke Kader en heeft een globaal karakter. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Omwonenden hebben hierover zienswijzen ingediend. Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), ChristenUnie (2), D66 (4), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (6), Lokaal Belang Alphen (1), NieuwElan (7), ONS Alphen (1), PvdA (2), RijnGouweLokaal (1), SP (2), VVD (5)

  Bijlagen

  Besluit

  De raad besluit unaniem om:
  1De indieners van de zienswijzen ontvankelijk/niet ontvankelijk te verklaren zoals vermeld in het ‘Overzicht indieners zienswijzen’ (bijlage I);
  2.De ingediende zienswijzen te beantwoorden (op de wijze) zoals vermeld in de ‘Nota van beantwoording zienswijze’ (bijlage II);
  3.De ‘Nota van wijzigingen’ (bijlage III) vast te stellen;
  4.Het bestemmingsplan ‘Nieuwe Sloot-Zuid‘ met identificatienummerNL.IMRO.0484.Anieuweslootzuid-VA01, met bijbehorende bestanden, gewijzigd vast testellen;
  5.Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wetruimtelijke ordening omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd zijn;
  6.Het beeldkwaliteitsplan Nieuwe Sloot-Zuid vast te stellen als onderdeel van de Welstandsnota.

  00:54:11 - 00:54:20 - Liesbeth Spies
  00:54:20 - 00:54:42 - Gé Kapteijn
  00:54:42 - 00:55:01 - Liesbeth Spies
 29. 13

  Er zijn diverse aanvragen van agrariërs en ondernemers binnen gekomen bij de gemeente Alphen aan den Rijn om kleine windmolens op eigen terrein te mogen plaatsen. Deze agrariërs en ondernemers hebben behoefte aan kleine windmolens, naast zonnepanelen, om hun bedrijfsvoering maximaal te kunnen verduurzamen. Om de initiatieven en aanvragen te stroomlijnen is gemeentelijk beleid voor kleine windmolens nodig. Op basis van de in mei 2023 vastgestelde uitgangspuntennotitie, de opbrengst van een uitgebreid participatieproces, én met input van specifieke deskundigheid zijn concept beleidsregels voor kleine windmolens opgesteld. Na vaststelling door het college zijn deze concept beleidsregels ter inzage gelegd en konden inspraakreacties ingediend worden. Er zijn negen inspraakreacties ontvangen en in behandeling genomen. Deze zijn beantwoord in een nota van inspraak, welke als bijlage 4 aan de beleidsregels is toegevoegd. De beleidsregels voor kleine windmolens kunnen nu aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd worden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), ChristenUnie (2), D66 (4), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (6), Lokaal Belang Alphen (1), NieuwElan (7), ONS Alphen (1), PvdA (2), RijnGouweLokaal (1), SP (2), VVD (5)

  Besluit

  De raad besluit unaniem de beleidsregels voor kleine windmolens en bijbehorende Nota van inspraak en ambtshalve aanpassingen naar aanleiding van de concept Beleidsregels kleine windmolens Alphen aan den Rijn vast te stellen.

  00:54:50 - 00:55:01 - Liesbeth Spies
  00:55:01 - 00:55:20 - Floris Out
  00:55:20 - 00:55:58 - Liesbeth Spies
 30. 14

  Op 21 oktober 2022 heeft de gemeente Alphen aan den Rijn een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het slopen van een bestaande woning en het nieuwbouwen van 2 nieuwe woningen.
  Voor de gronden in het plangebied geldt de beheersverordening 'Aarlanderveen 2018', vastgesteld door de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn op 12 juli 2018. In de beheersverordening wordt voor de regels en verbeelding verwezen naar het voorgaande bestemmingsplan 'Aarlanderveen (2008)'. In dit bestemmingsplan hebben de betreffende gronden de bestemming 'Woondoeleinden'. Hier is wonen toegestaan met bijbehorende voorzieningen, waaronder het uitoefenen van een aan-huis-gebonden- beroep. De gronden beschikken ook over de dubbelbestemming ‘Archeologisch waardevol gebied’ en zijn gelegen binnen de ‘20 KE contour’. Echter is er op deze locatie slechts 1 woning toegestaan. 2 woningen passen niet binnen het geldende planologische regime.
  Er zal daarom van de beheersverordening moeten worden afgeweken om het plan mogelijk te maken. In de wet is een mogelijkheid opgenomen om medewerking te verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan via een uitgebreide afwijkingsprocedure (uitgebreide Wabo procedure), mits de activiteit niet in strijd is met ‘een goede ruimtelijke ordening’ en de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.
  De initiatiefnemer heeft een ruimtelijke onderbouwing laten opstellen waarin is aangetoond dat er wordt voldaan aan een goede ruimtelijke ordening. Ter plaatse van de woningen kan een aanvaardbaar woon- en leefklimaat worden gegarandeerd en daarnaast levert het project geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu op, waardoor een milieueffectrapport niet nodig is.
  Het college verleent medewerking aan de aanvraag door het opstarten van de procedure en verzoekt de gemeenteraad tot het afgeven van de vereiste (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen. Na afgifte van deze verklaring, worden de ontwerp stukken ter inzage gelegd. Indien er geen zienswijzen of geen zienswijzen van ruimtelijke aard worden ingediend tegen de verklaring van geen bedenkingen, dan is de verklaring van de gemeenteraad definitief. De omgevingsvergunning kan dan worden verleend door het college.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), ChristenUnie (2), D66 (4), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (6), Lokaal Belang Alphen (1), NieuwElan (7), ONS Alphen (1), PvdA (2), RijnGouweLokaal (1), SP (2), VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  1. Medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan ten behoeve van 2 nieuwbouwwoningen op het perceel Noordeinde 13 te Aarlanderveen, door het opstarten van een procedure ex artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  2. De gemeenteraad voor te stellen om een ontwerp- verklaring van geen bedenkingen af te geven en gelijktijdig de gemeenteraad voor te stellen bij geen zienswijzen of zienswijzen die niet van ruimtelijke aard zijn een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven;
  3. Na het besluit van de gemeenteraad de ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken voor een periode van zes weken ter inzage leggen op grond van artikel 3.10 e.v. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

  Besluit

  De raad heeft unaniem een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van 2 nieuwbouwwoningen op het perceel Noordeinde 13 te Aarlanderveen.

  00:55:32 - 00:55:58 - Liesbeth Spies
 31. 15

  Winkelcentrum De Aarhof in Alphen aan den Rijn is dringend aan vernieuwing toe en vormt feitelijk het sluitstuk voor de stedelijke vernieuwing aan de Lage Zijde in het centrumgebied. Het plan voor de vernieuwing bestaat uit het aanpassen en moderniseren van het winkelcentrum, de bouw van een extra parkeergarage en het toevoegen van 310 woningen. De woningen zijn voorzien boven de randen het winkelcentrum en in twee torens centraal op het winkelcentrum.


  Na een jarenlange voorbereiding heeft initiatiefnemer medio november 2023 in het kader van die coördinatieregeling de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen formeel ingediend bij de gemeente. Gelijktijdig daarmee is ook de herziening van het bestemmingsplan ingediend. Beiden zijn nodig om het plan te kunnen realiseren.
  Het ontwerp van het bestemmingsplan en het ontwerp van de omgevingsvergunning hebben gelijktijdig ter inzage gelegen. Hierover zijn zienswijzen ingediend. De gemeenteraad moet nu beslissen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Het college besluit over de omgevingsvergunning.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (5), ChristenUnie (2), D66 (4), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (6), Lokaal Belang Alphen (1), NieuwElan (7), ONS Alphen (1), PvdA (2), SP (2), VVD (5)
  tegen
  RijnGouweLokaal (1)

  Bijlagen

  Besluit

  Het raad besluit het bestemmingsplan ‘Winkelcentrum De Aarhof’ gewijzigd vast te stellen met 36 stemmen voor en 1 stem tegen (RGL).

  00:55:45 - 00:55:58 - Liesbeth Spies
  00:55:58 - 00:56:23 - Jeroen Matthijssen
  00:56:23 - 00:56:26 - Liesbeth Spies
  00:56:26 - 00:56:50 - Ank de Groot-Slagter
  00:56:50 - 00:56:52 - Liesbeth Spies
  00:56:52 - 00:57:12 - Filine Verloop
  00:57:12 - 00:57:28 - Liesbeth Spies
 32. 16

  In maart 2024 heeft de gemeenteraad de Beleidsnota Vastgoed 2024 -2027 vastgesteld. Tijdens de behandeling van de Beleidsnota Vastgoed is een startnotitie m.b.t. de uitwerking van het in de beleidsnota aangekondigde Meerjarenperspectief Vastgoed (MPV) toegezegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), ChristenUnie (2), D66 (4), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (6), Lokaal Belang Alphen (1), NieuwElan (7), ONS Alphen (1), PvdA (2), RijnGouweLokaal (1), SP (2), VVD (5)

  Besluit

  De raad besluit unaniem om de startnotie uitwerking Meerjarenperspectief Vastgoed (MPV) vast te stellen.

  00:57:18 - 00:57:28 - Liesbeth Spies
  00:57:28 - 00:57:40 - Erik van Zuylen
  00:57:40 - 00:58:03 - Liesbeth Spies
 33. 17

  Momenteel is sprake van een grote instroom van asielzoekers in Nederland. Met de inwerkingtreding van de Spreidingswet hebben alle gemeenten sinds 1 februari 2024 een wettelijke taakstelling voor asielopvangplekken gekregen. Voor onze gemeente bedraagt deze taakstelling 686 opvangplekken. Aangezien er een tekort is aan opvangplaatsen, moeten met urgentie landelijk extra opvangplaatsen worden gerealiseerd. Het COA is hier druk mee bezig. Aan de Genielaan op bedrijventerrein Hoorn-West te Alphen aan den Rijn is het COA voornemens een opvang te realiseren voor ca. 400 bewoners. Hierover zijn in regionaal verband afspraken overgemaakt, al voordat de Spreidingswet in werking trad.
  De opvang is beoogd voor een periode van vijf jaar (nadat de eerste bewoner zijn intrede neemt) en de opvang vindt plaats in units. Daarnaast is er ruimte voor kantoren, werkruimte, voorzieningen, sportvelden, een buitenspeelplaats en (fiets-) parkeerplekken.
  De beoogde tijdelijke ontwikkeling kan planologisch mogelijk worden gemaakt middels een buitenplanse omgevingsplanactiviteit conform artikel 16.3 van de Omgevingswet. Hiervoor is een onderbouwing noodzakelijk voor de evenwichtige toedeling van functies aan locatie. Alvorens een omgevingsvergunning te kunnen verlenen, moet de raad advies uitbrengen. De raad wordt voorgesteld een positief advies uit te brengen.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (5), ChristenUnie (2), D66 (4), GroenLinks (6), Lokaal Belang Alphen (1), NieuwElan (7), ONS Alphen (1), PvdA (2), RijnGouweLokaal (1), SP (2), VVD (5)
  tegen
  Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  De raad besluit met 36 stemmen voor en 1 stem tegen (FvD) in te stemmen met de aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een opvang voor ca. 400 bewoners aan de Genielaan op bedrijventerrein Hoorn-West te Alphen aan den Rijn.

  00:57:44 - 00:58:03 - Liesbeth Spies
  00:58:03 - 00:59:44 - Michel du Chatinier
  00:59:44 - 00:59:58 - Liesbeth Spies
  00:59:58 - 01:00:51 - Gert-Jan Schotanus
  01:00:51 - 01:00:54 - Liesbeth Spies
  01:00:54 - 01:01:10 - Michel du Chatinier
  01:01:10 - 01:01:18 - Liesbeth Spies
  01:01:18 - 01:02:00 - Elise de Veth-Braat
  01:02:00 - 01:02:07 - Liesbeth Spies
  01:02:07 - 01:02:19 - Pauline Thoomes
  01:02:19 - 01:02:22 - Liesbeth Spies
  01:02:22 - 01:02:38 - Filine Verloop
  01:02:38 - 01:02:41 - Liesbeth Spies
  01:02:41 - 01:02:59 - Clemens Boere
  01:02:59 - 01:03:03 - Liesbeth Spies
  01:03:03 - 01:03:33 - Ank de Groot-Slagter
  01:03:33 - 01:03:36 - Liesbeth Spies
  01:03:36 - 01:03:42 - Raadslid
  01:03:42 - 01:03:47 - Liesbeth Spies
  01:03:47 - 01:04:01 - Raadslid
  01:04:01 - 01:04:04 - Liesbeth Spies
  01:04:04 - 01:04:21 - Winfried Ponsioen
  01:04:21 - 01:04:26 - Liesbeth Spies
  01:04:26 - 01:04:33 - Nico de Jong
  01:04:33 - 01:04:35 - Liesbeth Spies
  01:04:35 - 01:04:47 - Rebecca Sterk
  01:04:47 - 01:04:50 - Liesbeth Spies
  01:04:50 - 01:04:54 - Peter Versteeg
  01:04:54 - 01:05:37 - Liesbeth Spies
 34. 18

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), ChristenUnie (2), D66 (4), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (6), Lokaal Belang Alphen (1), NieuwElan (7), ONS Alphen (1), PvdA (2), RijnGouweLokaal (1), SP (2), VVD (5)

  Besluit

  De raad heeft unaniem besloten de einddatum van de op 22 september 2022 door de raad ingestelde tijdelijke raadswerkgroep Jeugdhulp (art. 84 Gem. wet) te verlengen van 31 juli 2024 tot uiterlijk 31 december 2024.

  01:05:08 - 01:05:37 - Liesbeth Spies
 35. 19

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), ChristenUnie (2), D66 (4), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (6), Lokaal Belang Alphen (1), NieuwElan (7), ONS Alphen (1), PvdA (2), RijnGouweLokaal (1), SP (2), VVD (5)

  Besluit

  De raad heeft unaniem besloten de raadswerkgroep ‘herbestemming van het oude Raadhuis Alphen aan den Rijn’ op te heffen.

  01:05:16 - 01:05:37 - Liesbeth Spies
 36. 20

  01:05:25 - 01:05:37 - Liesbeth Spies
  01:05:37 - 01:06:46 - Vanessa Scholtens
  01:06:46 - 01:06:52 - Liesbeth Spies
  01:06:52 - 01:07:58 - Gert van den Ham
  01:07:58 - 01:08:00 - Liesbeth Spies
  01:08:00 - 01:08:07 - Vanessa Scholtens
  01:08:07 - 01:09:03 - Liesbeth Spies
  01:09:03 - 01:21:35 - Raadslid
  01:21:35 - 01:22:25 - Liesbeth Spies