Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RC Ruimtelijk en economisch domein

donderdag 12 januari 2023

19:30 - 22:30

Toelichting

AGENDAPUNTEN EN STUKKEN ONDER VOORBEHOUD

Agendapunten

 1. Net als in de rest van Nederland, heeft ook het buitengebied van gemeente Alphen aan den Rijn te maken met een groot aantal uitdagingen en opgaven op ruimtelijk, sociaal en economisch gebied. Denk maar aan de stikstofdiscussies, vergrijzing, landbouwtransitie en klimaatverandering. Gemeente Alphen aan den Rijn wilde meer weten over hoe de inwoners en gebruikers van het buitengebied en de in het gebied actieve organisaties tegen deze uitdagingen aankijken. In 2021 is daarom onderzoek gedaan naar de staat en toekomst van het buitengebied van de gemeente. De gemeente weet nu waar inwoners, ondernemers en gebruikers trots op zijn als het gaat om hun leef- of werkomgeving, hoe zij het buitengebied beleven en gebruiken én welke kansen zij zien voor een toekomstbestendig buitengebied.

  Nadat in 2021 het onderzoek Buitengewoon Buitengebied is afgerond, is gestart met het opzetten van het programma Buitengewoon Waardevol Buitengebied. In dit programma zijn de aanbevelingen uit het onderzoek verwerkt die niet logischerwijs onder een van de andere programma’s of uitvoeringsagenda’s van Gemeente Alphen aan den Rijn geschaard konden worden.

  Het programma is opgebouwd uit vijf bouwstenen:
  * Verbetering landelijk gebied: bodemdaling, biodiversiteit, emissiereductie, klimaatadaptatie
  * Voedsel, vezels en groen van eigen land: alternatieve teelten en bedrijfsvoering, korte ketens
  * Optimaal gebruik landelijk gebied: duurzame energie, recreatie, circulaire economie, mobiliteit
  * Nieuw functies voor agrarische bebouwing: Vrijkomende agrarische bebouwing, tiny houses, ‘groene’ bedrijvigheid
  * Ondersteuning inwoners, ondernemers en gebruikers: Loket, bewustwording, (financiële) ondersteuning

  Daarnaast zal in gebiedsprocessen integraal aan deze bouwstenen worden gewerkt. Samen met inwoners, ondernemers en gebruikers van het buitengebied worden uitdagingen aangepakt en kansen verzilverd.
  Het programma beoogt waardevergroting te genereren in het buitengebied van Alphen aan den Rijn. Waardevergroting moet daarbij gelezen worden als een verbetering van het buitengebied op zowel sociaal, ruimtelijk als economisch vlak.

  Voor dit programma is voor 2022 nog €160.000 beschikbaar uit reserves; voor 2023 is er reeds budget gereserveerd in de begroting. Voor de jaren 2024-2026 wordt beoogd €250.000 per jaar mee te laten nemen in de integrale afweging in de kadernota begroting.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen het programma Buitengewoon Waardevol Buitengebied: programma voor waardevergroting van het buitengebied van Alphen aan den Rijn vast te stellen
  2. Voor de jaren 2024-2026 voor dit programma €250.000,- per jaar mee te nemen in de integrale afweging met betrekking tot de financiële ruimte in de kadernota begroting 2024 e.v.
  3.  In het najaar van 2023 het programma indien nodig te herijken