Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 15 december 2022

20:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
J.W.E. Spies
Toelichting

AGENDAPUNTEN EN STUKKEN ONDER VOORBEHOUD

Agendapunten

 1. Op de inhoud van de op de lijst staande mededelingen en brieven wordt niet ingegaan tijdens de raadsvergadering. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de afdoeningsadviezen.

 2. Naar aanleiding van overleg tussen GroenLinks, PvdA, VVD, CDA en D66 over jongerenparticipatie in de gemeente Alphen aan den Rijn zijn een aantal vragen gesteld op 3 oktober 2022. In bijgaande raadsbrief zijn deze beantwoord door middel van een overzicht en een update over de huidige stand van zaken met betrekking tot jongerenparticipatie.

  Voorgesteld besluit

  De antwoordbrief vaststellen.

 3. De tarieven en openingstijden van de gemeentelijke parkeergarages in het centrum van Alphen aan den Rijn (Castellum, Aarhof, Hoogvliet en Bospark) zijn geregeld in het Uitvoeringsbesluit achteraf betaald parkeren Alphen aan den Rijn. Het college is bevoegd dit besluit vast te stellen. De raad neemt op 24 november 2022 een besluit over het voorstel om de eerste anderhalf uur parkeren in deze garages gratis te maken. Als de raad dit besluit neemt dan treedt het nieuwe Uitvoeringsbesluit per 25 november 2022 in werking. Als de raad besluit dit niet te doen, dan blijft het besluit van 1 december 2018 van kracht.

  Voorgesteld besluit

  Als de raad op 24 november 2022 besluit de eerste anderhalf uur parkeren in de parkeergarages in Alphen aan den Rijn gratis te maken:

  1. Het uitvoeringsbesluit achteraf betaald parkeren Alphen aan den Rijn vast te stellen en in werking te laten treden op 25 november 2022;
  2. Het uitvoeringsbesluit achteraf betaald parkeren Alphen aan den Rijn van 1 december 2018 in te trekken.
 4. De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) is de onafhankelijke toezichthouder op het gebied van privacy binnen de gemeente. Hij houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en het gemeentelijke privacybeleid en rapporteert hierover aan het college. Over 2021 is een jaarverslag uitgebracht waarin aanbevelingen zijn opgenomen. De gemeente neemt kennis van deze aanbevelingen en zorgt in 2022 voor de naleving ervan.

  Voorgesteld besluit

  Besluit:
  1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2021 van de Functionaris voor Gegevensbescherming.
  2. (Verder) gevolg te geven aan de aanbevelingen vanuit het jaarverslag.
  3. Het jaarverslag 2021 van de Functionaris voor Gegevensbescherming ter kennis te brengen aan de raad.

 5. Gemeenten dienen een integriteitsbeleid te hebben en zich jaarlijks over de uitvoering daarvan te verantwoorden. Voor de gemeente Alphen aan den Rijn is een jaarverslag integriteit 2021 en een jaarplan integriteit 2022 uitgebracht.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennisnemen van het jaarplan integriteit 2022;
  2. Kennisnemen van het jaarverslag integriteit 2021 gemeente Alphen aan den Rijn;
  3. Kennisnemen van het jaarverslag vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen Rijnvicus (BV) 2021
  4. De gemeenteraad in kennis te stellen van de jaarverslagen en het jaarplan.

 6. Zoals hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht dat voorschrijft, rapporteert Gemeente Alphen aan den Rijn jaarlijks over de ingediende bejegeningsklachten. Het Jaarverslag Klachten is een bundeling van zowel de interne als de externe klachtbehandeling. De interne klachtbehandeling bestaat uit de eerstelijns klachtbehandeling door Gemeente Alphen aan den Rijn en de externe klachtbehandeling bestaat uit tweedelijns klachtbehandeling door de Nationale Ombudsman. De jaaroverzichten die hierover zijn opgemaakt, vormen de basis van het Jaarverslag Klachten. De aanbevelingen die in het Jaarverslag worden gedaan, gaan over het optimaliseren van de klachtbehandeling. Iedere klacht kan namelijk een signaal en/of een onbenutte kans bevatten waar we met elkaar van kunnen leren, met als doel de dienstverlening aan onze inwoners te verbeteren.
  Het totaal aantal ingediende geregistreerde bejegeningsklachten bij Gemeente Alphen aan den Rijn over 2021 bedraagt 62 klachten (in 2020 waren dit er 100). Deze gegevens gaan niet over de wijze van afhandeling van de klachten. Dit betekent dat deze klachten, die als ‘bejegeningklachten’ zijn getypeerd niet allemaal over bejegening hoeven te gaan. Ook zeggen deze gegevens niets over de gegrondheid van de bejegeningsklachten. De bejegeningsklachten gaan vooral over medewerkers die veelvuldig rechtstreeks in contact staan met inwoners van de gemeente. De onderwerpen van de ingediende geregistreerde klachten zijn divers van aard.
  De Nationale Ombudsman heeft in 2021 43 klachten, vragen en verzoeken ontvangen over Gemeente Alphen aan den Rijn (in 2020 waren dit er 50). De onderwerpen van deze verzoeken zijn divers van aard. Het merendeel van de verzoeken die Nationale Ombudsman in 2020 heeft behandeld, heeft niet geleid tot een onderzoek (44 van de 53 behandelde verzoeken). In vergelijking met referentiegemeenten zijn over Gemeente Alphen aan den Rijn relatief weinig verzoeken ontvangen.

  Voorgesteld besluit

  1. kennis te nemen van het Jaarverslag Klachten 2021 met daarbij:
  - Overzicht ingediende en geregistreerde klachten per team Gemeente Alphen aan den Rijn 2020;
  - Overzicht ontvangen en behandelde verzoeken Nationale Ombudsman 2020;
  2. de aanbevelingen uit het Jaarverslag Klachten 2021 over te nemen;
  3. de gemeenteraad in kennis te stellen van het Jaarverslag Klachten 2021.

 7. De Extern Adviseurs en de Commissie bezwaarschriften rapporteren jaarlijks over de kwaliteit van de aan hen voorgelegde besluiten. De Extern Adviseurs op het gebied van de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Commissie bezwaarschriften op het gebied van bijvoorbeeld de wet Algemene bepalingen omgevingsrecht, de Jeugdwet en de Algemene Plaatselijke Verordening. Dit doen zij op basis van de verantwoording die zij afleggen voor de behandelwijze van de bezwaarschriften die aan hen zijn voorgelegd. In hun jaarverslagen doen zij aan de raad, de burgemeester en het college aanbevelingen ter verbetering van de besluitvorming en de behandeling van bezwaarschriften.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennisnemen van het jaarverslag 2021 van de Extern Adviseurs;
  2. Kennisnemen van het jaarverslag 2021 van de Commissie bezwaarschriften;
  3. De aanbevelingen van de Extern Adviseurs overnemen;
  4. De aanbevelingen van de Commissie bezwaarschriften overnemen;
  5. De jaarverslagen over 2021 van de Extern Adviseurs als van de Commissie bezwaarschriften ter kennis van de raad te brengen.

 8. Burgemeester en wethouders hebben het ontwerpbestemmingsplan Reijerskoop 339, Boskoop vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan voorzietin het toekennen van een bouwvlak voor het realiseren van een nieuw bedrijfsgebouw op het genoemde perceel.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan Reijerskoop 339, Boskoop, met identificatienummer NL.IMRO.0484.BKreijerskoop339-ON01, vast te stellen;
  2. Het ontwerpbestemmingsplan Reijerskoop 339, Boskoop ter inzage te leggen.

 9. Burgemeester en wethouders hebben het ontwerpbestemmingsplan Omloop-Middelburgseweg, Boskoopvastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan ziet in het realiseren van 1woning op een perceel aan de Omloop en de Middelburgseweg te Boskoop met toepassing van de zogenaamde Ruimte-voor-Ruimte regeling.

 10. De Economische Agenda is in 2021 vastgesteld door de raad. Om samen met onze lokale en regionale partners werk te maken van deze ambities is nu een uitvoeringsprogramma 2022-2023 opgesteld. Hierin is opgenomen met welke activiteiten en projecten we aan de slag zijn of willen in 2022 en 2023 om de economische ambities te realiseren. Eind 2023 wordt het uitvoeringsprogramma geactualiseerd.

  Voorgesteld besluit

  1. Het Uitvoeringsprogramma Economische Agenda 2022-2023 vast te stellen;
  2. Een budget van € 150.000,- beschikbaar te stellen voor de Versterking Iconen (ABBA) t.b.v. toerisme/recreatie en dit te dekken middels een onttrekking aan de reserve Vrije tijd water en groen;
  3. Bovenstaande financiële mutatie in de begroting te verwerken middels een verzamelbegrotingswijziging bij de Voorjaarsnota 2023;
  4. Het Uitvoeringsprogramma Economische Agenda 2022-2023 ter informatie te sturen aan de raad.

 11. Op 26 juni 2019 heeft de gemeente met Habeko Wonen en Hazerswoudse Boys een
  intentieovereenkomst gesloten om te onderzoeken of een woningbouw op het derde veld van Hazerswoudse Boys haalbaar is. Om voldoende speelcapaciteit voor de voetbalclub te behouden moet er een kunstgrasveld gerealiseerd worden op het huidige trainingsveld. Een kunstgrasveld  kan namelijk dubbel dienst doen als trainingsveld en als wedstrijdveld. Onderzocht moest worden of de verkoopopbrengsten van het derde veld hoog genoeg waren om het kunstgrasveld te kunnen bekostigen.
  In juni 2021 heeft het college besloten dat de woningbouwontwikkeling haalbaar is. Sinds dit besluit zijn de overeenkomsten opgesteld die nodig zijn voor deze ontwikkeling en zijn de plannen verder uitgewerkt. Met dit voorstel wordt het college gevraagd om overeenkomsten met Habeko en Hazerwoudse Boys te sluiten om de gemaakte afspraken vast te leggen. Dit zijn een koopovereenkomst voor verkoop van het derde veld, een anterieure overeenkomst voor de woningbouwontwikkeling en de ruimtelijke procedure en een realisatieovereenkomst voor de realisatie van het kunstgrasveld.

  Voorgesteld besluit

  1. Met Habeko Wonen bijgevoegde koopovereenkomst te sluiten;
  2. Met Habeko Wonen bijgevoegde anterieure overeenkomst te sluiten;
  3. Met Voetbal- en Atletiekvereniging Hazerswoudse Boys bijgevoegde realisatieovereenkomst te sluiten;
  4. Wethouder G.P. van As te mandateren om de overeenkomst namens het college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in overeenkomsten en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomst over te gaan;
  5. De faciliterende projectexploitatie “Oostvaarderskwartier” te openen, vast te stellen en de neutrale financiële gevolgen, conform het actuele Besluit Begroting en Verantwoording, op te nemen en te verwerken in de begroting/administratie via de actualisatie van het MPG.

 12. Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde kunnen raadsleden schriftelijk vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De heer Van Lent heeft vervolgvragen gesteld over kansspelreclame en andere typen reclame in de buitenruimte. Hij vraagt of het college kansspelreclame en andere voor de planeet en inwoners schadelijke reclame willen weren uit de gemeentelijke reclameobjecten. Het college heeft geantwoord dat het de lopende overeenkomsten respecteert, bewoners nog steeds geconfronteerd zullen worden met dergelijke reclame uitingen en dit landelijk moet worden aangepakt.

  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde concept-brief vaststellen en verzenden waarin wordt geantwoord dat de gemeente niet gaat sturen op het type reclame uitingen in de gemeentelijke reclameobjecten, dat inwoners dan nog steeds met dergelijke reclame worden geconfronteerd en dat dit vooral landelijk moet worden aangepakt.

  1. Akkoord gaan met de beantwoording van de Artikel 40 vragen inzake LED verlichting voetbalclub Alphia.

  Voorgesteld besluit

  De heren Van Zuylen (GroenLinks) en de Jong (Lokaal Belang Alphen) hebben vragen gesteld over het vervangen van de verlichting bij voetbalvereniging Alphia. Met bijgaande brief worden deze vragen beantwoord.

 13. De heer De Jong heeft artikel 40 vragen gesteld over het project Barrepolder. Deze vragen worden met bijgaande brief beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van de heer de Jong (Lokaal Belang Alphen) te beantwoorden met bijgaande brief.

 14. De Najaarsnota 2022 is een tussentijdse rapportage waarmee het college de raad informeert over de stand van zaken en afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting 2022 na de eerste acht maanden. De Najaarsnota 2022 is ook het laatste algemene bijstellingsmoment van het begrotingsjaar 2022. Met het raadsbesluit over de Najaarsnota 2022 autoriseert de raad de hierin opgenomen wijzigingen van de begroting 2022.
  Deze wijzigingen verhogen de totale geraamde lasten voor 2022 met € 8,492 miljoen en de totale geraamde baten voor 2022 met € 17,233 miljoen. Per saldo verbetert het begrotingsresultaat van 2022 door de in de Najaarsnota 2022 opgenomen wijzigingen met € 8,741 miljoen. Deze sterke verbetering van het begrotingsaldo wordt vooral veroorzaakt door de verwerking in de begroting van de Meicirculaire 2022. Deze bevatte onder andere een aanzienlijke verhoging van de accressen (zie: zaaknummer 2924513). Daarnaast dragen vooral de actualisaties van de ramingen van kapitaallasten en het renteresultaat naar aanleiding van de definitieve standen in de vastgestelde Jaarrekening 2021 bij aan de verbetering van het begrotingssaldo.

  Voorgesteld besluit

  Collegebesluit:

  1. De Najaarsnota 2022 vast te stellen met de daarin opgenomen bijlagen: (1) Grote projecten; (2) Financiering; (3) Kredieten; (4) Reservemutaties; (5) Begrotingswijziging; (6) Taakvelden
  2. De Najaarsnota 2022 met de genoemde bijlagen aan te bieden aan de Auditcommissie en de raad;
  3. De portefeuillehouder Financiën te machtigen om voor aanlevering aan de raad tekstuele wijzigingen in de Najaarsnota 2022 (incl. bijlagen) door te voeren;
  4. De raad voor te stellen in te stemmen met de Najaarsnota 2022 met de daarin opgenomen bijlagen: (1) Grote projecten; (2) Financiering; (3) Kredieten; (4) Reservemutaties; (5) Begrotingswijziging; (6) Taakvelden;
  5. De raad voor te stellen de in Najaarsnota 2022 opgenomen wijzigingen van de begroting 2022 vast te stellen.
 15. De aanpassing van de belastingverordeningen en -tarieven vindt jaarlijks in december plaats na vaststelling van de gemeentebegroting. Uitgangspunt van het coalitieakkoord 2022-2026 Zichtbaar en dichtbij is een sluitende begroting en het behouden van een goede financiële positie.
  De lasten voor inwoners en bedrijven worden niet verhoogd tenzij onvoorziene ontwikkelingen dit noodzakelijk maken. Er wordt wel een inflatiecorrectie toegepast.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen tot het vaststellen van de volgende verordeningen op de heffing en
  invordering van:
  1. onroerende-zaakbelastingen 2023
  (gelet op artikel 220 tot en met 220 h Gemeentewet)
  2. afvalstoffenheffing plus tarieventabel 2023
  (gelet op artikel 229 Gemeentewet en artikel 15.33 Wet Milieubeheer)
  3. rioolheffing 2023
  (gelet op artikel 228a Gemeentewet)
  4. hondenbelasting 2023
  (gelet op artikel 226 Gemeentewet)
  5. marktgeld 2023
  (gelet op artikel 229 lid 1 aanhef en onderdelen a en b Gemeentewet)
  6. leges plus tarieventabel 2023
  (gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid,
  aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet
  en artikel 13.1a van de Omgevingswet)
  7. toeristenbelasting 2023
  (gelet op artikel 224 Gemeentewet)
  8. parkeerbelastingen 2023
  (gelet op artikel 225 Gemeentewet en de parkeerverordening 2021)
  9. belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2023
  (gelet op artikel 221 Gemeentewet)
  10. grafrechten plus tarieventabel 2023
  (gelet op artikel 229 lid 1 aanhef en onderdelen a en b Gemeentewet)

 16. Met de regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden krijgen gemeenten de mogelijkheid voor een generieke verhoging van de vermogensnorm bij kwijtschelding met maximaal € 2.000. Huishoudens met een laag inkomen kunnen hiermee beter sparen voor tegenvallers en daarmee schulden voorkomen, zonder dat dit de kwijtschelding in de weg staat. Door het vaststellen van de Verordening kwijtschelding 2023 is deze mogelijkheid ook van toepassing in de gemeente Alphen aan den Rijn.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen tot het vaststellen van de verordening kwijtschelding 2023

 17. Onlangs is aan de gemeenteraden van de drie Rijnstreekgemeenten de mogelijkheid geboden een zienswijze in te dienen met betrekking tot een wijziging van de Centrumregeling Participatiewet Rijnstreek in de Centrumregeling Sociaal domein Rijnstreek. De aanleiding voor de wijziging van de regeling is een uitbreiding van taken die Alphen aan den Rijn uitvoert voor Nieuwkoop en Kaag en Braassem. Inmiddels voert Alphen aan den Rijn ook taken uit met betrekking tot de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wet inburgering 2021 en de Leerplichtwet. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van taken maatschappelijke zorg: Alphen aan den Rijn heeft een subsidieregeling voor Opvang gepubliceerd en zal voor de drie gemeenten overeenkomsten sluiten voor de uitvoering van Ondersteuning met wonen. Met de ontwerp wijziging van de centrumregeling worden ook deze taken opgenomen in de regeling.
  Sinds 1 juli 2022 is de wet “Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen” van kracht. Deze wet versterkt de positie bij besluitvorming en de controlerende rol van gemeenteraden. De raad heeft hiermee de mogelijkheid vooraf een zienswijze te geven bij het treffen of wijzigen van een Gemeenschappelijke Regeling waaraan de colleges deelnemen. De drie gemeenteraden hebben aangegeven geen zienswijze naar voren te brengen. Er is dan ook geen aanleiding de Ontwerp regeling te wijzigen. Daarom wordt conform de wet nu aan de gemeenteraden gevraagd toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Centrumregeling Participatiewet te wijzigen in de Centrumregeling Sociaal Domein Rijnstreek.

  Voorgesteld besluit

  1. Bijgevoegde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Centrumregeling Participatiewet in de Centrumregeling Sociaal domein Rijnstreek vaststellen onder voorbehoud van goedkeuring hiervoor van de raad.
  2. Bijgaand raadsvoorstel -waarin de raad gevraagd wordt toestemming te verlenen voor de het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Centrumregeling Participatiewet in de Centrumregeling Sociaal domein Rijnstreek - ter besluitvorming voorleggen aan de raad.
  3. De gewijzigde regeling bekendmaken na toestemming van de drie gemeenteraden van de Rijnstreekgemeenten.
 18. De gemeenten in Holland Rijnland voeren per 2023 de taken op het gebied van maatschappelijke zorg zoveel mogelijk lokaal of in subregionaal verband uit. Een klein aantal taken blijft regionaal uitgevoerd worden. Afspraken over de inhoud, verantwoordelijkheid en de financiering van deze regionale taken worden vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst.
  De Samenwerkingsovereenkomst heeft de vorm van een centrumregeling. Deze vorm past bestuurlijk en juridisch het beste bij de ambities en wensen voor de samenwerking.
  Elke gemeenteraad in Holland Rijnland heeft de mogelijkheid vooraf een zienswijze te geven bij het treffen van een GR waaraan de colleges deelnemen. Het indienen van de zienswijze is één van de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) die per 1 juli 2022 direct in werking getreden is. Deze wijziging versterkt de positie bij besluitvorming en de controlerende rol van gemeenteraden. Met deze zienswijze heeft de gemeenteraad de mogelijkheid (bij-) te sturen op GR-en door aan te geven het ergens niet mee eens te zijn, zorgen te uiten of juist steun uit te spreken.

  Voorgesteld besluit

  Bijgaand raadsvoorstel -waarin de raad voorgesteld wordt geen zienswijze naar voren te brengen op de ontwerp Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke zorg 2023 Holland Rijnland- vaststellen en ter besluitvorming voorleggen aan de raad.

 19. De gemeente Alphen aan den Rijn zorgt samen met de schoolbesturen op haar grondgebied voor goede schoolgebouwen. Scholen kunnen een aanvraag bij de gemeente indienen voor een voorziening, bijvoorbeeld nieuwbouw of uitbreiding van een schoolgebouw. Aan de hand van de verordening voorzieningen huisvesting 2015 stelt de gemeente elk jaar een lijst vast waarop staat welke voorzieningen worden toegekend en welke voorzieningen worden afgewezen. De gemeente doet dit na overleg met de schoolbesturen. Dit besluit heeft betrekking op uitvoering in het kalenderjaar 2023. De aanvragen aangaande nieuwbouw of uitbreiding zijn conform het Integraal Huisvestingsplan (IHP). De dekking voor het IHP is meegenomen in de kadernota 2020.

  Voorgesteld besluit

  De Raad voor te stellen:
  1. Het programma en overzicht voorzieningen in de huisvesting 2023 vast te stellen voor een bedrag van € 2.989.421 en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten onttrekken aan de reserve Onderwijshuisvesting;
  2. De uit het Programma Onderwijshuisvesting 2023 voortvloeiende wijzigingen van de Programmabegroting 2023 en de Meerjarenraming 2022-2025 conform vaststellen;
  3. Overeenkomstig artikel 14 van de Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting Alphen aan den Rijn 2015, de schoolbesturen op de hoogte te stellen van dit besluit.

 20. Ontwikkelaar Kop West Alphen BV is voornemens op de locatie Hoorn 75 tot en met 79 en Ondernemingsweg 1a een gemengd woon- en werkgebied en openbare ruimte te realiseren. Er wordt hierbij uitgegaan van een programma van maximaal 330 woningen en 15.000 vierkante meter commerciële functies, waaronder (creatieve) bedrijvigheid (t/m cat. 3.2), kleinschalige kantoren, horeca en volumineuze detailhandel met bijbehorende parkeervoorzieningen. Van deze maximaal 330 woningen zal minimaal 25% sociale huurwoningen betreffen en daarnaast zal minimaal 20% van de woningen in de categorie middendure woningen komen te vallen. Kop West heeft zelf de ambitie om 30% middenduur te gaan realiseren.
  Om de ontwikkeling mogelijk te maken, is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Hiervoor is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. In dit ontwerpbestemmingsplan zijn de uitgangspunten voor de ontwikkeling juridisch vastgelegd en is de haalbaarheid van de ontwikkeling toegelicht. Daarnaast is een conceptbeeldkwaliteitsplan opgesteld waarin de welstandseisen voor de voorgenomen ontwikkeling zijn vastgelegd. Het ontwerpbestemmingsplan en conceptbeeldkwaliteitsplan hebben zes weken ter inzage gelegen voor zienswijzen. Er zijn twee zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. Het plan is op een aantal punten uitgebreider toegelicht, onderbouwd en aangepast ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

 21. In de gemeente Alphen aan den Rijn is een grote behoefte aan nieuwe woningen. Daarom onderzocht de gemeente de mogelijkheden om nieuwe woningen in bestaande kernen op een duurzame manier te bouwen en tegelijkertijd de kwaliteit van het groen en de leefbaarheid in het gebied een impuls te geven. De uitkomst is een compact afwegingskader, dat duidt in welke zones en onder welke voorwaarden er in bestaande kernen intensiever bebouwd mag gaan worden. Dit is opgeschreven in de Intensiveringsvisie Alphen aan den Rijn.
  De gemeente heeft afgelopen maanden de mening van inwoners en andere partijen opgehaald via een flitspeiling, een online bijeenkomst en individuele gesprekken. Vervolgens heeft de concept-Intensiveringsvisie na deze participatie zes weken voor inspraak ter inzage gelegen. Het college van B&W laat de intensiveringsvisie vaststellen door de gemeenteraad.

 22. Op 12 november 2019 is een omgevingsvergunning met een tijdelijke instandhoudingstermijn van 2 jaar verleend voor het vier hoog stapelen van containers op het volledige bedrijventerrein van het Alpherium. Gedurende een proefperiode van negen maanden (december 2019 tot en met september 2020) zijn circa één week per maand geluidmetingen uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden-Holland om inzicht te verkrijgen in de geluidsituatie bij omwonenden vanwege klachten1. Uit de metingen blijkt dat het door het Alpherium veroorzaakte geluid varieert rond een gemiddelde waarde. Dit houdt in dat het Alpherium op alle dagen dat er gemeten is op de Steekterweg binnen de geluidvoorschriften uit het Activiteitenbesluit is gebleven. Na overleg met de aanvrager (Combined Cargo Terminals B.V.), Omgevingsdienst Midden-Holland en vertegenwoordigers van bewonersvereniging ‘Onder de hefbrug’ is op 21 september 2020 besloten de geluidmetingen te stoppen. Nu is aangetoond dat het Alpherium kan voldoen aan de geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeer heeft het college besloten om in beginsel medewerking te verlenen aan een aanvraag omgevingsvergunning voor het permanent vier hoog stapelen van containers. De aanvraag omgevingsvergunning hiervoor is op 22 februari 2022 ingediend. In het kader van de te voeren uitgebreide voorbereidingsprocedure wordt de gemeenteraad worden gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen te verlenen.

  Voorgesteld besluit

  Besluit:
  1 In beginsel medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het permanent vier hoog stapelen containers Alpherium, Boskoopseweg 14, Alphen aan den Rijn;
  2 met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst te sluiten overeenkomstig bijgevoegd concept;
  De raad voor te stellen:
  3 te verklaren dat er tegen de omgevingsvergunning voor het vier hoog stapelen van containers op het Alpherium geen bedenkingen zijn;
  4 te bepalen dat die ontwerpverklaring als definitieve verklaring wordt aangemerkt wanneer er geen zienswijzen worden ingediend;
  5 geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten anderszins is verzekerd.

 23. Op 3 februari 2022 is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor de oprichting van een staalconstructiebedrijf (lasbedrijf) en tevens het verzoek tot toestaan van met het bestemmingsplan strijdig gebruik (V2022/113). Het college verleent medewerking aan de aanvraag door het opstarten van de procedure en verzoekt de gemeenteraad tot het afgeven van de vereiste verklaring van geen bedenkingen. Na afgifte van deze verklaring, worden de ontwerp stukken ter inzage gelegd.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van het staalconstructiebedrijf Lasbedrijf Alphen B.V, J.G. van der Stoopweg 21 te Koudekerk aan den Rijn.
  2. De raad voor te stellen een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven bij geen zienswijzen of zienswijzen die niet van ruimtelijke aard zijn.

 24. Op dit moment vindt planontwikkeling voor bedrijvigheid aan de Staalweg plaats. Bij de behandeling van bezwaren in het kader van deze planontwikkeling is gebleken dat de molenbiotoop ter bescherming van de Vrouwgeestmolen niet goed is vastgelegd. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat in andere bestemmingsplannen c.q. beheersverordeningen de molenbiotoop regeling niet meer actueel is. Het feit dat de molenbeschermingsregels niet meer actueel zijn, betekent dat de molens -ingeval van bouwplannen in de nabijheid van de molen- niet afdoende beschermd kunnen worden en er onomkeerbare situaties kunnen ontstaan, hetgeen voorkomen dient te worden. Daarvoor wordt een bestemmingsplan voorbereid, die er voor zorgt dat alle molens binnen het grondgebied van Alphen aan den Rijn op een juiste wijze en op dezelfde manier worden beschermd. Totdat dit bestemmingsplan is vastgesteld, wordt een voorbereidingsbesluit genomen dat de bestaande situatie als het ware bevriest waardoor bestaande molenbiotopen niet verder worden aangetast. Het voorstel ziet op om de gemeenteraad voor te stellen een voorbereidingsbesluit te nemen.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor stellen voor de molenbiotopen zoals aangegeven op bijgaande tekening, overeenkomstig bijgaand raadsvoorstel en de daarbij behorende stukken een voorbereidingsbesluit te nemen.

 25. Al geruime tijd bestaat het voornemen de woonwagenlocatie Goudse Rijpad met 12 plaatsen uit te breiden. Daartoe hebben afgelopen jaren diverse voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden. Belangrijk vraagstuk is de archeologische verwachtingswaarde van de planlocatie. Om daarover uitsluitsel te kunnen krijgen zal een zogenoemd ‘proefsleuvenonderzoek’ plaatsvinden. Daartoe dient het terrein te worden opgeschoond en vrij van opstallen te worden gemaakt. Ter uitvoering van deze werkzaamheden dient een budget beschikbaar te worden gesteld. Het College heeft besloten een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen, zodat in de benodigde financiële middelen wordt voorzien.

  Voorgesteld besluit

  1.De raad voor te stellen:
  a. Een voorbereidingskrediet van € 125.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van onderzoeks- en sloopkosten die nodig zijn om de planvoorbereiding te doen voor de uitbreiding van de woonwagenlocatie Goudse Rijpad;
  b. Dit krediet, conform het BBV, voor maximaal 5 jaar te activeren als immateriële activa en hierop niet af te schrijven;
  c. De gemaakte voorbereidingskosten (boekwaarde) binnen maximaal 5 jaar te dekken door deze op te nemen in de grondexploitatie Goudse Rijpad wanneer deze wordt vastgesteld;
  2. Gezien de urgentie alvast te starten met de uitvoering van de werkzaamheden vooruitlopend op het formeel beschikbaar komen van budget en dekking.

 26. Naar verwachting treden op 1 januari 2023 twee nieuwe wettelijke regelingen voor nadeelcompensatie in werking, namelijk afdeling 15.1 van de Omgevingswet en titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht. Nadeelcompensatie is de vergoeding van schade die de overheid veroorzaakt door rechtmatig overheidsoptreden. De Verordening nadeelcompensatie Alphen aan den Rijn 2023 met toelichting regelt procedureel hoe een aanvraag om nadeelcompensatie wordt afgehandeld. Hierdoor is duidelijk wat een aanvrager dient aan te leveren en welke procedure gevolgd moet worden.

 27. Met de Omgevingswet (die volgens de huidige planning op 1 januari 2023 in werking treedt) wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. De wet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Eén van de doelen van de wet is het bereiken van een goede omgevingskwaliteit. De gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit (hierna: commissie) draagt bij aan het doel van een goede omgevingskwaliteit en is daarom in de Omgevingswet verplicht gesteld. De bestaande welstandscommissie en monumentencommissie (beide momenteel belegd bij Stichting Dorp, Stad en Land) vervallen, omdat de juridische grondslagen voor deze commissies in de Monumentenwet en de Woningwet worden ingetrokken bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De nieuwe Verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Alphen aan den Rijn (hierna: verordening) vervangt de huidige regels met betrekking tot de commissie(s) conform de Bouwverordening Alphen aan den Rijn 2018 en de Erfgoedverordening Alphen aan den Rijn 2021.

  De commissie heeft in ieder geval tot taak te adviseren over de aanvragen om een omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een gebouwd of aangelegd rijksmonument. De gemeente mag verder zelf bepalen of zij het wenselijk vindt dat de gemeentelijke adviescommissie over meerdere zaken advies uitbrengt, bijvoorbeeld over het uiterlijk van bouwwerken en gemeentelijke monumenten. In de verordening is dit verder uitgewerkt, ter continuering van de huidige advisering.
  De Verordening regelt de instelling van de gemeentelijke adviescommissie, de delegatie van de benoeming van haar leden en de werking van de commissie. De werking en functie van elk artikel wordt uitgebreid uitgelegd in de toelichting van de verordening. De verordening is gebaseerd op de modelverordening die in gezamenlijkheid is opgesteld door de VNG, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 28. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor een kwalitatief goede uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening en handhaving van het omgevingsrecht. Om invulling te geven aan die verantwoordelijkheid heeft de gemeenteraad op 13 oktober 2016 de verordening ‘Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Alphen aan den Rijn’ vastgesteld.
  Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023 vervalt de grondslag voor de huidige verordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
  Om de beleidscyclus voor de VTH-taken in het omgevingsrecht en de verantwoording die daarover wordt afgelegd sluitend te houden dient er een nieuwe verordening te worden vastgesteld, een verordening die de Omgevingswet als grondslag heeft. De oude verordening dient te worden ingetrokken.

 29. VOA, stichting centrummanagement en gemeente zijn al lange tijd met elkaar in gesprek over het invoeren van het eerste anderhalf uur gratis parkeren in de gemeentelijke parkeergarages in het Stadshart. Om deze eerste anderhalf uur gratis parkeren mogelijk te maken heeft de raad besloten dat ondernemers en vastgoedeigenaren jaarlijks € 200.000 dienen bij te dragen, via een op te richten Bedrijven Investeringszone (BIZ) per 1-1-2023. De voorliggende "Verordening Bedrijven Investeringszone (BIZ) Parkeren centrum Alphen aan den Rijn 2023-2027" maakt dit mogelijk. De gemeenteraad is het bevoegde orgaan om deze verordening nu vast te stellen. Daarna volgt een formele draagvlakmeting onder de bijdrageplichtige ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum in Q1 2023. Indien er sprake blijkt van voldoende draagvlak onder de bijdrageplichtigen zoals vastgelegd in de BIZ-wet, treedt de BIZ met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2023 in werking voor een periode van vijf jaar.

  Voorgesteld besluit

  De Verordening Bedrijven Investeringszone (BIZ) Parkeren centrum Alphen aan den Rijn 2023-2027 voor te leggen aan de raad ter besluitvorming.