Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 24 november 2022

20:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
J.W.E. Spies
Toelichting

Deze vergadering vindt plaats in de raadzaal en wordt live uitgezonden.
Mededelingen voor raadsleden:
Vragen voor agendapunt 3 kunt u aanleveren bij de griffie tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
Een stemverklaring bij een hamerstuk moet u aanmelden bij de griffie

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Besluit

  Benoeming en beëdiging van raadscommissieleden: mevrouw Harkes (LBA) en de heren Mansveld (RGL) en Strookman (LBA).

 2. Besluit

  Een opmerking van de heer Straver m.b.t. het verslag van 3 november is verwerkt waarna beide besluitenlijsten worden vastgesteld.

 3. Op de inhoud van op de lijst geplaatste stukken (mededelingen en brieven) wordt niet ingegaan tijdens de raadsvergadering. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de afdoeningsadviezen.

 4. Er is een amendement ingediend op de jaarstukken 2021 tijdens de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn bijeen d.d. 30 juni 2022. Het amendement is niet in stemming gebracht, onder toezegging van het college om met een inhoudelijk voorstel te komen met daarbij financiële dekking. Het college onderschrijft wel de overwegingen van het amendement en ziet aansluiting bij de ambities van het collegeakkoord. We zien dat juist arbeidsparticipatie voor jongeren op dit moment veel aandacht nodig heeft. En gaan met deze aanpak deze groep extra ondersteunen.

  Voorgesteld besluit

  • De invulling van de toezegging naar aanleiding van het amendement arbeidsparticipatie Groen Links (raad 30 juni 2022) met de ‘aanpak jongeren’ vast te stellen;
  • De gemeenteraad hiervan op de hoogte te stellen middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief.
 5. De locatie “Nieuw Werklust’ betreft het perceel van de voormalige kleiwarenfabriek Nieuw Werklust te Hazerswoude-Rijndijk. Op 22 maart 2002 is het complex als beschermd Rijksmonument in het register van de Monumentenwet 1988 opgenomen. De ‘complexwaarde’ speelde een belangrijke rol bij de aanwijzing. De staat van onderhoud van het complex was al voor de aanwijzing tot Rijksmonument slecht tot zeer slecht. Inmiddels is de onderhoudsstaat verder achteruitgegaan en is een aantal gebouwen zelfs ingestort. Leegstand is één van de grootste bedreigingen voor de instandhouding van een monument. Behoudsperspectief (op termijn) hangt daarom af van de mogelijkheden tot herbestemming. Eerdere verkenningen leverden al op dat hoogstens een gering deel van het complex mogelijk bewaard zou kunnen worden. Een restauratie van het gehele complex is financieel-economisch gezien een uitdaging. Een delegatie van het college heeft onlangs gesproken met de eigenaren van Nieuw Werklust. Doel van het overleg was om de eigenaren aan te zetten tot het zetten van verdere stappen tot herontwikkeling van het gebied. Afgesproken is dat in Q4 2022/Q1 2023 een plan van aanpak voor de herontwikkeling wordt gepresenteerd. De gemeente zorgt voor ondersteuning hierin. Het plan van aanpak moet leiden tot een hernieuwde gebiedsvisie. Wanneer de gebiedsvisie gereed is, wordt deze visie gepresenteerd aan raads- en commissieleden tijdens een raadsinformatiemarkt. De raad wordt hierover geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief.

  Voorgesteld besluit

  1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief versturen aan de raad, om de raad te informeren over de stand van zaken omtrent de verkenning tot herontwikkeling Nieuw Werklust.

 6. De jaarwisseling is in de gemeente Alphen aan den Rijn doorgaans een veilige en feestelijke festiviteit. De gemeenteraad heeft in het najaar van 2018 ingestemd met de ‘Aanpak Vuurwerkoverlast 2019-2022’. De maatregelen die hierin staan sluiten aan bij het landelijke kader en lokaal worden er aanvullende maatregelen genomen. Na de jaarwisseling 2022-2023 loopt de huidige aanpak vuurwerkoverlast 2019-2022 af. De actualisatie zou dit najaar gereed zijn. De behandeling in de Tweede Kamer van een initiatiefwetsvoorstel voor een algeheel vuurwerkverbod is uitgesteld tot na de jaarwisseling. Vanwege deze landelijke ontwikkelingen wordt de actualisatie uitgesteld naar najaar 2023. Dit biedt ook de mogelijkheid om de lokale effecten en ervaringen van het huidige gedeeltelijke vuurwerkverbod mee te nemen in de actualisatie van de aanpak vuurwerkoverlast 2023-2026.

  Voorgesteld besluit

  instemmen met de concept raadsbrief over de voortgang actualisatie van de aanpak jaarwisseling 2023-2026.

 7. Mevrouw Beukenkamp-van Straten heeft in de vergadering van de RC Sociaal en Maatschappelijk Domein van 8 september 2022 ingesproken. Dit naar aanleiding van het opzeggen door de gemeente van de bruikleenovereenkomst voor het pand aan de Mendelweg 1 in Boskoop per 1 januari 2023.

  De reactie van het college naar aanleiding van het inspreken is opgenomen in de bijgevoegde brief. De stichting Oost-Europa Boskoop zal eveneens over ons standpunt worden geïnformeerd.

  Voorgesteld besluit

  De raadsleden te informeren naar aanleiding van het inspreken door de Stichting Oost-Europa Boskoop, in de vergadering van de commissie Sociaal en Maatschappelijk Domein van 8 september 2022, aan de hand van bijgevoegde brief.

  Besluit

  Betrekken bij commissiebespreking op 8 december a.s.

 8. Op 23 augustus 2022 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten de concept beleidsregels en nadere regels voor standplaatsen & venten 2022 voor een periode van zes weken ter inzage te leggen. Op deze manier heeft iedereen de mogelijkheid gehad om een zienswijze in te dienen op dit onderwerp. Er zijn vier (op inhoud gelijke) zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben geleid tot één inhoudelijke aanpassing van de beleidsregels.

  Voorgesteld besluit

  1. De beleidsregels standplaatsen & venten 2022 en de nadere regels 2022 vast te stellen.
  2. De Nota van beantwoording zienswijzen, behorende bij de beleidsregels standplaatsen & venten 2022, vast te stellen.

 9. Op 30 juni heeft de raad een motie aangenomen voor het bestrijden van menstruatiearmoede. Uit onderzoek van het Armoedefonds Nederland blijkt dat ongeveer 1 op de 10 vrouwen wel eens onvoldoende geld heeft voor de aanschaf van menstruatieproducten. Hierdoor worden zij belemmerd om mee te doen aan het dagelijks leven.
  Om dit maatschappelijke probleem aan te pakken willen we in de gemeente Alphen aan den Rijn meer uitgiftepunten realiseren waar inwoners gratis de benodigde producten kunnen afhalen.
  Het Armoedefonds heeft ervaring met het realiseren van uitgiftepunten. Daarom maken wij dit jaar nog afspraken met het Armoedefonds en onze maatschappelijke partners, zodat inwoners die dat nodig hebben zo snel mogelijk in alle gebieden in de gemeente toegang hebben tot gratis menstruatieproducten.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de aanpak voor het bestrijden van menstruatiearmoede, waarbij we een samenwerking aangaan met het Armoedefonds voor een pilot van de duur van een jaar

 10. Het college neemt kennis van het vervoerplan 2023 van Arriva. Er zijn enkele kleine wijzigingen ten opzichte van dit jaar: aanpassing buslijn 165 in Zoetermeer, een extra bushalte op de Aziëlaan bij Polderpeil in Kerk en Zanen en een actualisatie van rijtijden. Tot slot is een eerste evaluatie van De Vlinder (stadsbus in Alphen) opgeleverd. Het nieuwe vervoerplan van Arriva treedt op zondag 8 januari 2023 in werking.

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van het vervoerplan 2023 van Arriva, busconcessie ZHN

 11. In augustus heeft het college de Handreiking Duurzame Mobiliteit voor wensen en bedenkingen aan de raad aangeboden. Op 29 september 2022 heeft de raadscommissie wensen en bedenkingen geuit op de Handreiking Duurzame Mobiliteit. De volgende wensen en bedenkingen worden aan het college aangeboden:

  • In het kader van participatie, op bladzijde 26 van de handreiking in tabel 4 onder A ‘externen’ en ‘specialisten’ toe te voegen en hen bij de uitwerking zoveel mogelijk te betrekken;
  • De verwijzing in de handreiking naar inbreidingslocaties aan te passen, omdat het gaat om gebiedsontwikkelingen en nieuwe plannen (breed uitrollen, ook bij uitleglocaties en kernen);
  • In de handreiking een alinea toe te voegen over waterstof;
  • Om 1x per 2 jaar te evalueren en jaarlijks een update te sturen.

  De wijzigingen zijn verwerkt in bijgevoegde documenten. Het college wordt gevraagd de aangepaste Handreiking Duurzame Mobiliteit met bijhorende hand-out vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. De Handreiking Duurzame Mobiliteit, met wensen- en bedenkingen van de raad, vast te stellen.
 12. In vervolg op het onderzoek Ondermijning in de sierteelt, dat begin 2022 is uitgevoerd door het RIEC Den Haag, en in navolging op het gemeentelijke project ondermijning Rijnhaven, is in augustus jl. gestart met een onderzoek naar ondermijning in het buitengebied. Met deze raadsinformatiebrief willen wij u op de hoogte brengen van dit onderzoek en van de bevindingen tot nu toe.

  Voorgesteld besluit

  Het college besluit de gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief over het onderzoek ondermijning in het buitengebied

 13. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft besloten om het contract voor de Collectieve Zorgverzekering voor Minima met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid te verlengen. Het gaat hierbij om een periode van drie jaar (2023 t/m 2025), met een optie tot nogmaals een verlenging van twee jaar (2026 en 2027). De voorliggende raadsbrief geeft inzicht in de verlenging van het contract. Ook zijn de bijbehorende (percentuele) gemeentelijke bijdragen voor 2023 opgenomen in de brief.

  Voorgesteld besluit

  1. Het contract met Zorg en Zekerheid voor de Collectieve Zorgverzekering voor Minima te verlengen;
  2. Deze verlenging vast te stellen voor een periode van drie jaar, met een optie voor een verlenging van twee jaar;
  3. De gemeenteraad met een raadsbrief 3006616 te informeren over de verlenging van het contract met Zorg en Zekerheid voor de Collectieve Zorgverzekering voor Minima.
 14. Op 21 juni 2022 heeft gemeente Alphen aan den Rijn, middels een brief aan Holland Rijnland, reactie gegeven op het concept Programma van Eisen (PvE) busconcessie Zuid-Holland-Noord 2024. De wensen- en bedenkingen van de raadcommissie van 9 juni 2022 zijn meegenomen in deze brief.
  Provincie Zuid-Holland heeft alle ingekomen reacties opgenomen in hun Nota van Beantwoording. In bijgevoegde brief informeert het college de raad over op welke wijze de provincie de adviezen en reacties in de uiteindelijke versie van het PvE heeft verwerkt.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad met bijgevoegde brief te informeren over de nota van beantwoording van de provincie op de reacties t.a.v. het Programma van Eisen busconcessie ZuidHolland Noord.

 15. Er is een initiatiefverzoek ingediend voor herstructurering van diverse gronden en opstallen gelegen op de bedrijventerreinen International Trade Centre (ITC) en Pot- en Containerteelt Terrein (PCT) in Hazerswoude-Dorp. In beginsel en onder voorwaarden is het College van burgemeester en wethouders bereid om medewerking te verlenen aan het verzoek.

  Voorgesteld besluit

  1. De intentie uit te spreken om medewerking te verlenen aan een herstructurering van de bedrijventerreinen ITC-PTC in Hazerswoude-Dorp, onder de in het voorstel genoemde voorwaarden;
  2. Met de initiatiefnemers (nader) in overleg te treden over:
  a. Uitwerking/onderbouwing en uitvoering van de herstructureringsopgaven;
  b. Opstellen van anterieure exploitatieovereenkomsten;
  c. Te doorlopen planologische procedures.

 16. De jaarrekening van de gemeente wordt door de gemeentelijke accountant PWC gecontroleerd op getrouwheid en rechtmatigheid. De rechtmatigheid (het voldoen aan relevante wet- en regelgeving) wordt getoetst aan de hand van de controleproducten. Hiermee stellen wij de accountant ook in staat om zijn wettelijk verplichte controle op een doelmatige en doeltreffende wijze te kunnen verrichten.
  Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat het normenkader voorafgaand aan de accountantscontrole ter kennis van de gemeenteraad moet worden gebracht en ter beschikking aan de accountant moet worden gesteld. Met het voorliggende besluit wordt aan deze verplichting voldaan.

  Voorgesteld besluit

  1. Het Normenkader vaststellen;
  2. Ter kennisneming de overige controleproducten;
           o Het controleplan
           o Het controleprotocol
           o 2e Tussenrapportage Verbijzonderde Interne Controle (VIC) 2022
  3. Ter kennisneming alle controleproducten aan te bieden aan de auditcommissie;
  4. Ter kennisneming het normenkader, het controleplan en het controleprotocol aan te bieden aan de gemeenteraad.
 17. Naar aanleiding van de kunst- en cultuurvisie 2021 – 2030 van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft het college op 7 juni 2022 een subsidieregeling Kunst en Cultuur 2023-2030 vastgesteld. In de regeling zijn, aanvullend op de Asv 2020, criteria voor toekenning van structurele subsidies voor zowel professionele- als vrijwilligersorganisaties kunst en cultuur opgenomen. Ook is met de regeling de mogelijkheid geschapen een vierjarige subsidie toe te kennen.
  Vervolgens heeft de gemeenteraad op 7 juli 2022 subsidieplafonds voor vrijwilligers- en professionele kunst en culturele organisaties vastgesteld voor de periode 2023-2026.
  Na beoordeling van 29 aanvragen wordt voorgesteld aan 23 aanvragers een structurele subsidie toe te kennen. Daarnaast aan vier organisaties, gezien de projectmatige aard van de activiteiten, een activiteitensubsidie op basis van de Asv 2020 toe te kennen en aan een aanvrager een waarderingssubsidie op basis van de Asv 2020 toe te kennen. Dit alles uit reguliere middelen kunst en cultuur. Voorgesteld wordt om een structurele subsidie aan twee aanvragers te weigeren.

  Voorgesteld besluit

  1. De in bijlage 1 genoemde structurele cultuursubsidies aan vrijwilligersorganisaties te verlenen:
  • voor 2023 met een totaalbedrag van € 69.395
  • voor 2024 met een totaalbedrag van € 55.801
  • voor 2025 en 2026 met een totaalbedrag van € 56.917
  1. De in bijlage 1 genoemde structurele cultuursubsidies aan professionele organisaties te verlenen:
  • voor 2023 met een totaalbedrag van € 208.393
  • voor 2024 met een totaalbedrag van € 205.175
  • voor 2025 en 2026 met een totaalbedrag van € 209.279
  1. De in bijlage 1 genoemde vier organisaties een activiteitensubsidie op basis van de Asv 2020 te verlenen met een totaalbedrag van € 29.000 vanuit de reguliere middelen kunst en cultuur.
  2. Structurele subsidie aan Petra van der Made-art te weigeren en op basis van de Asv 2020 een waarderingssubsidie van € 750 te verlenen.
  3. Structurele subsidie aan Cornelis de Vlaming te weigeren.
 18. Burgemeester en wethouders hebben het ontwerpbestemmingsplan Steekteroever, Alphen aan den Rijn, vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van een voormalige bedrijfslocatie aan de Steekterweg 208-210 te Alphen aan den Rijn. Het plan voorziet in de sloop van de bestaande bebouwing en de realisatie van 25 rijwoningen, verdeeld over 4 woonblokken met de bijbehorende parkeer- en groenvoorzieningen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan Steekteroever, Alphen aan den Rijn, met identificatienummer NL.IMRO.0484.Asteekteroever-ON01 vast te stellen;
  2. Het ontwerpbestemmingsplan Steekteroever, Alphen aan den Rijn, ter inzage te leggen;
  3. Vast te stellen dat het ontwerpbestemmingsplan Steekteroever, Alphen aan den Rijn, niet leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen en geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld;
  4. In te stemmen met het vervangen van de bij het bestemmingsplan gevoegde stikstofberekening voor een geactualiseerde versie op basis van de op 22 november 2022 geactualiseerde Aerius-calculator, mits deze geen andere uitkomst t.a.v. stikstofdepositie oplevert.

 19. Burgemeester en wethouders hebben het ontwerpbestemmingsplan Goudse Rijweg 149 en 151A, Boskoop vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het transformeren van kweekgronden en het saneren van alle bedrijfsopstallen ten behoeve van de bouw van 10 vrijstaande woningen (Ruimte-voor-Ruimte regeling).

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan Goudse Rijweg 149 en 151A, Boskoop, met identificatienummer NL.IMRO.0484.BKgdserijwg149151A-ON01, vast te stellen;
  2. Het ontwerpbestemmingsplan Goudse Rijweg 149 en 151A, Boskoop ter inzage te leggen.
  3. Vast te stellen dat het (ontwerp)bestemmingsplan niet leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen en geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld;
  4. Een anterieure exploitatieovereenkomst (ex art. 6.24 Wet ruimtelijke ordening) te sluiten met de initiatiefnemers waarin wordt geregeld dat het project volledig voor rekening en risico van initiatiefnemers is.

 20. Eind 2023 eindigt de overeenkomst met GO! voor Jeugd voor de levering van ambulante en specialistische jeugdhulp. Daarmee moeten de Gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem op zoek naar een uitvoerder voor de jeugdhulp met ingang van 2024. De Gemeente Nieuwkoop heeft aangegeven daarin te willen participeren. Hiervoor is een
  bestuursopdracht opgesteld waarin de uitgangspunten, de beoogde koers, de projectinrichting en de projectkosten zijn beschreven.

  Voorgesteld besluit

  1. De bestuursopdracht jeugdhulp 2024 vaststellen.
  2. De financiële verwerking zoals aangegeven onder financiën verwerken in de najaarsnota 2022 (jaarschijf 2023)
 21. Door de stijgende inflatie en de hoge energieprijzen hebben veel Alphenaren en maatschappelijke organisaties het moeilijk. Het Rijk heeft maatregelen aangekondigd om te ondersteunen bij problemen. Het college vindt het belangrijk om aanvullend hierop de helpende hand te reiken en stelt een aantal maatregelen in. Daarnaast houden we zeer nauwlettend in de gaten of er meer problemen ontstaan en hoe de maatregelen van het Rijk uitgewerkt gaan worden.

  Voorgesteld besluit

  1. Risicoreserve sociaal domein 2022 groot € 1,25 miljoen incidenteel in te zetten voor
  de aanpak van stijgende inflatie en energietarieven.
  2. De onderbesteding van het Steunfonds PJ0332 Corona voor sociaal maatschappelijke
  organisaties in te zetten voor de aanpak van stijgende inflatie en energietarieven
  groot € 743.000,-.
  3. Beide bedragen te storten in het project “Aanpak stijgende inflatie en
  energietarieven 2022”
  4. De financiële verwerking hiervan te laten plaatsvinden bij de Najaarsnota 2022.
  5. Voor 2023 breed kijken hoe kosten dan te dekken, incl maakkosten Alphen Pas
  6. Maatschappelijke organisaties waar liquiditeit onder druk staat met maatwerk daar
  waar mogelijk te ondersteunen
  7. Binnen het projectbudget middelen beschikbaar houden voor een
  “Armoede ideeën budget” waar maatschappelijke organisaties, scholen e.d.
  met ideeën hoe armoede te verminderen een idee voor kunnen aanleveren
  8. Anticiperen op nieuw sociaal minimum per 1-1-2023 en energietoeslag beschikbaar
  stellen voor deze groep, waarbij gekozen wordt voor een grofmazige aanpak en
  geen garantie is op 100% rechtmatigheid ten behoeve van de uitvoerbaarheid
  9. Voor verdere acties landelijke prinsjesdag-plannen afwachten

 22. De beheerders van het gemeentefonds (de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën) verstrekken regelmatig mededelingen over de algemene uitkering via de gemeentefondscirculaires.
  Daarin worden de ontwikkelingen toegelicht op grond van de meest recente gegevens over de financiën en het beleid op rijksniveau. In dit verband is onlangs de septembercirculaire 2022 over de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangen.
  In deze circulaire worden de mutaties in het gemeentefonds nader toegelicht.

  Voorgesteld besluit

  1. De uitkomsten van de septembercirculaire 2022, jaarschijf 2022 te verwerken in de Najaarsnota 2022;
  2. De eenmalige bijdrage voor het jaar 2026 van € 1 miljard op macroniveau (voor Alphen aan den Rijn € 5,2 miljoen) toevoegen aan het begrotingssaldo, jaarschijf 2026;
  3. Het (restant)saldo van de septembercirculaire 2022, jaarschijven 2023 tot en met 2026 toevoegen aan de stelpost materiële budgetten;
  4. De uitkomsten van de septembercirculaire 2022, jaarschijf 2023 te verwerken in de Voorjaarsnota 2023;
  5. De uitkomsten van de septembercirculaire 2022, jaarschijven 2024 t/m 2026 betrekken bij de Kadernota 2024;
  6. Akkoord te gaan met de verbijzondering van de voorgestelde taakmutaties;
  7. De raad te informeren over de uitkomsten van de septembercirculaire 2022, met hierin verwerkt de voorgestelde verwerking van deze uitkomsten zoals benoemd bij besluit 1 tot en met 6.

 23. De gemeente Alphen aan den Rijn verlengt de middelen voor de caseloadverlaging voor de organisaties voor Jeugdbescherming in Holland Rijnland in 2023 en 2024. De gemeenteraad ontvangt een Raadsinformatiebrief over de actualiteiten Jeugdbescherming.

  Voorgesteld besluit

  1. Het verlenen van middelen aan de GI's voor caseloadverlaging in 2023 en 2024 door de stelposten binnen Programma 4 voor 2023 en 2024 op het taakveld Jeugd en participatie te heralloceren, zoals benoemd onder financiële consequenties, om de beschikbare middelen met de verwachte uitgaven voor GI instellingen in lijn te brengen conform eerdere besluitvorming;
  2. Dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2023;
  3. Het vaststellen van de Raadsinformatiebrief over Actualiteiten Jeugdbescherming en deze te versturen naar de gemeenteraad.

  Besluit

  Desgevraagd antwoordt wethouder Schotanus dat het geld dat door het Rijk beschikbaar wordt gesteld aan gemeenten vanwege de sterk gestegen energieprijzen van cultuurinstellingen, buurthuizen, maatschappelijke voorzieningen en verenigingen, daadwerkelijk voor dat doel zal worden besteed.

 24. Mevrouw Van der Louw van het CDA heeft vragen gesteld over de verkeersveiligheid omtrent de te realiseren loswal aan de Hoogewaard te Koudekerk aan den Rijn. Het college heeft de vragen schriftelijk beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van mevrouw Van der Louw, namens de fractie van het CDA, te beantwoorden met de bijgevoegde brief.

 25. De heer De Jong heeft vragen gesteld over de realisatie van een loswal aan de Hoogewaard in Koudekerk aan den Rijn. Het college heeft de vragen schriftelijk beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van de heer De Jong, te beantwoorden met bijgevoegde brief.

 26. De heer De Jong heeft vragen gesteld over de afwikkeling en snelheid van het verkeer op de Rijndijk in Groenendijk. Het college heeft de vragen schriftelijk beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van de heer De Jong te beantwoorden met bijgevoegde brief.

 27. Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde Gemeenteraad heeft de heer R. Blom (Nieuw Elan) vragen gesteld over de problemen die inwoners ondervinden in de communicatie met de ambtelijke organisatie, bij geen gebruik van computers en internet. Deze vragen worden met bijgaande brief beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De beantwoording van de art. 40 vragen verzenden aan de heer Blom (Nieuw Elan).

 28. Door raadslid F. Verloop zijn art. 40 vragen gesteld met betrekking tot de regelgeving bij evenementen. Het college beantwoordt deze vragen met bijgevoegde brief.

  Voorgesteld besluit

  De vragen gesteld door mevrouw F. Verloop met betrekking tot de regelgeving van evenementen te beantwoorden met bijgevoegde brief.

 29. Besluit

   4.5.d: mail dorpsoverleggen voormalige gemeente Rijnwoude over ongelijkvloerse spoorovergang station Hazerswoude Rijndijk: wethouder Breeuwsma staat in goed contact met de dorpsoverleggen. Tijdens het debat over de MIPWI gaat het college in zijn algemeenheid in op de vragen van de dorpsoverleggen.

 30. In augustus 2022 heeft de Nederlandse Vereniging tot Bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging een brief verstuurd aan het college en de gemeenteraad. De vereniging roept in de brief op tot het terugbrengen van de zondagsrust en verzoekt de gemeente niet langer medewerking verlenen aan activiteiten die in strijd zijn met de zondagsheiliging. Het college wordt verzocht om verzoeken tot het verlenen van een ontheffing voor de Zondagswet kritisch te beoordelen. Zie voor de reactie van het college bijgevoegde antwoordbrief.

  Voorgesteld besluit

  Met bijgevoegde antwoordbrief te reageren op de brief van de Nederlandse Vereniging tot Bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging.

 31. Besluit

  De raad stemt in met overige afdoeningsvoorstellen.

 32. Naar aanleiding van het besluit van het kabinet om de prijsgrens van betaalbare koopwoningen los te koppelen van de NHG-grens en vast te stellen op € 355.000, is de definitie van sociale koopwoningen hierop aangepast. Dit om de doelgroepenverordening aan te laten sluiten op het addendum op de woonvisie en het rijksbeleid. College heeft op 1 november 2022 ingestemd met de wijzigingen
  Op 17 november 2022 is een opnieuw aangepaste versie aangeboden. Dit n.a.v. de beantwoording van de vragen van de PvdA.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1 De Nota van beantwoording zienswijzen, behorende bij de Doelgroepenverordening woningbouw Alphen aan den Rijn 2022, vast te stellen;
  2 De Doelgroepenverordening woningbouw Alphen aan den Rijn 2022 vast te stellen

  Besluit

  De raad besluit met 28 stemmen voor van NE, VVD, RGL, PvdA, D66, SGP, CDA, CU en LBA de doelgroepenverordening woningbouw Alphen aan den Rijn vast te stellen.

 33. Resultaat stemming

  Besluit

  Het amendement wordt in stemming gebracht en verworpen met 15 stemmen voor van GL, SP, RGL, PvdA, FvD, CU en LBA.

 34. Zienswijzen ingediend op de door het college ter inzage gelegde Doelgroepenverordening.

 35. Via de woonvisie sturen we op het bouwen van voldoende betaalbare woningen. In de Woonvisie 2021-2025, vastgesteld d.d. 27 januari 2022, staat dat het woningbouwprogramma moet bestaan uit minimaal:

  • 25% sociale huur;
  • 20% middelduur (huur tot € 1.000 dan wel koop tot € 250.000) en;
  • 15% betaalbare koop (tot NHG-grens: € 355.000 in 2022).
   Een aantal ontwikkelingen vragen wijzigingen in het woningbouwprogramma. In het Coalitieakkoord 2022-2026 heeft het college de ambitie gesteld om te streven naar 30% sociale huurvoorraad en 40% huur- en koopwoningen in het middensegment. Deze ambitie wordt ook door het Rijk geuit. Deze ambities zijn in lijn met de behoefte aan sociale huurwoningen die in de regio is opgelopen tot 30%.
   Tegelijkertijd kleeft er een risico aan hogere aandelen voor sociale en middeldure en betaalbare woningen, gezien de stijgende bouwkosten die de haalbaarheid van woningbouwprojecten onder druk zetten. Daarnaast stijgt de NHG-kostengrens naar € 405.000 in 2023. Het kabinet koppelt vanwege de hoogte hiervan de grens voor wat betaalbare koopwoningen zijn, los van de NHG-grens. Voor de regionale woondeals wordt, conform het programma Woningbouw, de huidige NHG-grens van € 355.000 gehanteerd als betaalbaarheidsgrens.
   Om deze redenen wordt in een addendum bij de Woonvisie 2021-2025 ingezet op een woningbouwprogramma met:
   • 30% sociale huur
   • 20% middelduur: middenhuur < € 1.000* dan wel goedkope koop < € 250.000*;
   • 15% betaalbare koop: < € 355.000*;
   • Binnen vier jaar streven naar extra 5% middelduur dan wel betaalbare koop. Het aandeel middelduur en betaalbare koop dient dan gezamenlijk ten minste 40% van het woningbouwprogramma te bedragen.
   Door dit addendum bij de woonvisie toe te voegen wordt deze in lijn gebracht met het coalitieakkoord en de ambitie van het Rijk. Wij zetten in op de behoefte van de regionale woningmarkt en houden oog voor de haalbaarheid van woningbouwplannen.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  Het addendum bij de Woonvisie 2021-2025 Alphen aan den Rijn vast te stellen, waarin het vereiste aandeel sociale en betaalbare woningbouw in het woningbouwprogramma wordt verhoogd en de grens van betaalbare woningen wordt losgekoppeld van de NHG-grens.
  Het college heeft op 23 november 2022 besloten:
  De raad voor te stellen:
  1. Het addendum bij de Woonvisie 2021-2025 Alphen aan den Rijn vast te stellen, waarin het vereiste aandeel sociale en betaalbare woningbouw in het woningbouwprogramma wordt verhoogd en de grens van betaalbare woningen wordt losgekoppeld van de NHGgrens;
  Collegebesluit:
  2. In Q4 2023 te toetsen of het mogelijk is om het aandeel huur- en koopwoningen in het middeldure en betaalbare segment te verhogen naar 40%;
  3. De planlijst 'oude normen' zo spoedig mogelijk te actualiseren en deze met de raad te delen

  Besluit

  De raad besluit met 29 stemmen voor van NE, VVD, RGL, PvdA, FvD, D66, SGP, CDA, CU en LBA het addendum op de Woonvisie vast waarin het vereiste aandeel sociale en betaalbare woningbouw in het woningbouwprogramma wordt verhoogd en de grens van betaalbare woningen wordt losgekoppeld van de NHG-grens.

 36. Resultaat stemming

  Besluit

  Het amendement wordt in stemming gebracht en verworpen met 12 stemmen voor van GL, SP, RGL, PvdA en LBA.

 37. VOA, Stichting Centrummanagement en gemeente zijn al lange tijd in gesprek over het invoeren van de eerste anderhalf uur gratis parkeren in de gemeentelijke parkeergarages in het centrum (Castellum, Aarhof, parkeerdak Hoogvliet en parkeerterrein Bospark). Onderzocht is op welke wijze de gederfde inkomsten gedekt kunnen worden. In januari 2022 is door de raad de motie gratis parkeren in het centrum aangenomen. Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan deze motie.
  Onder andere is bekeken of een Bedrijfs Investerings Zone (Biz) voor een periode van 5 jaar opgezet kan worden welke kan worden ingezet voor een gedeeltelijke dekking van de door de gemeente gederfde inkomsten en welke beleidswijzigingen mogelijk en haalbaar zijn om extra inkomsten te genereren. Om het gratis parkeren in de eerste anderhalf uur mogelijk te maken wordt voorgesteld voor verschillende onderdelen het betaald parkeren in Alphen aan den rijn te verhogen. Zo wordt parkeren op straat verhoogd van € 1,90 per uur naar € 2,50 per uur. Ook wordt het tarief in de parkeergarages na 90 minuten verhoogd naar € 2,50 per uur. Daarnaast worden de betaalvenstertijden verruimd naar 21.00 uur. De ondernemers in het centrum dragen middels een Biz een bedrag van € 200.000,- bij om het exploitatieverlies van ca. € 1,3 miljoen gedeeltelijk te kunnen opvangen. Daarnaast doet de ontwikkelaar van winkelcentrum Aarhof, SB Realestate, een bijdrage.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. de eerste anderhalf uur parkeren in de gemeentelijke parkeergarages in het centrum
   (Castellum, Aarhof, parkeerdak Hoogvliet en parkeerterrein Bospark) gratis te maken per 25 november 2022;
  2. bij de midterm review 2025 van het Uitvoeringsprogramma 2022-2026 het onderdeel
   “gratis parkeren” in heroverweging te nemen en hierbij de gemaakte afspraken met VOA en Stichting Centrummanagement in ogenschouw nemen waarbij het uitgangspunt is om met ingang van 2026 een sluitende businesscase op gratis parkeren te realiseren waarbij de inzet vanuit het begrotingsresultaat niet meer nodig is;
  3. het straattarief per 25 november 2022 in het centrum verhogen naar € 2,50 per uur en hiertoe de eerste wijziging Verordening parkeerbelastingen 2022 vast te stellen;
  4. het tarief van parkeergarages na 1,5 uur per 1 januari te verhogen van € 1,80 naar € 2,50 per uur en dit te verwerken in het Uitvoeringsbesluit privaatrechtelijk parkeren Alphen aan den Rijn;
  5. de reguleringstijden te wijzigen naar maandag t/m zaterdag van 9.00-21.00 uur en hiertoe de eerste wijziging Verordening parkeerbelastingen 2022 vast te stellen;
  6. de financiële consequenties voor boekjaar 2022 groot € 310.887 te dekken vanuit het begrotingssaldo 2022 en met de 19e  wijziging in de begroting 2022 te verwerken;
  7. de volgende financiële consequenties met de 3e wijziging in de begroting 2023 te verwerken en kennis te nemen van de verwerking in de begroting in de jaren 2024-2025;
   a. de opbrengsten garageparkeren worden met € 1.100.000 structureel afgeraamd.
   b. de opbrengsten straatparkeren (tariefsverhoging) worden met € 343.000 structureel bijgeraamd (optie 1).
   c. de opbrengsten voor garageparkeren worden met € 58.386 structureel bijgeraamd (optie 2).
   d. de opbrengsten straatparkeren (extra opbrengst venstertijden) worden met € 140.400 structureel bijgeraamd (optie 3).
   e. de (nog te ontvangen) opbrengst van de projectontwikkelaar ad € 1.300.000 wordt bij ontvangst gedoteerd aan de Egalisatiereserve Parkeren.
   f. vanaf 2024, of zoveel eerder wanneer de nieuwe uitbreiding parkeergarage Aarhof wordt opgeleverd, wordt gedurende 30 jaar in gelijke delen een jaarlijkse onttrekking van € 43.333 aan de parkeerexploitatie toegevoegd ter dekking van het exploitatietekort van de parkeerexploitatie.
   g. de opbrengsten voortvloeiend vanuit de door VOA en Stichting Centrummanagement op te stellen Biz ad € 200.000 structureel bij te ramen.
   h. het jaarlijks verwacht exploitatietekort van de PEX van € 489.714 in 2023 oplopend naar € 636.714 in 2024 en 2025 te dekken vanuit het begrotingsresultaat van die jaren.
  8. Wanneer de voorgenomen Biz parkeren in Q1 2023 niet wordt aangegaan het gratis parkeren per direct te stoppen, de tariefswijzigingen en het aanpassen van het tijdvak voor het parkeren op straat terug te draaien.

  Besluit

  De raad besluit met 24 stemmen voor van NE, VVD, D66, SGP, CDA en CU de eerste an-derhalf uur parkeren in de gemeentelijke parkeergarages in het centrum (Castellum, Aarhof, parkeerdak Hoogvliet en parkeerterrein Bospark) gratis te maken per 25 no-vember 2022 in te stemmen met de daarmee samenhangende financiele consequenties en stelt de eerste wijziging Verordening parkeerbelastingen 2022 vast.

  Aangenomen moties

  Titel
  Motie Dalurenkaartje OV dorpen en wijken
 38. Resultaat stemming

  Besluit

  Het amendement inzake venstertijden wordt in stemming gebracht en met 13 stemmen voor van GL, SP, RGL, PvdA, FvD en LBA verworpen.

 39. Resultaat stemming

  Besluit

  Het amendement inzake tarieven digitale bezoekersregeling wordt in stemming gebracht en met 13 stemmen voor van GL, SP, RGL, PvdA, FvD en LBA verworpen.

 40. Resultaat stemming

  Besluit

  De motie ‘Dalurenkaartje OV dorpen en wijken” wordt aangenomen met 19 stemmen voor van D66, PvdA, SP,CU, RGL, LBA, SGP en GL.

 41. Van 24 maart tot en met 4 mei 2022 heeft het ontwerpbestemmingsplan De Tuinen van Boskoop voor een ieder ter inzage gelegen.
  Het (ontwerp)bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Reijerskoop 68 en de daaromheen liggende gronden (in Boskoop) en voorziet in het koesteren van het historisch kwekerijlandschap, het realiseren van enkele (ruimte-voor-ruimte) woningen en een aantrekkelijk woonmilieu en het versterken van het recreatieve profiel, waarbij ruimte is voor een combinatie van functies, zoals sortimentstuinen, collectietuinen, tiny forest, boomkwekerijmuseum en hobbykwekerij. Het plan sluit aan op de ontwikkelingen die planologisch reeds mogelijk zijn op grond van het op 6 april 2021 vastgestelde wijzigingsplan Buitengebied Boskoop – 7e wijziging (Transformatiegebied Reijerskoop e.o.).
  Tijdens de inzageperiode zijn op het ontwerpbestemmingsplan drie zienswijzen ingekomen. Deze zienswijzen geven aanleiding de gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan op enkele punten gewijzigd vast te stellen. Verwezen wordt naar het bijbehorende raadsvoorstel en –besluit en de daarvan deel uitmakende bijlagen

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1 De Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan De Tuinen van Boskoop (bijlage 1) vast te stellen;
  2 Met inachtneming van de beslispunt 1, het bestemmingsplan De Tuin van Boskoop met identificatienummer NL.IMRO.0484.BKtuinenvanboskoop-VA01, met de bijbehorende bestanden, gewijzigd vast te stellen;
  3 De analoge afgeleide verbeelding van het bestemmingsplan De Tuinen van Boskoop vast te stellen;
  4 Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn.

  Besluit

  De raad besluit het Bestemmingsplan De Tuinen van Boskoop unaniem vast te stellen.

 42. Woningcorporatie Woonforte is voornemens om aan de Magnoliastraat te Alphen aan den Rijn twee appartementengebouwen met in totaal 135 woningen te realiseren. De woningen worden gerealiseerd in de sociale huursector met de mogelijkheid om een beperkt aandeel toe te wijzen in de middeldure huursector. De huidige bebouwing binnen het plangebied, bestaande uit verouderde bungalows en appartementen, wordt gesloopt. De ontwikkeling is in overeenstemming met de 'Woonvisie 2021 -2025', waarin is opgenomen dat er voldoende bereikbare woningen worden gerealiseerd met aandacht voor senioren. Om deze planontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld, omdat de herontwikkeling in strijd is met het geldende bestemmingsplan ‘Alphen Stad’. De afspraken over deze herontwikkeling zijn vastgelegd in een anterieure overeenkomst, waarin (financiële) afspraken zijn gemaakt over het bouw -en woonrijp maken en bijdragen in de ambtelijke kosten.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. De zienswijze en vooroverlegreacties, vermeld in de Nota van Beantwoording zienswijzen en vooroverlegreacties ontwerpbestemmingsplan Magnolia, Alphen aan den Rijn ontvankelijk te verklaren;
  2. de zienswijze gedeeltelijk gegrond en ongegrond te verklaren als vermeld in de Nota van beantwoording zienswijzen en vooroverlegreacties ontwerpbestemmingsplan Magnolia, Alphen aan den Rijn;
  3. kennis te nemen van de ontvangen vooroverlegreacties van wettelijke vooroverlegpartners;
  4. de Nota van beantwoording zienswijzen en vooroverlegreacties ontwerpbestemmingsplan Magnolia, Alphen aan den Rijn vast te stellen;
  5. het opstellen van een milieueffectrapport (MER) niet nodig te achten, er wordt ingestemd met de vormvrije m.e.r.-beoordeling en het m.e.r.-beoordelingsbesluit zoals opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan;
  6. het bestemmingsplan Magnolia, Alphen aan den Rijn met identificatienummer
   NL.IMRO.0484.Amagnolia-VA01 en de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  7. de analoge afgeleide verbeelding van het bestemmingsplan Magnolia, Alphen aan den Rijn vast te stellen;
  8. geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening.

  Besluit

  De raad besluit het Bestemmingsplan Magnolia Alphen aan den Rijn unaniem vast te stellen.

 43. Op de locatie Nieuwkoopseweg 5 en 7 in Aarlanderveen is een varkenshouderij gevestigd met daarbij twee bedrijfswoningen en diverse stallen en schuren. De eigenaar is voornemens de varkenshouderij te beëindigen en de meeste opstallen te saneren. Het saneren van de varkenshouderij en de diverse opstallen zorgt voor een ruimtelijke kwaliteitswinst. In ruil voor de sanering mogen drie compensatiewoningen worden teruggebouwd en mogen de twee bestaande bedrijfswoningen worden omgezet naar burgerwoningen. Decompensatiewoningen worden zorgvuldig ingepast op de locatie en ook in de omgeving. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 23 juni 2022 tot en met woensdag 3 augustus 2022 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen ontvangen. De gemeenteraad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan Nieuwkoopseweg 5 en 7, Aarlanderveen met identificatienummer NL.IMRO.0484.AVnieuwkoopseweg5-VA01 en de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  2. De analoge afgeleide verbeelding van het bestemmingsplan Nieuwkoopseweg 5 en 7, Aarlanderveen vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening

  Besluit

  De raad besluit het bestemmingsplan Nieuwkoopseweg 5 en 7 Aarlanderveen unaniem vast te stellen.

 44. Aan het Noordeinde 50 in Aarlanderveen is een voormalige agrarische bebouwing aanwezig met een langhuisboerderij en enkele bouwwerken. Op dit moment is de bestemming Wonen in de beheersverordening Aarlanderveen 2018. Ten behoeve van nieuwe ontwikkeling op de locatie is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de nieuwbouw van de vier boerderijwoningen, vier geschakelde schuurwoningen, drie vrijstaande woningen en een twee-onder-één-kap-woning mogelijk met daarbij een speelruimte van ongeveer 750m2 en ruime gelegenheid om te parkeren. Het ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 50, Aarlanderveen heeft gedurende 6 weken voor zienswijzen ter inzage gelegen. Er zijn 21 zienswijzen ontvangen die ontvankelijk zijn. Deze zienswijzen zijn beantwoord en worden aan de raad toegestuurd ten behoeve van de hoorzitting over het ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 50, Aarlanderveen.

  Resultaat stemming

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  1 De indieners van de zienswijzen, zoals vermeld in het ‘Overzicht indieners zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Noordeinde 50, Aarlanderveen’ (bijlage I) ontvankelijk te verklaren;
  2 De ingediende zienswijzen te beantwoorden op de wijze zoals vermeld in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 50, Aarlanderveen’
  (bijlage II);
  3 De ‘Nota van wijzigingen van het bestemmingsplan Noordeinde 50, Aarlanderveen’ (bijlage
  III) vast te stellen;
  4 Het bestemmingsplan Noordeinde 50, Aarlanderveen met identificatienummer, NL.IMRO.0484.Noordeinde50-VA01, met bijbehorende bestanden digitaal en analoog (gewijzigd) vast te stellen, met inachtneming van de beslispunten 2 en 3, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond o_NL.IMRO.0484.Noordeinde50-VA0 van 26 september 2022;
  5 Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

  Besluit

  De raad besluit met de stemmen tegen van de SP fractie het gewijzigde bestemmingsplan Noordeinde 50, Aarlanderveen vast te stellen.

 45. Er is geadviseerd door de raadscommissie RED d.d. 10 februari 2022 om het bestemmingsplan Noordeinde 11 c-d te Aarlanderveen niet ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Op grond van artikel 3, lid 2 van de Verordening op de raadscommissie is het plan teruggegeven aan het college in afwachting van een informatiemarkt waarbij de woningbouwplannen in beeld worden gebracht en de mogelijke cumulatieve aspecten inzichtelijk worden gemaakt. Op 2 juni 2022 is een informatiemarkt gehouden waar een presentatie is gehouden en de gelegenheid is gesteld tot het stellen van vragen. Het bestemmingsplan is inhoudelijk n.a.v. de raadscommissie ongewijzigd gebleven. Het stikstof onderzoek en de toelichting is geactualiseerd. Het voorstel is dan ook om de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan (regels en toelichting) gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp n.a.v. zienswijzen of ambtshalve aanpassingen.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1 De indieners van de zienswijzen, zoals vermeld in het ‘Overzicht indieners zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Noordeinde 11 C-D, Aarlanderveen’ (bijlage I) ontvankelijk te verklaren;
  2 De ingediende zienswijzen te beantwoorden op de wijze zoals vermeld in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 11 C-D, Aarlanderveen’ (bijlage II);
  3 De ‘Nota van wijzigingen van het bestemmingsplan Noordeinde 11 C-D, Aarlanderveen’ (bijlage III) vast te stellen;
  4 Het bestemmingsplan Noordeinde 11 C-D, Aarlanderveen met identificatienummer, NL.IMRO.0484.AVnoordeinde11cd-VA01, met bijbehorende bestanden digitaal en analoog (gewijzigd) vast te stellen, met inachtneming van de beslispunten 2 en 3, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond o_NL.IMRO.0484.AVnoordeinde11cd-VA01 van 25 augustus 2021;
  5 Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

  Besluit

  De raad besluit met de stemmen van de SP tegen het gewijzigde bestemmingsplan Noordeinde 11 C-D Aarlanderveen vast te stellen.

 46. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft de ambitie binnen het gebied Rijnhaven-Oost een gebiedstransformatie tot stand te brengen. Het doel is om het huidige (verouderde) bedrijventerrein te transformeren naar een dynamische woon- en werkomgeving waarbij de haven weer van de stad wordt. Met het wegnemen van milieubelemmeringen en met de inwerkingtreding van het omgevingsplan Rijnhaven-Oost is de transformatie mogelijk gemaakt en zijn door meerdere marktpartijen woningbouwprojecten in voorbereiding en uitvoering genomen.
  De gemeente heeft voor de ontwikkeling van het woningbouwproject “Havenfront” in samenwerking met BPD Ontwikkeling, Vink Bouw en Deloitte onderzocht of een publiek-private samenwerking (PPS) voor de ontwikkeling haalbaar is. Daarvoor is onder meer onderzoek gedaan naar verschillende potentiële vormen van samenwerking. Hieruit is uiteindelijk unaniem door de partijen de voorkeur uitgesproken om de samenwerking vast te leggen middels een Besloten Vennootschap (BV). De drie partijen gaan deze voorkeur uitwerken in een PPS-contract. Dit is in feite de opvolging van de reeds gesloten samenwerkingsovereenkomst.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1 voor de ontwikkeling van het project Havenfront over te gaan naar de contractvorming voor het aangaan van een publiek-private samenwerking met BPD en Vink Bouw; en
  2 het college de opdracht te geven na overeenstemming het PPS-contract voor wensen en bedenkingen aan de gemeenteraad voor te leggen;
  3 het college de opdracht te geven de oprichting van een Besloten Vennootschap met 50% eigendom voor de gemeente, 25% eigendom voor BPD en 25% voor Vink Bouw voor te bereiden.

  Besluit

  De raad besluit met de 2 stemmen tegen van PvdA voor de ontwikkeling van het project Havenfront over te gaan naar de contractvorming voor het aangaan van een Publiek-private samenwerking met BPD en Vink Bouw.

 47. De gemeenten Alphen aan den Rijn werkt regionaal samen om beleidsdoelen te realiseren. Wij werken ook samen met Holland Rijnland. Holland Rijnland is een vrijwillige maar niet vrijblijvende samenwerking van en voor 13 gemeenten in het hart van de Randstad. Binnen Holland Rijnland wordt samen gewerkt om de kwaliteit van wonen, werken, leren en leven van burgers, bedrijven en instellingen te verbeteren. Voor de periode 2022 – 2026 is een werkprogramma in de maak. Door gebruik te maken van de mogelijkheid om wensen en bedenkingen in te dienen sluit het werkprogramma zo veel mogelijk aan bij de ambities uit het Coalitie akkoord 2022 - 2026 Zichtbaar en Dichtbij.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  om Holland Rijnland naar aanleiding van het Werkprogramma Holland Rijnland 2022-2026 bijgevoegde brief te sturen, met daarin een uitgewerkte zienswijze op de volgende onderwerpen:
  Algemeen:

  • ook inzet op de ontwikkeling van een complementair economisch profiel op de as Noordwijk-Katwijk-Leiden-Alphen;
  • dat Holland Rijnland alle huidige taken op het terrein van maatschappij blijft uitvoeren;
  • om bij de uitwerking van de gebiedsopgaven aandacht te schenken aan het aspect gezonde fysieke leefomgeving;
  • zo snel mogelijk te starten met de uitwerking van inhoudelijke proposities richting Rijk en provincie, met hieraan gekoppeld een portfolio van investeringsprojecten en de ontwikkeling en realisatie van een financieringsstrategie, en met aandacht voor de participatie;
  • onderzoeken in welke vorm en op welke thema’s samenwerking mogelijk is met regio’s MRA en MRDH en of samenwerking op de schaal van Hollands Midden voordelen biedt;
  • vertrouwen in het nakomen van de afspraak dat een integrale gebiedsontwikkeling van de Gnephoek, met onder andere 5.500 woningen dat is aangemerkt als voorkeursscenario voor de verdere uitwerking , wordt opgenomen in de op te stellen woondeal voor de regio Holland Rijnland.
   Specifiek:
  • een oproep om de ambitie tot 2030 tussen 7.500-10.000 woningen te realiseren in Alphen aan den Rijn te waarborgen in de woondeal met de Provincie Zuid-Holland;
  • bij de uitwerking hiervan samenhangende ruimtelijke keuzes te maken waarbij woningbouw wordt vertaald in de planlijst;
  • aandacht voor voldoende woningen voor jongeren/starters en toekomstig personeel/arbeidsmarkt voor het midden- en kleinbedrijf;
  • aandacht voor het behoud van banen;
  • verzoek om een sterkere relatie te leggen tussen de ruimte ruimtelijke inpassing van de ambities voor duurzame opwek;
  • aandacht voor de relatie met de RES nu veel van de ambities voor duurzame opwek door de nieuw aangetreden raden en eerder ingediende moties en amendementen op de RES 1.0 om een herbezinning vragen;
  • ook aandacht naar kwantitatief voldoende personeel, dit vraagt om een bredere human capital aanpak met een scherpere link tussen sociaal en economisch domein;
  • met betrekking tot duurzame bereikbaarheid mist specifieke aandacht voor de fiets;
  • welke wijzigingen zijn of worden concreet naar aanleiding van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen door Holland Rijnland doorgevoerd? Op welke manier verbetert dat de positie van raden?

  Besluit

  De raad stemt unaniem in met het indienen van de zienswijze op het werkprogramma Holland Rijnland 2022-2026.

 48. In de Coalitie voor veiligheid staan de regionale thema’s waar we de komende vier jaar extra en integraal op inzetten. De meerwaarde van de Coalitie voor veiligheid is het samenbrengen van kennis, ervaring en denkkracht om te komen tot een verder uitgewerkt handelingsperspectief voor preventie en repressie. De Coalitie voor veiligheid is een integraal plan van de politie, gemeenten en Openbaar Ministerie in de regionale eenheid Den Haag, waarin de gezamenlijke prioriteiten en doelstellingen op het gebied van (sociale) veiligheid beschreven worden. In het lokale beleid blijft vanzelfsprekend ruimte voor het benoemen van specifieke veiligheidsprioriteiten, afhankelijk van de lokale problematiek. Dit wordt in de lokale driehoek afgestemd. Daar waar onderwerpen grenzen van gemeenten overstijgen en een bovenlokale samenwerking effectiever en efficiënter is, wordt samengewerkt in regionaal verband.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  Het ontwerp regionaal beleidsplan Coalitie voor Veiligheid 2023- 2026 ter consultatie aan de gemeenteraad voor te leggen met bijgevoegde conceptreactie.

  Besluit

  De raad stemt unaniem in met het indienen van de reactie op het ontwerp regionaal beleidsplan politie eenheid Den Haag – Coalitie voor veiligheid 2023-2026.

 49. De uitoefening van de zelfstandige beslissingsbevoegdheid met betrekking tot Woo-verzoeken door de raad kan in voorkomende gevallen de beslistermijn in het gedrang brengen. Om de efficiënte en zorgvuldige behandeling van deze Woo-verzoeken te waarborgen, delegeert de raad haar beslissingsbevoegdheid aan het college.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De eigen bevoegdheid van de raad om te besluiten op Woo-verzoeken te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

  Besluit

  De raad besluit de eigen bevoegdheid om te besluiten op Woo-verzoeken te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

 50. Alphen aan den Rijn is een gemeente met grote ruimtelijke ambities welke zijn vastgelegd in de structuurvisies. De gemeente biedt ruimte aan initiatieven vanuit de samenleving die bijdragen aan het realiseren van deze visie. De gemeente blijft echter, in haar publiekrechtelijke taak, verantwoordelijk voor de aanleg van openbare voorzieningen. De Wet Ruimtelijke Ordening is de basis om de kosten van deze openbare voorzieningen op de initiatiefnemer te verhalen. Dit leidt tot een rechtvaardige verdeling van deze kosten over gebruikers, exploitanten, eigenaren en gemeente. Kostenverhaal kan plaatsvinden via gronduitgifte, exploitatieovereenkomst of exploitatieplan. De Nota Bovenwijkse Voorzieningen geeft inzicht in de aan te leggen voorzieningen en de bijdragen vanuit bouwplannen aan de kosten van de voorzieningen.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. De geactualiseerde Nota Bovenwijkse voorzieningen 2022 vast te stellen;
  2. De budgettair neutrale wijzigingen (kosten/dekking) van de Programmabegrotingen 2022 en 2023 vast te stellen en kennis te nemen van de verwerking in de jaren 2024-2027, als gevolg van de actualisatie;
  3. De budgettaire (neutrale-) financiële gevolgen middels bijgevoegde wijzigingen in de begrotingen 2022 en 2023 te verwerken.

  Besluit

  De raad besluit de actualisatie van de Nota Bovenwijkse Voorzieningen 2022 met twee begrotingswijzigingen unaniem vast te stellen.

 51. In Alphen aan den Rijn wordt aan de Briljantstraat de nieuwbouw voor de multifunctionele accommodatie (MFA) en voedselbank gerealiseerd om te voorzien in adequate en toekomstbestendige voorzieningen voor de Edelstenen- en Planetenbuurt. In de besluitvorming van de nieuwbouw is geen rekening gehouden met de sloop van de Briljantsstraat 5 en de inrichting van het openbaar gebied rond het te slopen gebouw. Tijdens sloopwerkzaamheden vlak voor de bouwvakantie is wederom asbest geconstateerd in het pand Briljantstraat 1. Het asbest is op zeer ongebruikelijk plaatsen geconstateerd. Vanwege de asbest op ongebruikelijke plaatsen is het asbest tijdens het destructief onderzoek in het ontwerptraject niet geconstateerd. Extra financiële middelen zijn noodzakelijk om de nieuwbouw van de multifunctionele accommodatie af te ronden.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. Voor de aanvullende bouwkosten van de nieuwbouw van de MFA Edelstenenbuurt een aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 500.000,- en af te schrijven in 25 jaar;
  2. De benodigde dekking voor de totale kapitaallasten (rente € 162.500,- en afschrijving € 500.000,-) ad. € 662.500,-- ten laste te brengen van de algemene reserve en toe te voegen aan de reserve Kapitaallasten welzijnsaccommodaties (WAB);
  3. De financiële gevolgen in de begroting te verwerken middels een separate begrotingswijziging;

  Besluit

  De raad besluit het aanvullende budget voor nieuwbouw MFA Briljantstraat unaniem beschikbaar te stellen.

 52. in te stemmen met de door de fracties van NieuwElan, VVD, CDA, GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, SP, BeterAlphen, RijnGouweLokaal, SGP en Dorpen en Wijken Belangen ingediende verantwoordingen, inclusief de correcties naar aanleiding van de accountantscontrole en de niet aangewende bedragen naar de gemeente te laten terugvloeien.

  Resultaat stemming

  Besluit

  De raad stemt unaniem in met de afrekening van de fractieondersteuningsbudgetten 2021.

 53. Aan het initiatiefvoorstel is een concept raadsbesluit toegevoegd dat in stemming wordt gebracht.

  Besluit

  Na enige beraadslaging en schorsing wordt de motie aldus gewijzigd:
  een voorbereidingsgroep, bestaande uit (enkele) raadsleden bereidt een voorstel voor voor de bespreking van het initiatiefvoorstel en de wensen en bedenkingen van het college en legt dit voorstel ter agendering voor aan de agendacommissie.

  Motie wordt aangenomen met 3 stemmen tegen van FvD, LBA en RGL.

  Aangenomen moties

  Titel
  Motie Onderzoek Raadswerkgroep Dierenwelzijn
 54. De motie is aangepast tijdens de raadsvergadering.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Motie wordt aangenomen met 3 stemmen tegen van FvD, LBA en RGL.

 55. Op dinsdag 27 september heeft de heer Blom namens Nieuw Elan, SGP, GroenLinks, CU, D66, VVD en CDA een initiatiefvoorstel ingediend om een eerste aanzet te geven tot een verbetering van, en een meer transparant gemeentelijk dierenwelzijn(sbeleid) in de gemeente Alphen aan den Rijn.
  In de raadsbrief brengt het college haar wensen en bedenkingen in.Tevens geeft het college aan dat een toelichting wordt gegeven op punten uit het initiatiefvoorstel tijdens de voorgenomen raadsinformatiemarkt Dierenwelzijn en Kinderboerderijen op 10 november 2022. Het college vraagt de raad deze informatie mee te nemen in zijn overwegingen inzake het initiatiefvoorstel.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad middels bijgevoegde raadsbrief te informeren over de wensen en bedenkingen van het college inzake het initiatiefvoorstel Dierenwelzijn.