Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RC Ruimtelijk en economisch domein

dinsdag 9 juli 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ernst-Jan Straver
Toelichting

Mededelingen voor raads(commissie)leden:
Technische en detailvragen kunt u mailen aan de griffie tot maandag 1 juli 2024, de antwoorden komen op vrijdag 5 juli 2024 beschikbaar.
Spreektijdenregelingen voor het inbrengen van het fractiestandpunt in eerste termijn en de reactie van het college/ambtelijke ondersteuning is van toepassing.
Een rondvraag voor dit domein kunt u indienen tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Agendapunten

 1. 1
  19.30 uur Opening en vaststellen agenda
 2. 2

  Van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Lagewaard 22A, 24, 25 en 25A’ ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er twee zienswijzen ingediend door omwonenden. Het plan voorziet in de legalisatie van een deeltijd veehouderijbedrijf aan de Lagewaard 22A te Koudekerk aan den Rijn. Op de percelen Lagewaard 24, 25 en 25a is een rijksmonumentale boerderij gevestigd. Het plan voorziet in het omzetten van deze rijksmonumentale agrarische boerderij naar reguliere woning, het slopen van ruim 700 m2 aan voormalige agrarische bedrijfsbebouwing, de realisatie van een woning in een cultuurhistorisch waardevolle wagenschuur, de realisatie van een bed & breakfast in de cultuurhistorisch waardevolle schuur achter de bestaande woning op nummer 24 en de realisatie van een overdekt terras in de hooiberg ten behoeve van de bed & breakfast.
  Ter plaatse vigeert de beheersverordening Buitengebied Rijnwoude 2015. Op grond van de vigerende beheersverordening geldt de bestemmingen ‘Agrarisch’. De plannen zijn in strijd met deze bestemming omdat de bestemming agrarisch enkel volwaardige agrarische bedrijven toestaat. Een deeltijd agrarisch bedrijf is niet toegestaan. Daarnaast staat de bestemming agrarisch geen woonfuncties toe. Om de plannen te kunnen realiseren is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk. In de toelichting (inclusief bijlagen) van het bestemmingsplan wordt beargumenteerd dat het plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. De twee zienswijzen hebben aanleiding gegeven om wijzigingen door te voeren aan het plan. Hiervoor wordt verwezen naar de beantwoordingsnota van de zienswijze die als bijlage onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan.
  Het bovenstaande geeft aanleiding om aan de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en geen exploitatieplan
  vast te stellen omdat het verhalen van de plankosten door een anterieure overeenkomst anderszins verzekerd is.

  Voorgesteld besluit

  Aan de gemeenteraad voor te stellen:
  1. Het bestemmingsplan ‘Lagewaard 22A, 24, 25 en 25A’ met identificatiecode 25A’ met identificatienummer NL.IMRO.0484.KKlagewaard22a25a-VA01 gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn.

 3. 3

  De Arnoldus van Os school in Benthuizen gaat verhuizen naar een andere locatie binnen het dorp. Op de plek die vrijkomt komen in totaal 29 woningen in een parkachtige omgeving met een vijver. Deze woningen worden gerealiseerd in een appartementengebouw van veertien sociale huurwoningen en drie kleinere appartementengebouwen van ieder vijf koopwoningen in het betaalbare segment. De veertien woningen toegewezen aan HaBeKo Wonen als aanbieder van sociale huurwoningen voor de kern Benthuizen. Om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is een wijziging van het huidige bestemmingsplan nodig.
  Tijdens de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Christinastraat, Benthuizen‘ zijn drie zienswijzen binnengekomen. Het bestemmingsplan is hierdoor aangepast. Er zijn ook ambtshalve aanpassingen gedaan in de toelichting, de regels en de verbeelding. De gemeenteraad wordt daarom door het college voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de brief van bewoners van de Margrietstraat in Benthuizen en de beantwoording ervan.


  2. De raad voor te stellen:
  a. De indieners van de zienswijzen, zoals vermeld in ‘Overzicht indieners zienswijzen’ van het bestemmingsplan ‘Christinastraat, Benthuizen‘ (bijlage I) ontvankelijk te verklaren;
  b. De ingediende zienswijzen (gedeeltelijk) gegrond of ongegrond te verklaren, zoals vermeld in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’ van het bestemmingsplan ‘Christinastraat, Benthuizen‘ (bijlage II);
  c. De ‘Nota van wijzigingen’ van het bestemmingsplan ‘Christinastraat, Benthuizen‘ (bijlage III) vast te stellen;
  d. Het bestemmingsplan ‘Christinastraat, Benthuizen‘ met identificatienummer NL.IMRO.0484.BHchristinastraat-VA01, met bijbehorende bestanden digitaal en analoog gewijzigd vast te stellen, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond o_NL.IMRO.0484.BHchristinastraat-VA01.dxf, d.d. 14 maart 2023.

 4. 4

  De gemeente is van plan om op de locatie Nieuwe Sloot in de kern Alphen aan den Rijn woningbouw te (laten) realiseren. Voor deze ontwikkeling is een Ruimtelijk Kader ontwikkeld in samenspraak met een klankbordgroep van omwonenden en vastgesteld door de gemeenteraad. 
  Het Ruimtelijk Kader bevat de uitgangspunten voor het uiteindelijke ontwerp en realisatie van de locatie voor een nog te selecteren marktpartij. Om de woningbouw hier mogelijk te maken moet ook het bestemmingsplan worden herzien. Het bestemmingsplan is gebaseerd op het Ruimtelijke Kader en heeft een globaal karakter. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Omwonenden hebben hierover zienswijzen ingediend. Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan vast te stellen.

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de raad voor te stellen om:
  1. De indieners van de zienswijzen ontvankelijk/niet ontvankelijk te verklaren zoals vermeld in het ‘Overzicht indieners zienswijzen’ (bijlage I);
  2. De ingediende zienswijzen te beantwoorden (op de wijze) zoals vermeld in de ‘Nota van beantwoording zienswijze’ (bijlage II);
  3. De ‘Nota van wijzigingen’ (bijlage III) vast te stellen;
  4. Het bestemmingsplan ‘Nieuwe Sloot-Zuid‘ met identificatienummer NL.IMRO.0484.Anieuweslootzuid-VA01, met bijbehorende bestanden, gewijzigd vast te stellen;
  5. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd zijn;
  6. Het beeldkwaliteitsplan Nieuwe Sloot-Zuid vast te stellen als onderdeel van de Welstandsnota.

 5. 5

  1 inspreker


  Er zijn diverse aanvragen van agrariërs en ondernemers binnen gekomen bij de gemeente Alphen aan den Rijn om kleine windmolens op eigen terrein te mogen plaatsen. Deze agrariërs en ondernemers hebben behoefte aan kleine windmolens, naast zonnepanelen, om hun bedrijfsvoering maximaal te kunnen verduurzamen. Om de initiatieven en aanvragen te stroomlijnen is gemeentelijk beleid voor kleine windmolens nodig. Op basis van de in mei 2023 vastgestelde uitgangspuntennotitie, de opbrengst van een uitgebreid participatieproces, én met input van specifieke deskundigheid zijn concept beleidsregels voor kleine windmolens opgesteld. Na vaststelling door het college zijn deze concept beleidsregels ter inzage gelegd en konden inspraakreacties ingediend worden. Er zijn negen inspraakreacties ontvangen en in behandeling genomen. Deze zijn beantwoord in een nota van inspraak, welke als bijlage 4 aan de beleidsregels is toegevoegd. De beleidsregels voor kleine windmolens kunnen nu aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd worden.

  Voorgesteld besluit

  * De raad voor te stellen de beleidsregels kleine windmolens en bijbehorende Nota van inspraak en ambtshalve aanpassingen naar aanleiding van de concept Beleidsregels kleine windmolens Alphen aan den Rijn vast te stellen.