Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RC Ruimtelijk en economisch domein

donderdag 23 mei 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Vergaderkamer III

Voorzitter
Jeroen van Gool
Toelichting

Mededeling voor raads- en commissieleden schriftelijke voorbereiding vergaderingenOm de vergaderingen goed voor te bereiden en efficiënt te laten verlopen is het belangrijk dat u technische en detailvragen over de geagendeerde dossiers uiterlijk woensdag 15 mei, 10.00 uur mailt aan de griffie. De antwoorden komen op maandag 20 mei 2024 beschikbaar.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  20.00 uur Opening en vaststellen agenda
 2. 2

  Inspreker namens zienswijze 1
  Inspreker namens zienswijze 2


  Voor de locatie Dorpsstraat 97-111 in Benthuizen is een plan ontwikkeld om hier maximaal 40 woningen te realiseren. Het gaat om woningen en appartementen, koop en (sociale) huur. De bestaande bebouwing wordt gesloopt. Het plan kan niet worden gerealiseerd op grond van het ter plaatste geldende bestemmingsplan ‘Benthuizen’. Om dit mogelijk te maken, is een procedure tot vaststelling van een nieuw bestemmingsplan gestart. Tijdens de ter visielegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan (gewijzigd) vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Geen milieueffectrapport op te stellen, omdat de activiteit geen belangrijke nadelige
  gevolgen voor het milieu heeft zoals beschreven in de aanmeldnotitie m.e.r. die onderdeel
  uitmaakt van het bestemmingsplan 'Dorpsstraat 97-111, Benthuizen'.
  2. Aan de raad voor te stellen om:
  a. De indieners van de zienswijzen, zoals vermeld in het ‘Overzicht indieners zienswijzen’ (bijlage I) ontvankelijk te verklaren;
  b. De ingediende zienswijzen (gedeeltelijk) gegrond of ongegrond te verklaren, zoals vermeld in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’ (bijlage II);
  c. De ‘Nota van wijzigingen’ (bijlage III) vast te stellen;
  d. Het bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 97-111, Benthuizen‘ met identificatienummer NL.IMRO.0484.BHdorpsstraat97111-VA01, met bijbehorende bestanden, gewijzigd vast te stellen;
  e. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 3. 3

  De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. De overheid wil met de Omgevingswet regels voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het bouwen van huizen of activiteiten van bedrijven, simpeler maken en samenvoegen. Elke gemeente heeft onder de Omgevingswet één omgevingsplan. Dat is één plan voor de gehele gemeente waarin alle regels staan over wat wel en niet mag in onze leefomgeving; over hoe we de ruimte gebruiken en beschermen. Het document ‘Aan de slag met het omgevingsplan’ beschrijft de strategie voor het ontwikkelen van het omgevingsplan voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Deze strategie bepaalt de opbouw en fasering van het plan, hoe we activiteiten reguleren en richt zich op het niveau van digitale dienstverlening.
  Het nieuwe omgevingsplan (formeel het wijzigingsbesluit genoemd) maken we graag samen met alle mensen die wonen, werken en leven in onze gemeente. Door verschillende ideeën en invalshoeken in kaart te brengen, kunnen we de kwaliteit van de regels in het omgevingsplan verbeteren. Daarom is ook een participatieplan opgesteld.

  Voorgesteld besluit

  1. de raad voor te stellen het document ‘Aan de slag met het omgevingsplan’ en het participatieplan vast te stellen