Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RC Ruimtelijk en economisch domein

donderdag 16 mei 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Toelichting

Mededelingen voor raads(commissie)leden:
Technische en detailvragen kunt u mailen aan de griffie tot woensdag 8 mei 2024, de antwoorden komen op maandag 13 mei 2024 beschikbaar.
Spreektijdenregelingen voor het inbrengen van het fractiestandpunt in eerste termijn en de reactie van het college/ambtelijke ondersteuning is van toepassing.
Een rondvraag voor dit domein kunt u indienen tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Agendapunten

 1. De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. De overheid wil met de Omgevingswet regels voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het bouwen van huizen of activiteiten van bedrijven, simpeler maken en samenvoegen. Elke gemeente heeft onder de Omgevingswet één omgevingsplan. Dat is één plan voor de gehele gemeente waarin alle regels staan over wat wel en niet mag in onze leefomgeving; over hoe we de ruimte gebruiken en beschermen. Het document ‘Aan de slag met het omgevingsplan’ beschrijft de strategie voor het ontwikkelen van het omgevingsplan voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Deze strategie bepaalt de opbouw en fasering van het plan, hoe we activiteiten reguleren en richt zich op het niveau van digitale dienstverlening.
  Het nieuwe omgevingsplan (formeel het wijzigingsbesluit genoemd) maken we graag samen met alle mensen die wonen, werken en leven in onze gemeente. Door verschillende ideeën en invalshoeken in kaart te brengen, kunnen we de kwaliteit van de regels in het omgevingsplan verbeteren. Daarom is ook een participatieplan opgesteld.

  Voorgesteld besluit

  1. de raad voor te stellen het document ‘Aan de slag met het omgevingsplan’ en het participatieplan vast te stellen

 2. Van 7 december 2023 tot en met 17 januari 2024 heeft het ontwerpbestemmingsplan Herbestemmen Sierteelt 2023 voor een ieder ter inzage gelegen. Het(ontwerp)bestemmingsplan heeft betrekking op 7 ontwikkelingen en 8 locaties. Vier ontwikkelingen zien toe op het omzetten van de (voormalige) bedrijfswoning naar een burgerwoning. Twee ontwikkelingen zien toe op het positief bestemmen van sierteelt en waar nodig het toevoegen van een agrarisch bouwvlak(herstellen omissie uit het geldende plan). Daarnaast wordt voor twee locaties sierteelt, al dan niet met kassen, weg bestemd. Een locatie wordt bestemd als 'Agrarisch' en de andere locatie wordt bestemd als 'Natuur'. Tijdens de inzageperiode is op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze ingekomen. Deze zienswijze en enkele ambtshalve aanpassingen geven aanleiding voor een gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan. Verwezen wordt naar het bijbehorende raadsvoorstel en–besluit en de daarvan deel uitmakende bijlagen.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:
  1. De Nota van beantwoording zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan Herbestemmen Sierteelt 2023 vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan Herbestemmen Sierteelt 2023, met identificatienummer NL.IMRO.0484.hrbstsierteelt2023-VA01, met de bijbehorende bestanden, gewijzigd vast te stellen;
  3. De analoge afgeleide versie van het bestemmingsplan Herbestemmen Sierteelt 2023 gewijzigd vast te stellen;
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweedelid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn.

 3. Onze gemeente staat voor de opdracht om de grote vraag naar woningen zo veel mogelijk binnenstedelijk op te lossen. Op locatie Euromarkt zijn nu bedrijvigheid en (perifere) detailhandel gevestigd. Op initiatief van de vastgoedeigenaren is een visie (volumestudie) ontwikkeld, dat een belangrijk deel van de huidige functies combineert met substantiële woningaantallen. Het schetsplan is op in de Informatiemarkt 19 januari 2023 gepresenteerd aan de raadscommissie Ruimtelijk Economisch Domein. De beoogde ontwikkeling markeert een significante transformatie van de locatie naar een levendige woonomgeving.
  Door het planontwikkelingsproces maximaal parallel te plannen is het mogelijk om de ontwikkelingstijd te verkorten van ca. zes naar ca. twee jaar.
  Randvoorwaarde hierbij is dat de uitgangspunten voor het project in een vroeg stadium zijn vastgelegd en vastgesteld door de gemeenteraad. De uitgangspunten en het ontwerp worden door gemeente en ontwikkelaar samen en in afstemming met de klankbordgroep in korte tijd uitgewerkt zodat er een optimale afstemming is. Na afronding van het planproces kan de raad toetsen of aan deze uitgangspunten is voldaan en besluiten over de af te geven omgevingsvergunning.
  In deze Nota van Uitgangspunten zijn alle vigerende beleidskaders opgenomen en is waar mogelijk ook rekening gehouden met ambities.

  Voorgesteld besluit

  1. Nota van Uitgangspunten voor de herontwikkeling van de locatie ‘Euromarkt’ ter vaststelling aan de Raad aan te bieden.
  2. Na vaststelling van de Nota van Uitgangspunten door de Raad, deze als allonge toe te voegen aan de anterieure overeenkomst, zoals ondertekend op 17 april 2023 (zaaknummer 3067512)

 4. Het college geeft een reactie op de ingediende zienswijzen over het project ‘The Winston’ van Niersman B.V. en vraagt de gemeenteraad tot het afgeven van een definitieve verklaring van geen bedenkingen om het project met 71 woningen mogelijk te maken.

 5. M. van der Spek Materieel B.V. is eigenaar geworden van de planlocatie Bentpoort in het Bentwoud. Deze percelen ter grootte van ca. 3 ha liggen ten westen van de noordelijke ingang van het Bentwoud (ten zuiden van de rotonde Hogeveenseweg/Gemeneweg in Benthuizen). Een doorontwikkeling van deze plek tot een recreatieconcentratiepunt met extra parkeergelegenheid is in overeenstemming met de 'Notitie aanpak randen Bentwoud; spelregels Hogeveenseweg, Benthuizen' (2016). Ook is het initiatief in lijn met de Omgevingsvisie ‘Groene gemeente met lef!’, waarin het Bentwoud als één van de recreatieve hotspots is benoemd om dagtoerisme te promoten. De Bentwoud-rand is in de Omgevingsvisie gemarkeerd als zoekgebied voor groen en (verblijfs)recreatie. Een horecapunt kan als een katalysator werken voor het gebruik van het Bentwoud. Gelijktijdig kan daarmee de huidige inritproblematiek van de bedrijven van M. van der Spek Groep aan de Hogeveenseweg 51 vanaf de Hogeveenseweg/ N209 worden opgelost voor de bedrijfsactiviteiten van M. van der Spek Groep met een nieuw landschappelijk ingepast kantoor voor dit bedrijf en een openbaar toegankelijk parkeerterrein aan de noordelijke entree van het Bentwoud met 120 parkeerplaatsen voor bezoekers van het Bentwoud en kantoorpersoneel van M. van der Spek Groep. Hiermee wordt een oplossing gevonden voor het tekort aan parkeerplaatsen(momenteel circa 40 parkeerplaatsen).
  De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft in zijn vergadering van 16 juni 2022 wensen en bedenkingen geuit over het oprichten van het recreatieconcentratiepunt Bentpoort op basis waarvan dit bestemmingsplan is opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 14 december 2023 zes weken ter inzage gelegen. Gedurende de termijn van tervisielegging zijn geen zienswijzen ingediend. Wel zijn er twee vooroverlegreacties ontvangen. Deze reacties hebben geen aanleiding gegeven om de uitgangspunten van het bestemmingsplan te wijzigen. De raad wordt daarom voorgesteld om het bestemmingsplan vast te stellen om een recreatieconcentratiepunt, een kantoor voor M. van der Spek Groep B.V., een openbaar toegankelijk parkeerterrein aan de noordelijke entree van het Bentwoud met 120 parkeerplaatsen en een ontsluitingsweg voor M. van der Spek Groep B.V. juridisch/planologisch mogelijk maken

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1. In te stemmen met de beantwoording van de twee ontvangen vooroverlegreacties, zoals vermeld in de Nota van beantwoording vooroverleg en zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Bentpoort;
  2. de Nota van beantwoording vooroverleg en zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Bentpoort vast te stellen;
  3. het opstellen van een milieueffectrapport (MER) wordt niet nodig geacht, er wordt ingestemd met de vormvrije m.e.r.-beoordeling zoals opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan;
  4. het bestemmingsplan Bentpoort, Benthuizen met identificatienummer NL.IMRO.0484.BHbentpoort-VA01 en de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  5. De analoge afgeleide verbeelding van het bestemmingsplan Bentpoort vast te stellen;
  6. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening.