Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RC Ruimtelijk en economisch domein

donderdag 27 juni 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ernst-Jan Straver
Toelichting

Mededelingen voor raads(commissie)leden:
Technische en detailvragen kunt u mailen aan de griffie tot woensdag 19 juni 2024, de antwoorden komen op maandag 24 juni 2024 beschikbaar.
Spreektijdenregelingen voor het inbrengen van het fractiestandpunt in eerste termijn en de reactie van het college/ambtelijke ondersteuning is van toepassing.
Een rondvraag voor dit domein kunt u indienen tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  19.30 uur Opening en vaststellen agenda
 2. 2
  19.30-20.00 uur Spreekrecht over aan de raad gerichte brieven, mededelingen college en gemeenschappelijke regelingen en kort bespreken collegebesluiten
 3. 3

  Winkelcentrum De Aarhof in Alphen aan den Rijn is dringend aan vernieuwing toe en vormt feitelijk het sluitstuk voor de stedelijke vernieuwing aan de Lage Zijde in het centrumgebied. Het plan voor de vernieuwing bestaat uit het aanpassen en moderniseren van het winkelcentrum, de bouw van een extra parkeergarage en het toevoegen van 310 woningen. De woningen zijn voorzien boven de randen het winkelcentrum en in twee torens centraal op het winkelcentrum.
  Na een jarenlange voorbereiding heeft initiatiefnemer medio november 2023 in het kader van die coördinatieregeling de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen formeel ingediend bij de gemeente. Gelijktijdig daarmee is ook de herziening van het bestemmingsplan ingediend. Beiden zijn nodig om het plan te kunnen realiseren.
  Het ontwerp van het bestemmingsplan en het ontwerp van de omgevingsvergunning hebben gelijktijdig ter inzage gelegen. Hierover zijn zienswijzen ingediend. De gemeenteraad moet nu beslissen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Het college besluit over de omgevingsvergunning.

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  1. De indieners van de zienswijzen ontvankelijk te verklaren zoals vermeld in het ‘Overzicht indieners zienswijzen’ (bijlage I);
  2. De ingediende zienswijzen te beantwoorden (op de wijze) zoals vermeld in de ‘Nota van beantwoording zienswijze’ (bijlage II);
  3. De ‘Nota van wijzigingen’ (bijlage III) vast te stellen;
  4. Het bestemmingsplan ‘Winkelcentrum De Aarhof’, met identificatienummer NL.IMRO.0484.Awcdeaarhof-VA01’, met bijbehorende bestanden, gewijzigd vast te stellen;
  Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd zijn.

 4. 4

  In maart 2024 heeft de gemeenteraad de Beleidsnota Vastgoed 2024 -2027 vastgesteld. Tijdens de behandeling van de Beleidsnota Vastgoed is een startnotitie m.b.t. de uitwerking van het in de beleidsnota aangekondigde Meerjarenperspectief Vastgoed (MPV) toegezegd.

  Voorgesteld besluit

  1. de startnotie uitwerking Meerjarenperspectief Vastgoed (MPV) vast te stellen.

 5. 5

  Momenteel is sprake van een grote instroom van asielzoekers in Nederland. Met de inwerkingtreding van de Spreidingswet hebben alle gemeenten sinds 1 februari 2024 een wettelijke taakstelling voor asielopvangplekken gekregen. Voor onze gemeente bedraagt deze taakstelling 686 opvangplekken. Aangezien er een tekort is aan opvangplaatsen, moeten met urgentie landelijk extra opvangplaatsen worden gerealiseerd. Het COA is hier druk mee bezig. Aan de Genielaan op bedrijventerrein Hoorn-West te Alphen aan den Rijn is het COA voornemens een opvang te realiseren voor ca. 400 bewoners. Hierover zijn in regionaal verband afspraken overgemaakt, al voordat de Spreidingswet in werking trad.
  De opvang is beoogd voor een periode van vijf jaar (nadat de eerste bewoner zijn intrede neemt) en de opvang vindt plaats in units. Daarnaast is er ruimte voor kantoren, werkruimte, voorzieningen, sportvelden, een buitenspeelplaats en (fiets-) parkeerplekken.
  De beoogde tijdelijke ontwikkeling kan planologisch mogelijk worden gemaakt middels een buitenplanse omgevingsplanactiviteit conform artikel 16.3 van de Omgevingswet. Hiervoor is een onderbouwing noodzakelijk voor de evenwichtige toedeling van functies aan locatie. Alvorens een omgevingsvergunning te kunnen verlenen, moet de raad advies uitbrengen. De raad wordt voorgesteld een positief advies uit te brengen.

  Voorgesteld besluit

  Een positief advies uitbrengen ten aanzien van de aanvraag omgevingsvergunning d.d. 1 mei 2024 voor het realiseren van een opvang voor ca. 400 bewoners aan de Genielaan op bedrijventerrein Hoorn-West te Alphen aan den Rijn.