Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RC Ruimtelijk en economisch domein

donderdag 21 maart 2024

20:15 - 22:15
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ernst-Jan Straver
Toelichting

Extra cie RED
Mededelingen voor raads(commissie)leden:


Technische en detailvragen kunt u mailen aan de griffie tot woensdag 13 maart 2024, de antwoorden komen op maandag 18 maart 2024 beschikbaar.
Spreektijdenregelingen voor het inbrengen van het fractiestandpunt in eerste termijn en de reactie van het college/ambtelijke ondersteuning is van toepassing.
Een rondvraag voor dit domein kunt u indienen tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  20.15 uur uur Opening en vaststellen agenda
 2. 2

  Inspreker namens St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop
  Inspreker: Bewoner


  De gemeenteraad heeft op 22 september 2022, na een aangenomen amendement, het bestemmingsplan Herbestemmen sierteelt binnen de contour 2021 gewijzigd vastgesteld, in die zin dat de vaststelling geen betrekking heeft op het perceel Burgemeester Smitweg tussen 17 en 19 te Hazerswoude-Dorp.


  De eigenaren van het perceel Burgemeester Smitweg tussen 17 en 19 te Hazerswoude-Dorp hebben beroep tegen het besluit ingesteld. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
  State heeft het beroep op 13 december 2023 gegrond verklaard en de gemeenteraad opgedragen om een nieuw besluit te nemen.


  Met inachtneming van de voornoemde uitspraak heeft de gemeenteraad besloten om het perceel Burgemeester Smitweg tussen 17 en 19 te Hazerswoude-Dorp alsnog in overeenstemming met het ontwerpbestemmingsplan Herbestemmen sierteelt binnen de contour 2021 te bestemmen.

  Voorgesteld besluit

  1. Als gevolg van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 december 2023 het bestemmingsplan Herbestemmen sierteelt binnen de contour 2021, met identificatienummer NL.IMRO.0484.hrsierteeltbindc21-VA01, zoals vastgesteld op 22 september 2022 met de bijbehorende bestanden, te wijzigen door toevoeging van het perceel Burgemeester Smitweg tussen 17 en 19 te Hazerswoude-Dorp, in overeenstemming met het eerder ter inzage gelegde ontwerp;
  2. Het gewijzigd bestemmingsplan Herbestemmen sierteelt binnen de contour 2021 en bijbehorende bestanden, met identificatienummer NL.IMRO.0484.hrsierteeltbindc21-VA02 digitaal vast te stellen onder de hiervoor onder 1 aangegeven wijziging;
  3. De analoge afgeleide versie van het gewijzigde bestemmingsplan Herbestemmen sierteelt binnen de contour 2021, vast te stellen;
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn.

 3. 3

  Het college van burgemeester en wethouders is voornemens een verkeersbesluit te nemen tot het aanwijzen van een gedeelte van de Ziendeweg te Zwammerdam tot bromfiets-/fietspad. Eerder is een proef gedaan waarbij dit gedeelte is gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het college is enthousiast over de uitkomsten van deze proef en ziet veel aanknopingspunten dit om te zetten tot een definitief besluit. Het college heeft een ieder in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen op het voorgenomen besluit. De zienswijzen geven geen aanleiding om tot een ander voorstel te komen. De ingediene zienswijzen hebben er toe geleid dat het ontwerp-verkeersbesluit en de notitie belangenafweging Ziendeweg zijn aangevuld. Het college heeft nog een aanvullend onderzoek laten verrichten. De uitkomsten van dit onderzoek geven ook geen aanleiding om tot een ander voorstel te komen. De raad wordt gevraagd om wel/geen wensen en bedenkingen te uiten.

  Voorgesteld besluit

  1. Bijgevoegde notitie beantwoording zienswijzen vaststellen;
  2. Bijgevoegde aangepaste notitie belangenafweging Ziendeweg vast te stellen;
  3. Bijgevoegd aangepast ontwerp-verkeersbesluit vaststellen;
  4. Bijgevoegd ontheffingenbeleid vaststellen;
  5. De raad voor te stellen wel/geen wensen en bedenkingen te uiten over het ontwerp verkeersbesluit en de notitie belangenafweging Ziendeweg.