Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 15 november 2022

12:00

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde Gemeenteraad heeft de heer R. Blom (Nieuw Elan) vragen gesteld over de problemen die inwoners ondervinden in de communicatie met de ambtelijke organisatie, bij geen gebruik van computers en internet. Deze vragen worden met bijgaande brief beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De beantwoording van de art. 40 vragen verzenden aan de heer Blom (Nieuw Elan).

 2. De aanpassing van de belastingverordeningen en -tarieven vindt jaarlijks in december plaats na
  vaststelling van de gemeentebegroting. Uitgangspunt van het coalitieakkoord 2022-2026
  Zichtbaar en dichtbij is een sluitende begroting en het behouden van een goede financiële positie.
  De lasten voor inwoners en bedrijven worden niet verhoogd tenzij onvoorziene ontwikkelingen dit
  noodzakelijk maken. Er wordt wel een inflatiecorrectie toegepast.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen tot het vaststellen van de volgende verordeningen op de heffing en
  invordering van:
  1. onroerende-zaakbelastingen 2023
  (gelet op artikel 220 tot en met 220 h Gemeentewet)
  2. afvalstoffenheffing plus tarieventabel 2023
  (gelet op artikel 229 Gemeentewet en artikel 15.33 Wet Milieubeheer)
  3. rioolheffing 2023
  (gelet op artikel 228a Gemeentewet)
  4. hondenbelasting 2023
  (gelet op artikel 226 Gemeentewet)
  5. marktgeld 2023
  (gelet op artikel 229 lid 1 aanhef en onderdelen a en b Gemeentewet)
  6. leges plus tarieventabel 2023
  (gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid,
  aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet
  en artikel 13.1a van de Omgevingswet)
  7. toeristenbelasting 2023
  (gelet op artikel 224 Gemeentewet)
  8. parkeerbelastingen 2023
  (gelet op artikel 225 Gemeentewet en de parkeerverordening 2021)
  9. belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2023
  (gelet op artikel 221 Gemeentewet)
  10. grafrechten plus tarieventabel 2023
  (gelet op artikel 229 lid 1 aanhef en onderdelen a en b Gemeentewet)

 3. Op 1 juli 2021 is de Subsidieregeling Preventie van start gegaan. Eén van de onderdelen van deze subsidieregeling is het flexibel budget dat direct verbonden is aan de Preventieagenda. In 2022 zijn er diverse projecten van de grond gekomen in het kader van dit flexibel budget. Zo wordt er een project opgezet voor steunouders voor gezinnen waardoor bijvoorbeeld (pleeg)zorg wordt voorkomen en ouders als opvoeder zo veel mogelijk de eigen regie houden over hun eigen gezin.
  Daarnaast zijn er extra sportwerkers, een combinatie van buurtsportcoaches en jongerenwerkers en wordt er bijvoorbeeld extra inzet gepleegd i.h.k.v. Kansrijke Start om een groep kwetsbare migrantenmoeders te bereiken. De flexibele middelen zorgen ervoor dat er op basis van actuele maatschappelijke vraagstukken samen met andere maatschappelijke partners, het onderwijs en bijvoorbeeld huisartsen een doelgericht aanbod wordt gecreëerd.
  Naast de reguliere middelen en het flexibel budget kent Preventie ook Versnellingsmiddelen die in 2020 door de raad beschikbaar zijn gesteld. Deze middelen zijn grotendeels geoormerkt in de subsidieaanvragen opgenomen, maar ook zijn er middelen beschikbaar gesteld om te komen tot een doorgaande lijn van Jeugdgezondheidszorg, Voorschoolse educatie, Preventie, Jeugdhulp (GO) en (passend) onderwijs. De meeste projecten hebben in de loop van 2022 vorm gekregen of worden in de loop van dit jaar opgestart. Dit betekent dat een gedeelte van het flexibel budget als ook van de
  Versnellingsmiddelen nog niet volledig is besteed, maar wel haar bestemming krijgt in 2023. Het verzoek is de middelen te doteren aan de reserve en in 2023 hetzelfde bedrag ten gunste te laten komen aan de bundel Preventie, zodat de nieuwe initiatieven en de extra inzet in 2023 gecontinueerd kunnen worden, met als opdracht om succesvolle activiteiten te borgen binnen het reguliere aanbod.
  Omdat de raad in 2020 extra financiële middelen aan de bundel Preventie heeft toegekend, wordt in het najaar van 2022 een onderzoek uitgezet naar de effectiviteit van de interventies. Om dit onderzoek te kunnen bekostigen, wordt gevraagd een bedrag uit de stelpost hiervoor te heralloceren.

  Voorgesteld besluit

  1. De stelpost Sociale participatie (66701100) binnen Programma 4 voor een bedrag van € 30.000 inzetten voor onderzoek Preventie.
  2. De onderbesteding 2022 van in totaal € 487.000 geoormerkt te doteren aan de reserve Participatie.
  3. De onderbesteding 2022 van in totaal bedrag € 487.000 in 2023 te onttrekken aan de reserve Participatie en ten gunste van het incidenteel begrotingssaldo bundel preventie te laten komen.
  4. Bovenstaande punten betrekken bij het opstellen van de Najaarsnota 2022.
  5. De notitie ter kennisname aanbieden aan de Raad

 4. De jaarrekening van de gemeente wordt door de gemeentelijke accountant PWC gecontroleerd op getrouwheid en rechtmatigheid. De rechtmatigheid (het voldoen aan relevante wet- en regelgeving) wordt getoetst aan de hand van de controleproducten. Hiermee stellen wij de accountant ook in staat om zijn wettelijk verplichte controle op een doelmatige en doeltreffende wijze te kunnen verrichten.
  Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat het normenkader voorafgaand aan de accountantscontrole ter kennis van de gemeenteraad moet worden gebracht en ter beschikking aan de accountant moet worden gesteld. Met het voorliggende besluit wordt aan deze verplichting voldaan.

  Voorgesteld besluit

  1. Het Normenkader vaststellen;
  2. Ter kennisneming de overige controleproducten;
           o Het controleplan
           o Het controleprotocol
           o 2e Tussenrapportage Verbijzonderde Interne Controle (VIC) 2022
  3. Ter kennisneming alle controleproducten aan te bieden aan de auditcommissie;
  4. Ter kennisneming het normenkader, het controleplan en het controleprotocol aan te bieden aan de gemeenteraad.
 5. Binnenkort zal het convenant ‘preventie, zorg en veiligheid op en rond school’ worden ondertekend. Dit convenant is het vervolg op het convenant schoolveiligheid uit 2019. Door ondertekening verbinden de gemeente, het voortgezet onderwijs, het MBO, veiligheidspartijen en preventiepartners zich aan een gezamenlijke inzet op de sociale veiligheid op en rond school. Het convenant is gericht op vroegsignalering, preventie, zorg én veiligheid. Met de inzet van de juiste partners op het juiste moment worden de gelijke kansen van de jongeren bevorderd en dragen we bij aan een veilige en leefbare gemeente.

  Voorgesteld besluit

  Het convenant ‘preventie, zorg en veiligheid op en rond school ‘ vast te stellen en ter ondertekening aan te bieden.

 6. Participe heeft op basis van de beschikkingen met kenmerken 320102, 402134 en 379230, een voorlopige subsidie voor het jaar 2021 toegekend gekregen van in totaal € 3.058.253 voor de uitvoering van de maatwerkvoorzieningen Wmo, de uitvoering van buurtbemiddeling (tot 1 juli 2021) en het beheer van de multifunctionele accommodaties (tot 1 juli 2021). Voor de uitvoering van de Wmo-maatwerkvoorzieningen, heeft het college voor 2021 in totaal een budget van € 13.245.000 bij voorschot verstrekt. Op basis van de jaarstukken heeft het college de subsidie 2021 definitief vastgesteld op € 2.956.314 en het verstrekkingenbudget 2021 op € 12.429.763 .

  Voorgesteld besluit

  1. De voorlopig verleende subsidies (beheer accommodaties, buurtbemiddeling en uitvoering individuele maatwerkvoorzieningen Wmo) 2021 aan Participe definitief vaststellen op
  € 2.956.341 .
  2. Het verstrekkingenbudget 2021 definitief vaststellen op € 12.429.763
  3. Participe verzoeken een bedrag van € 917.149 terug te betalen aan te veel ontvangen subsidie en verstrekkingenvoorschot.
  4. De financiële consequenties verwerken in de Najaarsnota 2022.
  5. Op grond van de ASV 2020/, artikel 11, lid 1. Participe toestemming verlenen om een bedrag van € 97.667 te onttrekken aan haar Algemene Reserve, om een bestemmingsreserve Innovatie en doorontwikkeling dienstverlening te vormen. Tezamen met het positieve resultaat over 2021 à € 23.333 bedraagt deze bestemmingsreserve € 121.000.
  6. Op grond van de bijlage bij de jaarrekening 2021 Participe vaststellen dat de overbruggingssubsidie à € 547.476 aan BOOST daadwerkelijk is besteed en heeft bijgedragen aan de gemeentelijke doelstellingen t.a.v. Opgroeien en Ontwikkelen 9-12 jaar en 12-27 jaar.

 7. Ondanks de beperkende maatregelen heeft Parkvilla in het kader van BOOST in de eerste helft van 2021 activiteiten georganiseerd voor de doelgroep 9 maanden – 12 jaar en 12 tot 27 jarigen, en activiteiten in het kader van talentontwikkeling van jong en oud. Het management en medewerkers van Parkvilla hebben binnen deze bijzondere omstandigheden gewerkt om de activiteiten binnen de veiligheidskaders en/of in aangepaste vorm door te kunnen laten gaan. De toegekende subsidie BOOST is besteed aan het daarvoor bestemde doeleinden en wordt definitief vastgesteld.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarrekening Parkvilla 2021 en de bijbehorende accountantsverklaring.
  2. De subsidieverlening BOOST aan Parkvilla definitief vast te stellen op € 153.640,-.
  3. In te stemmen met het versturen van bijgaande definitieve beschikking.
 8. Ondanks de beperkende maatregelen heeft Parkvilla in het kader van de cultuurvisie 2021-2030 Gemeente Alphen aan den Rijn in de tweede helft van 2021 activiteiten georganiseerd op het gebied van kunst en cultuur, in het bijzonder op het gebied van kunstzinnige en culturele educatie. Het management en medewerkers van Parkvilla hebben binnen deze bijzondere omstandigheden gewerkt om de activiteiten binnen de veiligheidskaders en/of in aangepaste vorm door te kunnen laten gaan. De toegekende subsidie Kunst en Cultuur is besteed aan het daarvoor bestemde doeleinde en wordt definitief verleend.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarrekening Parkvilla 2021 en de bijbehorende accountantsverklaring.
  2. De subsidie Kunst en Cultuur aan Parkvilla van € 138.711,- en bijdrage van € 50.000,- om de huurkosten op te vangen definitief vast te stellen.
  3. In te stemmen met het versturen van bijgaande beschikking.
 9. De stichting Alphen Marketing vervult sinds medio 2020 een zelfstandige rol als marketingorganisatie van Alphen aan den Rijn. De stichting heeft als taak om activiteiten uit te voeren, die de waardering en trots van inwoners en bedrijven op Alphen aan den Rijn versterken en die de naamsbekendheid en het imago van gemeente Alphen aan den Rijn in de regio vergroten. Hiervoor verstrekken we jaarlijks aan de stichting Alphen Marketing een opdracht. De gemeente controleert de dienstverlening en de financiële verantwoording van de stichting op basis van het jaarverslag en de jaarrekening. Indien er sprake blijkt van overcompensatie dient de stichting het teveel ontvangen bedrag terug te betalen.

  Voorgesteld besluit

  • De jaarverslagen en de jaarrekeningen 2020 en 2021 van stichting Alphen Marketing inclusief accountantsverklaringen goed te keuren;
  • Op basis van het inhoudelijke en financiële jaarverslag 2020 en 2021 van stichting Alphen Marketing het totale niet-bestede budget/de overcompensatie vast te stellen op een bedrag van € 74.954,-;
  • Een eenmalige aanvullende opdracht te verlenen in 2022 van maximaal € 50.000,- aan stichting Alphen Marketing voor de ontwikkeling van een citymarketingplatform;
  • In de formulering van deze aanvullende opdracht, aangezien het een “groeimodel” betreft, de benodigde randvoorwaarden opnemen op gebied van kwaliteit, toegankelijkheid, (samenwerkings)proces en jaarlijkse monitoring;
  • Het resterende bedrag ad € 24.954,- op basis van de gesloten opdracht- en DAEB overeenkomst terug te vorderen van stichting Alphen Marketing en toe te voegen aan het jaarrekeningresultaat 2022;
  • Bovenstaande financiële mutaties te verwerken via het jaarrekeningresultaat 2022;
  • De jaarverslagen 2020 en 2021 ter informatie te sturen naar de raad.

 10. De Najaarsnota 2022 is een tussentijdse rapportage waarmee het college de raad informeert over de stand van zaken en afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting 2022 na de eerste acht maanden. De Najaarsnota 2022 is ook het laatste algemene bijstellingsmoment van het begrotingsjaar 2022. Met het raadsbesluit over de Najaarsnota 2022 autoriseert de raad de hierin opgenomen wijzigingen van de begroting 2022.
  Deze wijzigingen verhogen de totale geraamde lasten voor 2022 met € 8,492 miljoen en de totale geraamde baten voor 2022 met € 17,233 miljoen. Per saldo verbetert het begrotingsresultaat van 2022 door de in de Najaarsnota 2022 opgenomen wijzigingen met € 8,741 miljoen. Deze sterke verbetering van het begrotingsaldo wordt vooral veroorzaakt door de verwerking in de begroting van de Meicirculaire 2022. Deze bevatte onder andere een aanzienlijke verhoging van de accressen (zie: zaaknummer 2924513). Daarnaast dragen vooral de actualisaties van de ramingen van kapitaallasten en het renteresultaat naar aanleiding van de definitieve standen in de vastgestelde Jaarrekening 2021 bij aan de verbetering van het begrotingssaldo.

  Voorgesteld besluit

  1. De Najaarsnota 2022 vast te stellen met de daarin opgenomen bijlagen: (1) Grote projecten; (2) Financiering; (3) Kredieten; (4) Reservemutaties; (5) Begrotingswijziging; (6) Taakvelden
  2. De Najaarsnota 2022 met de genoemde bijlagen aan te bieden aan de Auditcommissie en de raad;
  3. De portefeuillehouder Financiën te machtigen om voor aanlevering aan de raad tekstuele wijzigingen in de Najaarsnota 2022 (incl. bijlagen) door te voeren;
  4. De raad voor te stellen in te stemmen met de Najaarsnota 2022 met de daarin opgenomen bijlagen: (1) Grote projecten; (2) Financiering; (3) Kredieten; (4) Reservemutaties; (5) Begrotingswijziging; (6) Taakvelden;
  5. De raad voor te stellen de in Najaarsnota 2022 opgenomen wijzigingen van de begroting 2022 vast te stellen.
 11. Burgemeester en wethouders hebben het ontwerpbestemmingsplan Wijkdijk 36, Boskoop vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het uitbreiden van een loon-en grondbedrijf, in combinatie met het realiseren van compensatie van landschap, water en natuur, op het perceel Wijkdijk 36 te Boskoop

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan Wijkdijk 36, Boskoop, met identificatienummerNL.IMRO.0484.hrsierteeltbdc2021-ON01,vast te stellen;
  2. Het ontwerpbestemmingsplan Wijkdijk 36, Boskoop ter inzage te leggen.
  3. Vast te stellen dat het (ontwerp)bestemmingsplan Wijkdijk 36, Boskoop niet leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen en geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld;
  4. Een anterieure exploitatieovereenkomst (ex art. 6.24 Wet ruimtelijke ordening) te sluiten met de initiatiefnemer waarin wordt geregeld dat het project volledig voor rekening en risico van initiatiefnemer is.

 12. Alphen aan den Rijn organiseert de presentatie van de Atlas voor gemeenten in 2023 in samenwerking met Atlas research. Het thema voor de Atlas 2023 wordt ‘groen-blauwe verstedelijking’. Met de organisatie van de Atlas voor gemeenten in 2023 vergroot Alphen aan den Rijn haar bekendheid als groen-blauwe 100.000+ gemeente in de Randstad en wordt de kennis vergroot over de effecten van groen-blauw op de woonaantrekkelijkheid van steden en de preventieve uitwerking op de vitaliteit, gezondheid en welzijn van inwoners.

  Voorgesteld besluit

  • Alphen aan den Rijn als gastgemeente aan te melden voor de presentatie van de Atlas voor gemeenten in 2023
  • Het thema voor de Atlas voor Gemeenten 2023 vast te stellen op ‘Groen-blauwe verstedelijking’
  • In te stemmen met de overeenkomst met het organiserend onderzoeksbureau Atlas Research

 13. Inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn die een indicatie hebben voor het Wmo vervoer en gebruik maken van de Regiotaxi betalen hiervoor een ritbijdrage per gereden kilometer (voorheen zone). Deze bedragen worden jaarlijks vastgesteld. De nieuwe tarieven voor 2023 zijn nu berekend. Hiervoor is net als voorgaande jaren, de indexering voor het Openbaar Vervoer gehanteerd. De tarieven van 2020 zijn op grond van de OV-index voor 2023 verhoogd en omgezet van zone naar kilometer.
  De ritbijdrage per kilometer voor inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn is in 2023:
  -Wmo reizigers jonger dan 65 jaar €0,20 per kilometer
  -Wmo reizigers 65 jaar en ouder €0,13 per kilometer

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de nieuwe ritbijdrage die inwoners van Alphen aan den Rijn met een Wmo indicatie per kilometer in de Regiotaxi betalen per 1 januari 2023

 14. De gemeente is bevoegd om straten en wegen te voorzien van een naam en huisnummers toe te wijzen. Het college heeft op het ITC terrein in Hazerswoude Dorp het beloop van de Noorwegenlaan en Denemarkenlaan opnieuw vastgesteld. Verder heeft het college twee nieuwe straten op het ITC terrein een naam gegeven. Dit zijn de Letlandlaan en Estlandlaan. In Benthuizen is een straat voorzien van een eigen straatnaam. Deze straat heet nu Trekschuit.

  Voorgesteld besluit

  Op grond van de Verordening Naamgeving en Nummering 2015:

  1. Vanwege de uitbreiding van het ITC terrein in Hazerswoude Dorp het nieuwe beloop van “Noorwegenlaan” en “Denemarkenlaan” vast te stellen conform de bij dit besluit behorende tekening:
  2. Vanwege de uitbreiding van het ITC terrein in Hazerswoude Dorp het beloop van de nieuwe straten vast te stellen conform de bij dit besluit behorende tekening en de straten te benoemen tot “Letlandlaan” en Estlandlaan”;
  3. Vanwege de vindbaarheid de straat gelegen tussen de Dorpsstraat-De Barm-Koningin Wilhelminastraat in Benthuizen conform de bij dit besluit behorende tekening te benoemen tot “Trekschuit”.
 15. Bijgevoegd zijn een college voorstel voor het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2023 en een raadsvoorstel voor het vaststellen van het Integraal Veiligheidsbeleid 2023.

  Voorgesteld besluit

  1. Het Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2023 vast te stellen en ter
  kennisname aan de raad aan te bieden;
  2. De raad voor te stellen het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 vast te stellen.