Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 8 november 2022

12:00

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. Op 12 november 2019 is een omgevingsvergunning met een tijdelijke instandhoudingstermijn van 2 jaar verleend voor het vier hoog stapelen van containers op het volledige bedrijventerrein van het Alpherium. Gedurende een proefperiode van negen maanden (december 2019 tot en met september 2020) zijn circa één week per maand geluidmetingen uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden-Holland om inzicht te verkrijgen in de geluidsituatie bij omwonenden vanwege klachten1. Uit de metingen blijkt dat het door het Alpherium veroorzaakte geluid varieert rond een gemiddelde waarde. Dit houdt in dat het Alpherium op alle dagen dat er gemeten is op de Steekterweg binnen de geluidvoorschriften uit het Activiteitenbesluit is gebleven. Na overleg met de aanvrager (Combined Cargo Terminals B.V.), Omgevingsdienst Midden-Holland en vertegenwoordigers van bewonersvereniging ‘Onder de hefbrug’ is op 21 september 2020 besloten de geluidmetingen te stoppen. Nu is aangetoond dat het Alpherium kan voldoen aan de geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeer heeft het college besloten om in beginsel medewerking te verlenen aan een aanvraag omgevingsvergunning voor het permanent vier hoog stapelen van containers. De aanvraag omgevingsvergunning hiervoor is op 22 februari 2022 ingediend. In het kader van de te voeren uitgebreide voorbereidingsprocedure wordt de gemeenteraad worden gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen te verlenen.

  Voorgesteld besluit

  Besluit:
  1 In beginsel medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het permanent vier hoog stapelen containers Alpherium, Boskoopseweg 14, Alphen aan den Rijn;
  2 met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst te sluiten overeenkomstig bijgevoegd concept;
  De raad voor te stellen:
  3 te verklaren dat er tegen de omgevingsvergunning voor het vier hoog stapelen van containers op het Alpherium geen bedenkingen zijn;
  4 te bepalen dat die ontwerpverklaring als definitieve verklaring wordt aangemerkt wanneer er geen zienswijzen worden ingediend;
  5 geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten anderszins is verzekerd.

 2. De gemeente sluit met Bemog Projektontwikkeling West B.V. een anterieure overeenkomst voor de herontwikkeling van een bedrijfsperceel aan de Jacob van Damstraat in Aarlanderveen. Op dit moment bevindt zich een loods op perceel. Bij deze herontwikkeling wordt de loods gesloopt en vervangen voor 12 rijwoningen waarvan er 4 in het betaalbare segment (tot huidige NHG-grens) worden gerealiseerd. De geldende beheersverordening biedt geen mogelijkheid om het plan te realiseren. In de anterieure overeenkomst staan daarom afspraken om de 12 woningen planologisch mogelijk te maken. Verder bevat de anterieure overeenkomst afspraken over de te betalen kosten voor de ruimtelijke procedure, bouw- en woonrijp maken en over planschade.

  Voorgesteld besluit

  1. Met Bemog Projektontwikkeling West B.V. bijgevoegde anterieure overeenkomst te sluiten;
  2. Wethouder G.P. van As te mandateren om de overeenkomst namens het college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in overeenkomsten en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomst over te gaan;
  3. De faciliterende projectexploitatie “locatie Damveste” te openen, vast te stellen en de neutrale financiële gevolgen, conform het actuele Besluit Begroting en Verantwoording, op te nemen en te verwerken in de begroting/administratie via de actualisatie van het MPG;
 3. Vanwege bouwactiviteiten aan de Zaagmolenweg moest het VoedselPark Gnephoek worden
  verplaatst. Het college heeft begin 2021 besloten dat een samenwerking met de Kinderboerderij
  Zegersloot het meest kansrijk zou zijn voor beide partijen. De stichting Alphense
  Kinderboerderijen volgt een uitvoeringsagenda om de drie kinderboerderijen toekomstbestendig
  te maken gebaseerd op een raadsbesluit van 17 oktober 2019. Aanvankelijk is een traject ingezet
  om kinderboerderij en voedselpark naast elkaar te situeren in het Zegerslootgebied. Toen het
  bestuur van VoedselPark Gnephoek opstapte ontstond een nieuwe situatie. De stichting Alphense
  Kinderboerderij ziet kansen om het voedselpark te integreren in de kinderboerderij Zegersloot.
  Deze bestuursopdracht bevat een coöperatieve aanpak met betrokkenen vanuit alle doelgroepen
  om vanuit een nieuw te ontwikkelen visie het voedselpark concept een plek te geven in de
  kinderboerderij aansluitend bij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en waarden over
  dierenwelzijn, voedselstrategie en duurzaamheid en met het onderzoeken van het creëren van
  extra arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De kinderboerderijen
  waren al een ontwikkeling gestart om enerzijds mee te ontwikkelingen als Agrarisch voorbeeld
  bedrijf en anderzijds om klaar te zijn voor meer maatschappelijke betekenis. Dit kan bijdragen aan
  het meer verwerven van inkomsten. Dit sluit aan bij het plan om het voedselpark concept te
  integreren in de bestaande kinderboerderij infrastructuur en de kinderboerderij organisatie en de
  huidige accommodatie bij de Zegersloot aan te passen aan de nieuwe functies.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de concept-bestuursopdracht coöperatieve aanpak kinderboerderij
  met voedselpark
  2. De financiële consequenties voor de projectleider ad 50.000 euro voor de helft te dekken
  binnen Programma 2 en voor de helft binnen Programma 4 en technisch te verwerken bij
  de Voorjaarsnota 2023
  3. Voorafgaand aan de definitieve vaststelling de bestuursopdracht voor te leggen aan de
  Raad en te vragen wensen en bedenkingen in te brengen
  4. Nadat de afweging over de wensen en bedenkingen heeft plaatsgevonden de
  bestuursopdracht definitief vast te stellen

 4. De Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland is verantwoordelijk voor de inkoop van jeugdzorg. Voor de gemeente Alphen aan den Rijn kopen zij jeugdbescherming, jeugdreclassering en de gesloten jeugdhulp in. Voor de bekostiging van deze zorg moet het woonplaatsbeginsel getoetst worden. Om dit te kunnen uitvoeren is een BRP-koppeling noodzakelijk. Het college geeft de serviceorganisatie Zorg het mandaat om dit uit te kunnen voeren.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het realiseren van een koppeling tussen de gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens (BRP) en de Serviceorganisatie Zorg
  2. In te stemmen met de bekostiging van deze koppeling: max 3.600,- excl BTW incidenteel voor het realiseren van de koppeling met G+BA-V en VOA. Vervolgens 2.400,- excl BTW abonnementskosten per jaar, en dit te dekken uit de begroting van programma 4.
  3. In te stemmen met het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de serviceorganisatie Zorg conform bijgevoegd besluit.
  4. Het “besluit mandaat, volmacht en machtiging Serviceorganisatie Zorg” te tekenen en te versturen naar de Serviceorganisatie Zorg .
 5. Onlangs is aan de gemeenteraden van de drie Rijnstreekgemeenten de mogelijkheid geboden een zienswijze in te dienen met betrekking tot een wijziging van de Centrumregeling Participatiewet Rijnstreek in de Centrumregeling Sociaal domein Rijnstreek. De aanleiding voor de wijziging van de regeling is een uitbreiding van taken die Alphen aan den Rijn uitvoert voor Nieuwkoop en Kaag en Braassem. Inmiddels voert Alphen aan den Rijn ook taken uit met betrekking tot de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wet inburgering 2021 en de Leerplichtwet. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van taken maatschappelijke zorg: Alphen aan den Rijn heeft een subsidieregeling voor Opvang gepubliceerd en zal voor de drie gemeenten overeenkomsten sluiten voor de uitvoering van Ondersteuning met wonen. Met de ontwerp wijziging van de centrumregeling worden ook deze taken opgenomen in de regeling.
  Sinds 1 juli 2022 is de wet “Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen” van kracht. Deze wet versterkt de positie bij besluitvorming en de controlerende rol van gemeenteraden. De raad heeft hiermee de mogelijkheid vooraf een zienswijze te geven bij het treffen of wijzigen van een Gemeenschappelijke Regeling waaraan de colleges deelnemen. De drie gemeenteraden hebben aangegeven geen zienswijze naar voren te brengen. Er is dan ook geen aanleiding de Ontwerp regeling te wijzigen. Daarom wordt conform de wet nu aan de gemeenteraden gevraagd toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Centrumregeling Participatiewet te wijzigen in de Centrumregeling Sociaal Domein Rijnstreek.

  Voorgesteld besluit

  1. Bijgevoegde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Centrumregeling Participatiewet in de Centrumregeling Sociaal domein Rijnstreek vaststellen onder voorbehoud van goedkeuring hiervoor van de raad.
  2. Bijgaand raadsvoorstel -waarin de raad gevraagd wordt toestemming te verlenen voor de het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Centrumregeling Participatiewet in de Centrumregeling Sociaal domein Rijnstreek - ter besluitvorming voorleggen aan de raad.
  3. De gewijzigde regeling bekendmaken na toestemming van de drie gemeenteraden van de Rijnstreekgemeenten.
 6. De uitoefening van de zelfstandige beslissingsbevoegdheid met betrekking tot Woo-verzoeken door de raad kan in voorkomende gevallen de beslistermijn in het gedrang brengen. Om de efficiënte en zorgvuldige behandeling van deze Woo-verzoeken te waarborgen, delegeert de raad haar beslissingsbevoegdheid aan het college.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  Haar beslissingsbevoegdheid bij Woo-verzoeken bij besluit te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

 7. Het college stelt de raad voor om het geactualiseerde Meerjaren Investeringsprogramma Woningbouw- en Infrastructuur (MIPWI) 2022-2026 vast te stellen. Daarmee geven college en raad aan waar de bestuurlijke prioriteiten liggen voor het investeren of bijdragen in (grotere) verkeers- en woningbouwprojecten. Ten opzichte van vorig jaar zijn enkele wijzigingen doorgevoerd, waaronder een 10% ophoging van de kosten voor infrastructuur als gevolg van marktontwikkelingen.

  Voorgesteld besluit

  De raad te verzoeken in te stemmen met de volgende beslispunten:
  1. In te stemmen met het geactualiseerde Meerjaren Investeringsprogramma Woningbouwen Infrastructuur (MIPWI) met het Uitvoeringsplan 2022-2026
  Bestaande uit:
  a. Infrastructuurprojecten 2022-2026;
  b. Woningbouwprojecten 2022-2026;
  c. Projecten in voorbereiding na 2026.
  2. De financiële mutaties met betrekking tot:
  a. de investeringskosten infra- en woningbouwprojecten voor de jaarschijven 2022 tot en
  met 2026 ad. € 51.821.000,- budgettair neutraal te verwerken in de begroting 2022 en
  de meerjarenbegroting 2023 – 2026;
  b. de nog niet beschikbare dekking voor de investeringskosten infra- en
  woningbouwprojecten 2022-2026 op basis van de actualisatie ad. € 9.295.000,-
  onderdeel te laten zijn van de integrale afweging in de kadernota/ begroting 2024 en
  volgende jaren met betrekking tot de beschikbare financiële ruimte;
  c. de nog niet beschikbare dekking voor de investeringskosten infraprojecten (na 2026) op
  basis van de actualisatie ad. € 60.508.000,- onderdeel te laten zijn van de integrale
  afweging in de kadernota/ begroting 2024 en volgende jaren met betrekking tot de
  beschikbare financiële ruimte.

 8. Burgemeester en wethouders hebben het ontwerpbestemmingsplan Steekteroever, Alphen aan den Rijn, vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van een voormalige bedrijfslocatie aan de Steekterweg 208-210 te Alphen aan den Rijn. Het plan voorziet in de sloop van de bestaande bebouwing en de realisatie van 25 rijwoningen, verdeeld over 4 woonblokken met de bijbehorende parkeer- en groenvoorzieningen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan Steekteroever, Alphen aan den Rijn, met identificatienummer NL.IMRO.0484.Asteekteroever-ON01 vast te stellen;
  2. Het ontwerpbestemmingsplan Steekteroever, Alphen aan den Rijn, ter inzage te leggen;
  3. Vast te stellen dat het ontwerpbestemmingsplan Steekteroever, Alphen aan den Rijn, niet leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen en geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld;
  4. In te stemmen met het vervangen van de bij het bestemmingsplan gevoegde stikstofberekening voor een geactualiseerde versie op basis van de op 22 november 2022 geactualiseerde Aerius-calculator, mits deze geen andere uitkomst t.a.v. stikstofdepositie oplevert.

 9. Ontwikkelaar Kop West Alphen BV is voornemens op de locatie Hoorn 75 tot en met 79 en Ondernemingsweg 1a een gemengd woon- en werkgebied en openbare ruimte te realiseren. Er wordt hierbij uitgegaan van een programma van maximaal 330 woningen en 15.000 vierkante meter commerciële functies, waaronder (creatieve) bedrijvigheid (t/m cat. 3.2), kleinschalige kantoren, horeca en volumineuze detailhandel met bijbehorende parkeervoorzieningen. Van deze maximaal 330 woningen zal minimaal 25% sociale huurwoningen betreffen en daarnaast zal minimaal 20% van de woningen in de categorie middendure woningen komen te vallen. Kop West heeft zelf de ambitie om 30% middenduur te gaan realiseren.
  Om de ontwikkeling mogelijk te maken, is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Hiervoor is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. In dit ontwerpbestemmingsplan zijn de uitgangspunten voor de ontwikkeling juridisch vastgelegd en is de haalbaarheid van de ontwikkeling toegelicht. Daarnaast is een conceptbeeldkwaliteitsplan opgesteld waarin de welstandseisen voor de voorgenomen ontwikkeling zijn vastgelegd. Het ontwerpbestemmingsplan en conceptbeeldkwaliteitsplan hebben zes weken ter inzage gelegen voor zienswijzen. Er zijn twee zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. Het plan is op een aantal punten uitgebreider toegelicht, onderbouwd en aangepast ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
  Ook is een ontwerpbesluit hogere waarden geluid opgesteld dat ter inzage heeft gelegen voor zienswijzen. Op het ontwerpbesluit hogere waarden geluid zijn geen zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt om het besluit hogere waarden vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het besluit hogere waarden geluid voor de locatie Kop West Alphen aan den Rijn vast te stellen;
  2. In te stemmen met het vervangen van de bij het bestemmingsplan gevoegde stikstofberekening voor een geactualiseerde versie op basis van de op 22 november 2022 geactualiseerde Aerius-calculator, mits deze geen andere uitkomst t.a.v. stikstofdepositie oplevert.
  3. De raad voor te stellen:
  a. De indieners van de zienswijzen op het bestemmingsplan, zoals vermeld in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’ (bijlage I) ontvankelijk te verklaren;
  b. De ingediende zienswijzen op het bestemmingsplan (gedeeltelijk) gegrond ofv ongegrond te verklaren, zoals vermeld in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’ (bijlage I);
  c. De Nota van beantwoording zienswijzen (bijlage I) vast te stellen;
  d. Het bestemmingsplan Kop West Alphen aan den Rijn, met identificatienummer, NL.IMRO.0484.Akopwest-VA01, met bijbehorende bestanden digitaal en analoog gewijzigd vast te stellen, met inachtneming van de beslispunten 2 en 3, waarbij
  gebruik is gemaakt van de ondergrond 0_NL.IMRO.0484.Akopwest-VA01.dxf, d.d. 22 oktober 2021;
  e. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening omdat de kosten anderszins verzekerd zijn;
  f. Het Beeldkwaliteitsplan Kop West Alphen aan den Rijn vast te stellen als onderdeel van de Welstandsnota.

 10. In de gemeente Alphen aan den Rijn is een grote behoefte aan nieuwe woningen. Daarom onderzocht de gemeente de mogelijkheden om nieuwe woningen in bestaande kernen op een duurzame manier te bouwen en tegelijkertijd de kwaliteit van het groen en de leefbaarheid in het gebied een impuls te geven. De uitkomst is een compact afwegingskader, dat duidt in welke zones en onder welke voorwaarden er in bestaande kernen intensiever bebouwd mag gaan worden. Dit is opgeschreven in de Intensiveringsvisie Alphen aan den Rijn.
  De gemeente heeft afgelopen maanden de mening van inwoners en andere partijen opgehaald via een flitspeiling, een online bijeenkomst en individuele gesprekken. Vervolgens heeft de concept-Intensiveringsvisie na deze participatie zes weken voor inspraak ter inzage gelegen. Het college van B&W laat de intensiveringsvisie vaststellen door de gemeenteraad.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het concept van de Intensiveringsvisie Alphen aan den Rijn;
  2. Deze intensiveringsvisie ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
 11. De gemeente Alphen aan den Rijn zorgt samen met de schoolbesturen op haar grondgebied voor goede schoolgebouwen. Scholen kunnen een aanvraag bij de gemeente indienen voor een voorziening, bijvoorbeeld nieuwbouw of uitbreiding van een schoolgebouw. Aan de hand van de verordening voorzieningen huisvesting 2015 stelt de gemeente elk jaar een lijst vast waarop staat welke voorzieningen worden toegekend en welke voorzieningen worden afgewezen. De gemeente doet dit na overleg met de schoolbesturen. Dit besluit heeft betrekking op uitvoering in het kalenderjaar 2023. De aanvragen aangaande nieuwbouw of uitbreiding zijn conform het Integraal Huisvestingsplan (IHP). De dekking voor het IHP is meegenomen in de kadernota 2020.

  Voorgesteld besluit

  De Raad voor te stellen:
  1. Het programma en overzicht voorzieningen in de huisvesting 2023 vast te stellen voor een bedrag van € 2.989.421 en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten onttrekken aan de reserve Onderwijshuisvesting;
  2. De uit het Programma Onderwijshuisvesting 2023 voortvloeiende wijzigingen van de Programmabegroting 2023 en de Meerjarenraming 2022-2025 conform vaststellen;
  3. Overeenkomstig artikel 14 van de Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting Alphen aan den Rijn 2015, de schoolbesturen op de hoogte te stellen van dit besluit.

 12. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) stelt gemeenten in staat om hun eigen huishouding te regelen zoals zij dat graag willen. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente (niet alleen voor inwoners) en heeft tot doel om de gemeente netjes en leefbaar te houden. In de APV worden zaken geregeld op het gebied van openbare orde, horeca, evenementen, bescherming van het milieu en andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente. Op 17 december 2021 heeft de gemeenteraad de laatste negende wijziging van de APV Alphen aan den Rijn 2014 vastgesteld. Sinds deze wijziging is op een aantal gebieden gebleken dat nadere wijzigingen of aanvullingen gewenst zijn. In dit besluit wordt allereerst een aantal wijzigingen en aanvullingen gedaan, mede in het kader van de periodieke actualisering aan de hand van de ledenbrieven van- en informatie over de Model-APV van de VNG. Dit betreft de hierna volgende artikelen V, VI, VII en VIII van de Tiende wijzigingsverordening. Voorts heeft recente jurisprudentie een tweetal wijzigingen nodig gemaakt, welke zijn vertaald in de artikelen I en IV van de 10e wijzigingsverordening. Een bevoegdheidsgebrek bij de weigering van vergunningen voor terrassen wordt hersteld met een gewijzigd lid in het desbetreffende artikel. Voorts wil de voorgenomen wijziging met een nieuwe bepaling in de APV invulling geven aan de wens het mogelijk te maken om naast strafrechtelijk, ook bestuursrechtelijk te handhaven en zo het bezit van messen en andere voorwerpen, die als wapens (kunnen) worden gebruikt, aan te pakken. (hoofdstuk 2, afdeling 8 Maatregelen ter voorkoming van overlast, gevaar of schade) Daarnaast wordt voorgesteld om bij deze actualisering in de APV een aantal wijzigingen op te nemen ten aanzien van standplaatsen. (hoofdstuk 5, afdeling 4 standplaatsen)

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  De Tiende wijzigingsverordening APV Alphen aan den Rijn 2014 vast te stellen

 13. VOA, stichting centrummanagement en gemeente zijn al lange tijd met elkaar in gesprek over het invoeren van het eerste anderhalf uur gratis parkeren in de gemeentelijke parkeergarages in het Stadshart. Om deze eerste anderhalf uur gratis parkeren mogelijk te maken heeft de raad besloten dat ondernemers en vastgoedeigenaren jaarlijks € 200.000 dienen bij te dragen, via een op te richten Bedrijven Investeringszone (BIZ) per 1-1-2023. De voorliggende "Verordening Bedrijven Investeringszone (BIZ) Parkeren centrum Alphen aan den Rijn 2023-2027" maakt dit mogelijk. De gemeenteraad is het bevoegde orgaan om deze verordening nu vast te stellen. Daarna volgt een formele draagvlakmeting onder de bijdrageplichtige ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum in Q1 2023. Indien er sprake blijkt van voldoende draagvlak onder de bijdrageplichtigen zoals vastgelegd in de BIZ-wet, treedt de BIZ met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2023 in werking voor een periode van vijf jaar.

  Voorgesteld besluit

  De Verordening Bedrijven Investeringszone (BIZ) Parkeren centrum Alphen aan den Rijn 2023-2027 voor te leggen aan de raad ter besluitvorming.

 14. Met de regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden krijgen gemeenten de mogelijkheid voor een generieke verhoging van de vermogensnorm bij kwijtschelding met maximaal € 2.000. Huishoudens met een laag inkomen kunnen hiermee beter sparen voor tegenvallers en daarmee schulden voorkomen, zonder dat dit de kwijtschelding in de weg staat. Door het vaststellen van de Verordening kwijtschelding 2023 is deze mogelijkheid ook van toepassing in de gemeente Alphen aan den Rijn.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen tot het vaststellen van de verordening kwijtschelding 2023

 15. Naar aanleiding van de kunst- en cultuurvisie 2021 – 2030 van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft het college op 7 juni 2022 een subsidieregeling Kunst en Cultuur 2023-2030 vastgesteld. In de regeling zijn, aanvullend op de Asv 2020, criteria voor toekenning van structurele subsidies voor zowel professionele- als vrijwilligersorganisaties kunst en cultuur opgenomen. Ook is met de regeling de mogelijkheid geschapen een vierjarige subsidie toe te kennen.
  Vervolgens heeft de gemeenteraad op 7 juli 2022 subsidieplafonds voor vrijwilligers- en professionele kunst en culturele organisaties vastgesteld voor de periode 2023-2026.
  Na beoordeling van 29 aanvragen wordt voorgesteld aan 23 aanvragers een structurele subsidie toe te kennen. Daarnaast aan vier organisaties, gezien de projectmatige aard van de activiteiten, een activiteitensubsidie op basis van de Asv 2020 toe te kennen en aan een aanvrager een waarderingssubsidie op basis van de Asv 2020 toe te kennen. Dit alles uit reguliere middelen kunst en cultuur. Voorgesteld wordt om een structurele subsidie aan twee aanvragers te weigeren.

  Voorgesteld besluit

  1. De in bijlage 1 genoemde structurele cultuursubsidies aan vrijwilligersorganisaties te verlenen:
  • voor 2023 met een totaalbedrag van € 69.395
  • voor 2024 met een totaalbedrag van € 55.801
  • voor 2025 en 2026 met een totaalbedrag van € 56.917
  1. De in bijlage 1 genoemde structurele cultuursubsidies aan professionele organisaties te verlenen:
  • voor 2023 met een totaalbedrag van € 208.393
  • voor 2024 met een totaalbedrag van € 205.175
  • voor 2025 en 2026 met een totaalbedrag van € 209.279
  1. De in bijlage 1 genoemde vier organisaties een activiteitensubsidie op basis van de Asv 2020 te verlenen met een totaalbedrag van € 29.000 vanuit de reguliere middelen kunst en cultuur.
  2. Structurele subsidie aan Petra van der Made-art te weigeren en op basis van de Asv 2020 een waarderingssubsidie van € 750 te verlenen.
  3. Structurele subsidie aan Cornelis de Vlaming te weigeren.
 16. Op dit moment vindt planontwikkeling voor bedrijvigheid aan de Staalweg plaats. Bij de behandeling van bezwaren in het kader van deze planontwikkeling is gebleken dat de molenbiotoop ter bescherming van de Vrouwgeestmolen niet goed is vastgelegd. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat in andere bestemmingsplannen c.q. beheersverordeningen de molenbiotoop regeling niet meer actueel is. Het feit dat de molenbeschermingsregels niet meer actueel zijn, betekent dat de molens -ingeval van bouwplannen in de nabijheid van de molen- niet afdoende beschermd kunnen worden en er onomkeerbare situaties kunnen ontstaan, hetgeen voorkomen dient te worden. Daarvoor wordt een bestemmingsplan voorbereid, die er voor zorgt dat alle molens binnen het grondgebied van Alphen aan den Rijn op een juiste wijze en op dezelfde manier worden beschermd. Totdat dit bestemmingsplan is vastgesteld, wordt een voorbereidingsbesluit genomen dat de bestaande situatie als het ware bevriest waardoor bestaande molenbiotopen niet verder worden aangetast. Het voorstel ziet op om de gemeenteraad voor te stellen een voorbereidingsbesluit te nemen.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor stellen voor de molenbiotopen zoals aangegeven op bijgaande tekening, overeenkomstig bijgaand raadsvoorstel en de daarbij behorende stukken een voorbereidingsbesluit te nemen.

 17. De gemeenten in Holland Rijnland voeren per 2023 de taken op het gebied van maatschappelijke zorg zoveel mogelijk lokaal of in subregionaal verband uit. Een klein aantal taken blijft regionaal uitgevoerd worden. Afspraken over de inhoud, verantwoordelijkheid en de financiering van deze regionale taken worden vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst.
  De Samenwerkingsovereenkomst heeft de vorm van een centrumregeling. Deze vorm past bestuurlijk en juridisch het beste bij de ambities en wensen voor de samenwerking.
  Elke gemeenteraad in Holland Rijnland heeft de mogelijkheid vooraf een zienswijze te geven bij het treffen van een GR waaraan de colleges deelnemen. Het indienen van de zienswijze is één van de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) die per 1 juli 2022 direct in werking getreden is. Deze wijziging versterkt de positie bij besluitvorming en de controlerende rol van gemeenteraden. Met deze zienswijze heeft de gemeenteraad de mogelijkheid (bij-) te sturen op GR-en door aan te geven het ergens niet mee eens te zijn, zorgen te uiten of juist steun uit te spreken.

  Voorgesteld besluit

  Bijgaand raadsvoorstel -waarin de raad voorgesteld wordt geen zienswijze naar voren te brengen op de ontwerp Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke zorg 2023 Holland Rijnland- vaststellen en ter besluitvorming voorleggen aan de raad.

 18. Sinds 1 januari 2015 zijn de Verordening en Nadere regels sociaal domein Alphen aan den Rijn van kracht, waarin het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet op integrale wijze zijn opgenomen. De Rijnstreek gemeenten Alphen aan de Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop hebben, waar mogelijk, dit beleid met elkaar afgestemd.

  De laatste actualisatie dateert van 1 januari 2022. Om een aantal redenen zijn er ook dit jaar wijzigingen nodig om de Verordening en Nadere regels te actualiseren voor komend jaar. De voornaamste redenen hiervoor zijn jurisprudentie en wetswijzigingen.
  Een aantal artikelen die zowel betrekking hebben de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) als de Jeugdwet worden gewijzigd.
  Voor de Wmo 2015 weegt financiële draagkracht niet langer mee bij de beoordeling van een aanvraag om een maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden. Verder zijn de toekenningsvereisten voor een maatwerkvoorziening ondersteunen met wonen en Opvang in de Verordening vastgelegd.
  Door wijziging in de Participatiewet is de plicht om voorwaarden in voor individuele studietoeslag in de Verordening op te nemen komen te vervallen. Bij wet is nu een landelijk uniforme invulling vastgesteld. De voorwaarden staan nu in de Participatiewet zelf. Inhoudelijk wijzigt er qua voorwaarden op dit moment niets.
  Verder is ten aanzien van de Participatiewet in de Nadere regels opgenomen dat de gemeentelijke bijdrage voor de aanvullende premie voor de collectieve zorgverzekering voor de laagste inkomensgroep opgehoogd wordt tot 100%. In het oude artikel was dit 85%. Doordat hiermee de gemeente de gehele AV-standaard premie betaalt voor deze doelgroep, blijven ook deelnemers met betaalachterstanden bij de zorgverzekeraar aanvullend verzekerd.
  Voor de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is in de Nadere regels verankerd dat de dienstverleningsproducten voor Schuldhulpverlening zijn uitgebreid. Zo is bijvoorbeeld budget-coaching (zonder problematische schulden) als dienstverlening toegevoegd als onderdeel van de Helpdesk Geldzaken om inwoners zo goed (en vroeg) mogelijk te kunnen ondersteunen bij beginnende financiële problemen en zo te voorkomen dat zij problematische schulden krijgen
  Tot slot zijn er wijzigingen voor bovenstaande wetten van taalkundige en technische aard.

  Over de voorgestelde wijzigingen van de Verordening en de Nadere regels is advies gevraagd aan de Adviesraad Samenleving van de gemeente Alphen aan den Rijn. Zij hebben daarover een advies uitgebracht. De wijzigingen van de Verordening zijn ook gedurende een periode van 6 weken voor inspraak vrijgegeven.
  Aan de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn zullen de wijzigingen van de Verordening ter vaststelling worden aangeboden.

  Voorgesteld besluit

  1. Vaststellen van de wijziging op de Nadere regels sociaal domein Alphen aan den Rijn, met ingang van 1 januari 2023, onder voorwaarde dat de raad op 15 december 2022 akkoord gaat met de wijzigingen op de Verordening sociaal domein Alphen aan den Rijn.
  2. De wijziging van de Verordening sociaal domein Alphen aan den Rijn aanbieden aan de raad van 15 december 2022 voor definitieve vaststelling.
  3. De financiële consequenties te dekken vanuit Programma 4.
 19. Naar aanleiding van overleg tussen GroenLinks, PvdA, VVD, CDA en D66 over jongerenparticipatie in de gemeente Alphen aan den Rijn zijn een aantal vragen gesteld op 3 oktober 2022. In bijgaande raadsbrief zijn deze beantwoord door middel van een overzicht en een update over de huidige stand van zaken met betrekking tot jongerenparticipatie.

  Voorgesteld besluit

  De antwoordbrief vaststellen.