Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 1 november 2022

12:00

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

  • Via de woonvisie sturen we op het bouwen van voldoende betaalbare woningen. In de Woonvisie 2021-2025, vastgesteld d.d. 27 januari 2022, staat dat het woningbouwprogramma moet bestaan uit minimaal:
  • 25% sociale huur;
  • 20% middelduur (huur tot € 1.000 dan wel koop tot € 250.000) en;
  • 15% betaalbare koop (tot NHG-grens: € 355.000 in 2022).
   Een aantal ontwikkelingen vragen wijzigingen in het woningbouwprogramma. In het Coalitieakkoord 2022-2026 heeft het college de ambitie gesteld om te streven naar 30% sociale huurvoorraad en 40% huur- en koopwoningen in het middensegment. Deze ambitie wordt ook door het Rijk geuit. Deze ambities zijn in lijn met de behoefte aan sociale huurwoningen die in de regio is opgelopen tot 30%.
   Tegelijkertijd kleeft er een risico aan hogere aandelen voor sociale en middeldure en betaalbare woningen, gezien de stijgende bouwkosten die de haalbaarheid van woningbouwprojecten onder druk zetten. Daarnaast stijgt de NHG-kostengrens naar € 405.000 in 2023. Het kabinet koppelt vanwege de hoogte hiervan de grens voor wat betaalbare koopwoningen zijn, los van de NHG-grens. Voor de regionale woondeals wordt, conform het programma Woningbouw, de huidige NHG-grens van € 355.000 gehanteerd als betaalbaarheidsgrens.
   Om deze redenen wordt in een addendum bij de Woonvisie 2021-2025 ingezet op een woningbouwprogramma met:
   • 30% sociale huur
   • 20% middelduur: middenhuur < € 1.000* dan wel goedkope koop < € 250.000*;
   • 15% betaalbare koop: < € 355.000*;
   • Binnen vier jaar streven naar extra 5% middelduur dan wel betaalbare koop. Het aandeel middelduur en betaalbare koop dient dan gezamenlijk ten minste 40% van het woningbouwprogramma te bedragen.
   Door dit addendum bij de woonvisie toe te voegen wordt deze in lijn gebracht met het coalitieakkoord en de ambitie van het Rijk. Wij zetten in op de behoefte van de regionale woningmarkt en houden oog voor de haalbaarheid van woningbouwplannen.

  Voorgesteld besluit

  De raad voorstellen:

  1. Het addendum bij de Woonvisie 2021-2025 Alphen aan den Rijn vast te stellen, waarin het vereiste aandeel sociale en betaalbare woningbouw in het woningbouwprogramma wordt verhoogd en de grens van betaalbare woningen wordt losgekoppeld van de NHG-grens.
  2. De planlijst 'oude normen' zo spoedig mogelijk te actualiseren en deze met de raad te delen.
 1. Op 21 juni 2022 heeft gemeente Alphen aan den Rijn, middels een brief aan Holland Rijnland, reactie gegeven op het concept Programma van Eisen (PvE) busconcessie Zuid-Holland-Noord 2024. De wensen- en bedenkingen van de raadcommissie van 9 juni 2022 zijn meegenomen in deze brief.

  Provincie Zuid-Holland heeft alle ingekomen reacties opgenomen in hun Nota van Beantwoording. In bijgevoegde brief informeert het college de raad over op welke wijze de provincie de adviezen en reacties in de uiteindelijke versie van het PvE heeft verwerkt.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad met bijgevoegde brief te informeren over de nota van beantwoording
  van de provincie op de reacties t.a.v. het Programma van Eisen busconcessie ZuidHolland Noord.

 2. Op dinsdag 27 september heeft de heer Blom namens Nieuw Elan, Groen Links, D66, SP, GSP, FvD en Beter Alphen een initiatiefvoorstel ingediend om een eerste aanzet te geven tot een verbetering van, en een meer transparant gemeentelijk dierenwelzijn(sbeleid) in de gemeente Alphen aan den Rijn.
  In de raadsbrief brengt het college haar wensen en bedenkingen in. Tevens geeft het college aan dat een toelichting wordt gegeven op punten uit het initiatiefvoorstel tijdens de voorgenomen raadsinformatiemarkt Dierenwelzijn en Kinderboerderijen op 10 november 2022. Het college vraagt de raad deze informatie mee te nemen in haar overwegingen inzake het initiatiefvoorstel.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad middels bijgevoegde raadsbrief te informeren over de wensen en bedenkingen van het college inzake het initiatiefvoorstel Dierenwelzijn.

 3. Al geruime tijd bestaat het voornemen de woonwagenlocatie Goudse Rijpad met 12 plaatsen uit te breiden. Daartoe hebben afgelopen jaren diverse voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden. Belangrijk vraagstuk is de archeologische verwachtingswaarde van de planlocatie. Om daarover uitsluitsel te kunnen krijgen zal een zogenoemd ‘proefsleuvenonderzoek’ plaatsvinden. Daartoe dient het terrein te worden opgeschoond en vrij van opstallen te worden gemaakt. Ter uitvoering van deze werkzaamheden dient een budget beschikbaar te worden gesteld. Het College heeft besloten een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen, zodat in de benodigde financiële middelen wordt voorzien.

  Voorgesteld besluit

  1.De raad voor te stellen:
  a. Een voorbereidingskrediet van € 125.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van onderzoeks- en sloopkosten die nodig zijn om de planvoorbereiding te doen voor de uitbreiding van de woonwagenlocatie Goudse Rijpad;
  b. Dit krediet, conform het BBV, voor maximaal 5 jaar te activeren als immateriële activa en hierop niet af te schrijven;
  c. De gemaakte voorbereidingskosten (boekwaarde) binnen maximaal 5 jaar te dekken door deze op te nemen in de grondexploitatie Goudse Rijpad wanneer deze wordt vastgesteld;
  2. Gezien de urgentie alvast te starten met de uitvoering van de werkzaamheden vooruitlopend op het formeel beschikbaar komen van budget en dekking.

 4. Op 23 augustus 2022 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten de concept beleidsregels en nadere regels voor standplaatsen & venten 2022 voor een periode van zes weken ter inzage te leggen. Op deze manier heeft iedereen de mogelijkheid gehad om een zienswijze in te dienen op dit onderwerp. Er zijn vier (op inhoud gelijke) zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben geleid tot één inhoudelijke aanpassing van de beleidsregels.

  Voorgesteld besluit

  1. De beleidsregels standplaatsen & venten 2022 en de nadere regels 2022 vast te stellen.
  2. De Nota van beantwoording zienswijzen, behorende bij de beleidsregels standplaatsen & venten 2022, vast te stellen.

 5. College van B&W is dinsdag 1 november akkoord gegaan met vaststellingsovereenkomsten met enkele ondernemers, die nu gevestigd zijn op het terrein dat bestemd is als uitbreidingslocatie van het Goudse Rijpad. De vaststellingovereenkomst regelt dat de eigenaren/gebruikers afstand doen van hun bedrijfsruimte en medewerking zullen verlenen aan de sloop van de opstallen en het
  opschonen van het terrein. Door het opschonen van het terrein kan een belangrijke vervolgstap in de realisatie van de uitbreiding van de woonwagenlocatie worden gezet. Te weten het uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek. De uitkomsten van het onderzoek zijn bepalend voor het verloop van het vervolgproces.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de inhoud van de afstandsverklaringen en vaststellingsovereenkomsten.
  2. Wethouder Van As een volmacht te verlenen voor het ondertekenen van de overeenkomsten.

 6. Voor de uitbreiding van de woonwagenlocatie dienen bestaande berg- en bedrijfsruimten te worden verwijder, alsmede het maaiveld te worden opgeschoond. De eigenaren/gebruikers zijn bereid afstand van hun eigendom te doen onder de voorwaarde dat zij een financiële tegemoetkoming ontvangen, zodat elders een vervangende ruimte kan worden betrokken of kosten uit het verleden deels gecompenseerd worden. Om het proces vlot te trekken is een beperkte tegemoetkoming in het vooruitzicht gesteld, welke in een vaststellingsovereenkomst is vastgelegd. De inhoud van de vaststellingsovereenkomst is geheim verklaard, zodat geen precedent voor toekomstige financiële onderhandelingen optreedt. Dit economisch belang, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid onder b. van de Wet open overheid acht de gemeente van groter gewicht dan de algemene openbaarheid van de betreffende informatie.

  Voorgesteld besluit

  1. College besluit dat op de vaststellingsovereenkomsten met de gebruikers/eigenaren van de bedrijfshallen op het bedrijventerrein aanpalend aan de woonwagenlocatie Goudse Rijpad geheimhouding als bedoeld in artikel 55, eerste lid van de Gemeentewet wordt
  opgelegd.
  2. Deze geheimhouding maakt onderdeel uit van het Collegebesluit in te stemmen met de inhoud van de vaststellingsovereenkomsten en wethouder G. van As te machtigen namens het college de vaststellingsovereenkomsten te ondertekenen.

 7. De heer De Jong van de raadsfractie van RijnGouweLokaal heeft vragen gesteld over de afwikkeling en snelheid van het verkeer op de Rijndijk in Groenendijk. Het college heeft de vragen schriftelijk beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van de heer De Jong, namens de fractie van RijnGouweLokaal, te beantwoorden met bijgevoegde brief.

 8. De heer De Jong van de raadsfractie van RijnGouweLokaal heeft vragen gesteld over de realisatie van een loswal aan de Hoogewaard in Koudekerk aan den Rijn. Het college heeft de vragen schriftelijk beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van de heer De Jong, namens de fractie van RijnGouweLokaal, te beantwoorden met bijgevoegde brief.

 9. Door raadslid F. Verloop zijn art. 40 vragen gesteld met betrekking tot de regelgeving bij evenementen. Het college beantwoordt deze vragen met bijgevoegde brief.

  Voorgesteld besluit

  De vragen gesteld door mevrouw F. Verloop met betrekking tot de regelgeving van evenementen te beantwoorden met bijgevoegde brief.

 10. De gemeente Alphen aan den Rijn verlengt de middelen voor de caseloadverlaging voor de
  organisaties voor Jeugdbescherming in Holland Rijnland in 2023 en 2024. De gemeenteraad
  ontvangt een Raadsinformatiebrief over de actualiteiten Jeugdbescherming.

  Voorgesteld besluit

  1. Het verlenen van middelen aan de GI's voor caseloadverlaging in 2023 en 2024 door de stelposten binnen Programma 4 voor 2023 en 2024 op het taakveld Jeugd en participatie te heralloceren, zoals benoemd onder financiële consequenties, om de beschikbare middelen met de verwachte uitgaven voor GI instellingen in lijn te brengen conform eerdere besluitvorming;
  2. Dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2023;
  3. Het vaststellen van de Raadsinformatiebrief over Actualiteiten Jeugdbescherming en deze te versturen naar de gemeenteraad.
 11. Op 30 juni heeft de raad een motie aangenomen voor het bestrijden van menstruatiearmoede. Uit onderzoek van het Armoedefonds Nederland blijkt dat ongeveer 1 op de 10 vrouwen wel eens onvoldoende geld heeft voor de aanschaf van menstruatieproducten. Hierdoor worden zij belemmerd om mee te doen aan het dagelijks leven.
  Om dit maatschappelijke probleem aan te pakken willen we in de gemeente Alphen aan den Rijn meer uitgiftepunten realiseren waar inwoners gratis de benodigde producten kunnen afhalen.
  Het Armoedefonds heeft ervaring met het realiseren van uitgiftepunten. Daarom maken wij dit jaar nog afspraken met het Armoedefonds en onze maatschappelijke partners, zodat inwoners die dat nodig hebben zo snel mogelijk in alle gebieden in de gemeente toegang hebben tot gratis menstruatieproducten.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de aanpak voor het bestrijden van menstruatiearmoede, waarbij we een samenwerking aangaan met het Armoedefonds voor een pilot van de duur van een jaar

 12. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft besloten om het contract voor de Collectieve Zorgverzekering voor Minima met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid te verlengen. Het gaat hierbij om een periode van drie jaar (2023 t/m 2025), met een optie tot nogmaals een verlenging van twee jaar (2026 en 2027). De voorliggende raadsbrief geeft inzicht in de verlenging van het contract. Ook zijn de bijbehorende (percentuele) gemeentelijke bijdragen voor 2023 opgenomen in de brief.

  Voorgesteld besluit

  1. Het contract met Zorg en Zekerheid voor de Collectieve Zorgverzekering voor Minima te verlengen;
  2. Deze verlenging vast te stellen voor een periode van drie jaar, met een optie voor een verlenging van twee jaar;
  3. De gemeenteraad met een raadsbrief 3006616 te informeren over de verlenging van het contract met Zorg en Zekerheid voor de Collectieve Zorgverzekering voor Minima.
 13. Er is een initiatiefverzoek ingediend voor herstructurering van diverse gronden en opstallen gelegen op de bedrijventerreinen International Trade Centre (ITC) en Pot- en Containerteelt Terrein (PCT) in Hazerswoude-Dorp. In beginsel en onder voorwaarden is het College van burgemeester en wethouders bereid om medewerking te verlenen aan het verzoek.

  Voorgesteld besluit

  1. De intentie uit te spreken om medewerking te verlenen aan een herstructurering van de bedrijventerreinen ITC-PTC in Hazerswoude-Dorp, onder de in het voorstel genoemde voorwaarden;
  2. Met de initiatiefnemers (nader) in overleg te treden over:
  a. Uitwerking/onderbouwing en uitvoering van de herstructureringsopgaven;
  b. Opstellen van anterieure exploitatieovereenkomsten;
  c. Te doorlopen planologische procedures.

 14. Burgemeester en wethouders hebben het ontwerpbestemmingsplan Omloop-Middelburgseweg, Boskoopvastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan ziet in het realiseren van 1woning op een perceel aan de Omloop en de Middelburgseweg te Boskoop met toepassing van de zogenaamde Ruimte-voor-Ruimte regeling.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan Omloop-Middelburgseweg, Boskoop, met identificatienummerNL.IMRO.0484.BKomloopmiddelburg-ON01, vast te stellen;
  2. Het ontwerpbestemmingsplan Omloop-Middelburgseweg, Boskoop ter inzage te leggen.

 15. Burgemeester en wethouders hebben het ontwerpbestemmingsplan Reijerskoop 339, Boskoop vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan voorzietin het toekennen van een bouwvlak voor het realiseren van een nieuw bedrijfsgebouw op het genoemde perceel.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan Reijerskoop 339, Boskoop, met identificatienummer NL.IMRO.0484.BKreijerskoop339-ON01, vast te stellen;
  2. Het ontwerpbestemmingsplan Reijerskoop 339, Boskoop ter inzage te leggen.

 16. Het college neemt kennis van het vervoerplan 2023 van Arriva. Er zijn enkele kleine wijzigingen ten opzichte van dit jaar: aanpassing buslijn 165 in Zoetermeer, een extra bushalte op de Aziëlaan bij Polderpeil in Kerk en Zanen en een actualisatie van rijtijden. Tot slot is een eerste evaluatie van De Vlinder (stadsbus in Alphen) opgeleverd. Het nieuwe vervoerplan van Arriva treedt op zondag 8 januari 2023 in werking.

 17. In augustus heeft het college de Handreiking Duurzame Mobiliteit voor wensen en bedenkingen aan de raad aangeboden. Op 29 september 2022 heeft de raadscommissie wensen en bedenkingen geuit op de Handreiking Duurzame Mobiliteit. De volgende wensen en bedenkingen worden aan het college aangeboden:

  • In het kader van participatie, op bladzijde 26 van de handreiking in tabel 4 onder A ‘externen’ en ‘specialisten’ toe te voegen en hen bij de uitwerking zoveel mogelijk te betrekken;
  • De verwijzing in de handreiking naar inbreidingslocaties aan te passen, omdat het gaat om gebiedsontwikkelingen en nieuwe plannen (breed uitrollen, ook bij uitleglocaties en kernen);
  • In de handreiking een alinea toe te voegen over waterstof;
  • Om 1x per 2 jaar te evalueren en jaarlijks een update te sturen.

  De wijzigingen zijn verwerkt in bijgevoegde documenten. Het college wordt gevraagd de aangepaste Handreiking Duurzame Mobiliteit met bijhorende hand-out vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. De Handreiking Duurzame Mobiliteit, met wensen- en bedenkingen van de raad, vast te stellen.
 18. De beheerders van het gemeentefonds (de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën) verstrekken regelmatig mededelingen over de algemene uitkering via de gemeentefondscirculaires.
  Daarin worden de ontwikkelingen toegelicht op grond van de meest recente gegevens over de financiën en het beleid op rijksniveau. In dit verband is onlangs de septembercirculaire 2022 over de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangen.
  In deze circulaire worden de mutaties in het gemeentefonds nader toegelicht.

  Voorgesteld besluit

  1. De uitkomsten van de septembercirculaire 2022, jaarschijf 2022 te verwerken in de Najaarsnota 2022;
  2. De eenmalige bijdrage voor het jaar 2026 van € 1 miljard op macroniveau (voor Alphen aan den Rijn € 5,2 miljoen) toevoegen     aan het begrotingssaldo, jaarschijf 2026;
  3. Het (restant)saldo van de septembercirculaire 2022, jaarschijven 2023 tot en met 2026 toevoegen aan de stelpost materiële     budgetten;
  4. De uitkomsten van de septembercirculaire 2022, jaarschijf 2023 te verwerken in de Voorjaarsnota 2023;
  5. De uitkomsten van de septembercirculaire 2022, jaarschijven 2024 t/m 2026 betrekken bij de Kadernota 2024;
  6. Akkoord te gaan met de verbijzondering van de voorgestelde taakmutaties;
  7. De raad te informeren over de uitkomsten van de septembercirculaire 2022, met hierin verwerkt de voorgestelde verwerking     van deze uitkomsten zoals benoemd bij besluit 1 tot en met 6.

 19. Op 3 februari 2022 is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor de oprichting van een staalconstructiebedrijf (lasbedrijf) en tevens het verzoek tot toestaan van met het bestemmingsplan strijdig gebruik (V2022/113). Het college verleent medewerking aan de aanvraag door het opstarten van de procedure en verzoekt de gemeenteraad tot het afgeven van de vereiste verklaring van geen bedenkingen. Na afgifte van deze verklaring, worden de ontwerp stukken ter inzage gelegd.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van het staalconstructiebedrijf Lasbedrijf Alphen B.V, J.G. van der Stoopweg 21 te Koudekerk aan den Rijn.
  2. De raad voor te stellen een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven bij geen zienswijzen of zienswijzen die niet van ruimtelijke aard zijn.

 20. Op 1 april 2014 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om Partycentrum De Tas te Benthuizen te benoemen tot vaste huwelijkslocatie van de Gemeente Alphen aan den Rijn. Van 1 april 2014 tot en met 1 februari 2022 zijn er twee huwelijken voltrokken op deze locatie. De locatie is in 2021 onder het beheer van Stichting Participe gekomen en wordt sindsdien voor andere doeleinden gebruikt. In goed overleg met de beheerder van de locatie is er besloten om benoeming van de locatie tot vaste huwelijkslocatie van de Gemeente Alphen aan den Rijn te doen beëindigen.
  Daarnaast zijn de namen van een aantal vaste huwelijkslocaties van de Gemeente Alphen aan den Rijn gewijzigd. Het gaat hier om de volgende locaties:
  • Studio Oosterman te Aarlanderveen in Horeca Hoeve Oosterman te Aarlanderveen;
  • Restaurant ALFRED’s te Alphen aan den Rijn in Restaurant Senzaa te Alphen aan den Rijn;
  • Het Schoutenhuis te Alphen aan den Rijn in Café 1640 te Alphen aan den Rijn en
  • Café De Egelantier te Hazerswoude-Dorp in Café De Egel te Hazerswoude-Dorp.

  Voorgesteld besluit

  - Beëindiging van de benoeming van Partycentrum De Tas te Benthuizen tot vaste huwelijkslocatie van de gemeente Alphen aan den Rijn en
  - De naamswijzigingen van de volgende huwelijkslocaties aan te nemen:
  • Studio Oosterman te Aarlanderveen in Horeca Hoeve Oosterman te Aarlanderveen;
  • Restaurant ALFRED’s te Alphen aan den Rijn in Restaurant Senzaa te Alphen aan den Rijn;
  • Het Schoutenhuis te Alphen aan den Rijn in Café 1640 te Alphen aan den Rijn en
  • Café De Egelantier te Hazerswoude-Dorp in Café De Egel te Hazerswoude-Dorp.

 21. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft momenteel 27 vaste huwelijkslocaties. Drie locaties vallen onder het beheer van de gemeente Alphen aan den Rijn: het Oude Raadhuis te Alphen aan den Rijn, het gemeentehuis te Alphen aan den Rijn en het RaadHuis van Boskoop. Daarnaast zijn er 24 buitenlocaties die door de gemeente Alphen aan den Rijn benoemd zijn tot vaste huwelijkslocaties. Dit zijn onder meer kerken, horecaondernemingen en theaters.
  De beheerder van The Lodge te Alphen aan den Rijn heeft schriftelijk verzocht om zijn locatie te benoemen tot vaste huwelijkslocatie van de gemeente Alphen aan den Rijn. De locatie is op 13 april 2022 benoemd tot huwelijkslocatie voor één dag, waarbij het voldeed aan de voorwaarden op het gebied van handhaving, openbare orde, ruimtelijke ordening en aan de aspecten van de beleidskader huwelijkslocaties.
  Na goedkeuring van de medewerkers van de Veiligheidsregio, afdeling Ruimte en van Team Burgerzaken, kan The Lodge te Alphen aan den Rijn benoemd worden tot vaste huwelijkslocatie van de Gemeente Alphen den Rijn. Met deze locatie komt het aantal vaste huwelijkslocaties op 28.

  Voorgesteld besluit

  The Lodge te Alphen aan den Rijn te benoemen tot vaste huwelijkslocatie van de gemeente Alphen aan den Rijn.

 22. In vervolg op het onderzoek Ondermijning in de sierteelt, dat begin 2022 is uitgevoerd door het RIEC Den Haag, en in navolging op het gemeentelijke project ondermijning Rijnhaven, is in augustus jl. gestart met een onderzoek naar ondermijning in het buitengebied. Met deze raadsinformatiebrief willen wij u op de hoogte brengen van dit onderzoek en van de bevindingen tot nu toe.

  Voorgesteld besluit

  Het college besluit de gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief over het onderzoek ondermijning in het buitengebied

 23. In augustus 2022 heeft de Nederlandse Vereniging tot Bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging een brief verstuurd aan het college en de gemeenteraad. De vereniging roept in de brief op tot het terugbrengen van de zondagsrust en verzoekt de gemeente niet langer medewerking verlenen aan activiteiten die in strijd zijn met de zondagsheiliging. Het college wordt verzocht om verzoeken tot het verlenen van een ontheffing voor de Zondagswet kritisch te beoordelen. Zie voor de reactie van het college bijgevoegde antwoordbrief.

  Voorgesteld besluit

  Met bijgevoegde antwoordbrief te reageren op de brief van de Nederlandse Vereniging tot Bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging.

 24. Bij de verkiezingen van de gemeenteraad is voor het eerst gewerkt met een Gemeentelijk Stembureau in relatie met het vroeg stemmen als gevolg van de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19. Toen is ook de opbouw van de vergoeding voor stembureauleden aangepast. Met de nieuwe wet "Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen" (NPVV) wordt het Gemeentelijk Stembureau en een nieuwe wijze van vaststelling verkiezingsuitslagen definitief ingevoerd. Om die reden is het wenselijk om de opbouw van vergoedingen/taken te blijven hanteren en meer flexibiliteit in te bouwen.

  Voorgesteld besluit

  De vergoeding voor de stembureauleden vaststellen.

 25. Een nieuw initiatief is gemeld voor de stichting van een nieuwe (Islamitische) school. Onderdeel van de procedure (Dienst Uitvoering Onderwijs) is dat de initiatiefnemers afstemmen met de scholen, samenwerkingsverband en gemeente. Op 13 september heeft de initiatief daartoe een brede bijeenkomst georganiseerd. De gemeente heeft daarbij niet aan kunnen sluiten.
  De zienswijze op dit door DUO aangemelde initiatief (procedure stichting ziet toe op medio 2024) heeft onder andere betrekking op de ons inziens gebrekkige afstemming door de initiatiefnemer. Daarnaast wordt met name als reden om een nieuwe school te stichten de wachtlijst bij de huidige islamitische school aangevoerd. Dit is in de optiek van de gemeente onvoldoende reden om een nieuwe school op te richten. Eerst bezien wat wel kan om alle kinderen zoveel mogelijk in lijn van wat ouders voorstaan in het onderwijs hun plek te geven.

  Voorgesteld besluit

  • De bijgevoegde zienswijze op het initiatief IBS Hakiem aan DUO te doen toe komen.