Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 22 november 2022

12:00

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

  1. Akkoord gaan met de beantwoording van de Artikel 40 vragen inzake LED verlichting voetbalclub Alphia.

  Voorgesteld besluit

  De heren Van Zuylen (GroenLinks) en de Jong (Lokaal Belang Alphen) hebben vragen gesteld over het vervangen van de verlichting bij voetbalvereniging Alphia. Met bijgaande brief worden deze vragen beantwoord.

 1. De Economische Agenda is in 2021 vastgesteld door de raad. Om samen met onze lokale en regionale partners werk te maken van deze ambities is nu een uitvoeringsprogramma 2022-2023 opgesteld. Hierin is opgenomen met welke activiteiten en projecten we aan de slag zijn of willen in 2022 en 2023 om de economische ambities te realiseren. Eind 2023 wordt het uitvoeringsprogramma geactualiseerd.

  Voorgesteld besluit

  1. Het Uitvoeringsprogramma Economische Agenda 2022-2023 vast te stellen;
  2. Een budget van € 150.000,- beschikbaar te stellen voor de Versterking Iconen (ABBA) t.b.v. toerisme/recreatie en dit te dekken middels een onttrekking aan de reserve Vrije tijd water en groen;
  3. Bovenstaande financiële mutatie in de begroting te verwerken middels een verzamelbegrotingswijziging bij de Voorjaarsnota 2023;
  4. Het Uitvoeringsprogramma Economische Agenda 2022-2023 ter informatie te sturen aan de raad.

 2. Voor het vinden van een nieuwe duurzame herbestemming van het Oude Raadhuis Alphen aan den Rijn in het Burgemeester Visserpark is al jaren onderzoek verricht en zijn potentiële oplossingsrichtingen, initiatieven en mogelijkheden onderzocht, besproken en van de hand gewezen omdat deze niet haalbaar blijken te zijn conform de gestelde uitgangspunten. Binnen het culturele platform van Alphen aan den Rijn zijn ook geen mogelijkheden om een duurzame
  invulling te geven aan het gebouw. Met vele betrokkenen is een Bidbook opgesteld en er is door Alphense makelaars onderzocht of er potentiële passende gebruikers voor het gebouw te vinden zijn. De makelaars hebben het onderzoek afgerond en hebben aangegeven dat hun onderzoek tot geen enkel resultaat heeft geleid voor de invulling van het Oude Raadhuis. De makelaars geven aan dat mogelijk een combinatie van horeca en een high-end kantoorconcept zou kunnen als bestemming. De conclusie is dat er geen culturele bestemming en vooralsnog geen commerciële invulling is
  gevonden. Mogelijkheden voor een gepaste invulling vragen om verder onderzoek waarbij ook specifiek naar andere maatschappelijke bestemmingen gekeken wordt zoals een onderwijsbestemming. Het Scalacollege heeft voor huisvesting van de bovenbouw VWO in dit gebouw haar uitdrukkelijke belangstelling getoond.
  Het college besluit nu om de gemeenteraad te informeren over de uitkomst van het onderzoek van de Alphense makelaars en stelt voor de voorwaarde om een culturele bestemming te vinden in te trekken. Het college besluit om te onderzoeken of het gebouw een andere, maatschappelijke, bestemming zou kunnen krijgen, een onderwijsbestemming. Indien een onderwijsbestemming niet haalbaar blijkt dat wil het college de mogelijkheid onderzoeken van een combinatie horeca en een high-end kantoorconcept als bestemming.

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voorstellen de voorwaarde om een culturele bestemming aan  het Oude Raadhuis Alphen aan den Rijn te geven in te trekken;
  2. Te onderzoeken of aan het oude raadhuis een onderwijsbestemming kan worden gegeven;
  3. Als dit niet haalbaar blijkt te zijn, te onderzoeken of conform advies van de makelaars  een combinatie van horeca en een high-end kantoorconcept mogelijk is.
  4. De gemeenteraad voorstellen een voorbereidingskrediet van € 25.000,- beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar een onderwijsbestemming en dit te dekken ten laste van de reserve Vastgoed.

 3. De tarieven en openingstijden van de gemeentelijke parkeergarages in het centrum van Alphen aan den Rijn (Castellum, Aarhof, Hoogvliet en Bospark) zijn geregeld in het Uitvoeringsbesluit achteraf betaald parkeren Alphen aan den Rijn. Het college is bevoegd dit besluit vast te stellen. De raad neemt op 24 november 2022 een besluit over het voorstel om de eerste anderhalf uur parkeren in deze garages gratis te maken. Als de raad dit besluit neemt dan treedt het nieuwe Uitvoeringsbesluit per 25 november 2022 in werking. Als de raad besluit dit niet te doen, dan blijft het besluit van 1 december 2018 van kracht.

  Voorgesteld besluit

  Als de raad op 24 november 2022 besluit de eerste anderhalf uur parkeren in de parkeergarages in Alphen aan den Rijn gratis te maken:

  1. Het uitvoeringsbesluit achteraf betaald parkeren Alphen aan den Rijn vast te stellen en in werking te laten treden op 25 november 2022;
  2. Het uitvoeringsbesluit achteraf betaald parkeren Alphen aan den Rijn van 1 december 2018 in te trekken.
 4. Bibliotheek Rijn en Venen is als basisvoorziening een belangrijke partner binnen de kaders van de Kunst- en cultuurvisie gemeente Alphen aan den Rijn 2021-2030 en voor de uitvoering van de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken (WSOB). Het landelijke kader naast de WSOB is een convenant die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Koninklijke Bibliotheek, de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) is ondertekend. In het Bibliotheekconvenant 2020-2023 ligt de focus op drie maatschappelijke opgaven, waarbij er een grote rol is weggelegd voor bibliotheken voor het bevorderen van geletterdheid en leesplezier, toenemende participatie binnen een informatiesamenleving en een bijdrage leven aan lokale en regionale leernetwerken die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van inwoners, gericht op basisvaardigheden en arbeidsparticipatie.
  Om dit te kunnen blijven waarborgen zijn voldoende middelen (subsidie) nodig die naast het in stand houden van de basisvoorziening ook nog zorgdragen voor een passend diensten- en activiteitenaanbod binnen het geschetste kader.

  Daarnaast ondersteunt bibliotheek Rijn en Venen inwoners om te verduurzamen via het Huis van Duurzaamheid. De activiteiten leveren een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Alphen aan den Rijn en gaan over de volgende thema’s: Energietransitie en duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit, circulaire economie en afval & hergebruik.

  Voorgesteld besluit

  • Kennisnemen van de ingediende, meerjarige subsidieaanvraag 2023-2026 van stichting Bibliotheek Rijn en Venen en de daarbij behorende stukken.
  • Besluiten om op basis van de subsidieaanvraag 2023-2026 bibliotheek Rijn en Venen een voorlopige meerjarige subsidie binnen de kaders van Kunst en Cultuur te verlenen van:
  2023 € 1.731.583 + € 915.396 huisvestingslasten
  2024 € 1.766.215 + € 933.704 huisvestingslasten
  2025 € 1.778.500 + € 943.041 huisvestingslasten
  2026 € 1.778.500 + € 952.471 huisvestingslasten
  (Dekking hiervan is aanwezig binnen Programma 4)
  • Besluiten om op basis van de subsidieaanvraag 2023 betreffende Duurzaamheid bibliotheek Rijn en Venen een voorlopige, eenjarige subsidie te verlenen van € 75.000 binnen de kaders van het Projectbudget Duurzaamheidsprogramma algemeen (75000290 / 343901).
  • Bibliotheek Rijn en Venen op de hoogte brengen van bovenstaande besluiten door het versturen van de bijgaande beschikkingen.

 5. Dit jaar is het onderzoek naar een Multifunctionele Sportaccommodatie (MFS) aan de Bijlen afgerond. Aan de hand van een raadsbrief wordt de raad geïnformeerd.

  Voorgesteld besluit

  De raad, aan de hand van een raadsbrief, informeren over de stand van zaken Multifunctionele Sportaccommodaties

 6. Zekerheid van zoetwater is essentieel voor de toekomst van de boomteelt. Mede door langere periode van droogte staat de zoetwatervoorziening, en daarmee het beschikbare gietwater voor planten, onder druk. Ondergrondse waterberging lijkt een goede oplossing als zoetwaterbuffer. Hierbij wordt tijdens natte periodes water opgevangen en opgeslagen in de ondergrond (in een watervoerend pakket). Dit water kan indien nodig later worden onttrokken tijdens lange droge
  perioden en worden hergebruikt als gietwater. Voordat het water in de ondergrond kan worden opgeslagen, moet dit worden gezuiverd. De gemeente financiert daarom mee in het driejarige onderzoeksproject “naar een circulaire
  schoonwatervoorziening voor boom- en sierteelt regio Boskoop”. Dit doet zij samen met onder andere ondernemers, Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop, Hoogheemraadschap Rijnland, Provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland.

  Voorgesteld besluit

  1. Het onderzoeksproject ‘Naar een circulaire schoonwatervoorziening voor boom- en sierteelt regio Boskoop’ gericht op de ondernemers in de Greenport te ondersteunen door eenmalig de gevraagde gemeentelijke cofinanciering ad € 51.000 euro (excl. btw) beschikbaar te stellen.
  2. De gevraagde cofinanciering te dekken binnen beschikbare begrotingsbudgetten:
  • 50% (€ 25.500 ex btw) uit het Duurzaamheidsprogramma.
  • 50% (€ 25.500 ex btw) uit het (project-)budget Greenport Boskoop.

 7. De onderhandelingen over een nieuwe Cao Gemeenten voor 2023 duren langer dan gewenst. Dit heeft ertoe geleid dat zowel werkgever als bonden hebben voorgesteld werknemers van de gemeente een eenmalige uitkering toe te kennen in december 2022. Het college heeft besloten met deze eenmalige uitkering in te stemmen.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de ledenbrief over een eenmalige uitkering in 2022;
  2. In te stemmen met de eenmalige uitkering voor medewerkers in 2022.

 8. Alphen aan den Rijn heeft grote ambities voor Duurzaamheid: in 2050 zijn we CO2 neutraal, volledig circulair en klimaatadaptief met een grotere biodiversiteit. Door deel te nemen aan het manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) wil Gemeente Alphen aan den Rijn sociaal en duurzaam opdrachtgeverschap verankeren in de organisatie. Door doelbewust de inkoopkracht in te zetten draagt de gemeente bij aan oplossingen voor dringende maatschappelijke uitdagingen.

  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met deelname aan het manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI).
  2. De portefeuillehouder Duurzaamheid mandateren om het manifest MVOI te ondertekenen.

 9. De heer De Jong heeft artikel 40 vragen gesteld over het project Barrepolder. Deze vragen worden met bijgaande brief beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van de heer de Jong (Lokaal Belang Alphen) te beantwoorden met bijgaande brief.

 10. Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde kunnen raadsleden schriftelijk vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De heer Van Lent heeft vervolgvragen gesteld over kansspelreclame en andere typen reclame in de buitenruimte. Hij vraagt of het college kansspelreclame en andere voor de planeet en inwoners schadelijke reclame willen weren uit de gemeentelijke reclameobjecten. Het college heeft geantwoord dat het de lopende overeenkomsten respecteert, bewoners nog steeds geconfronteerd zullen worden met dergelijke reclame uitingen en dit landelijk moet worden aangepakt.

  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde concept-brief vaststellen en verzenden waarin wordt geantwoord dat de gemeente niet gaat sturen op het type reclame uitingen in de gemeentelijke reclameobjecten, dat inwoners dan nog steeds met dergelijke reclame worden geconfronteerd en dat dit vooral landelijk moet worden aangepakt.