Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 16 april 2024

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Op 18 maart 2024 stelde de fractie GroenLinks een aantal vragen met betrekking tot kosten en besparingen afvalverwerking en diftar. In een brief aan de gemeenteraad beantwoordt het college van burgemeester en wethouders de gestelde vragen.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de beantwoording van art.40-vragen van fractie GroenLinks inzake kosten en besparingen afvalverwerking en Diftar en deze toe te zenden aan de gemeenteraad.

 2. 2

  Het bestuur van Stichting Scala en Coenecoop college heeft op 9 februari 2024 een door het RvT goedgekeurde en door het college van bestuur vastgestelde begroting aan het college van B&W ter informatie toegezonden. Het Scala College en Coenecoop College werken met elkaar samen om het openbaar onderwijs van beide scholen in Alphen aan den Rijn beter te kunnen organiseren. Zij zetten zich gezamenlijk in voor o.a. keuzemogelijkheden voor iedereen, een brede en duurzame kennisoverdracht, gezonde scholen in elk opzicht en bekwame collega’s die werken vanuit passie en betrokkenheid.

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van de ontvangen brief en begroting 2024 van de Stichting Scala College &
  Coenecoop College.

 3. 3

  Om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen garanderen is een goede informatieveiligheid een randvoorwaarde. Jaarlijks voeren we hierop zelfevaluaties uit. Voor een aantal onderwerpen leidt dit tot rapportages en uittreksels welke in het kader van de verantwoording worden vastgesteld door het College.
  Voor onze dienstverlening maken we gebruik van Digitale persoonsidentificatie voor burgers (DigiD) en Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet). Jaarlijks wordt er een audit uitgevoerd om vast te stellen of de informatieveiligheid hieromtrent afdoende is ingericht. Middels de Collegeverklaring stellen we vast dat DigiD voldoet en voor Suwinet er verbeterplannen zijn opgesteld om in 2024 te kunnen voldoen.
  Voor de basisregistraties BRP, en voor de uitvoering van onze wettelijke taken van Reisdocumenten stellen we middels een rapportage vast dat we aan de normen voldoen en ook stellen we verbetermaatregelen voor.
  Voor BAG en BGT voldoen we ruim aan de normen, voor BRO wordt niet voldaan aan de norm en zijn er verbetermaatregelen opgesteld.

  Voorgesteld besluit

  1. Vaststellen en ondertekenen van de Collegeverklaring ENSIA 2023 informatieveiligheid;
  2. Vaststellen en ondertekenen van de Collegeverklaring DigiD en Suwinet met de bijlagen 1 (DigiD)en 2 (Suwinet);
  3. Vaststellen en ondertekenen van het kwaliteitsmonitor uittreksel Reisdocumenten 2023;
  4. Kennis te nemen van de management rapportage Reisdocumenten 2023;
  5. Vaststellen en ondertekenen van het kwaliteitsmonitor uittreksel BRP 2023;
  6. Kennis te nemen van de management rapportage BRP 2023;
  7. Vaststellen van de rapportage Zelfevaluatie BAG-BGT-BRO 2023;
  8. College zal nadat de rapportages onder geheimhouding zijn besproken, de geheimhouding op deze documenten opheffen
  9. College zal op alle de documenten in de bijlagen en op besluitpunten 1 tm 7, artikel 5.1 van de Woo van toepassing verklaren

 4. 4

  Er zijn diverse aanvragen van agrariërs en ondernemers binnen gekomen bij de gemeente Alphen aan den Rijn om kleine windmolens op eigen terrein te mogen plaatsen. Deze agrariërs en ondernemers hebben behoefte aan kleine windmolens, naast zonnepanelen, om hun bedrijfsvoering maximaal te kunnen verduurzamen. Om de initiatieven en aanvragen te stroomlijnen is gemeentelijk beleid voor kleine windmolens nodig. Op basis van de in mei 2023 vastgestelde uitgangspuntennotitie, de opbrengst van een uitgebreid participatieproces, én met input van specifieke deskundigheid is het concept beleid voor kleine windmolens tot stand gekomen. Na vaststelling door het college wordt dit concept beleid ter inzage gelegd.

  Voorgesteld besluit

  • Het concept beleid voor kleine windmolens vast te stellen; 
  • Het concept beleid vrij te geven voor ter inzage legging en te kiezen voor een inspraak termijn van 4 weken.

 5. 5

  De Gemeente Leiden heeft een tekort van ruim 1 miljoen euro geconstateerd voor 2023 op het uitvoeren van de regionale specialistische maatschappelijke zorg. Gemeente Leiden is gemandateerd om de egalisatiereserve Specialistische Maatschappelijke Zorg te beheren en gaat de egalisatiereserve bedoeld voor 2024 inzetten voor het tekort. Daarnaast wordt er een besluit voorbereid voor de Commissie Maatschappij van mei om eenmalig de egalisatiereserve aan te vullen vanuit de regionale reserve Beschermd Wonen.

  Voorgesteld besluit

  Kennisnemen van het inzetten van de egalisatiereserve maatschappelijke zorg t.b.v. regionale maatschappelijke zorg m.b.t. jaarrekening Leiden 2023

 6. 6

  De Grondprijzentabel 2024 maakt deel uit van de Nota Grondprijsbeleid en geeft een overzicht van de wijze waarop de gemeente prijzen bij grondverkoop, verhuur en vergoedingen voor zakelijke rechten vaststelt. Daarnaast is in een aantal gevallen, veelal bij maatschappelijke doeleinden en kleine transacties, sprake van een vaste grondprijs, huurprijs of vergoeding. Deze prijzen zijn eveneens in de Grondprijzentabel opgenomen. Om de marktconformiteit te waarborgen wordt de Grondprijzentabel jaarlijks geactualiseerd en door het college vastgesteld. De Grondprijzentabel 2024 gaat in na vaststelling door het college en is per prijspeil 1 januari 2024.

  Voorgesteld besluit

  - De Grondprijzentabel 2024 vast te stellen; 
  - De Grondprijzentabel 2024 na vaststelling in werking te laten treden en te publiceren op overheid.nl en hierdoor de Grondprijzentabel 2023 buiten werking te stellen

 7. 7

  Met dit voorstel wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen omtrent de versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en de gevolgen hiervan voor de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). De gemeenteraad is hier eerder, 10 oktober 2023 ook over geïnformeerd. Dit voorstel geeft de laatste stand van zaken.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad middels bijgevoegde raadsbrief op de hoogte brengen van de stand van zaken
  omtrent de robuustheid van de ODMH.

 8. 8

  Op 19 mei 2023 heeft de gemeente Alphen aan den Rijn een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het afwijken van het ter plaatse geldende bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van 8 woonwagenwoningen aan de Amerikalaan. De woonwagenwoningen zijn in principe bedoeld om de huidige woonwagenbewoners van de Marokkostraat te huisvesten. Op de Marokkostraat ontstaat daardoor ruimte voor reguliere woningbouw.
  De aanvraag is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Alphen- Stad’. Voornamelijk omdat de betreffende planlocatie bestemd is met de bestemming ‘sport’ en wonen hier niet is toegestaan. In de wet is een mogelijkheid opgenomen om medewerking te verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan via een uitgebreide afwijkingsprocedure (uitgebreide Wabo procedure), mits de activiteit niet in strijd is met ‘een goede ruimtelijke ordening’.
  De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een ruimtelijke onderbouwing laten opstellen waarin is aangetoond dat er wordt voldaan aan een goede ruimtelijke ordening. Ter plaatse van de woonwagenwoningen kan een aanvaardbaar woon- en leefklimaat worden gegarandeerd en daarnaast levert het project geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu op, waardoor een milieueffectrapport niet nodig is.
  Het plan heeft voor zes weken als ontwerp ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er twee zienswijzen ingediend. De zienswijzen geven geen aanleiding tot planaanpassing. Het college van B&W heeft daarom besloten om in te stemmen met de beantwoordingsnota van de zienswijzen en de vergunning te verlenen.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de beantwoordingsnota van de zienswijzen voor het plan ten behoeve van de realisatie van 8 woonwagenwoningen aan de Amerikalaan. 
  2. Medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van 8 woonwagenwoningen aan de Amerikalaan in Alphen aan den Rijn, door het opstarten van een procedure ex artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 9. 9

  De gemeente Alphen aan den Rijn wil in 2050 energieneutraal zijn. Dit is vastgelegd in het Coalitieakkoord Zichtbaar en Dichtbij en het Duurzaamheidsprogramma. Om dit te realiseren is een stevige energietransitie nodig, waar de opwek van grootschalige duurzame energie onderdeel van is. In het Klimaatakkoord en de RES 1.0 is al vastgelegd dat wij bij grootschalige opwek streven naar 50% lokaal eigendom. Het is belangrijk dat omwonenden niet alleen de nadelen, maar ook de voordelen van duurzame opwek genieten. Bovendien vergroot lokaal eigendom het draagvlak voor duurzame opwek. De gemeente stelt daarom een procesplan vast om te komen tot een beleidskader lokaal eigendom.

  Voorgesteld besluit

  Instemmen met de bijgevoegde startnotitie.

 10. 10

  De gemeente Alphen aan den Rijn heeft afgelopen periode gewerkt aan een verkenning van een mogelijk bedrijventerrein in de Barrepolder, waarbij een belangenanalyse is gemaakt en een gebiedskaart van de feitelijke situatie is opgesteld. Deze producten dienen als input voor een toekomstig besluitvormingsproces. Nu beide producten gereed zijn, worden deze gedeeld met de belanghebbenden. Voorgesteld wordt om de raad hierover te informeren.

  Voorgesteld besluit

  De raad te informeren over het openbaar worden van de rapportage ‘Verkenning Barrepolder’ door middel van bijgevoegde raadsbrief.

 11. 11

  De nieuwe busvervoerder Qbuzz presenteert het vervoerplan voor 2025. Het plan laat zien dat Qbuzz veel ambitie heeft om een goed reisproduct voor de busreiziger neer te zetten. Zo wordt er een nieuwe elektrische vloot ingezet, gaat de frequentie van de stadsbus omhoog naar één keer per halfuur en gaan streekbussen frequenter rijden. Ook krijgen dorpen als het Woerdense Verlaat en Noorden in Nieuwkoop vanaf december 2024 een busverbinding met Alphen aan den Rijn.

  Voorgesteld besluit

  Akkoord te gaan met de voorgestelde reactiebrief op het vervoerplan van Qbuzz

 12. 12

  De gemeente Alphen aan den Rijn levert een evenementenbijdrage citymarketing aan evenementen die een bijdrage leveren aan de gemeentelijke citymarketingdoelstellingen.

  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met het verlenen van een voorlopige bijdrage van € 25.000,- uit het evenementenbudget citymarketing voor de organisatie van Parkkunst 2024.
  2. Instemmen met het verlenen van een voorlopige bijdrage van € 25.000,- uit het evenementenbudget citymarketing voor de organisatie van het Bevrijdingsfestival 2024.
  3. Instemmen met het verlenen van een voorlopige bijdrage van € 30.000,- uit het evenementenbudget citymarketing voor de organisatie van het Zomerspektakel 2024.
 13. 13

  Tot 31 december 2023 had de gemeente Alphen aan den Rijn een deel van het schuldhulpverleningstraject belegd bij PLANgroep. Vanaf 1 januari 2024 is het volledige traject voor nieuwe klanten belegd binnen onze eigen organisatie. Inwoners die voor 2024 zijn aangemeld bij PLANgroep blijven, om onrust te voorkomen in hun lopende schuldregeling, onder PLANgroep vallen. Het mandaat dat deze organisatie heeft om namens de gemeente schulden te kunnen regelen is dan ook nog niet ingetrokken. PLANgroep is gefuseerd met Verder BV en gaat van rechtswege verder onder de naam Verder BV. PLANgroep houdt hiermee op te bestaan. Dit betekent dat het mandaatbesluit moet worden aangepast.

  Voorgesteld besluit

  - Het mandaatbesluit in verband met fusie van Plangroep met Verder BV vast te stellen.