Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 28 mei 2024

09:30 - 12:30
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Op 8 mei 2024 stelde mevrouw G. Groep (SP) een aantal vragen naar aanleiding van het knotten c.q. snoeien van bomen en struiken tijdens het broedseizoen. Het college van burgemeester en wethouders beantwoordt de gestelde vragen.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de beantwoording van de artikel 40-vragen van mevrouw G. Groep (SP)

 2. 2

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het verkeersbesluit vast te stellen tot het aanwijzen van een gedeelte van de Ziendeweg te Zwammerdam tot bromfiets-/fietspad. Eerder is een proef gedaan waarbij dit gedeelte is gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het college is enthousiast over de uitkomsten van deze proef en ziet veel aanknopingspunten dit om te zetten tot een definitief besluit. Alvorens het definitieve besluit te nemen was het mogelijk zienswijzen in te dienen. Deze zijn beantwoord en hebben op enkele punten geleid tot aanscherping van het besluit. De gemeenteraad is vervolgens om wensen en bedenkingen gevraagd. De wensen en bedenkingen van de raad zijn verwerkt in het ontheffingenbeleid.

  Voorgesteld besluit

  1. Bijgevoegd concept-verkeersbesluit tot het aanwijzen van een gedeelte van de Ziendeweg tot bromfiets-/fietspad vast te stellen en dit besluit te publiceren in het Gemeenteblad; 
  2. De notitie belangenafweging vast te stellen; 
  3. Aangepaste ontheffingenbeleid vast te stellen.

 3. 3

  De Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer regelt het recht van de inwoner om via de digitale weg contact op te nemen met de gemeente. Ook omvat het een zorgplicht om toegankelijkheid van de gemeentelijke voorzieningen te waarborgen voor niet-digitaal vaardige inwoners. De beschikbare digitale kanalen worden per gemeentelijke dienst aangewezen in een aanwijzingsbesluit zodat de inwoner weet via welk kanaal ze een product of dienst aan kunnen vragen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het aanwijzingsbesluit vast te stellen voor wat betreft de kanalen onder het mandaat van het college;
  2. De raad voor te stellen het aanwijzingsbesluit vast te stellen voor wat betreft de kanalen onder het mandaat van de raad.

 4. 4

  Deze Eindrapportage Verbijzonderde Interne Controle (VIC) beschrijft de objecten van onderzoek, bevindingen en aanbevelingen van de in 2023 uitgevoerde verbijzonderde interne controles. In aanvulling op de getroffen maatregelen van interne controles die in de processen zijn ingebouwd en door de domeinen worden uitgevoerd, worden verbijzonderde interne controles uitgevoerd voor de processen met een hoger risicoprofiel. Deze gestructureerde opzet van interne controles vormt onderdeel van de interne beheersing en die mede als basis dient voor de opzet van de jaarrekeningcontrole door de externe accountant. Daarnaast geeft deze rapportage inzicht in de ontwikkelingen binnen de verbijzonderde interne controle, de inspanningen om continue te werken aan verbetering van de interne beheersing.

  Voorgesteld besluit

  • Kennis te nemen van de Eindrapportage Verbijzonderde Interne Controle (VIC) 2023 
  • De Eindrapportage VIC 2023 ter kennisname aan te bieden aan de Auditcommissie en de Gemeenteraad.

 5. 5

  De gemeente is in staat gesteld om te reageren op de vervoersplan 2025 van Qbuzz. Dit eerste vervoersplan valt samen met de start van de nieuwe openbaar vervoersconcessie eind dit jaar. Hier is ook een raadsinformatiemarkt op 11 april 2024 over geweest. Raadsleden hebben zowel mondeling als schriftelijk vragen gesteld. De vragen zijn, samen met de reactie op het vervoerplan 2025, aan Qbuzz nagezonden in de brief (3325335) van 18 april 2024.


  Qbuzz heeft per brief gereageerd op onze vragen/reactie op het vervoersplan. Ook hebben zij in die brief de schriftelijke vragen vanuit de raad beantwoord.


  De antwoordbrief van Qbuzz wordt aan de raad toegezonden.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde brief van Qbuzz aan de raad.

 6. 6

  De startnotitie geeft inzicht in de aanleiding en doel om te komen tot sportaccommodatiebeleid, een voorstel voor de werkwijze met daarbij de wijze van betrekken gebruikers en gemeenteraad, mogelijke onderwerpen (wordt nader bepaald) en een planning.

  Voorgesteld besluit

  1. de startnotitie sportaccommodatiebeleid door de gemeenteraad vast te laten stellen;
  2. de gemeenteraad te adviseren een raadswerkgroep in te stellen voor de begeleiding van het te ontwikkelen beleid.

 7. 7

  Door een kleine wijziging in artikel 9 lid 5 van de NIP-subsidieregeling wordt het voor de aanvrager duidelijk in welke periode maatregelen betaald mogen zijn om in aanmerking te komen voor deze subsidie.

  Voorgesteld besluit

  De geactualiseerde subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Alphen aan den Rijn 2024 (NIP-LAIAR) vast te stellen.