Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 9 april 2024

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Het centrum van Alphen aan den Rijn en het centrum van Boskoop zijn beide een BIZ-gebied. Over de uitvoering van de BIZ zijn afspraken gemaakt en vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst per BIZ-gebied. In de overeenkomst staat opgenomen dat de BIZ organisaties jaarlijks de begroting indienen bij de gemeente. Op basis van de ingediende begrotingen kan nu de subsidieverlening aan de stichting VOC en stichting SCB voor 2024 plaats vinden en de uitbetaling van het eerste voorschot op de BIZ 2024

  Voorgesteld besluit

  Op basis van de BIZ begroting 2024 van stichting VOC Alphen aan den Rijn de BIZ subsidie 2024 te verlenen en hiervoor - conform de uitvoeringsovereenkomst - een
  voorschot van 50% van de totaal opgelegde BIZ-heffing 2024 (€ 130.750,-) uit te keren aan de stichting VOC ad € 65.375,-. 
  Op basis van de BIZ begroting 2024 van de stichting Centrum Boskoop de BIZ subsidie 2024 te verlenen en hiervoor - conform de uitvoeringsovereenkomst - een eerste
  voorschot van 50% van de totaal opgelegde BIZ heffing 2024 (€ 12.600,-) uit te keren aan stichting SCB ad € 6.300,-.

 2. 2

  In de Reserve Veiligheid is sinds 2019 op meerdere momenten budget afkomstig uit de opbrengsten bouwleges gestort, ten behoeve van het uitvoeren van VTH-taken. De budgetten zijn bestemd voor het inhuren van personeel en ter ondersteuning van het transitieproces van de Omgevingswet. Door de toename van het aantal zaken en de steeds groter wordende complexiteit van met name handhavingszaken is er een tekort aan capaciteit. Met de onttrekking aan de Reserve wordt budget beschikbaar gesteld voor het inhuren van extra capaciteit zodat het VTH-proces op adequaat niveau kan blijven.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen een bedrag van € 450.000,-- te onttrekken aan de Reserve Veiligheid;
  2. Dit bedrag in te zetten voor het inhuren van capaciteit voor het VTH-proces bij Team Vergunningen, Veiligheid en Inspectie en Team Ontwikkeling Leefomgeving;
  3. De financiële verwerking te laten plaatsvinden bij de Voorjaarsnota.

 3. 3

  De gemeente geeft een financiële bijdrage aan evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang binnen de wijken en dorpskernen. Voor het organiseren van evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de gemeente, ontvangen Stichting Jeugdvakantieweek Koudekerk aan den Rijn en het Oranje Comité Zwammerdam een bijdrage.

  Voorgesteld besluit

  Een bijdrage van € 3.500 toekennen aan de organisatoren van evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de gemeente, vanuit het budget Evenementen sociale samenhang, te weten de volgende verdeling:
  - Oranje Comité Zwammerdam een bijdrage van € 2.000
  - Jeugdvakantieweek Koudekerk aan den Rijn een bijdrage van € 1.500

 4. 4

  Op 11 december 2023 is vanuit de HBO ambitie een intentieverklaring ‘Energietransitiehuis’ gesloten. Daarin is afgesproken dat in 2024 wordt toegewerkt naar uitwerking van een businesscase om te komen tot oprichting van het Energietransitiehuis. Het Energietransitiehuis is een hybride leeromgeving waar leren en onderwijs, innoveren en experimenteren, voorlichting en kennisdeling rondom de Energietransitie samenkomen. Voor de hieraan gekoppelde werkzaamheden in 2024 wordt nu aanvullend (werk) budget beschikbaar gesteld.

  Voorgesteld besluit

  1. Voor de werkzaamheden die betrekking hebben op de uitwerking en positionering van het “Energietransitiehuis” in 2024 een aanvullend bedrag beschikbaar te stellen;
  2. Hiervoor in 2024 een bedrag van € 60.000 beschikbaar te stellen voor projectleiding/cordinatie van het opzetten van het Energietransitiehuis, met als dekking de Reserve Economie;
  3. Bovenstaande mutatie in de begroting 2024 te verwerken middels verwerking in de voorjaarsnota;
  4. Een bedrag van €50.000,- te labelen binnen het reguliere werkbudget Economische Agenda, als werkbudget voor het opzetten van het Energietransitiehuis.

 5. 5

  De fractie CDA heeft op 4 maart jl. artikel 40 vragen gesteld. De vragen zijn beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De beantwoording van de artikel 40 vragen inzake het beleid ten aanzien van tijdelijke
  woningbouw

 6. 6

  In 2024 viert de gemeente Alphen aan den Rijn haar 10-jarig bestaan. Dit wordt gemarkeerd door de motie 'Alphen aan den Rijn: 2000 jaar geschiedenis, 10 jaar eenheid', aangenomen tijdens de gemeenteraadsvergadering van 9 november 2023. Een belangrijke pijler van deze motie is het faciliteren van nieuwe initiatieven van inwoners en organisaties. Om die reden is een subsidieregeling opgesteld.

  Voorgesteld besluit

  1. De Subsidieregeling activiteiten en inwonersinitiatieven voor 10 jaar gemeente Alphen aan den Rijn 2024 vast te stellen; 
  2. De hoogte van het subsidieplafond vast te stellen op €75.000; 
  3. Deze kosten te dekken uit de toegekende middelen voor de uitvoering van de Motie ‘Alphen aan den Rijn: 2000 jaar geschiedenis, 10 jaar eenheid’; 
  4. De raad te informeren over het plan van aanpak en de subsidieregeling door middel van een raadsinformatiebrief.