Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 9 juli 2024

09:30 - 12:30
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Op 21 november 2023 heeft Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland een positieve integrale afweging gemaakt over het Contourenplan Gnephoek. De Provincie stelde vier voorwaarden, voordat zij de procedure gaat starten om het Provinciaal Omgevingsbeleid aan te passen. Aanpassing van het Provinciaal Omgevingsbeleid is nodig om ontwikkeling van de Gnephoek planologisch mogelijk te maken.


  Een van de voorwaarden, die de Provincie stelt, is dat er een bestuursovereenkomst voor ontwikkeling van de Gnephoek wordt opgesteld tussen tenminste de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Alphen aan den Rijn. Ook het Hoogheemraadschap van Rijnland en de regio Holland Rijnland hebben meegewerkt aan het opstellen van deze overeenkomst. De bestuursovereenkomst wordt door deze vier partijen ondertekend.


  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om geen wensen en bedenkingen te uiten tegen deze bestuursovereenkomst. In deze overeenkomst blijven de ambities uit het Contourenplan Gnephoek overeind. Tevens is de medewerking van de andere partijen met deze overeenkomst geborgd.


  Zie verder raadsvoorstel 3378378.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de Bestuursovereenkomst Ontwikkeling Gnephoek. 
  2. De gemeenteraad voor te stellen geen wensen en bedenkingen te uiten op de Bestuursovereenkomst Ontwikkeling Gnephoek.

 2. 2

  In oktober 2022 is een perceel aan het Goudse Rijpad (locatie A, bijlage 1) aangewezen als mogelijke nieuwe locatie voor een openbaar hondenlosloopgebied. Deze locatie heeft echter geen bestemming voor dat doel. Locatie B heeft al wél de bestemming ‘recreatie met honden’. Daarnaast wordt ten zuiden van het beoogde hondenlosloopgebied bovendien nu (deels) de watercompensatie voor bedrijventerrein Steekterpoort II gerealiseerd én wordt de uitbreiding van de woonwagenlocatie voorbereid. Tenslotte wordt momenteel in het kader van het programma Buitengewoon Waardevol Buitengebied een gebiedsproces uitgevoerd in de Oude Rijn-N11 zone Oost, het buitengebied tussen Alphen aan den Rijn en de grens met gemeente BodegravenReeuwijk. Er zijn nu kansen om werk-met-werk te maken in dit gebied, met het verplaatsen van het hondenlosloopgebied naar de bestemde locatie, grondruil en de aanleg van een toegangspad. Hierdoor kan de gemeente een aaneengesloten perceel verkrijgen, wat kansen geeft voor de verdere ontwikkeling van het gebied. pagina 2 van 8 Een en ander moet efficiënt en gericht gecoördineerd worden. Daarom wordt voorgesteld om wethouder Van As aan te wijzen als bestuurlijk contactpersoon.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad (middels het raadsvoorstel in bijlage 4) te vragen in te stemmen met het verplaatsen van het hondenlosloopgebied van locatie A (raadsbesluit 3029988) naar locatie B (zie bijlage 1); 
  2. Als college opdracht te geven om: 1. De grondruil voor te bereiden tussen inwoners en gemeente in het gebied tussen Steekterpoort II en het Goudse Rijpad; 2. De aanleg van een toegangspad van een (tijdelijke) parkeerplaats naar het hondenlosloopgebied. 
  3. Wethouder Van As aan te wijzen als bestuurlijk aanspreekpunt, waarbij ieders rol gewaarborgd blijft.

 3. 4

  Onderwerp wordt om 11.00 uur besproken i.a.v. weth. Van den Ham en H. Nieuwenhuis

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen: 
  1. De grondexploitatie Gnephoek en de daarbij behorende bijlagen vast te stellen en de grondexploitatie te openen. 
  2. In te stemmen met een verwachte looptijd van de grondexploitatie van 17 jaar, de hieraan ten grondslag liggende overwegingen en de hierbij gehanteerde risicobeperkende maatregelen. 
  3. Ter dekking van het negatieve resultaat van de grondexploitatie een verliesvoorziening te treffen ter grootte van € 8.434.291,- op contante waarde per 1-1-2024 en deze: 
  a. voor een bedrag van € 610.000,- te dekken ten laste van het krediet ‘Voorbereiding Gnephoek’ (UVP) (K015); 
  b. voor een bedrag van € 7.824.291,- te dekken ten laste van de Reserve wonen en infra c.q. via de Reserve grondexploitaties, waarvan voor een bedrag van € 4.400.000,- reeds rekening is gehouden in het Meerjarenprogramma Wonen en Infra (MIPWI); 
  c. indien de Reserve wonen en de Reserve grondexploitaties niet over voldoende middelen beschikken om de onder b. vermelde bedragen te dekken, de dan nog benodigde middelen te onttrekken aan de Algemene reserve. Een en ander onder de voorwaarde dat de algemene reserve weer gecompenseerd wordt; zodra voldoende middelen beschikbaar zijn in de reserve Grondexploitaties en/of de reserve Wonen & Infra. 
  4. De financiële gevolgen op te nemen en te verwerken in de begroting bij de eerstvolgende actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) in 2025. 


  Besluit 1. Ex artikel 25 lid 2 Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 sub b Woo (Wet open overheid) geheimhouding op te leggen ten aanzien van de informatie in bijlage 1 ‘Rapportage Grondexploitatie Gnephoek 2024 (GEHEIM)’.

 4. 5

  Naar aanleiding van de storingen van de huidige lift van de bibliotheek is een onderzoek uitgevoerd om een passende oplossing voor zowel de gebruiker als het publiek te vinden. Met bijgaande brief informeert het college de gemeenteraad over de oplossing voor de huidige lift. De bestaande plateaulift wordt vervangen door een volwaardige rolstoeltoegankelijke personenlift met schuifdeuren.

 5. 6

  Sinds 2021 is door Stichting Buurtvervoer Boskoop, Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp en Gemeente Alphen aan den Rijn, en met betrokkenheid van Arriva en Qbuzz, samengewerkt aan het opzetten van een buurtbuslijn in Hazerswoude-Dorp.


  De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van het vormen van een buurtbusvereniging. In de brief aan het college maakt de Buurtbusvereniging Hazerswoude-Dorp zich kenbaar en presenteert ze haar plannen voor de buurtbus in Hazerswoude-Dorp.


  Middels het bijgevoegde antwoordbrief erkent het college de buurtbusvereniging Hazerswoude-Dorp en stemt zij in met het voorstel om een buurtbuslijn op te zetten.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de oprichting van een buurtbuslijn in Hazerswoude-Dorp door bijgevoegde brief te versturen aan de buurtbusvereniging Hazerswoude-Dorp.

 6. 7

  Van 3 augustus 2023 tot en met 14 september 2023 heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Oostvaarderskwartier Hazerswoude- Dorp’ ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er 68 zienswijzen ingediend door hoofdzakelijk inwoners van Hazerswoude- Dorp. De zienswijze hebben hoofdzakelijk betrekking op de verkeerssituatie in de (tussen)fase dat het woningbouwplan wel is gerealiseerd, maar de rotonde die onderdeel is van het Provinciaal Inpassingsplan en moet zorgen voor een aansluiting op de N207- Zuid, nog niet. Bewoners zijn bang voor een onevenredige verkeersdrukte en onveilige situaties ten gevolge van de woningbouwontwikkeling zolang de rotonde nog niet gerealiseerd is. In de beantwoordingsnota van de zienswijze heeft de gemeente gereageerd op deze bezwaren en de andere bezwaren die worden genoemd in de zienswijzen. De zienswijzen hebben geleid tot aanvullingen in de plantoelichting, regels en verbeelding van het bestemmingsplan. Met deze aanvullingen voldoet het plan aan het criterium van ‘een goede ruimtelijke ordening’. Dat geeft aanleiding om het plan ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

 7. 8

  Op 11 januari 2023 is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een woning op het perceel Boezemlaan 11 te Boskoop. Het is een kleinschalig plan, dat qua functie en bouw aansluit bij de omgeving. Momenteel mag er volgens het vigerende bestemmingsplan op het perceel niet gebouwd worden. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is afwijken van het vigerende bestemmingsplan noodzakelijk.
  Er is evenwel sprake van een wenselijke ontwikkeling. In de wet is de mogelijkheid opgenomen om medewerking te verlenen aan de omgevingsvergunning via een uitgebreide afwijkingsprocedure, mits de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening, de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat en de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.
  Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het project in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Ter plaatse van de woning kan een goed woon- en leefmilieu worden gegarandeerd. Het college verleent zijn medewerking door verlening van de omgevingsvergunning.

  Voorgesteld besluit

  1. De nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen; 
  2. De ontwerp omgevingsvergunning ex artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de bouw van één wooneenheid in Boskoop gewijzigd conform de nota van beantwoording zienswijzen te verlenen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten voor de grondexploitatie over de in de vergunning begrepen gronden anderszins verzekerd is, op grond van artikel 6.12, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wet ruimtelijk ordening.

 8. 9

  Op 1 januari 2024 is de Huisvestingsverordening 2024 in werking getreden. Voorafgaand aan de inwerkingtreding worden normaliter ook mandaten tot 1) toezicht en handhaving en 2) huisvestingsvergunningen aan gemeenten verleend. In haar vergadering van 28 maart 2024 heeft het Dagelijks Bestuur mandaat verleend aan de colleges van de gemeenten in de regio Holland Rijnland. Aangezien het college als gemandateerde niet werkzaam is onder de verantwoordelijkheid van Holland Rijnland is het op grond van artikel 10:4 Algemene wet bestuursrecht nodig dat het college deze mandaten aanvaardt.

  Voorgesteld besluit

  Besluit:
  1. Aanvaarden van het mandaat inzake het verlenen, intrekken en weigeren van huisvestingsvergunningen als bedoeld in artikel 9, 10 en 11 van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2024. 
  2. Aanvaarden van het mandaat inzake handhaving en toezicht op de naleving als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2024. 
  3. De brief aan het dagelijks bestuur Holland Rijnland waarin de mandaten aanvaard worden vast te stellen.

 9. 10

  De Adviesraad Samenleving Alphen aan den Rijn heeft een brief gestuurd met adviezen om een wijkgezondheidscentrum en een wijk activiteitencentrum op te nemen in de plannen voor de herontwikkeling van de Scala/Arena aan de Diamantstraat.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het verzenden van een reactie op de ingekomen brief van Adviesraad Samenleving Alphen aan den Rijn.

 10. 11

  Om te voorkomen dat de gronden binnen (een deel van) het gebied Gnephoek, specifieker aangeduid als het gebied ten westen van de Heimanswetering, ten zuiden van de Middelweg, ten oosten van de Batelaan en ten noorden van de Oude Rijn te Alphen aan den Rijn, worden vervreemd en als gevolg daarvan de gemeente mogelijk grip op een herontwikkeling van het gebied verliest, heeft de gemeente besloten om een gemeentelijk voorkeursrecht op de locatie te vestigen. Tegen dit besluit zijn twee bezwaarschriften binnengekomen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze bezwaarschriften – conform het advies van de Commissie bezwaarschriften - ontvankelijk doch ongegrond te verklaren. Hiermee blijft het bestreden besluit in stand.
  Zie raadsvoorstel 3257000 en 3273261

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen: 
  a. Het advies van de Commissie bezwaarschriften over te nemen. 
  b. Overeenkomstig het advies (3257000 en 3273261) van de Commissie bezwaarschriften de bezwaren ontvankelijk doch ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

 11. 12

  Gemeente Alphen aan den Rijn staat positief tegenover deelmobiliteit, maar ziet ook beperkingen in deze groeiende markt. Om de gemeente in staat te stellen handelend te kunnen optreden en deelmobiliteit te reguleren werd in december 2021 Artikel 5:33a Deelvoertuigen en Artikel 5:33b (Omgevings)vergunning deelvoertuigen toegevoegd aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Sindsdien is het niet toegestaan om deelvoertuigen (m.u.v. deelauto’s) zonder vergunning van het college te exploiteren in de openbare ruimte.


  Deelmobiliteit is nog voluit in ontwikkeling en de afgelopen jaren zijn we tot nieuwe inzichten gekomen over het stimuleren en reguleren van deelvervoer. Deze veranderende omstandigheden en nieuwe inzichten vormen voor het college aanleiding om haar lokale wet- en regelgeving aan te passen, aansluiting te zoeken bij landelijk beleid en regionale samenwerkingen op het gebied van deelmobiliteit te verkennen.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het voornemen om artikelen 5:33a en 5:33b van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te wijzigen n.a.v.de landelijke modelbepaling en nieuwe inzichten.
  2. In te stemmen met het opstellen van een voorstel voor de Algemene Plaatselijke Verordening, Nadere regels en legesverordening waarin onderscheidt wordt gemaakt tussen de verschillende deelsystemen en mee te nemen in de procedure voor de eerstvolgende APV-wijziging.

 12. 13

  Op 22 mei 2024 heeft RuimteMaken B.V. het College een brief gestuurd waarin men verzoekt om duidelijkheid over waarom de gemeentelijke Commissie Bezwaarschriften zoveel extra tijd nodig had - en heeft - voor het afhandelen van het bezwaar en waarom het belang van de 48 woningzoekenden daarin niet is meegenomen.


  Daarnaast vraagt RuimteMaken B.V. of het College bereid is om veel strenger op te treden tegen de bewuste bezwaarmaker en de onteigeningsprocedure die elders in de Rijnhaven tegen onwillige bedrijven wordt toegepast ook tegen deze bezwaarmaker in wiI zetten als hij in zijn bezwaren volhardt en via procedures bij de rechter en Raad van State bereikt dat het project Kickstart de komende jaren niet gerealiseerd kan worden.


  Het college wordt voorgesteld de brief van RuimteMaken B.V. middels bijgevoegd concept te beantwoorden.

  Voorgesteld besluit

  De door RuimteMaken BV gestelde vragen middels bijgevoegde antwoordbrief te beantwoorden.

 13. 14

  De fractie RijnGouweLokaal heeft een artikel 40 vraag gesteld naar aanleiding van de hoogte van de afrekeningen van de energie- en servicekosten van Woonforte. De vraag is beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De beantwoording van de artikel 40 vraag inzake de energie- en servicekosten van Woonforte aan de fractie RijnGouweLokaal.

 14. 15

  Op 23 januari 2023 is een omgevingsvergunning ingediend voor het stallen van ca. 130 caravans in een bestaande loods op het perceel aan de Buitenkerk 75 in Zwammerdam.
  Het plan past niet in de ter plaatse geldende Omgevingsplan (bestemmingsplan 'Buitengebied Aarlanderveen'). Om hieraan medewerking te kunnen verlenen is een uitgebreide Wabo procedure nodig conform artikel 2.12, lid 1, onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Hiervoor dient te worden aangetoond dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Initiatiefnemer van het plan heeft een ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarin deze ‘goede ruimtelijke ordening’ gemotiveerd is.
  Het plan heeft van 4 april tot en met 15 mei 2024 als ontwerp ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze is in de Nota van beantwoording zienswijzen beantwoord en heeft niet tot wijziging van het plan geleid, maar op sommige punten wel voor verduidelijking. Daarnaast zijn er ook ambtshalve wijzigingen opgenomen. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan het plan en op korte termijn de vergunning te verlenen.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de beantwoording van de ingediende zienswijze, zoals weergegeven in de Nota van beantwoording zienswijzen voor het stallen van caravans in een bestaande loods op het perceel gelegen aan de Buitenkerk 75 in Zwammerdam;
  2. De omgevingsvergunning te verlenen voor het stallen van caravans in een bestaande loods op het perceel gelegen aan de Buitenkerk 75 in Zwammerdam.

 15. 16

  Op 19 juni jl. Hebben raadslid K. van Dam (D66) en P. Thoomes (GroenLinks) artikel 40 vragen gesteld over jeugdparticipatie. De vragen gaan over de kinderraad, de kinderburgemeester en de kinderwethouders. Middels een brief geeft het college antwoord op de vragen.

  Voorgesteld besluit

  Instemmen met de beantwoording van de artikel 40 vragen en doorzending naar raadsleden.

 16. 17

  Op 23 januari 2023 is een omgevingsvergunning ingediend voor het stallen van ca. 130 caravans in een bestaande loods op het perceel aan de Buitenkerk 75 in Zwammerdam.
  Het plan past niet in de ter plaatse geldende Omgevingsplan (bestemmingsplan 'Buitengebied Aarlanderveen'). Om hieraan medewerking te kunnen verlenen is een uitgebreide Wabo procedure nodig conform artikel 2.12, lid 1, onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Hiervoor dient te worden aangetoond dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Initiatiefnemer van het plan heeft een ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarin deze ‘goede ruimtelijke ordening’ gemotiveerd is.
  Het plan heeft van 4 april tot en met 15 mei 2024 als ontwerp ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze is in de Nota van beantwoording zienswijzen beantwoord en heeft niet tot wijziging van het plan geleid, maar op sommige punten wel voor verduidelijking. Daarnaast zijn er ook ambtshalve wijzigingen opgenomen. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan het plan en op korte termijn de vergunning te verlenen.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de beantwoording van de ingediende zienswijze, zoals weergegeven in de Nota van beantwoording zienswijzen voor het stallen van voer- en vaartuigen in een bestaande loods op het perceel gelegen aan de Buitenkerk 75 in Zwammerdam;
  2. De omgevingsvergunning te verlenen voor het stallen van voer- en vaartuigen in een bestaande loods op het perceel gelegen aan de Buitenkerk 75 in Zwammerdam.

 17. 18

  Habeko voert momenteel een haalbaarheidsonderzoek uit naar fusie met Stichting MeerWonen (ruim 3.400 woningen, werkgebied Oegstgeest en Kaag en Braassem). Gezien de (lokale) belangen die hierbij spelen, roept de fusie vragen op over de (volkshuisvestelijke) meerwaarde. De Woningwet schrijft voor dat het fusieverzoek dat Habeko bij de Autoriteit wonen indient, gepaard dient te gaan met een zienswijze van het college. Verder is van belang dat er instemming van de huurdersorganisatie nodig is. In de zienswijze spreekt het college haar voorkeur uit voor samenwerking dan wel fusie met Woonforte. Een positieve zienswijze wordt afgegeven onder voorwaarde van het maken van meerjarige prestatieafspraken met de gemeente en Woonforte met daarin heldere garanties de over groei van de sociale huurvoorraad van de fusiecorporatie in de gemeente Alphen aan den Rijn - ook in kernen waar Habeko Wonen nog niet actief is. Ook het aanstellen van een gebiedsregisseur en het openhouden van het kantoor in Hazerswoude-Dorp dient in de afspraken te worden opgenomen om de nabijheid van de fusiecorporatie voor inwoners en de gemeente te waarborgen.

  Voorgesteld besluit

  Versturen van de zienswijze op de voorgenomen fusie van Habeko Wonen en MeerWonen.