Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 4 juni 2024

09:30 - 12:30
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  De Arnoldus van Os school in Benthuizen gaat verhuizen naar een andere locatie binnen het dorp. Op de plek die vrijkomt komen in totaal 29 woningen in een parkachtige omgeving met een vijver. Deze woningen worden gerealiseerd in een appartementengebouw van veertien sociale huurwoningen en drie kleinere appartementengebouwen van ieder vijf koopwoningen in het betaalbare segment. De veertien woningen toegewezen aan HaBeKo Wonen als aanbieder van sociale huurwoningen voor de kern Benthuizen. Om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is een wijziging van het huidige bestemmingsplan nodig.
  Tijdens de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Christinastraat, Benthuizen‘ zijn drie zienswijzen binnengekomen. Het bestemmingsplan is hierdoor aangepast. Er zijn ook ambtshalve aanpassingen gedaan in de toelichting, de regels en de verbeelding. De gemeenteraad wordt daarom door het college voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de brief van bewoners van de Margrietstraat in Benthuizen en de beantwoording ervan.


  2. De raad voor te stellen:
  a. De indieners van de zienswijzen, zoals vermeld in ‘Overzicht indieners zienswijzen’ van het bestemmingsplan ‘Christinastraat, Benthuizen‘ (bijlage I) ontvankelijk te verklaren;
  b. De ingediende zienswijzen (gedeeltelijk) gegrond of ongegrond te verklaren, zoals vermeld in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’ van het bestemmingsplan ‘Christinastraat, Benthuizen‘ (bijlage II);
  c. De ‘Nota van wijzigingen’ van het bestemmingsplan ‘Christinastraat, Benthuizen‘ (bijlage III) vast te stellen;
  d. Het bestemmingsplan ‘Christinastraat, Benthuizen‘ met identificatienummer NL.IMRO.0484.BHchristinastraat-VA01, met bijbehorende bestanden digitaal en analoog gewijzigd vast te stellen, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond o_NL.IMRO.0484.BHchristinastraat-VA01.dxf, d.d. 14 maart 2023.

 2. 2

  De gemeente is van plan om op de locatie Nieuwe Sloot in de kern Alphen aan den Rijn woningbouw te (laten) realiseren. Voor deze ontwikkeling is een Ruimtelijk Kader ontwikkeld in samenspraak met een klankbordgroep van omwonenden en vastgesteld door de gemeenteraad. 
  Het Ruimtelijk Kader bevat de uitgangspunten voor het uiteindelijke ontwerp en realisatie van de locatie voor een nog te selecteren marktpartij. Om de woningbouw hier mogelijk te maken moet ook het bestemmingsplan worden herzien. Het bestemmingsplan is gebaseerd op het Ruimtelijke Kader en heeft een globaal karakter. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Omwonenden hebben hierover zienswijzen ingediend. Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de raad voor te stellen om:
  1. De indieners van de zienswijzen ontvankelijk/niet ontvankelijk te verklaren zoals vermeld in het ‘Overzicht indieners zienswijzen’ (bijlage I);
  2. De ingediende zienswijzen te beantwoorden (op de wijze) zoals vermeld in de ‘Nota van beantwoording zienswijze’ (bijlage II);
  3. De ‘Nota van wijzigingen’ (bijlage III) vast te stellen;
  4. Het bestemmingsplan ‘Nieuwe Sloot-Zuid‘ met identificatienummer NL.IMRO.0484.Anieuweslootzuid-VA01, met bijbehorende bestanden, gewijzigd vast te stellen;
  5. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd zijn;
  6. Het beeldkwaliteitsplan Nieuwe Sloot-Zuid vast te stellen als onderdeel van de Welstandsnota.

 3. 3

  Winkelcentrum De Aarhof in Alphen aan den Rijn is dringend aan vernieuwing toe en vormt feitelijk het sluitstuk voor de stedelijke vernieuwing aan de Lage Zijde in het centrumgebied. Het plan voor de vernieuwing bestaat uit het aanpassen en moderniseren van het winkelcentrum, de bouw van een extra parkeergarage en het toevoegen van 310 woningen. De woningen zijn voorzien boven de randen het winkelcentrum en in twee torens centraal op het winkelcentrum.
  Na een jarenlange voorbereiding heeft initiatiefnemer medio november 2023 in het kader van die coördinatieregeling de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen formeel ingediend bij de gemeente. Gelijktijdig daarmee is ook de herziening van het bestemmingsplan ingediend. Beiden zijn nodig om het plan te kunnen realiseren.
  Het ontwerp van het bestemmingsplan en het ontwerp van de omgevingsvergunning hebben gelijktijdig ter inzage gelegen. Hierover zijn zienswijzen ingediend. De gemeenteraad moet nu beslissen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Het college besluit over de omgevingsvergunning.

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen: 
      1. De indieners van de zienswijzen ontvankelijk te verklaren zoals vermeld in het ‘Overzicht indieners zienswijzen’ (bijlage I); 
      2. De ingediende zienswijzen te beantwoorden (op de wijze) zoals vermeld in de ‘Nota van beantwoording zienswijze’ (bijlage II);
      3. De ‘Nota van wijzigingen’ (bijlage III) vast te stellen; 
      4. Het bestemmingsplan ‘Winkelcentrum De Aarhof’, met identificatienummer NL.IMRO.0484.Awcdeaarhof-VA01‘, met bijbehorende bestanden, gewijzigd vast te stellen; 
      5. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd zijn. 


  2. In te stemmen met het concept van de Nota van beantwoording van de zienswijzen op de omgevingsvergunning; 


  3. De omgevingsvergunning (in mandaat) gewijzigd te verlenen nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Winkelcentrum De Aarhof, Alphen aan den Rijn’ heeft vastgesteld.

 4. 4

  Op 12 oktober 2023 heeft de gemeenteraad het Contourenplan Gnephoek vastgesteld. Op 21 november 2023 heeft Gedeputeerde Staten van Zuid Holland een positieve integrale afweging gemaakt op het Contourenplan Gnephoek. In dat besluit stelt Gedeputeerde Staten als randvoorwaarde dat het Contourenplan Gnephoek financieel haalbaar. Om te voldoen aan die randvoorwaarde vraagt het college van B&W een financiële Rijksbijdrage als aanvullende financiële dekking voor de ontwikkeling van de Gnephoek.

  Voorgesteld besluit

  De bijgevoegde conceptbrief met de aanvraag voor een financiële Rijksbijdrage voor de ontwikkeling van de Gnephoek te versturen.

 5. 5

  Van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Lagewaard 22A, 24, 25 en 25A’ ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er twee zienswijzen ingediend door omwonenden. Het plan voorziet in de legalisatie van een deeltijd veehouderijbedrijf aan de Lagewaard 22A te Koudekerk aan den Rijn. Op de percelen Lagewaard 24, 25 en 25a is een rijksmonumentale boerderij gevestigd. Het plan voorziet in het omzetten van deze rijksmonumentale agrarische boerderij naar reguliere woning, het slopen van ruim 700 m2 aan voormalige agrarische bedrijfsbebouwing, de realisatie van een woning in een cultuurhistorisch waardevolle wagenschuur, de realisatie van een bed & breakfast in de cultuurhistorisch waardevolle schuur achter de bestaande woning op nummer 24 en de realisatie van een overdekt terras in de hooiberg ten behoeve van de bed & breakfast.
  Ter plaatse vigeert de beheersverordening Buitengebied Rijnwoude 2015. Op grond van de vigerende beheersverordening geldt de bestemmingen ‘Agrarisch’. De plannen zijn in strijd met deze bestemming omdat de bestemming agrarisch enkel volwaardige agrarische bedrijven toestaat. Een deeltijd agrarisch bedrijf is niet toegestaan. Daarnaast staat de bestemming agrarisch geen woonfuncties toe. Om de plannen te kunnen realiseren is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk. In de toelichting (inclusief bijlagen) van het bestemmingsplan wordt beargumenteerd dat het plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. De twee zienswijzen hebben aanleiding gegeven om wijzigingen door te voeren aan het plan. Hiervoor wordt verwezen naar de beantwoordingsnota van de zienswijze die als bijlage onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan.
  Het bovenstaande geeft aanleiding om aan de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en geen exploitatieplan
  vast te stellen omdat het verhalen van de plankosten door een anterieure overeenkomst anderszins verzekerd is.

  Voorgesteld besluit

  Aan de gemeenteraad voor te stellen:
  1. Het bestemmingsplan ‘Lagewaard 22A, 24, 25 en 25A’ met identificatiecode 25A’ met
  identificatienummer NL.IMRO.0484.KKlagewaard22a25a-VA01 gewijzigd vast te stellen ten
  opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid onder a van de Wet
  ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn.

 6. 6

  De School met de Bijbel in Benthuizen gaat per september 2024 verhuizen naar de nieuwe wijk Bentwijck, waardoor het pand vrijkomt voor een nieuwe ontwikkeling. Het pand is beschermd, vanwege haar monumentale status en cultuurhistorische waarden. Het college heeft op 28 januari 2019 besloten om de vrijkomende grond onder voorwaarden te verkopen via een aanbestedingsprocedure. De aanbestedingsprocedure wordt momenteel opgestart om het pand te herontwikkelen voor zorgwoningen, waarbij de monumentale waarden behouden blijven.


  Voor de voorbereiding van de aanbesteding worden kosten gemaakt. Dit gaat enerzijds om interne plankosten en anderzijds om externe kosten voor de onderzoeken naar asbest, bodemkwaliteit en een bouwkundige keuring. Om deze kosten te financieren wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd. De kosten worden uiteindelijk gedekt door de te verwachten opbrengst van de verkoop van de grond en het pand.

  Voorgesteld besluit

  · Een voorbereidingskrediet van €150.000,00 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure (plankosten en onderzoek) voor de herontwikkeling van de School met de Bijbel en dit te dekken ten laste van de reserve Onderwijshuisvesting;
  · De te verwachten (netto-)opbrengst van de verkoop van de grond, na verrekening van de boekwaarde van het huidige pand, ten gunste te brengen van de reserve Onderwijshuisvesting;
  - De hiervoor genoemde financiële gevolgen in de begroting te verwerken via de Najaarsnota 2024.

 7. 7

  Gemeenten zijn volgens de Wet Kinderopvang verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang). Over de uitvoering hiervan leggen gemeenten jaarlijks verantwoording af. Uit de jaarverantwoording kinderopvang 2023 blijkt dat de Gemeente Alphen aan den Rijn voldoet aan de uitvoer van haar wettelijke taken.

  Voorgesteld besluit

  De jaarverantwoording Kinderopvang 2023 vast te stellen en deze voor 1 juli a.s. de inspectie te doen toekomen.

 8. 8

  Sinds eind november 2022 kunnen bezoekers van het Alphense Stadshart de eerste 1,5 uur gratis parkeren in de gemeentelijke parkeergarages. Om dit mogelijk te maken is afgesproken dat de ondernemers en vastgoedeigenaren in het stadshart van Alphen aan den Rijn hier financieel aan bijdragen via de BIZ parkeren. Het eerste jaar van de BIZ parkeren is nu afgerond en het jaarverslag 2023 is door de stichting BIZ parkeren ingediend. Tevens is de begroting 2024 ingediend; als basis voor de (financiële) uitvoering van de BIZ Parkeren in 2024.

  Voorgesteld besluit

  • Kennis te nemen van het jaarverslag 2023 van de stichting BIZ Parkeren; 
  • De definitieve BIZ opbrengst/BIZ-subsidie 2023 voor de BIZ Parkeren centrum Alphen aan den Rijn vast te stellen op €228.375,-. 
  • De begroting 2024 van de stichting BIZ parkeren goed te keuren en op basis daarvan over te gaan tot de financiële uitvoering, conform de hierover gemaakte afspraken in de uitvoeringsovereenkomst.

 9. 9

  Op 21 oktober 2022 heeft de gemeente Alphen aan den Rijn een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het slopen van een bestaande woning en het nieuwbouwen van 2 nieuwe woningen.
  Voor de gronden in het plangebied geldt de beheersverordening 'Aarlanderveen 2018', vastgesteld door de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn op 12 juli 2018. In de beheersverordening wordt voor de regels en verbeelding verwezen naar het voorgaande bestemmingsplan 'Aarlanderveen (2008)'. In dit bestemmingsplan hebben de betreffende gronden de bestemming 'Woondoeleinden'. Hier is wonen toegestaan met bijbehorende voorzieningen, waaronder het uitoefenen van een aan-huis-gebonden- beroep. De gronden beschikken ook over de dubbelbestemming ‘Archeologisch waardevol gebied’ en zijn gelegen binnen de ‘20 KE contour’. Echter is er op deze locatie slechts 1 woning toegestaan. 2 woningen passen niet binnen het geldende planologische regime.
  Er zal daarom van de beheersverordening moeten worden afgeweken om het plan mogelijk te maken. In de wet is een mogelijkheid opgenomen om medewerking te verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan via een uitgebreide afwijkingsprocedure (uitgebreide Wabo procedure), mits de activiteit niet in strijd is met ‘een goede ruimtelijke ordening’ en de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.
  De initiatiefnemer heeft een ruimtelijke onderbouwing laten opstellen waarin is aangetoond dat er wordt voldaan aan een goede ruimtelijke ordening. Ter plaatse van de woningen kan een aanvaardbaar woon- en leefklimaat worden gegarandeerd en daarnaast levert het project geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu op, waardoor een milieueffectrapport niet nodig is.
  Het college verleent medewerking aan de aanvraag door het opstarten van de procedure en verzoekt de gemeenteraad tot het afgeven van de vereiste (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen. Na afgifte van deze verklaring, worden de ontwerp stukken ter inzage gelegd. Indien er geen zienswijzen of geen zienswijzen van ruimtelijke aard worden ingediend tegen de verklaring van geen bedenkingen, dan is de verklaring van de gemeenteraad definitief. De omgevingsvergunning kan dan worden verleend door het college.

  Voorgesteld besluit

  1. Medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning om af te wijken van het
  bestemmingsplan ten behoeve van 2 nieuwbouwwoningen op het perceel Noordeinde 13 te
  Aarlanderveen, door het opstarten van een procedure ex artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 van
  de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  2. De gemeenteraad voor te stellen om een ontwerp- verklaring van geen bedenkingen af te
  geven en gelijktijdig de gemeenteraad voor te stellen bij geen zienswijzen of zienswijzen die
  niet van ruimtelijke aard zijn een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven;
  3. Na het besluit van de gemeenteraad de ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende
  stukken voor een periode van zes weken ter inzage leggen op grond van artikel 3.10 e.v.
  van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto afdeling 3.4 van de Algemene
  wet bestuursrecht.

 10. 10

  Stichting Alphen Marketing is de citymarketingorganisatie van Alphen aan den Rijn. De stichting heeft als doel om Alphen aan den Rijn op de kaart te zetten en de trots en waardering van inwoners en bedrijven op onze gemeente te vergroten. Voor het jaar 2024 heeft de stichting nu een offerte/begroting ingediend, waarin benoemd staat met welke citymarketingactiviteiten de stichting in 2024 aan de slag wil gaan. Op basis van dit plan en het beschikbare citymarketingbudget wordt nu een opdracht- en DAEB overeenkomst met de stichting gesloten. In deze overeenkomst staan de voorwaarden beschreven die op deze opdracht van toepassing zijn. Daarnaast heeft het college eenmalig besloten tot het verstrekken van een aanvullende opdracht aan de stichting in 2024, ten behoeve van extra marketingactiviteiten dit jaar.

  Voorgesteld besluit

  * Voor het jaar 2024 op basis van de ingediende offerte/begroting door stichting Alphen Marketing een opdracht te verstrekken aan stichting Alphen Marketing ter hoogte van € 385.000,-; 
  * Hiervoor bijgaande opdracht- en DAEB overeenkomst 2024-2026 met stichting Alphen Marketing aan te gaan; 
  * Wethouder G.P. van As te mandateren om de opdracht- en DAEB-overeenkomst 2024- 2026 te ondertekenen; 
  * De DAEB-aanwijzing van stichting Alphen Marketing met 5 jaar te verlengen.

 11. 11

  In het coalitieakkoord staan een aantal ambities ten aanzien van mobiliteit. Om deze (mobiliteits)ambities te kunnen verwezenlijken dient het oude beleid uit 2014 te worden geactualiseerd. Op tot een integrale actualisatie te komen is een plan van aanpak opgesteld. Hierin zijn alle ambities en uitdagingen samen gekomen en is omschreven op welke wijze een nieuwe mobiliteitsvisie tot stand zal komen. Per raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de opstelling van een nieuwe mobiliteitsvisie. Ook andere geïnteresseerden kunnen op deze manier kennisnemen van de visie.

  Voorgesteld besluit

  Instemmen met versturen informatiebrief aan de raad

 12. 12

  In maart 2024 heeft de gemeenteraad de Beleidsnota Vastgoed 2024 -2027 vastgesteld. Tijdens de behandeling van de Beleidsnota Vastgoed is een startnotitie m.b.t. de uitwerking van het in de beleidsnota aangekondigde Meerjarenperspectief Vastgoed (MPV) toegezegd.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1. de startnotie uitwerking Meerjarenperspectief Vastgoed (MPV) vast te stellen.

 13. 13

  In 2024 viert de gemeente Alphen aan den Rijn haar 10-jarig bestaan. Inwoners en organisaties konden subsidie aanvragen voor activiteiten om dit te vieren. De beoordeling van de ingediende initiatieven is afgerond. In totaal zijn er 5 inwonersinitiatieven en 39 initiatieven vanuit organisaties ingediend. De subsidieaanvragen van 4 inwoners en 17 organisaties zijn toegekend.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad te informeren over de toekenningen van subsidies voor 10 jaar gemeente Alphen aan den Rijn door middel van een raadsinformatiebrief.

 14. 14

  Voor de groene inpassing van de noord- en noordoostelijke zijde van bedrijventerrein Hoogewaard is een ontwerp gemaakt. Om dit ontwerp te kunnen realiseren is meer ruimte nodig dan daarvoor in het geldende bestemmingsplan is voorzien. Om die reden is een herziening van het bestemmingsplan opgesteld. In deze herziening is ook een kleine uitbreiding van het bedrijventerrein opgenomen aan de noordzijde. Deze ligt binnen de te realiseren groene inpassing en zorgt voor logische afronding van het bedrijventerrein.
  Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend. Het college stelt de gemeenteraad voor te besluiten over de vaststelling van het bestemmingsplan.

  Voorgesteld besluit

  Aan de raad voor te stellen om:
  1. De indiener van de zienswijze zoals vermeld in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’ (bijlage I) ontvankelijk te verklaren; 
  2. De zienswijze te beantwoorden (op de wijze) zoals vermeld in de ‘Nota van beantwoording zienswijze’ (bijlage I); 
  3. De ‘Nota van wijzigingen’ (bijlage II) vast te stellen; 
  4. Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Hoogewaard - eerste herziening’, met identificatienummer NL.IMRO.0484.Khoogewaard1her-VA01, met bijbehorende 
  bestanden gewijzigd vast te stellen; 
  5. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

 15. 15

  De gemeente is bevoegd om locaties, straten en wegen te voorzien van een naam en huisnummers toe te wijzen. Veiligheidsregio Hollands Midden heeft verzocht om de informele straatnamen bij de locatie Hooge Burch van Ipse De Bruggen in Zwammerdam te formaliseren ivm een snellere vindbaarheid bij calamiteiten. Na overleg met Ipse De Bruggen worden de bestaande namen geformaliseerd. In verband met de ontwikkelingen van de bouw van nieuwe appartementen bij winkelcentrum De Aarhof dienen twee nieuwe straatnamen te worden vastgesteld, omdat extra huisnummering niet meer toegevoegd kan worden in bestaande straten. De ontsluiting van de appartementen verloopt via de huidige expeditieplaatsen Van Boetzelaerstraat en Aarkade. De nieuwe straatnamen worden “Van Boetzelaerpassage” en “Aarpassage”. In Benthuizen wordt het plantsoen dat wordt aangelegd op de locatie van de voormalige basisschool Arnoldus van Osschool het “Arnoldus van Osplantsoen” en het nieuwe beloop van de “Prinsenhof” vastgesteld.

  Voorgesteld besluit

  Conform de bij dit besluit behorende tekeningen, op grond van de Verordening Naamgeving en Nummering 2015:
  1. De straatnamen en het beloop van “Middenweg”, “Drietaktweg”, “Oude Rijnlaan”, “Bovensloot”, “Limesweg”, “Veldweg”, “Weideweg”, “Oosteinde” en “Zuideinde” op het terrein van Ipse De Bruggen te Zwammerdam vast te stellen.
  2. De straatnamen en beloop van “Aarpassage” en Van Boetzelaerpassage” te Alphen aan den Rijn vast te stellen.
  3. Het plantsoen op de voormalige locatie van de Arnoldus van Osschool in Benthuizen benoemen tot “Arnoldus van Ospark”;
  4. Het nieuwe beloop van de “Prinsenhof” in Benthuizen vast te stellen.

 16. 16

  Op 22 december 2022 is een omgevingsvergunning ingediend voor het oprichten van twaalfwoningen op een perceel aan de Jacob van Damstraat te Aarlanderveen. Op deze locatie staat momenteel een loods. Het overige deel van het terrein is vrijwel geheel verhard. Met de beoogde ontwikkeling wordt de bestaande bebouwing gesloopt en worden er twaalfrijwoningen gerealiseerd, waar van vier in de betaalbare koopsector. Er zullen in de toekomstige situatie geen bedrijfsactiviteiten meer plaatsvinden op het terrein. 
  Het plan past niet in de ter plaatse geldende beheersverordening ‘Aarlanderveen 2018’,waarin de gronden zijn bestemd voor bedrijfsdoeleinden. Om hieraan medewerking te kunnen verlenen is een uitgebreide Wabo procedure nodig conform artikel 2.12, lid 1, onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Hiervoor dient te worden aangetoond dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Initiatiefnemer van het plan heeft een ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarin deze ‘goede ruimtelijke ordening’ gemotiveerd is. 
  Het plan heeft van 7 maart 2024 tot en met 18 april 2024als ontwerp ter inzage gelegen. Er zijn drie reacties ingediend namens Liander, Provincie Zuid-Holland en VeiligheidsregioMidden-Holland. Deze reacties zijn in de Nota van beantwoording zienswijze beantwoord en leiden niet tot aanpassing van het plan. Het college heeft daarom besloten om medewerking te verlenen aan het plan en op korte termijn de vergunning te verlenen.

  Voorgesteld besluit

  1.In te stemmen met de beantwoording van de ingediende zienswijzen, zoals weergegeven inde Nota van beantwoording zienswijzen inzake project Damveste aan de Jacob van Damstraat te Aarlanderveen;
  2.De omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van twaalf woningen op het perceelgelegen aan de Jacob van Damstraat te Aarlanderveen.

 17. 17

  De gemeente geeft een financiële bijdrage aan evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang binnen de wijken en dorpskernen. Voor het organiseren van evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de gemeente, ontvangen Voetbal- en Atletiekvereniging Hazerswoudse Boys en Voetbalverenging Zwammerdam een bijdrage. De Alphense Popschool ontvangt geen bijdrage.

  Voorgesteld besluit

  • Een bijdrage van € 2.750 toekennen aan de organisatoren van evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de gemeente, vanuit het budget Evenementen sociale samenhang