Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 14 mei 2024

09:30 - 12:30
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Dit besluit heeft betrekking op het intrekken van het eerdere verleende afwijkingsbesluit van de Parkeernota en het verlenen van een nieuwe afwijking voor de woningbouwlocatie Arnoldus van Os in Benthuizen.


  De Arnoldus van Os basisschool zal in 2024 verhuizen naar de nieuwe schoollocatie in Bentwijck. Daarmee ontstaat een unieke gelegenheid om het gebied her in te richten ten behoeve van woningbouw en meer openbare ruimte. Vanuit de dorpsraad en omgeving is daar nadrukkelijk om gevraagd. Aanvankelijk omvatte het plan 14 sociale huurwoningen, hetgeen echter resulteerde in een groot te kort op de grondexploitatie. Om dit tekort te verminderen zijn in tweede instantie 15 koopwoningen toegevoegd. Daarmee is het aantal benodigde parkeerplaatsen toegenomen naar 31. Het plan voorziet in 35 parkeerplaatsen en heeft een ruim sluitende parkeerbalans.


  De Parkeernota stelt echter ook dat bij het meetellen van de reeds aanwezige parkeer­plaatsen in de parkeereis de parkeerbezetting op maatgevende momenten met de nieuwe voorziening niet hoger mag worden dan 80 tot 90%. Het percentage is daarbij afhankelijk van het aantal en de ligging van de parkeerplaatsen. Uit een uitgevoerde nachtelijke telling blijkt dat er sprake is van een bezetting van 100%. Er is een tekort van 4 parkeerplaatsen in de huidige situatie (referentiegebied is 100 m rondom de nieuwe woningen). Indien de parkeerbezetting naar de norm van 85% zou moeten worden teruggebracht, zou dat betekenen dat er nog 23 extra parkeer­plaatsen zouden moeten worden gerealiseerd naast het tekort van 4 parkeer­plaatsen. Het bestaande tekort van 4 parkeerplaatsen wordt in het nieuwe plan opgevangen, maar aan de bezettingsgraad kan niet worden voldaan. Om het plan te kunnen realiseren wordt het College gevraagd in te stemmen met deze afwijking. Het eerdere afwijkingsbesluit wordt daarbij ingetrokken, omdat uit een herberekening van de parkeerbehoefte blijkt dat er geen tekort meer is aan parkeerplaatsen voor de nieuwbouw. Dit omdat gebruikersoppervlaktes van de woningen zijn aangepast. Aan deze oppervlaktes hangen de parkeernormen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het besluit van 21 november 2023 met zaaknummer 323565 intrekken. Met dit besluit heeft het college afgeweken van twee bepalingen uit de nota ‘Parkeernomen en parkeervoorzieningen 2020 gemeente Alphen aan den Rijn, 2020’ (hierna Parkeernota). 
  2. Het afwijken van één bepaling uit de Parkeernota. De afwijking heeft betrekking op de te hanteren bezettingsgraad van 85%.
 2. 2

  Namens de fractie van GroenLinks zijn er vragen gesteld over de ontwikkeling van de Gnephoek. Het college heeft deze vragen beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De beantwoording van de artikel 40 vragen over de ontwikkeling van de Gnephoek conform bijgevoegde concept antwoordbrief te versturen aan de fractie van GroenLinks.

 3. 3

  Op 7 mei 2024 stelde mevrouw de Groot-Slagter van de fractie RijnGouweLokaal een aantal vragen met betrekking tot het snoeien bomen in het broedseizoen. In een brief aan de gemeenteraad beantwoord het college van burgemeester en wethouders de gestelde vragen.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de beantwoording van art.40-vragen van fractie RijnGouweLokaal inzake snoeien bomen in broedseizoen en deze toe te zenden aan de gemeenteraad.

 4. 4

  Een van de leden van de Adviesraad Samenleving heeft besloten per 01/03/2024 te stoppen.
  Daarom is één van de geschikte kandidaten van de sollicitatieronde in december 2023 benaderd om deze vrijgekomen plaats in de Adviesraad op te vullen. Er is door de kandidate positief op het verzoek gereageerd. Het college benoemt deze kandidate voor een zittingstermijn van vier jaar als lid van de Adviesraad Samenleving.

  Voorgesteld besluit

  Gabriëlle Blanken te benoemen als nieuw lid van de Adviesraad Samenleving voor een zittingstermijn van vier jaar.

 5. 5

  Uit de evaluatie blijkt dat de huidige set van maatregelen effectief is. Er is echter wel ruimte voor intensivering. De mogelijkheid om een vrijwillige vuurwerkvrije zone te creëren brengen we meer onder de aandacht. Buurtbewoners worden in de aanloop naar de komende jaarwisseling nog nadrukkelijker opgeroepen gezamenlijk af te spreken om hun buurt ‘vuurwerkvrij’ te maken.

  Voorgesteld besluit

  - Instemmen met het raadsvoorstel Evaluatie aanpak vuurwerkoverlast Alphen aan den Rijn 2023-2026

 6. 6

  Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG 2024) geeft een integraal financieel beeld van het grondbeleid van de gemeente Alphen aan den Rijn. In het MPG zijn de vastgestelde actieve grondexploitaties opgenomen en projecten waar sprake is van kostenverhaal. Dit kostenverhaal is vastgelegd in facilitaire exploitaties.
  Het MPG 2024 geeft een beeld van de omvang van de investeringen in het kader van het grondbeleid, het moment van investeren, het verwachte resultaat, de risico’s en de wijze waarop de gemeente deze risico’s probeert te beheersen.
  Wat de macro-economische ontwikkelingen betreft, wordt opgemerkt dat deze ook hun weerslag hebben op de ontwikkelingen binnen het MPG 2024. Zo heeft stabilisatie van de rentestijgingen, aanhoudende krapte op de (woning)markt en gestegen inkomens, geleid tot een voorzichtige stijging van de grondprijzen en is de verwachting dat deze de komende jaren doorzet. Wel zijn de bouw- en kosten voor grond, weg- en waterbouw nog altijd hoog wat de resultaten van grondexploitaties drukt. Ook zorgt netcongestie voor vertraging in de uitgifte van (met name bedrijfs)kavels. Dit uit zich per saldo in een positief saldo van de reserve Grondexploitaties. Voortgang in projecten leidt bovendien tot een afname van het risicoprofiel.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1. Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2024 en de daarbij behorende bijlagen vast te stellen;
  2. De financiële mutaties op basis van het geactualiseerde MPG 2024 te verwerken in de jaarrekening 2023;
  3. Het resultaat op afgesloten projecten van € 5.813.784 vast te stellen;
  4. Een verliesvoorzieningen ter grootte van € 1.117.423 te vormen voor in 2023 geopende en in het kader van het MPG 2024 geactualiseerde grondexploitatie Goudse Rijpad, waarbij conform het raadsbesluit bij opening (raadsbesluit 2023/3195311) naast de reserve grondexploitaties ter dekking van de verliesvoorziening de volgende (aanvullende) dekkingsmiddelen worden ingezet:
  a. een dekking door de reserve Vastgoedmanagement van € 375.000 en
  b. een dekking door de algemene reserve van ca. € 686.952;
  5. De verhoging van de verliesvoorzieningen van de exploitaties die reeds deel uitmaakten van het MPG 2023 van per saldo € 1.830.040 op contante waarde per 1-1-2024 vast te stellen, waarbij
  a. in het kader van de mutatie van de verliesvoorzieningen voor Marokkostraat en Weteringpad een bedrag van € 216.149 wordt onttrokken aan de reserve Vastgoedmanagement (raadsbesluit 2020/270740);
  6. De tussentijdse winstnemingen op de grondexploitaties van € 583.054 vast te stellen;
  7. De getroffen reservering in de reserve Grondexploitaties ter grootte van € 1.076.721 ten behoeve de afdracht aan de reserve Wonen en infra voor de (gedeeltelijke) oprenting van de verliesvoorziening Stadshart Lage Zijde (2024) met € 1.076.721 te verlagen ten gevolge van effectuering van voornoemde afdracht;
  8. De getroffen reservering in de reserve Grondexploitaties ter grootte van € 175.109 ten behoeve een investeringskrediet voor afrondende werkzaamheden voor de in 2021 afgesloten facilitaire exploitatie Burggooi te handhaven;
  9. De getroffen reservering in de reserve Grondexploitaties als buffer voor het opvangen van conjuncturele risico’s ter grootte van € 5.600.000 te verhogen tot € 5.700.000 ten gevolge van:
  a. toename van het risicoprofiel voor opvanging van conjuncturele risico’s met € 100.000;
  10. Een reservering te treffen ter grootte van € 1.764.000 ten behoeve van een investeringskrediet voor werkzaamheden aan de Amerikalaan in het kader van de in 2023 afgesloten grondexploitatie Klop plus
  11. Een reservering te treffen ter grootte van € 742.177, welke in 2024 ten gunste van de algemene reserve gebracht zal worden en bestaat uit een saldo van:
  a. een terugstorting van de in het kader van het MPG 2023 ten laste van de algemene reserve getroffen dekking ter grootte van € 2.569.082 voor het negatieve saldo van de reserve grondexploitaties per 31-12-2022 en
  b. een compensatie ten laste van de algemene reserve van ten gevolge van gewijzigde BBV richtlijnen gewijzigde rekenrente in grondexploitaties ter grootte van € 1.826.905, welke op termijn gedekt wordt uit hogere rentetoerekening aan grondexploitaties (ten gunste van de algemene middelen);
  12. De mutaties van beslispunten 3, 4, 5, 6 en 7 te storten in c.q. te onttrekken aan de reserve Grondexploitaties;
  13. Het saldo van de reserve Grondexploitaties van € 10.286.406 vast te stellen en hiervan € 8.381.286 te reserveren conform de beslispunten 8 tot en met 11.
  14. Het saldo van de reserve Grondexploitaties ter grootte van € 1.905.120 (na verwerking van de onder 13 genoemde reserveringen) vast te stellen en deze ten gunste te brengen van de reserve Wonen en Infra;
  15. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.


  Besluit:
  16. Ex artikel 25 lid 2 Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 sub b Woo (Wet open overheid) geheimhouding op te leggen ten aanzien van de informatie in de bijlagen 1, 2, 3a, 3b, 4, 5 en 5b van het ‘Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2024’ (MPG 2024)’.

 7. 7

  De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is gewijzigd met ingang van 1 juli 2022. De wijzigingen van de Wgr en enkele andere wetten strekken ertoe de democratische legitimatie van GR-en (Gemeenschappelijke Regelingen) en de kader stellende en controlerende rol van gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van waterschappen in GR-en te versterken. De gewijzigde Wgr is op 1 juli 2022 in werking getreden, maar voor een aantal wijzigingen is een overgangstermijn van 2 jaar; 1 juli 2024. Na deze datum moeten alle GR-en zijn aangepast aan de nieuwe Wgr. Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) streeft ernaar inwerkingtreding van de herziene GR in 2024 plaats te laten vinden. Verder is afgesproken dat in 2025 het bureau Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR) ondergebracht gaat worden bij VRHM. Ook hiervoor is een wijziging van de GR van VRHM noodzakelijk. Op dit punt wordt in samenhang ook de GR van Hecht geactualiseerd. Met de huidige planning wordt gestreefd naar inwerkingtreding per 1 januari 2025. De gemeenteraden van deelnemende Hollands Midden-gemeenten worden gevraagd hun zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden ten aanzien van de geactualiseerde gemeenschappelijke regeling.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen om conform bijgevoegde conceptbrief de Veiligheidsregio Hollands Midden te informeren over de zienswijze op de geactualiseerde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

 8. 8

  De zonnepanelen bij de Maximabrug functioneren niet meer, omdat een deel van de installatie beschadigd is. Op basis van een grove kostenindicatie en andere overwegingen heeft het college in 2023 besloten om de panelen te vervangen door nieuwe en deze op land te plaatsen. De energieneutraliteit van de Maximabrug wordt op deze wijze hersteld en de SDE subsidie veilig gesteld. Inmiddels is er gedetailleerd onderzoek gedaan naar de staat van de installatie en de zonnepanelen. Er is een gespecificeerde kostenopgaaf gedaan voor het aanbrengen van de installatie op het land.


  Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde kunnen raadsleden schriftelijk vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Mevrouw Verloop (FvD) heeft aanvullende vragen gesteld over het de stand van zaken t.a.v. de zonnepanelen Maximabrug. Deze vragen worden beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad met bijgaande informatiebrief informeren over het vervangen en verplaatsen van de zonnepanelen bij de Maximabrug 
  2. Instemmen met de beantwoording van de aanvullende artikel 40 vragen over zonnepanelen Maximabrug.

 9. 9

  Met deze brief wil het college de raad informeren over de voortgang omtrent de toezeggingen die gedaan zijn met betrekking tot het inventariserende onderzoek van het koloniaal- en slavernijverleden van de gemeente Alphen aan den Rijn. De resultaten van het inventariserende onderzoek worden bij dezen gedeeld met u, de raad.
  Bovendien wil het College aankondigen dat in het najaar een raadsinformatiemarkt zal plaatsvinden waarbij het gesprek wordt vervolgd met de partners en betrokkenen. De uitkomsten van dit inventariserende onderzoek geven daarbij vorm aan de start van de dialoog.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad te informeren over de voortgang omtrent de toezeggingen van wethouder
  Noordermeer omtrent het onderzoek naar het slavernij- en koloniaalverleden van de gemeente
  Alphen aan den Rijn.
  2. De raad te informeren over het voornemen om een raadsinformatiebijeenkomst te
  organiseren om toezegging 3 van de wethouder te starten.

 10. 10

  Op 27 februari 2024 heeft het college besloten om het Woonwagen- en standplaatsenbeleid Alphen aan den Rijn 2024 voor een periode van zes weken ter inzage te leggen. Op deze manier heeft iedereen de mogelijkheid gehad om een zienswijze in te dienen op dit ontwerp. Er is één zienswijze ingediend. De zienswijze heeft niet geleid tot een inhoudelijke aanpassing van het Woonwagen- en standplaatsenbeleid. Het Woonwagen- en standplaatsenbeleid Alphen aan den Rijn 2024 wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

  Voorgesteld besluit

  De raad voorstellen:
  1. De Nota van beantwoording zienswijzen, behorende bij het Woonwagen- en standplaatsenbeleid Alphen aan den Rijn 2024, vast te stellen;
  2. Het Woonwagen- en standplaatsenbeleid Alphen aan den Rijn 2024, met het volgende uitgangspunt:
  * Nieuwe particuliere woonwagens en standplaatsen te ontheffen van de wet VET (Voortgang Energietransitie)
  En de volgende bijlages:
  a. Het gemeentelijk beleidskader 2024;
  b. Verhuurbeleid woonwagens en standplaatsen 2024;
  c. Beleidsregels inschrijvings- en toewijzingsregels woonwagenstandplaatsen Alphen aan den Rijn 2024;
  vast te stellen.

 11. 11

  Vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn is in de afgelopen periode gewerkt aan een verkenning van een mogelijk bedrijventerrein in de Barrepolder, waarbij een belangenanalyse is gemaakt en een gebiedskaart van de feitelijke situatie is opgesteld. Deze producten dienen als input voor de besluitvorming over het vervolgproces.
  Het verdere proces vraagt om heldere bestuurlijke keuzes en een goed onderbouwd en transparant tot stand gekomen besluit. Onderdeel hiervan is de opdracht om de feitelijke haalbaarheid en wenselijkheid te onderzoeken van diverse scenario’s.

  Voorgesteld besluit

  - Het nader onderzoeken van een mogelijke ontwikkeling in de Barrepolder, als vervolg op de verkenning. 
  - De opgave voor dit onderzoek als volgt te definiëren: Wat is het beste toekomstperspectief voor de Barrepolder, rekening houdend met de belangen van de verschillende stakeholders? 
  - Een scenario-analyse uit te voeren waarbij de maatschappelijke kosten en baten per scenario in beeld worden gebracht. 
  - De scenario-analyse is basis voor verder besluitvorming. 
  - De scenario-analyse uit te voeren in overleg met de stakeholders