Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 12 maart 2024

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  In opdracht van de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders een second opinion op de financiële onderbouwing van het Contourenplan Gnephoek laten uitvoeren. Het college stuurt deze second opinion toe aan de vaste Commissie Binnenlandse Zaken, die op 21 maart 2024 vergadert over de vervolgstappen van de ontwikkeling van de Gnephoek.

  Voorgesteld besluit

  De second opinion van de financiële onderbouwing van het Contourenplan Gnephoek aan te bieden aan de vaste Commissie Binnenlandse Zaken.

 2. 2

  Vorig jaar (collegebesluit 11 april 2023) heeft de gemeente de mogelijkheid geboden om 3 outdoor padelbanen te realiseren onder bepaalde restricties (o.a. gebruik van kantine/horeca van KV Tempo) op de locatie van Korfbalvereniging Tempo (KV Tempo) aan de Olympiaweg 2
  B te Alphen aan den Rijn. Op 5 december 2023 heeft gemeente Alphen aan den Rijn, van Sunset Padel een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een loods met 3 overdekte padelbanen, een (enkel) buitenbaan padel en een horeca unit met
  terras op deze locatie. Het college heeft als grondeigenaar op basis van o.a. ruimtelijke en maatschappelijke overwegingen besloten niet mee te werken en geen toestemming te verlenen voor de uitbreiding zoals opgenomen in de aanvraag omgevingsvergunning.

  Voorgesteld besluit

  Als grondeigenaar niet mee te werken en geen toestemming te verlenen voor de uitbreiding van Sunset Padel zoals opgenomen in de aanvraag omgevingsvergunning.

 3. 3

  Het GnephoekBeraad heeft twee brieven gestuurd, waarin zij hun zorgen uiten over onder andere de financiele onderbouwing van het Contourenplan Gnephoek. Het college van burgemeester en wethouders constateert in beide brieven onjuiste beweringen. Het college informeert de gemeenteraad over de wijze waarop wordt omgegaan met deze brieven.

  Voorgesteld besluit

  1. De raadsinformatiebrief naar aanleiding van de brieven van het GnephoekBeraad te versturen.

 4. 4

  Zwembaden zijn belangrijke voorzieningen in Alphen aan den Rijn. Kinderen leren er zwemmen en bewegen in het water en verenigingen beoefenen er hun sport. Daarnaast zijn er jaarlijks meer dan 200.000 bezoekers die recreëren in het water. Gemeente heeft de exploitatie van de Alphense zwembaden De Hoorn en AquaRijn belegd bij De Thermen 2. De huidige exploitatiebijdrage staat onder druk. Het college wil weten of, en zo ja welke ruimte er is in de huidige exploitatie, binnen het bestaande niveau van dienstverlening.
  Het college geeft opdracht om de exploitatie van De Thermen 2, exploitant van onze zwembaden De Hoorn en AquaRijn, extern te laten onderzoeken. De uitkomsten van het onderzoek zijn in juni 2024 bekend en kan het college delen met de gemeenteraad.
  In algemene zin is het college zeer tevreden over de wijze waarop De Thermen 2 de Alphense zwembaden exploiteert. Binnen de ruime openstelling levert De Thermen 2 ook veel maatschappelijke activiteiten in en rondom het zwembadwater. Deze inzet levert veel maatschappelijke winst op.
  Het college is al enige tijd in gesprek met De Thermen 2 over de toegenomen zorg over kosten van de exploitatie van de zwembaden. Het grootste deel van de toename komt door de gestegen kosten van energie. Daarnaast is De Thermen 2 ook een grote werkgever waarbij de CAO voor werknemers in de recreatie CAO sterk is gestegen. De Thermen 2 heeft ook algehele inflatie op kosten.
  Het college informeert de gemeenteraad over de uitvraag van een extern onderzoek via bijgevoegde brief

  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde brief versturen naar de gemeenteraad

 5. 5

  De gemeente Alphen aan den Rijn levert een evenementenbijdrage citymarketing aan evenementen die een bijdrage leveren aan de gemeentelijke citymarketingdoelstellingen. Op dit moment ligt er een aanvraag voor het Festival Onderuit.

  Voorgesteld besluit

  • Instemmen met het verlenen van een voorlopige bijdrage van € 15.000,- uit het evenementenbudget citymarketing voor de organisatie van het Festival Onderuit 2024. 
  • Instemmen met het verlenen van een voorlopige bijdrage van € 15.000,- uit het budget kunst & cultuur voor de organisatie van het Festival Onderuit 2024.

 6. 6

  Mevrouw van de Louw heeft namens het CDA op 25 januari jl. een initiatiefvoorstel Toekomstvisie Centrum Boskoop ingediend. Middels bijgaande raadsbrief brengt het college haar wensen en bedenkingen in. Het college vraagt de raad deze informatie mee te nemen in haar overwegingen inzake het initiatiefvoorstel.

  Voorgesteld besluit

  De raad middels bijgevoegde brief te informeren over de wensen en bedenkingen van het college inzake het initiatiefvoorstel Toekomstvisie Centrum Boskoop.

 7. 7

  Op 15 juli 2021 is met de vaststelling van de kunst- en cultuurvisie gemeente Alphen aan den Rijn 2021-2030 ook een motie vastgesteld over de realisatie van een Canon over de gemeente Alphen aan den Rijn. In het voorjaar van 2023 is daartoe een projectteam samengesteld onder leiding van Eelco Beukers. Op 30 augustus vond de startbijeenkomst plaats in theater Castellum. Inmiddels heeft het redactieteam en de lees-en adviescommissie een lijst met 50 vensters samengeteld. Voor het schrijven van de vensters zijn meerdere auteurs betrokken. Zij zijn geselecteerd op inhoudelijke kennis en lokale betrokkenheid. Door middel van het verzenden van de brief in de bijlage informeren we de gemeenteraad over de stand van zaken van het project.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad, middels bijgesloten brief, informeren over de stand van zaken van de uitvoering van het project ‘Canon van de gemeente Alphen aan den Rijn’.

 8. 8

  De gemeente Alphen aan den Rijn wil in 2050 energieneutraal zijn. Dit is vastgelegd in het Coalitieakkoord Zichtbaar en Dichtbij en het Duurzaamheidsprogramma. Om dit te realiseren is een stevige energietransitie nodig, waar de opwek van grootschalige duurzame energie onderdeel van is. Om initiatieven te stimuleren en de aanvragen te stroomlijnen is een gemeentelijk beleid voor grootschalige zon opwek nodig. Zo'n beleidskader legt de wenselijkheid van en de randvoorwaarden voor het plaatsen van deze opwek op het grondgebied van de gemeente Alphen aan den Rijn vast.

  Voorgesteld besluit

  Instemmen met de bijgevoegde startnotitie.

 9. 9

  De gemeenteraad heeft op 6 juli 2023 het bestemmingsplan Vinkebuurt 126, Zwammerdam ten behoeve van het bouwen van een nieuwbouwwoning vastgesteld. Tegen dat besluit is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en is een voorlopige voorziening aangevraagd. In de tussenuitspraak is de voorlopige voorziening toegewezen en is het bestemmingsplan geschorst. De reden hiervoor is dat tijdens de zitting onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat er geen vergunningsvrije geluidsgevoelige functies, zoals mantelzorgwoningen, binnen de richtafstand van het naastgelegen bedrijf kunnen worden opgericht. Daarmee is de bedrijfsvoering van het naastgelegen opslagterrein in het geding. Hangende het beroep ziet het onderhavige voorstel op herstel van artikel 3 (tuin) van de planregels van het bestemmingsplan Vinkebuurt 126, Zwammerdam middels een nieuw besluit op grond van artikel 6.19 van de Algemene wet bestuursrecht. In artikel 3 (bestemming tuin) is 1 planregel toegevoegd, die uitsluit dat vergunningsvrije gebouwen kunnen worden opgericht in de tuin. De planregel ziet op dat gronden met de bestemming ‘tuin’ niet beschouwd dienen te worden als erf in de zin van artikel 1 Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, zoals dat artikel luidt op het moment van de datum van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan dan wel de regels die gelden ten aanzien van het vergunningsvrij bouwen op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen: 
  - Het bestemmingsplan Vinkebuurt 126, Zwammerdam met identificatienummer NL.IMRO.0484.ZDvinkebuurt126-VA01, vastgesteld op 6 juli 2023, te wijzigen wat betreft artikel 3 ‘Tuin’, daarbij toepassing gevend aan artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht en aan het gewijzigde bestemmingsplan identificatienummer NL.IMRO.0484.ZDvinkebuurt126-VA02 te verbinden.

 10. 10

  Op het perceel ten noorden van Oostkanaalweg 10 in Aarlanderveen wil de eigenaar met toepassing van de Ruimte-voor-ruimte regeling een duurzame woning realiseren. Om dit planologisch mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Tijdens de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan 'Oostkanaalweg naast 10, Aarlanderveen' zijn geen zienswijzen binnengekomen. Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het besluit hogere waarden Wet geluidhinder met kenmerk 2023-00017717 vast te stellen. 
  2. De raad voor te stellen: 
  1. Het bestemmingsplan ‘Oostkanaalweg naast 10, Aarlanderveen’, met identificatienummer NL.IMRO.0484.AVoostkanaalweg10-VA01 bijbehorende bestanden digitaal en analoog, vast te stellen; 
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 11. 11

  De Gezondste en Groenste Binnenstad van het Groene Hart in 2035! Dat is de ambitie voor de komende jaren voor het Stadshart Alphen aan den Rijn en de omgeving. Veranderend consumentengedrag en diverse maatschappelijke opgaven, zoals klimaatverandering, energietransitie, en gezondheid hebben ervoor gezorgd dat het opgavenpakket in het gebied uitdagender en complexer is geworden. Denk bijvoorbeeld aan het compacter maken (transformatie), leefbaarheid, vitaliteit, inclusie, leegstandsbestrijding, vergroening, verduurzaming van vastgoed en de openbare ruimte. Het Stadshart en haar omgeving heeft een grote en brede potentie, die we optimaal willen benutten en waarin wij de diverse opgaven op korte termijn bij de kop willen pakken voor de komende jaren. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft dan ook met externe partners de handen ineengeslagen voor het opzetten van een programma met een integrale visie, de Programmavisie Gezond Stadshart 2035. Hiervoor is een breed programmagebied bepaald, lopend van Stationsgebied en Euromarkt t/m het Stadshart en een verbinding van de Kromme Aar met de Zegerplas. Gezamenlijk is gedroomd en gedurfd om ruim en groots te denken en diverse thema’s met elkaar te verbinden die tot heden los van elkaar werden ontwikkeld en uitgedacht. Er wordt ingezet op vier pijlers: Sociaal-Maatschappelijk Gezond, Klimaat Gezond, Vastgoed Gezond en Economisch Gezond. In de Programmavisie Gezond Stadshart 2035 is uitgewerkt wat de gemeente samen met de externe partners binnen deze pijlers wil bereiken en op wil inzetten om in 2035 de ambitie van gezondste en groenste binnenstad van het Groene Hart te realiseren.

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen de programmavisie Gezond Stadshart vast te stellen

 12. 12

  Op 20 december heeft de rechtbank uitspraak gedaan inzake verkoop perceel bij Maximabrug waarin zich thermisch gereinigde grond bevindt. In de afgelopen weken heeft de gemeente naar aanleiding van de uitspraak verschillende gesprekken met de eigenaar van de paardenweide gevoerd. In deze gesprekken zijn over en weer voorstellen gedaan om tot en oplossing te komen. Helaas hebben we moeten constateren dat er geen overeenstemming bereikt kan worden die voor dit moment én de toekomst voldoende zekerheden biedt op een finale oplossing. Het college wordt gevraagd in te stemmen met het aantekenen van beroep tegen de uitspraak van de rechtbank.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het aantekenen van hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank inzake verkoop perceel bij Maximabrug waarin zich thermisch gereinigde grond bevindt;
  2. In te stemmen met de raadsbrief, waarin de raad wordt geïnformeerd over de beraadslaging en gesprekken en het aantekenen van beroep tegen de uitspraak van de rechtbank.