Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 2 juli 2024

09:30 - 12:30
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Mobiele werktuigen zijn een belangrijke bron van luchtverontreinigende stoffen in Nederland. Er is veel aan gelegen om deze bronnen te verschonen en de impact op het klimaat te beperken. Alphen aan den Rijn onderschrijft de noodzaak om fossiele bronnen te verduurzamen. Met de landelijke routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) en het bijbehorend convenant wordt invulling gegeven aan die doelstelling voor mobiele werktuigen.


  De routekaart bevat een aanpak om werktuigen in de openbare ruimte te verduurzamen. Met steeds lagere emissies wordt gewerkt aan het verbeteren van de fysieke leefomgeving. Daarnaast wordt met de aanpak een bijdrage geleverd aan de continuïteit van de bouw. In het convenant SEB maken overheden en sectorpartijen gezamenlijk afspraken. Het convenant is van toepassing voor gemeentelijke opdrachtgevers én private opdrachtgevers die dat willen. Focus van het convenant is geleidelijke overgang naar emissievrij, waarbij de kleinste machines als eerste volledig duurzaam worden. Door deze methodiek is de overstap naar volledig emissievrij betaalbaar voor opdrachtgevers en haalbaar voor opdrachtnemers. Daarnaast is ook financiële ondersteuning beschikbaar vanuit het Rijk. Een financiële bijdrage is er op zowel projectniveau (1 miljard tot 2030) als via verduurzaming van wagenpark (denk aan SEBA, AanZET en MIA). Door deze opzet blijft het mogelijk op andere thema’s dezelfde ambitie te houden. Er is geen sprake van stapeling van ambities, waardoor realisatie onmogelijk wordt.


  Deelname aan de routekaart SEB past in de ambitie van de gemeente om tot een gezonde en duurzame samenleving te komen. Samen met de inwerkingtreding van de zero-emissie zone in juli 2026 zal het ons helpen om te komen tot een schonere, CO2-vrije gemeente.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het nationale programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)
  2. Middels ondertekening van het convenant deel te nemen aan het programma SEB

 2. 2

  Gemeente Alphen aan den Rijn gaat een beleidskader opstellen voor grootschalige zonopwek (zonnevelden). Om de beoordelingskaders voor initiatieven voor zonnevelden te bepalen wordt een participatietraject met belanghebbenden uitgevoerd. Naast wettelijke voorwaarden voor zonnevelden, wil de gemeente bij belanghebbenden ophalen welke(aanvullende) voorwaarden bijdragen aan de maatschappelijke acceptatie van deze projecten. Voor het regionale project Opwek Energie op Rijksgronden (OER A4/N11) en de andere zoekgebieden voor zon wil de gemeente dezelfde kaders hanteren. De inhoudelijke participatievraag is grotendeels hetzelfde voor OER als voor de algemene kaders. In het participatieplan worden beide trajecten daarom gecombineerd

  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met bijgevoegd participatieplan.
  2. Akkoord om de raad te informeren met bijgevoegde Raadsinformatiebrief.
 3. 3

  Het college informeert de gemeenteraad over de afspraken ten aanzien van de sociale paragraaf AZC Hoorn-West, de uitgevoerde acties in dat kader tot nu toe en de acties die nog op de rol staan voor de opening van het AZC.

  Voorgesteld besluit

  Met bijgaande brief de gemeenteraad informeren over de afspraken ten aanzien van de sociale paragraaf AZC Hoorn-West, de uitgevoerde acties in dat kader tot nu toe en de acties die nog op de rol staan voor opening van het AZC

 4. 4

  Sinds 1 januari 2021 is het Besluit Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI-wetgeving) gewijzigd. Hierin staat hoe gemeenten en het UWV hun wettelijke taken moeten uitvoeren voor werkgevers en werkzoekenden. De wijziging heeft betrekking op het verder versterken van de samenwerking tussen gemeenten, de ontwikkelbedrijven (Rijnvicus, Provalu en DZB) en het UWV in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland.
  In het besluit SUWI is opgenomen, dat de colleges van B&W in de arbeidsmarktregio (Holland Rijnland) en het UWV jaarlijks een uitvoeringsplan vaststellen. Het Bestuurlijk Overleg Werk en Onderwijs Holland Rijnland heeft in haar vergadering van 19 april 2024 het Uitvoeringsplan WSP 2024 vastgesteld. Dit Uitvoeringsplan 2024 is een vervolg op het Uitvoeringsplan 2022-2023.

  Voorgesteld besluit

  1. Het Uitvoeringsplan WSP Holland Rijnland 2024 vast te stellen.