Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 9 januari 2024

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Over het algemeen is in onze gemeente de jaarwisseling rustig verlopen en was het gezellig en feestelijk. Er is een aantal incidenten dat eruit springt. Zo heeft de brandweer aan het begin van de nacht op de Karel Doormanstraat onder begeleiding van de Mobiele Eenheid (ME) een vuur geblust. De ME heeft hierbij niet hoeven op te treden, maar ondersteunde de brandweer zodat zij het vuur veilig konden blussen. Tussen 01:00 en 02:00 is het enige tijd onrustig geweest in Benthuizen nadat er door omstanders zwaar vuurwerk naar politieagenten is gegooid. Hierbij raakte niemand gewond maar het gedrag is onacceptabel en onaanvaardbaar, hulpverleners mogen nooit gehinderd worden in hun werk.
  Verder zijn er van tevoren goede afspraken gemaakt tussen gemeente, brandweer en politie rondom het optreden bij bijvoorbeeld ‘vreugdevuren’ of verwijderen van ander materiaal dat gevaar kan opleveren.
  Ook dit jaar ondernam de gemeente samen met politie, boa’s, wijkvrijwilligers en jongerenwerk acties in de gemeente voor een zo feestelijk mogelijke jaarwisseling. Zo waren er activiteiten op meerdere plekken in de gemeente voor jongeren georganiseerd, daaraan hebben ruim 250 jongeren deelgenomen. Het is fijn om te bemerken dat dit in veel wijken een positief effect heeft gehad.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad met bijgaande brief informeren over het verloop van de jaarwisseling 2023-2024

 2. 2

  Het Platform Recreatie en Toerisme voert sinds 2014 een aantal taken uit voor de gemeente Alphen aan den Rijn. De werkzaamheden beslaan o.a. het vertegenwoordigen van de Recreatie en Toerisme sector, Netwerk opbouwen, kennis delen en productontwikkeling. Om dit werk voort te kunnen zetten verstrekt de gemeente vanaf 2024 een jaarlijkse exploitatiebijdrage uit de toeristenbelasting.

  Voorgesteld besluit

  1. De taken en werkzaamheden van de Stichting Platform Recreatie en Toerisme in 2024 tot en met 2027 voort te zetten; 
  2. Hiertoe bijgaande PReT-Pact 2024-2027 aan te gaan om de samenwerking vast te leggen; 
  3. Wethouder Breeuwsma te mandateren om het PReT-Pact 2024-2027 te ondertekenen.

 3. 3

  Op 10 oktober 2023 heeft het college besloten om een ontwerpbestemmingsplan en ontwerp beheersverordening Molenbiotopen 2023 ter inzage te leggen omdat de huidige molenbeschermingsregels in de bestemmingsplannen c.q. beheersverordeningen van Alphen aan den Rijn niet meer actueel zijn. Dat betekent dat de molens-ingeval van bouwplannen in de nabijheid van de molens-niet afdoende beschermd kunnen worden en er onomkeerbare en ongewenste situaties kunnen ontstaan. Bescherming van de molens ziet enerzijds op waarborging van vrije windvang en anderzijds op het zicht op de molen. Het doel van deze herziening is om de molenbeschermingsregels weer in lijn te brengen met hetgeen is beschreven in de provinciale omgevingsverordening, zodat de molens weer op een juiste wijze zijn beschermd. Bij besluit van10 oktober 2023 is gelijktijdig besloten bij geen inspraakreacties of zienswijzen om de gemeenteraad voor te stellen om de beheersverordening en bestemmingsplan vast te stellen. Het ontwerp bestemmingsplan Molenbiotopen 2023 is voor een periode van zes wekenter inzage gelegd. Op het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend. Naar aanleiding hiervan is een Nota van beantwoording zienswijze opgesteld, waarin de zienswijze verkort is weergegeven en van commentaar voorzien. De conclusie van de Nota is dat-na volledige afweging van belangen-de zienswijze geen aanleiding geeft om de onderhavige planologische procedure te staken en af te zien van vaststelling van het bestemmingsplan Molenbiotopen 2023. Er heeft separate besluitvorming, december 2023, plaatsgevonden omtrent de beheersverordening Molenbiotopen 2023.
  De raad wordt voorgesteld om het ‘bestemmingsplan Molenbiotopen 2023’ ongewijzigd vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. De indiener van de zienswijze, zoals vermeld in het ‘Overzicht indiener zienswijze ontwerpbestemmingsplan Molenbiotopen 2023’ (bijlage I) ontvankelijk te verklaren;
  2. de ingediende zienswijze te beantwoorden op de wijze zoals vermeld in de ‘Nota van beantwoording zienswijze ontwerpbestemmingsplan Molenbiotopen 2023 ’ (bijlage II);
  3. het bestemmingsplan Molenbiotopen 2023, met identificatienummerNL.IMRO.0484.BPmolenbiotopen-VA01, met bijbehorende bestanden digitaal en analoog vast te stellen, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond  o_NL.IMRO.0484.BPmolenbiotopen-VA01.dxf, d.d.26 januari 2023.

 4. 4

  Dit tussenbericht wordt gestuurd naar aanleiding van toezeggingen die de wethouder heeft gedaan in de raadsvergadering van 6 juli jl.. Hiermee wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van het uitwerken van de voorstellen die de wethouder aldaar heeft gedaan. De gemeente en haar voorgangers zijn niet genoemd in het onderzoek naar het slavernijverleden van de Provincie (Geketend voor Hollands Glorie, juni 2023). Bovendien hebben de historische verengingen, via het Historisch Platform Alphen, te kennen gegeven dat zij niet de capaciteit of de expertise hebben om een inventariserend onderzoek voor de gemeente uit te voeren. De opdracht voor het inventariserend onderzoek wordt nu aan het Gemeentearchief toegekend. Deze hebben de opdracht aangenomen en komen in de loop van januari met een plan van aanpak.

  Voorgesteld besluit

  1.Tussenbericht aan raad zoals toegezegd door Wethouder A. Noordermeer.
  2.Toekennen opdracht inventariserend onderzoek koloniaal verleden aan het Gemeentearchief Alphen aan den Rijn.

 5. 5

  De raad heeft op 29 juni 2023 het Voorbereidingsbesluit Kamerverhuur 2023 genomen. Hiertegen is bezwaar ingediend. Dit bezwaar is voor advies voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften. Aangezien tegen een voorbereidingsbesluit geen bezwaar en/of beroep kan worden ingediend, adviseert de commissie het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

  Voorgesteld besluit

  Overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften, de raad voorstellen het tegen
  het Voorbereidingsbesluit Kamerverhuur 2023 ingediende bezwaarschrift niet-ontvankelijk te
  verklaren.

 6. 6

  Een van de leden van de Adviesraad Samenleving heeft besloten per 01/01/2024 te stoppen, omdat zij haar zittingstermijn van vier jaar dit jaar bereikt. Daarom is in november jl. een vacature opengesteld om deze vrijgekomen plaats in de Adviesraad op te vullen. Er is een geschikte kandidaat gevonden die het college voor een zittingstermijn van vier jaar benoemt als lid van de Adviesraad Samenleving.

  Voorgesteld besluit

  Astrid van Schaik te benoemen als nieuw lid van de Adviesraad Samenleving voor een zittingstermijn van vier jaar.

 7. 7

  De gemeenteraad heeft besloten dat in 2024 niet langer kwijtschelding voor de rioolheffing wordt verleend, de Leidraad Invordering wordt hierop aangepast.

  Voorgesteld besluit

  Het college voor te stellen tot het vaststellen van de Leidraad Invordering 2024.

 8. 8

  Energienet ITC wil met meerdere bedrijven op het ITC-terrein in Hazerswoude-Dorp een eigen elektriciteitsnet aanleggen. Hiermee kunnen duurzaamheid, bedrijfszekerheid en veiligheid gewaarborgd worden voor huidige en toekomstige gebruikers op dit terrein. Voor de aanleg van een eigen elektriciteitsnet is een ontheffing van Autoriteit Consument & Markt nodig. Deze ontheffingsaanvraag is ingediend. In reactie hierop vraagt de ACM onder meer om inzicht in het traject voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Burgemeester en wethouders geven in dit besluit aan dat zij voornemens zijn mee te werken aan de verlening van deze vergunning, voorzover passend binnen de geldende wettelijke kaders.

  Voorgesteld besluit

  De intentie uitspreken om mee te werken aan een omgevingsvergunning voor de aanleg van een privaat elektriciteitsnet op het ITC-terrein, Hazerswoude-Dorp.