Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 18 juni 2024

09:30 - 12:30
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Op 29 mei 2024 stelden de heer N. de Jong (Lokaal Belang Alphen) en de heer E.J. Straver (PvdA) een aantal vragen naar aanleiding van het datalek door een menselijke fout bij verzending van een brief van Gemeente Alphen aan den Rijn. Het college van burgemeester en wethouders beantwoordt de gestelde vragen.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de beantwoording van de artikel 40-vragen van de heer N. de Jong (Lokaal Belang Alphen) en de heer E.J. Straver (PvdA).

 2. 2

  Namens de CDA-fractie zijn er op 15 mei artikel 40 vragen gesteld m.b.t. Noordeinde 50. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  Beantwoording van de artikel 40 vragen over Noordeinde 50 te Aarlanderveen

 3. 3

  De heer Van Zuylen en heer Van Lent hebben namens GroenLinks vragen gesteld op grond van artikel 40 van het reglement van orde over de tuinvoorziening bij dorpshuis de Som te Hazerswoude-Rijndijk.

  Voorgesteld besluit

  De door de heer Van Zuylen en heer Van Lent namens GroenLinks gestelde vragen over de tuinvoorziening bij dorpshuis de Som Hazerswoude Rijndijk te beantwoorden door middel van
  bijgevoegde brief.

 4. 4

  Namens de fractie RijnGouweLokaal zijn er op 21 mei 2024 artikel 40 vragen gesteld m.b.t. de woningbouw in Koudekerk aan den Rijn. Het college heeft de vragen beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  Beantwoording van de artikel 40 vragen over de woningbouw in Koudekerk aan den Rijn.

 5. 5

  De gemeenteraad heeft op 14 december 2023 het bestemmingsplan Rijnpark-Hoogewaard West, Koudekerk aan den Rijn vastgesteld. Tegen het vaststellingsbesluit zijn beroepschriften en een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. De voorzieningenrechter van de Raad van State heeft op 1 mei 2024 uitspraak gedaan op het verzoek om voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter heeft de voorlopige voorziening toegewezen. De uitspraak en de ingediende beroepen geven aanleiding om het oorspronkelijke vaststellingsbesluit op enkele punten te herstellen c.q. aan te vullen. Deze punten hebben betrekking op De gemeenteraad wordt, met in achtneming van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, voorgesteld om een herstelbesluit voor het bestemmingsplan Rijnpark-Hoogewaard West, Koudekerk aan den Rijn vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:
  1. Het bestemmingsplan Rijnpark-Hoogewaard West, Koudekerk aan den Rijn met identificatienummerNL.IMRO.0484.KKrijnpkhoogewaard-VA01, in digitale en analoge vorm vastgesteld op 14 december 2023, te wijzigen zoals aangegeven in het raadsvoorstel;
  2. Het herstelbesluit (ex artikel 6:19 Awb) bestemmingsplan Rijnpark-Hoogewaard West, Koudekerk aan den Rijn, met identificatienummerNL.IMRO.0484.KKrijnpkhoogewaard-VA02, analoog en digitaal met de bijbehorende bestanden vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid onder a van de Wetruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins zijn verzekerd.
  4. Dit besluit op de voorgeschreven wijze bekend te maken en aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State mede te delen.

 6. 6

  De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de ambitie om haar energieverbruik en de CO2-emissie te verminderen. Daarom zijn er maatregelen opgenomen in het Duurzaamheidsprogramma 2021 – 2030 om deze doelen te bereiken. Dit rapport toont het geregistreerd energieverbruik in 2023. Dit verbruik wordt vergeleken met cijfers van 2018 tot en met 2022. Omdat het energieverbruik in 2018 voor het eerst op grote schaal werd geregistreerd, gebruiken we dat jaar als basisjaar.

  Voorgesteld besluit

  1. Vaststellen van het jaarrapport Energieverbruik 2023 gemeente Alphen aan den Rijn;
  2. Het jaarrapport met bijgevoegde brief ter informatie aanbieden aan de raad.

 7. 7

  Cultuurplatform KHABBAZ is opgericht in 2020 en is een lokaal netwerk in de gemeente Alphen aan den Rijn waaraan alle kunst- en culturele organisaties zich op basis van vrijwillige deelname kunnen verbinden. Hiermee ontstaat meer samenwerking binnen de lokale kunst- en culturele sector en wordt gebruik gemaakt van elkaars kennis en expertise. De cultuurmakelaar is de spin in het web. Zij verbindt, faciliteert en ondersteunt culturele makers, en spot kansen om nieuwe ontwikkelingen en broedplekken te initiëren.


  In 2023 heeft het cultuurplatform in de hele gemeente weer vele activiteiten geïnitieerd en aangejaagd, waaronder de realisatie van het Alphense Bruggedicht, de jaarlijkse opening van het cultureel seizoen, bandcontest Alphen on Fire ter stimulering van lokaal (pop)muziektalent, het Alphen Art Event, de Open Alphense Repetitieweek en het Groot Alphens Combiconcert. In het jaarverslag vindt u een uitgebreide weergave van onder andere die activiteiten.

  Voorgesteld besluit

  • Kennis te nemen van de inhoud van het jaarverslag cultuurplatform KHABBAZ 2023.
  • De gemeenteraad te informeren via de bijgaande raadsinformatiebrief.
 8. 8

  Op 26 juni 2024 is de Algemene Ledenvergadering van de VNG. Gemeenten Krimpenerwaard en Gouda hebben een motie voorbereid om aandacht te vragen voor de urgente knelpunten in het nieuwkomersonderwijs. Met deze motie wordt het VNG-bestuur opgeroepen met de gezamenlijk verantwoordelijke ministeries in overleg te gaan over meer (boven)regionale regie en concrete oplossingen op acute financiële en inhoudelijke knelpunten rond ISK-onderwijs. Het college van Gemeente Alphen aan den Rijn herkent de knelpunten en zorgen over het nieuwkomersonderwijs en ondersteunt daarom deze motie.

  Voorgesteld besluit

  De motie over de knelpunten in het nieuwkomersonderwijs op de Algemene Ledenvergadering van de VNG te ondersteunen.

 9. 9

  Op dit moment zijn er verschillende ontwikkelingen rondom de begraafplaatsen in de gemeente Alphen aan den Rijn. Het betreft met name de aanpak van de konijnenplaag in Boskoop en de ontwikkelingen rondom natuurlijk begraven. Voorgesteld wordt de gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief.

  Voorgesteld besluit

  De raadsinformatiebrief over de stand van zaken begraafplaatsen gemeente Alphen aan den Rijn te verzenden naar de raad

 10. 10

  Gemeente Alphen aan den Rijn heeft het voornemen om de ondergrondse restafvalcontainers aan de Beemd te verwijderen. Deze containers geven overlast voor de direct omwonenden. Voor de herplaatsing van de containers zijn twee nieuwe plekken gevonden. De containers worden daarmee over het gebruikersgebied verdeeld, zodat de loopafstanden voor alle bewoners, die gebruik maken van de ondergrondse afvalcontainers, verbeteren ten opzichte van de huidige locatie.

  Voorgesteld besluit

  1. De ondergrondse restafvalcontainers aan de Beemd nummer 15 te verwijderen.
  2. De ondergrondse containerlocaties ‘op de kruising van de Puttelaan en de Beemd’ en ‘op het grasveld waar de Beemd en de Weegbree elkaar kruisen’ voorlopig vast te stellen.
  3. Dit besluit ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht vrij te geven voor inspraak.