Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 30 januari 2024

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Het Prins Willem Alexanderbad (PWA-bad) in Koudekerk aan den Rijn en zwembad De Hazelaar in Hazerswoude-Dorp zijn zeer gewaardeerde voorzieningen en worden sinds decennia door vele vrijwilligers draaiende gehouden. De gemeente is eigenaar van de terreinen en opstallen. Met dit besluit wijkt de gemeente af van de in het inkoop- en aanbestedingsbeleid voorgeschreven meervoudig onderhandse procedure, hetgeen de mogelijkheid biedt om een zogenoemde concessie(recht) een op een te verlenen aan de aan beide zwembaden afzonderlijk verbonden stichtingen. Met een dergelijke concessie kunnen beide stichtingen de exploitatie van beide voorzieningen realiseren. De overeenkomsten waarin de voorwaarden voor de concessie worden vastgelegd worden zo spoedig mogelijk ter besluitvorming aan het college voorgelegd.


  Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente biedt de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van voorgeschreven meervoudig onderhandse procedure. Het PWA-bad en zwembad De Hazelaar worden al meer dan 30 jaar geëxploiteerd door vrijwilligers, aangestuurd door een bestuur van een stichting waar ook louter vrijwilligers in zitten. In beide gevallen is dit altijd zeer succesvol verlopen. Beide zwembaden verkeren, zeker als de recent ingezette werkzaamheden voor groot onderhoud en voor verduurzaming zijn afgerond, in goede staat, worden intensief gebruikt en worden erg gewaardeerd door bezoekers. De huidige overeenkomsten die ten grondslag liggen aan de exploitatie van de twee zwembaden door de stichtingen loopt binnenkort af en addenda voor het regelen van verlenging liggen gereed. Gemeente en stichtingen De Hazelaar en het PWA-bad willen de samenwerking voortzetten, waarbij de gezamenlijke wens bestaat dat de regie en de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van de zwembaden bij de stichtingen van het PWA-bad en De Hazelaar blijft. Dit bereikt de gemeente door gemotiveerd van het inkoop- en aanbestedingsbeleid af te wijken en aan beide stichtingen een zogenoemde concessie(recht) een op een te verlenen.

  Voorgesteld besluit

  Afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het enkelvoudig onderhandse gunnen van de exploitatie van het Prins Willem Alexanderbad in Koudekerk aan den Rijn en zwembad De Hazelaar in Hazerswoude-Dorp.

 2. 2

  Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente biedt de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van de geldende procedures. In geval er van de aanbestedingswet wordt afgeweken, is hier echter geen sprake van. De onderhoudsovereenkomst op het werk voor het onderhouden van de elementenverharding met de aannemer KVDM BV die dit de afgelopen vier jaar heeft uitgevoerd is per 31 december 2023 afgelopen. Het voorbereiden van de nieuwe aanbesteding kost meer tijd dan gedacht, waardoor de nieuwe onderhoudsovereenkomst niet tijdig voor 1 januari 2024 afgesloten kon worden. In dit geval verzoeken wij het college te besluiten om af te wijken van de Aanbestedingswet 2012 om het noodzakelijke onderhoud aan de elementenverharding in de openbare ruimte te kunnen waarborgen en de huidige aannemer opdracht te verlenen voor het tijdelijk voortzetten van de onderhoudsovereenkomst voor de periode tussen 1 januari 2024 en het sluiten van de nieuwe onderhoudsovereenkomst.

  Voorgesteld besluit

  1. Af te wijken van de Aanbestedingswet 2012 voor het aangaan van een werk betreffende een tijdelijke overeenkomst voor het onderhouden van de elementenverharding met de huidige aannemer voor de periode tussen 1 januari 2024 en het sluiten van de nieuwe overeenkomst.

 3. 3

  Eind juli 2023 heeft het Museum Hazerswoude Dorp een projectvoorstel ‘De Romeinen in Hazerswoude-Dorp’ ingediend bij de Provincie Zuid-Holland voor de regeling Erfgoedlijnen. De vele Romeinse vondsten in de nieuwbouwwijk Westvaartpark, waaronder een paar hele bijzondere zoals de eerste mijlpaal en de houten Tabula Ansata, zijn de aanleiding geweest om een plan op te stellen om de vondsten en het verhaal erachter te borgen voor Hazerswoude en zichtbaar en levend te houden voor de inwoners en overige geïnteresseerden. Met het plan voor de komende jaren wil het museum inzetten op het bekend, beleefbaar en bereikbaar houden van het verhaal van de Romeinen in Hazerswoude en valt uiteen in meerdere facetten, waaronder het inzetten op de uitbreiding van de tentoonstelling in het museum Hazerswoude, vondsten zichtbaar maken in het Dorpshuis en ook een replica en informatiebord plaatsen bij de vindplaats in het Westvaartpark. Het projectplan is goedgekeurd door de Provincie Zuid-Holland, waarmee de formele subsidie-aanvraag voor eind 2023 ingediend moest worden. Voor uw plan heeft het Museum Hazerswoude Dorp de gemeente Alphen aan den Rijn verzocht om co-financiering. Voorgesteld wordt om een co-financiering toe te kennen van € 20.000,-, waarbij op basis van het plan en de begroting €10.000,- wordt bijdragen aan lijn 1 (replica/ kunstwerk) en € 10.000,- aan lijn 6 (uitbreiding tentoonstelling museum). Aan de co-financiering worden voorwaarden verbonden, onder meer ten aanzien van de verdere uitwerking en uitvoering van het onderdeel replica/ kunstwerk en samenwerking en verbinding met de overkoepelende inzet om Alphen als Wereldstad aan de Limes op de kaart te zetten.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met: 
  1. Het beschikbaar stellen van een co-financiering van € 20.000,- aan het Museum Hazerswoude Dorp voor de periode 2024/2025 ten behoeve van hun aanvraag Erfgoedlijnen Provincie Zuid-Holland op basis van hun projectplan ‘De Romeinen in Hazerswoude’ en bijbehorende begroting; 
  2. De toekenning middels een officiële brief te bevestigen zoals deze is bijgevoegd bij dit besluit; 
  3. De co-financiering op te delen in twee delen, te weten een bijdrage van €10.000,- bijdragen aan lijn 1 (replica/ kunstwerk) en € 10.000,- aan lijn 6 (uitbreiding tentoonstelling museum) 
  4. Aan de co-financiering voorwaarden te verbinden ten aanzien van de verdere uitwerking en de uitvoering van het plan, vooral daar waar het het initiatief voor een kunstwerk betreft bij de vindplaats in Westvaartpark in Hazerswoude-Rijndijk en de samenwerking voor Alphen, Wereldstad aan de Limes;
  5. Deze co-financiering te dekken uit het werkbudget Limes.

 4. 4

  Het college heeft in 2020 opdracht verleend om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een Multifunctionele Sportaccommodatie (MFS) op sportpark De Bijlen. Vertrekpunt van dit onderzoek was het accommodatieplan Binnensport. In dit accommodatieplan was vastgesteld dat Alphen volgens de landelijke normen fors zaalcapaciteit tekort komt. Dat tekort zal verder oplopen bij groei inwonertal. Daarnaast was de MFS en 3e sporthal voor een deel bedoeld ter vervanging van de Rijnstreekhal die gesloopt gaat worden. Uitgangspunt bij dit onderzoek was naast capaciteit voor sport en onderwijs. Dit onderzoek is afgerond en integraal aangeboden aan het college. Het college heeft binnen een bredere afweging van grote projecten besloten dat dit project wordt afgeschaald. Het college wil nu een haalbaarheidsonderzoek naar een sporthal, sportzaal of gymzaal met turnhal voor DOS Sporthome en woningbouwontwikkeling op locatie de Dillenburg waar nu stichting DOS Sporthome en de Rijnstreekhal zijn gevestigd.

  Voorgesteld besluit

  1. Opdracht vaststellen om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van één sporthal, sportzaal of gymzaal met turnhal en woningbouwontwikkeling op locatie De Dillenburg;

 5. 5

  Een deel van de Oekraïense jeugd en jongeren heeft psychosociale problemen. Het college subsidieert Stichting Alphen Vitaal om deze doelgroep extra te activeren.

  Voorgesteld besluit

  1. Stichting Alphen Vitaal voor 2024 een incidentele subsidie verlenen van € 10.900 voor activering van Oekraïense jeugd en jongeren. 
  2. De subsidie bekostigen uit het Oekraïne budget.

 6. 6

  Een deel van de Oekraïense ontheemden die in onze gemeente verblijven, heeft psychosociale problematiek. Het college subsidieert Tom in de buurt incidenteel om deze doelgroep te ondersteunen.

  Voorgesteld besluit

  1. Tom in de Buurt voor 2024 een incidentele subsidie verlenen van € 66.142 voor psychosociale ondersteuning van Oekraïense ontheemden. 
  2. De subsidie bekostigen uit het Oekraïne budget.

 7. 7

  Zaterdag 10 februari 2024 vindt de carnavalsoptocht Boskoop plaats. De gemeente en hulpdiensten hebben voorliggend "Integraal Operationeel Plan Carnavalsoptocht Boskoop 2024" opgesteld. In dit plan staat beschreven hoe de hulpdiensten zo adequaat mogelijk reageren op eventuele incidenten.

  Voorgesteld besluit

  Het “Integraal Operationeel Plan Carnavalsoptocht Boskoop 2024” vast te stellen.

 8. 8

  Bij de start van het Uitvoeringsprogramma 2022-2026 "Samen bouwen aan een duurzame en vitale gemeente" heeft het college afgesproken met de raad om halverwege de looptijd een midterm review uit te voeren. De midterm review wordt vormgegeven in een raadsbrief die inzicht geeft in de resultaten uit 2022 en 2023. Als toevoeging bij de raadsbrief wordt de actualisatie van het Uitvoeringsprogramma meegestuurd.

  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met de voorgestelde vormkeuze voor de midterm review.

 9. 9

  De stichting Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) vervult een belangrijke rol als onafhankelijk adviesorgaan op economisch gebied richting gemeente en economische partners. Daarnaast vervult EDBA ook een rol als aanjager van (duurzame) innovatieprojecten die aansluiten bij de ambities van de Economische Agenda 2021-2025. Stichting EDBA heeft nu voor haar inzet en activiteiten in 2024 een subsidieaanvraag ingediend

  Voorgesteld besluit

  Een eenmalige subsidie te verlenen van €250.000,- aan stichting EDBA voor het jaar 2024.

 10. 10

  De gemeente Alphen aan den Rijn neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Hecht. Hecht voert voor de achttien gemeenten in Hollands Midden taken uit op het gebied van gezondheid, preventie, jeugdgezondheidszorg en het voorkomen van huiselijk geweld en
  kindermishandeling. De Gemeenschappelijke Regeling moest geactualiseerd worden om weer volledig aan te sluiten op de recent gewijzigde wetgeving. Om die reden heeft het college, onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad, het besluit genomen om de Gemeenschappelijke Regeling te actualiseren. De raad heeft op 14 december 2023 aangegeven geen zienswijze uit te willen brengen.

  Voorgesteld besluit

  de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Hecht vast te stellen

 11. 11

  In het Snippergroenproject worden ook groenstroken verkocht die langs het water liggen. Met de verkoop van deze grond wordt eveneens de eigendom van de beschoeiing overgedragen. Wanneer de beschoeiing ouder is dan 5 jaar, biedt de gemeente aan de koper een tegemoetkoming in toekomstige onderhoudskosten. De gemeente heeft na de verkoop van de grond geen onderhoudskosten meer voor de beschoeiingen.

  Voorgesteld besluit

  1. Over te gaan tot het aan koper van snippergroen bieden van een vergoeding van € 100,- per m1 voor onderhoud beschoeiing wanneer de groenstrook langs de waterkant ligt. 
  2. Deze vergoeding in het snippergroenproject met terugwerkende kracht te laten gelden voor dossiers vanaf 01-01-2023. 
  3. Deze vergoeding onderdeel te laten uitmaken van het beleid inzake Snippergroen en het beleid met een addendum hierover uit te breiden. 
  4. Genoemde onderhouds-vergoeding ten laste te brengen van de onderhoudsvoorziening Civiele kunstwerken.

 12. 12

  In 2023 is Holland Rijnland samen met de 13 deelnemende gemeenten gestart met het opstellen van een Regionale investeringsagenda (hierna: RIA) voor de 13 gemeenten. De basis voor het opstellen hiervan ligt in de daarvoor vastgestelde Regionale Omgevingsagenda (ROA), de Regionale Energiestrategie (RES), de Regionale Strategie Mobiliteit (RSM) en het Werkprogramma 2022-2026. De brug van ambitie naar uitvoering is de Regionale Investeringsagenda: hoe gaan we met elkaar vormgeven aan de ambities die we met elkaar hebben geformuleerd in de hiervoor genoemde stukken. Om tot de investeringsagenda te komen, zijn werkateliers ingericht, waarin ambtelijk en met behulp van de inbreng van belanghebbenden een zogenoemd kopverhaal, drie proposities voor de deelgebieden en 14 prioritaire projecten zijn uitgewerkt. Een groot deel van de projecten is van belang voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Tijdens de regiodagen van Holland Rijnland zijn deze bestuurlijk afgestemd met de verschillende gemeenten. Holland Rijnland is het afgelopen jaar bij bijna alle raden geweest om het proces rondom de Regionale investeringsagenda toe te lichten. Op 25 oktober 2023 was Alphen aan den Rijn aan de beurt. Holland Rijnland heeft toen in onze raad de stand van zaken rondom de RIA en de financiële structuur toegelicht. Vervolgens was onze raad in de gelegenheid om te reageren op de tot dan toe uitgewerkte voorstellen. Vanuit de Alphense raad zijn toen geen grote inhoudelijke op- of aanmerkingen gekomen. In de periode daarna is Holland Rijnland samen met gemeenten gekomen tot een definitief voorstel dat is besproken in de 13 colleges. In bijgevoegd voorstel zijn de reacties van de colleges weergegeven en de wijze waarop deze zijn verwerkt. Deels zijn opmerkingen uit het college verwerkt in de stukken van de Regionale Investeringsagenda (zie bijlage was-wordt tabel) en deels zal er in het komende jaar verder samen met gemeenten worden gewerkt aan de wijze van besluitvorming en samenwerking (governance) en een verordening rondom de Regionale Investeringsagenda. Het Algemeen Bestuur zal uiterlijk in Q4 van 2024 een besluit nemen over de voorgestelde verordening.

  Voorgesteld besluit

  1. de zienswijze op de Regionale Investeringsagenda vast te stellen; 
  2. de raad het concept van de Regionale Investeringsagenda en ter kennisname aan te bieden; 3. de raad ter besluitvorming de zienswijze en het versturen ervan naar het Algemeen Bestuur van Holland-Rijnland voor te leggen

 13. 13

  De stichting Alphen Marketing vervult sinds medio 2020 een zelfstandige rol als marketingorganisatie van Alphen aan den Rijn. De stichting heeft als taak om activiteiten uit te voeren, die de waardering en trots van inwoners en bedrijven op Alphen aan den Rijn versterken en die de naamsbekendheid en het imago van gemeente Alphen aan den Rijn in de regio vergroten. Hiervoor verstrekken we jaarlijks aan de stichting Alphen Marketing een opdracht. De gemeente controleert de dienstverlening en de financiële verantwoording van de stichting op basis van het jaarverslag en de jaarrekening. Het college behandelt nu het jaarverslag 2022.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2022 van de stichting Alphen Marketing inclusief accountantsverklaring;
  2. Op basis van het inhoudelijke en financiële jaarverslag 2022 het totale niet-bestede budget in 2022 vast te stellen op een bedrag van € 20.868,-
  3. Het in 2022 niet-bestede budget ad € 20.868,- op basis van de opdracht- en DAEB overeenkomst terug te vorderen van stichting Alphen Marketing.
  4. Met terugwerkende kracht een extra opdracht te verlenen voor uitvoering van de DAEB-activiteiten in 2022 zoals beschreven in het jaarverslag, met als dekking de
  overcompensatie 2021 ad € 24.954,- .
  5. Het jaarverslag 2022 ter informatie te sturen naar de raad.

 14. 14

  Gemeente ontving schriftelijke vragen conform artikel 40 Reglement van Orde Gemeenteraad van de heer Du Chatinier namens de Christen Unie. Deze vragen gaan over basketbalvereniging Alphia Tigers en zijn gerubriceerd in 3 onderwerpen:
  - Gebrek aan geschikte sporthal voor basketbal in Alphen aan den Rijn;
  - Capaciteitstekort en toekomstperspectief;
  - Ondermijning van vrijwilligerswerk en toewijding.
  Het college beantwoordt de vragen in bijgevoegde brief.

  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met beantwoording artikel 40 vragen van de heer Du Chatinier namens de Christen Unie over basketbalvereniging Alphia Tigers;