Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 19 maart 2024

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. De overheid wil met de Omgevingswet regels voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het bouwen van huizen of activiteiten van bedrijven, simpeler maken en samenvoegen. Elke gemeente heeft onder de Omgevingswet één omgevingsplan. Dat is één plan voor de gehele gemeente waarin alle regels staan over wat wel en niet mag in onze leefomgeving; over hoe we de ruimte gebruiken en beschermen. Het document ‘Aan de slag met het omgevingsplan’ beschrijft de strategie voor het ontwikkelen van het omgevingsplan voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Deze strategie bepaalt de opbouw en fasering van het plan, hoe we activiteiten reguleren en richt zich op het niveau van digitale dienstverlening.
  Het nieuwe omgevingsplan (formeel het wijzigingsbesluit genoemd) maken we graag samen met alle mensen die wonen, werken en leven in onze gemeente. Door verschillende ideeën en invalshoeken in kaart te brengen, kunnen we de kwaliteit van de regels in het omgevingsplan verbeteren. Daarom is ook een participatieplan opgesteld.

  Voorgesteld besluit

  1. de raad voor te stellen het document ‘Aan de slag met het omgevingsplan’ en het participatieplan vast te stellen

 2. 2

  Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het hieruit voortvloeiende Besluit omgevingsrecht (nader te noemen Wabo en Bor) is de ODMH verplicht om jaarlijks een jaarprogramma vast te laten stellen door het college van B en W, waarin wordt aangeven welke activiteiten zij in het komende jaar zullen uitvoeren op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht.
  Het jaarprogramma moet jaarlijks geëvalueerd worden en vastgelegd worden in een jaarrapportage. Na vaststelling moet de jaarrapportage gedeeld worden met de gemeenteraad en Provinciale Staten (in het kader van interbestuurlijk toezicht). De evaluatie van het jaar 2023 is vastgelegd in de Jaarrapportage 2023.

  Voorgesteld besluit

  1. De 12 maandsrapportage 2023 van de ODMH vast te stellen; 
  2. De gemeenteraad informeren door de 12 maandsrapportage 2023 op de lijst ingekomen stukken te plaatsen; 
  3. De 12 maandsrapportage 2023 aan de eerstelijns toezichthouder, de provincie ZuidHolland, toe te sturen; 
  4. De 12 maandsrapportage 2023 op Intranet te plaatsen zodat de organisatie kennis kan Nemen van de door de ODMH verrichte werkzaamheden.

 3. 3

  Het Team Beheer Openbare Ruimte – Groen is te laat gestart met de voorbereiding van een Europese aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van de werkzaamheden ‘Rooien en snoeien van bomen’. Inmiddels is de Europese aanbestedingsprocedure voor deze werkzaamheden gepubliceerd, waarbij de verwachting is dat de nieuwe opdrachtnemer zal starten per 1 juni 2024. Echter kan het rooien van de bomen en een deel van de opdracht, namelijk het snoeien van knot- en vormbomen, niet wachten totdat een nieuwe opdrachtnemer is gecontracteerd. De uitvoering van deze werkzaamheden dient wegens verschillende redenen zo snel mogelijk te worden uitgevoerd. Ter overbrugging van de periode, totdat een nieuwe opdrachtnemer is gecontracteerd, wil het Team Groen middels twee enkelvoudig onderhandse aanbestedingsprocedures (één enkelvoudige opdracht voor het rooien van bomen en één enkelvoudige opdracht voor het snoeien van knot- en vormbomen) de continuïteit van de werkzaamheden borgen.  Het Team Beheer Openbare Ruimte - Groen is te laat gestart met de voorbereiding van een Europese aanbestedingsprocedure voor een bestek watergift. Het bestek zit nog in de opstelfase. Gezien de klimaatverandering moeten nieuwe tot drie jaar na aangeplante bomen water krijgen (nazorg). In de tussenliggende periode is het noodzakelijke dat deze werkzaamheden wel verricht kunnen worden. De Europese aanbestedingsprocedure wordt naar verwachting gestart in het najaar van 2024. Ter overbrugging van deze periode willen we dit ondervangen door een enkelvoudige onderhandse aanbestedingsprocedure. Het college besluit om ter overbrugging van de uitvoering van de werkzaamheden akkoord te gaan met het voeren van drie enkelvoudig onderhandse aanbestedingsprocedure voor het rooien van bomen, het snoeien van knot- en vormbomen en het watergeven van bomen.

  Voorgesteld besluit

  Besluiten om ter overbrugging van de uitvoering van de werkzaamheden akkoord te gaan om drie enkelvoudig onderhandse aanbestedingsprocedures voor het rooien van bomen, het snoeien van knot- en vormbomen en het watergift van bomen.

 4. 4

  Gemeenten zijn op grond van de Archiefwet 1995 verplicht een archiefverordening vast te stellen. Deze verordening geeft aan op welke wijze aan de zorg voor de archieven inhoud wordt gegeven.
  Door steeds verdergaande digitalisering van informatiestromen en de wijziging van taken en verantwoordelijkheden van verschillende functies als gevolg van de invoering van het zaakgericht werken bij de overheid is aanpassing van de huidige archiefverordening gewenst.
  De nu vast te stellen Archiefverordening, Beheerregeling Informatiebeheer en Aanwijzings- en benoemingsbesluiten Informatiebeheer zijn - ter advisering - voorgelegd aan het Strategisch Informatie Overleg (SIO).

  Voorgesteld besluit

  I. Het raadsvoorstel Archiefverordening 2024 goed te keuren en ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
  II. De Beheerregeling Informatiebeheer 2024 vast te stellen onder voorbehoud dat de raad de Archiefverordening 2024 vaststelt.
  III. De Aanwijzings- en benoemingsbesluiten Informatiebeheer vast te stellen.
  IV. De gemeenteraad voor te stellen de Archiefverordening 2019 in te trekken.

 5. 5

  In de Groene Hart Koerier is een artikel verschenen over bodemverontreiniging. Hierover zijn vanuit de fractie van CDA vragen gesteld. In bijgevoegde brief beantwoord het college de gestelde vragen.

  Voorgesteld besluit

  De gestelde artikel 40 vragen van de heer Van Gool, namens de CDA fractie, te beantwoorden middels het verzenden van bijgevoegde brief binnen het kader van artikel 40 van het Reglement van orde.

 6. 6

  Naar aanleiding van berichten in de media over de sloop van woningen in de Julianastraat en de Oranjestraat in Boskoop heeft de fractie CDA op 23 februari jl. artikel 40 vragen gesteld. De vragen zijn beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  -De beantwoording van de artikel 40 vragen inzake sloop woningen Julianastraat en Oranjestraat in Boskoop verzenden aan de fractie CDA.

 7. 7

  Naar aanleiding van berichten in de media over de sloop van woningen in de Julianastraat en de Oranjestraat in Boskoop heeft de fractie SP op 17 februari jl. artikel 40 vragen gesteld. De vragen zijn beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  -De beantwoording van de artikel 40 vragen inzake sloop woningen Julianastraat en Oranjestraat in Boskoop verzenden aan de fractie SP.

 8. 8

  Van 7 december 2023 tot en met 17 januari 2024 heeft het ontwerpbestemmingsplan Herbestemmen Sierteelt 2023 voor een ieder ter inzage gelegen. Het(ontwerp)bestemmingsplan heeft betrekking op 7 ontwikkelingen en 8 locaties. Vier ontwikkelingen zien toe op het omzetten van de (voormalige) bedrijfswoning naar een burgerwoning. Twee ontwikkelingen zien toe op het positief bestemmen van sierteelt en waar nodig het toevoegen van een agrarisch bouwvlak(herstellen omissie uit het geldende plan). Daarnaast wordt voor twee locaties sierteelt, al dan niet met kassen, weg bestemd. Een locatie wordt bestemd als 'Agrarisch' en de andere locatie wordt bestemd als 'Natuur'. Tijdens de inzageperiode is op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze ingekomen. Deze zienswijze en enkele ambtshalve aanpassingen geven aanleiding voor een gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan. Verwezen wordt naar het bijbehorende raadsvoorstel en–besluit en de daarvan deel uitmakende bijlagen.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:
  1. De Nota van beantwoording zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan Herbestemmen Sierteelt 2023 vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan Herbestemmen Sierteelt 2023, met identificatienummer NL.IMRO.0484.hrbstsierteelt2023-VA01, met de bijbehorende bestanden, gewijzigd vast te stellen;
  3. De analoge afgeleide versie van het bestemmingsplan Herbestemmen Sierteelt 2023 gewijzigd vast te stellen;
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweedelid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn.

 9. 9

  Het studieprogramma Beter Bereikbaar Gouwe is afgerond. Op 30 mei 2024 neemt de gemeenteraad een besluit over de afronding van het programma. Het programma is destijds gestart om te onderzoeken hoe de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling in het gebied tussen Gouda en Alphen aan den Rijn kan worden versterkt. De diverse onderzoeken hebben geleid tot de volgende resultaten:
  - Start van een verkenning naar het verbeteren van de doorstroming en veiligheid op en nabij het knooppunt N11/A12 (Bodegravenboog) voor de korte, middellange en lange termijn, in samenwerking met het ministerie van I&W (2024)
  - De voorbereiding en aanleg van twee doorfietsroutes om de kernen Alphen-Gouda en Bodegraven-Gouda met elkaar te verbinden
  - Verbetermaatregelen op de Gouwe (al gerealiseerd)
  - Onderzoeken naar een tweede oeververbinding en een onderdoorgang bij Hazerswoude-Dorp
  Deze resultaten zijn aanvullend op de reeds in voorbereiding zijnde maatregelen: de aanleg van de verlengde Bentwoudlaan en de verbetermaatregelen bij Hazerswoude Dorp, afkomstig uit de eerdere besluitvorming over de N207 Zuid. De opgeleverde onderzoeken naar de tweede oeververbinding leiden nu niet tot een vervolg. Er is onvoldoende draagvlak en ze leveren te weinig effect op in relatie tot de kosten.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen: 
  1. In te stemmen met de afronding van de gezamenlijke studie in regionaal verband. 
  2. In te stemmen met nader onderzoek naar het verbeteren van de aansluiting A12 – N11 met als doel het verkrijgen van ontwerpoplossingen voor de ontbrekende aansluiting. 
  3. Akkoord te gaan met het versturen van de bijgevoegde brief aan Gedeputeerde Staten

 10. 10

  De gemeente Alphen aan den Rijn levert een evenementenbijdrage citymarketing aan evenementen die een bijdrage leveren aan de gemeentelijke citymarketingdoelstellingen. Op dit moment ligt er een aanvraag voor de Ronde om Alphen 2024.

  Voorgesteld besluit

  Instemmen met het verlenen van een voorlopige bijdrage van € 11.000,- uit het evenementenbudget citymarketing voor de organisatie van de Ronde om Alphen 2024

 11. 11

  Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vragen in de brief van 1 november 2023 in te stemmen met een nieuwe achtervangovereenkomst voor de gemeente Alphen aan den Rijn (zie bijlagen 1 en 2). Het WSW borgt leningen van woningcorporaties. Corporaties zijn hierdoor in staat om met gunstige financieringsmogelijkheden sociale huurwoningen te realiseren en in stand te houden. Het rijk en de gemeenten staan elk voor 50% in de achtervang bij het WSW (25% wordt verdeeld over alle gemeenten en 25% wordt toegerekend aan één gemeente die in de leningovereenkomst is vermeld of aan de gemeenten waar de corporatie sociale huurwoningen bezit). Wanneer een corporatie in financiële problemen raakt, zorgt het WSW dat rentebetalingen en aflossing van leningen doorgaan. Het WSW betaalt dit uit eigen kapitaal. Dat kapitaal kan worden aangevuld door obligo bij alle deelnemende corporaties op te halen. Pas wanneer dat onvoldoende is, komen rijk en gemeenten als achtervanger in beeld om renteloze leningen te verstrekken. Het risico voor de achtervangers is overigens beperkt, tot nu toe heeft het WSW daar nooit een beroep op gedaan.
  Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een achtervangovereenkomst met WSW. Alphen aan den Rijn staat in leningovereenkomsten genoemd voor de volgende corporaties: Woonforte en Habeko.
  Sinds 1 augustus 2021 wordt een nieuwe verbeterde achtervangovereenkomst gehanteerd voor alle rechten en verplichtingen die worden aangegaan na die datum. Het college van Alphen aan
  den Rijn heeft hier op 6 juli 2021 mee ingestemd. Zoals in 2021 door het WSW aangekondigd moeten deze verbeteringen nog verwerkt worden in de oudere achtervangovereenkomsten. VNG en het WSW verzoeken de gemeente in te stemmen met één nieuwe generieke achtervangovereenkomst zodat de achtervangpositie van de gemeente uitsluitend worden beheerst door één overeenkomst. Alle voorgaande overeenkomsten worden hiermee vervangen.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst, zoals
  opgenomen in bijlage 3, tussen de gemeente en het WSW, met ingang van 1 mei 2024,
  waarbij:
  a. De nieuwe achtervangovereenkomst alle voorgaande overeenkomsten vervangt;
  b. De nieuwe overeenkomst verbeteringen bevat ten opzichte van de overeenkomst van
  voor 1 augustus 2021;
  c. Een beperkt aantal aanvullende wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de
  overeenkomst die van toepassing is sinds 1 augustus 2021;
  d. De verdeelsleutel voor het achtervangrisico niet gewijzigd wordt.
  2. In te stemmen met het verzenden van een rechtsgeldig ondertekende
  achtervangovereenkomst naar het WSW.

 12. 12

  Het Hoogheemraadschap van Rijnland, Provincie Zuid-Holland en Gemeente Alphen aan den Rijn hebben afspraken gemaakt over het overdragen van het eigendom en beheer van Sluis Den Ham. De sluis en sluiskoker wordt door Rijnland in goede staat gebracht en vervolgens overgedragen. Gemeente Alphen aan den Rijn wordt eigenaar van de sluis, de provincie blijft eigenaar van de sluiskoker onder de N207. Door als gemeente eigenaar te worden van de sluis blijft de toegang voor grondschippers en rondvaarten van de Stichting rondvaarten en promotie Boskoop tot de Gouwepolder op deze route beschikbaar.

  Voorgesteld besluit

  1. Een samenwerkingsovereenkomst aangaan met het Hoogheemraadschap van Rijnland en Provincie Zuid-Holland met betrekking tot de overname van Sluis Den Ham te Boskoop;
  2. Wethouder R. Breeuwsma machtigen de overeenkomst te tekenen namens de Gemeente Alphen aan den Rijn;
  3. De Sluis Den Ham toevoegen aan het areaal Civiele kunstwerken en een structureel onderhoudsbudget ter grootte van €15.000,- opnemen in de begroting 2025;
  4. Het genoemde benodigde onderhoudsbudget en de dekking daarvan onderdeel te maken van de integrale afweging in de kadernota/begroting 2025 en volgende jaren met betrekking tot de beschikbare financiële ruimte;
  5. Bij vaststelling van de begroting 2025 door de gemeenteraad, zijn de hiervoor genoemde budgetten en dekking pas formeel beschikbaar.

 13. 13

  Hondenbezitters zijn vanuit de APV verplicht om uitwerpselen van hun hond in de openbare ruimte op te ruimen. De gemeente faciliteert dit op veel plekken middels dispensers met hondenpoepzakjes. De kosten hiervan zijn momenteel niet afdoende gedekt in de begroting. Het college van burgemeester en wethouders kiest voor het voortzetten van de service en het borgen van het met de service gemoeide budget in de begroting.

  Voorgesteld besluit

  · In te stemmen met het structureel verstrekken van hondenpoepzakjes aan inwoners, middels dispensers in de openbare ruimte;
  · De kosten in 2024 ad. € 50.000,-, te dekken door herschikking van beschikbare financiële ruimte binnen de begroting (programma 2. Wonen);
  - De structurele financiële gevolgen ad. € 50.000,- vanaf 2025 onderdeel te maken van de integrale (financiële) afweging in de kadernota 2025 met betrekking tot de beschikbare financiële ruimte.

 14. 14

  De gemeente heeft vooral vastgoed in bezit dat wordt ingezet voor gemeentelijk beleid. Vastgoed dat niet meer bijdraagt aan maatschappelijke doeleinden wordt verkocht. Het pand gelegen aan de Vivaldihof 85 te Alphen aan de Rijn wordt sinds 2005 verhuurd ten behoeve van kinderopvang. Met de zittende huurder, Stichting Junis Kinderopvang, is overeenstemming bereikt over de verkoop.

  Voorgesteld besluit

  1. Het kinderdagverblijf aan de Vivaldihof 85 te Alphen aan den Rijn tegen marktwaarde te verkopen aan de zittende huurder Stichting Junis Kinderopvang;
  2. Het incidentele netto resultaat ad. € 349.834,- te storten in de reserve Vastgoedmanagement;
  3. De begrote structurele baten en lasten ad. € 4.835,- vanaf 2024 af te ramen;
  4. De bovenstaande financiële gevolgen in de begroting te verwerken via de Voorjaarsnota 2024

 15. 15

  Sinds 1 januari 2015 zijn de Verordening en Nadere regels sociaal domein Alphen aan den Rijn van kracht, waarin het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet op integrale wijze zijn opgenomen. De Rijnstreek gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop hebben, waar mogelijk, dit beleid met elkaar afgestemd. De laatste actualisatie dateert van 1 januari 2023. Om een aantal redenen zijn er ook nu wijzigingen nodig om de Verordening en Nadere regels te actualiseren. De voornaamste redenen hiervoor zijn jurisprudentie en wetswijzigingen. Een aantal artikelen die zowel betrekking hebben op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) als de Jeugdwet worden gewijzigd. Daarnaast zijn er wijzigingen noodzakelijk vanuit de Participatiewet door het van kracht worden van de wet Breed Offensief per 1 juli 2023.
  Het college heeft de voorgestelde wijzigingen ter advisering voorgelegd aan de Adviesraad Samenleving van de gemeente Alphen aan den Rijn. In de bijlagen zijn het advies en de reactie van het college opgenomen. Het college biedt de wijzigingen van de Verordening ter vaststelling aan de raad aan. De raad ontvangt ter informatie ook de gewijzigde Nadere regels. Gezien de onderlinge samenhang gaan zowel de geactualiseerde Verordening als de geactualiseerde Nadere regels gezamenlijk met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2024.

  Voorgesteld besluit

  1. Vaststellen van de wijziging op de Nadere regels Sociaal Domein Alphen aan den Rijn, met terugwerkende kracht ingaande op 1 januari 2024, tezamen met de Verordening Sociaal Domein, onder voorwaarde dat de gemeenteraad op 25 april 2024 akkoord gaat met de wijzigingen op de Verordening Sociaal Domein Alphen aan den Rijn.
  2. De wijziging van de Verordening Sociaal Domein Alphen aan den Rijn aanbieden aan de gemeenteraad van 25 april 2024 voor definitieve vaststelling.
  3. Financiële consequenties te dekken vanuit Programma 4.

 16. 16

  Als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn op een eerder moment de mandaten voor het team Veiligheid, Vergunningen en Inspectie aangepast. Het Register voor ondermandaat is ook voor de overige teams nagelopen in dit kader. Vaststelling van dit register borgt de rechtmatige uitoefening van de bevoegdheden in de organisatie.

  Voorgesteld besluit

  1. Vast te stellen het Register voor Ondermandaat, versie 5 maart 2024;
  2. Het vastgestelde Register ter publicatie bekend te maken.

 17. 17

  De gemeente heeft met Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop een nadere afspraakgemaakt over toepassing van de ruimte voor ruimte regeling bij sanering of extensivering van sierteeltbedrijven. Indien een initiatief tot sanering een maatschappelijke component bevat, kan als variant op de reguliere berekeningsmethodiek een berekening worden gebaseerd op de economische waarde van een sierteeltbedrijfsperceel.

  Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met verzending van bijgevoegde brief met bijlage aan Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop;
  2. wethouder A. Noordermeer te mandateren bijgevoegde brief te ondertekenen.