Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 21 mei 2024

09:30 - 12:30
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Een van de leden van de Adviesraad Samenleving heeft op 1 april 2024 haar eerste zittingstermijn van vier jaar bereikt. Volgens de Verordening Sociaal Domein kan het college besluiten de zittingsperiode van leden van de Adviesraad Samenleving met één termijn van vier jaar verlengen. Het lid heeft aangegeven nog een termijn door te willen gaan. Het college besluit het lid te herbenoemen voor een periode van vier jaar, omdat zij met haar advies en scherpe blik op het sociaal domein een waardevolle bijdrage levert aan de Adviesraad Samenleving.

  Voorgesteld besluit

  Wies van den Nieuwendijk te herbenoemen voor een periode van vier jaar als lid van de Adviesraad Samenleving.

 2. 2

  Habeko Wonen heeft in 2023 bij de gemeente een initiatief ingediend om op Vreugdenhil II in Hazerswoude-Dorp een kleinschalig appartementencomplex te realiseren. In het appartementencomplex zullen 6 appartementen voor starters komen. Habeko Wonen en gemeente gaan in de komende periode de haalbaarheid onderzoeken. Voor dit initiatief gaat de gemeente een intentieovereenkomst aan met Habeko Wonen.

  Voorgesteld besluit

  1. Met Habeko Wonen een intentieovereenkomst, inzake de realisatie van een kleinschalig
  appartementencomplex voor starters in Hazerswoude-Dorp, aan te gaan. Een en ander volgens bijgevoegde overeenkomst.
  2. De heer B. van der Zande te mandateren voor de ondertekening van de overeenkomst.

 3. 3

  Op basis van artikel 4 van onze Financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) biedt het college jaarlijks aan de raad een kadernota aan. De kadernota is een richtinggevend document met daarin de financiële kaders en de beleidsvoornemens voor de programmabegroting van het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze nota vast. Met de Kadernota 2025 geeft het college richting aan de voorbereiding van de aankomende Programmabegroting 2025-2028. Het Rijk is van plan om vanaf 2026 € 3 miljard te bezuinigen op het gemeentefonds. Het gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten. Voor Gemeente Alphen aan den Rijn betekent deze bezuiniging van het Rijk tezamen met nieuwe autonome ontwikkelingen voor 2025 en verder een tekort in de begroting van € 15,9 miljoen euro in 2025, oplopend tot € 25,6 miljoen euro in 2028. De gemeente heeft niet eerder zoveel moeten bezuinigen. Het college heeft met zorg keuzes gemaakt voor haar inwoners en ondernemers. Belangrijk uitgangspunt voor deze keuzes is dat er een ondergrens zit aan het snijden in de voorzieningen. Om zo een gemeente te blijven waar het goed leven, wonen en werken is. Het college heeft daarbij opnieuw gekeken naar nog niet in gang gezette ambities. Daarbij heeft het college gezocht naar maatregelen daar waar die de minste pijn doen en waarbij voorzieningen die ook in de toekomst noodzakelijk zijn voor de inwoners behouden blijven. De maatregelen zijn verwerkt in de Kadernota 2025.

  Voorgesteld besluit

  1. De kadernota 2025 ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad.
 4. 4

  Met de bijgevoegde raadsinformatie brief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken over alle veranderingen in de inrichting van de jeugdhulp in de gemeente Alphen aan den Rijn vanaf 2024. De start van de Jeugd- en Gezinsteams wordt toegelicht, de voortgang van het Project Zorgcontinuïteit en het Project Oplossen Wachtlijsten. Daarnaast wordt er een update gegeven over de voortgang van de afronding van het contract met GO! voor jeugd.

  Voorgesteld besluit

  De Raadsinformatie brief delen met de gemeenteraad.

 5. 5

  De raad wordt met de raadsinformatiebrief geïnformeerd over de ontwikkelingen in de jeugdhulpregio Holland Rijnland. Het gaat hier om de volgende onderwerpen: het instellen van de Taskforce Jeugdhulp om tot fundamentele heroverwegingen te komen in het regionale jeugdhulpstelsel, het verminderen van de wachttijden en de regionale financiën. De gemeente Alphen aan den Rijn neemt een beperkt onderdeel af van de regionale ingekochte Jeugdhulp, te weten de Jeugdbescherming- en jeugdreclassering, Jeugdhulpplus (gesloten jeugdhulp) en de 24 uurs beschikbaarheid van de crisisdienst. De ontwikkelingen die in deze brief zijn geschetst hebben betrekking op alle ingekochte jeugdhulp in de regio. In het regionale portefeuillehoudersoverleg Jeugd is besloten alle gemeenteraden hierover te informeren.

  Voorgesteld besluit

  De raad te informeren via bijgevoegd raadsinformatiebrief over de ontwikkelingen van de jeugdhulp in de regio Holland Rijnland.

 6. 6

  Van 16 november tot en met 27 december 2023 heeft het ontwerpwijzigingsplan Sierteeltgebied – tiende wijziging voor een ieder ter inzage gelegen. Het plan ziet op het omzetten van (voormalige) agrarische bedrijfswoningen naar plattelands- of burgerwoningen en het opnemen c.q. wijzigen van bouwvlakken bij enkele sierteeltbedrijven. Tijdens de inzageperiode zijn op het ontwerpwijzigingsplan drie zienswijzen ingekomen. Burgemeester en wethouders hebben het wijzigingsplan (ongewijzigd) vastgesteld.

  Voorgesteld besluit

  1. De beantwoording van de zienswijzen, zoals opgenomen in de Nota van beantwoording zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpwijzigingsplan Sierteeltgebied – tiende wijziging, vast te stellen;
  2. Het wijzigingsplan Sierteeltgebied - tiende wijziging, met identificatienummer NL.IMRO.0484.HDsierteelt10wijz-VA01, (ongewijzigd) vast te stellen;
  3. De analoge afgeleide versie van het wijzigingsplan Sierteeltgebied - tiende wijziging (ongewijzigd) vast te stellen.

 7. 7

  Via bijgaande raadsbrief worden de leden van de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek 'mobiliteit en bestedingen', waaraan het Stadshart van Alphen aan den Rijn in 2023 heeft deelgenomen.

  Voorgesteld besluit

  1. Bijgaande raadsbrief versturen aan de gemeenteraad.

 8. 8

  Op 24 november 2022 heeft de raad besloten tot de eerste anderhalf uur gratis parkeren in de parkeergarages in het centrum van Alphen aan den Rijn. Daarnaast zijn de tarieven en de parkeerduur gewijzigd. Bij de behandeling van het voorstel is toegezegd bij de mid term review van het college de maatregel te evalueren. De raad ontvangt een brief met de evaluatie. Inhoudelijke voorstellen zijn hierin niet opgenomen. Die volgen bij de kadernota. In de evaluatie is te zien dat de bezetting van de parkeergarages is toegenomen. In het najaar was dit effect het grootst. Ook de bezetting op straat is toegenomen. Mogelijk door het slechte weer. Bezoekers blijven niet langer. De meeste parkeerders proberen binnen 1.5 uur weg te zijn. Financieel is de maatregel minder negatief uitgepakt dan vooraf ingeschat. Dit komt mogelijk ook doordat meer mensen voor de auto hebben gekozen vanwege het slechte najaar.

  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde concept-brief en de Evaluatie eerste anderhalf uur gratis parkeren vaststellen en aan de raad verzenden waarbij de raad wordt geïnformeerd over de evaluatie en wordt aangegeven dat inhoudelijke voorstellen volgen bij de kadernota.

 9. 9

  Conform artikel 197 Gemeentewet legt het college met de Jaarstukken 2023 verantwoording af aan de raad over het gevoerde bestuur en beleid over het jaar 2023. De Jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening.
  In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het door de raad vastgestelde beleid. Het jaarverslag bestaat uit een beleidsverantwoording per programma en een verantwoording op spe-cifieke onderwerpen in de paragrafen. De jaarrekening bestaat uit de balans, een toelichting op de balans en het overzicht van baten en lasten en de toelichting hierop. Tot slot bestaat de jaarrekening uit de bijlage met de verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen en de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.
  Het rekeningresultaat voor resultaatbestemming dienstjaar 2023 is -€ 3,9 miljoen nadelig. Het saldo aan resultaatbestemmingen bedraagt -€ 1,9 miljoen nadelig. Het resultaat van de jaarrekening 2023 na resultaatbestemming bedraagt -€ 5,8 miljoen nadelig. Ten opzichte van de begroting is het saldo na resultaatbestemming € 1,2 miljoen positiever dan begroot.

  Voorgesteld besluit

  1. de Jaarstukken 2023 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad en de raad te vragen:
  a) de Jaarstukken 2023 vast te stellen;
  I. daarbij het financieel resultaat 2023 vast te stellen op -€ 3,9 miljoen nadelig;
  II. daarbij de aan het college aangeboden resultaatbestemming van per saldo -€ 1,9 miljoen nadelig;
  III. daarmee het definitieve saldo na resultaatbestemmingen voor het dienstjaar 2023 vast te stellen op -€ 5,8 miljoen nadelig (totaal van het jaarrekeningresultaat van -€ 3,9 miljoen plus de resultaatbestemmingen van -€ 1,9 miljoen).
  b) het resultaat na resultaatbestemmingen te onttrekken uit de Algemene Reserve.
  2. de portefeuillehouder Financiën te machtigen om noodzakelijke redactionele verbeteringen in de Jaarstukken 2023 aan te brengen.

 10. 10

  In artikel 6 van onze Financiële verordening ‘op grond van artikel 212 van de Gemeentewet’ heeft de raad bepaald dat het college na de eerste vier maanden van het jaar een tussentijdse rapportage met de titel ‘Voorjaarsnota’ uitbrengt, waarin de raad wordt geïnformeerd over de afwijkingen van de realisatie t.o.v. de begroting 2024. Deze tussenrapportages bevatten per programma een inhoudelijke uiteenzetting over af-wijkingen van de uitvoering ten opzichte van de begroting en de hieruit voortvloeiende bijstellingen van het beleid. Ook wordt per programma een overzicht van baten en lasten met de daarin bijgestelde raming en bijbehorende toelichting gegeven. De Voorjaarsnota 2024 van de gemeente Alphen aan den Rijn laat een bijstelling van het begrotingsresultaat 2024 met -€ 0,4 miljoen (nadelig) zien ten opzichte van de primitieve begroting 2024 (inclusief de ‘zelfstandig’ vastgestelde raadsbesluiten die reeds zijn genomen).

  Voorgesteld besluit

  1. De Voorjaarnota 2024 vast te stellen met de daarin opgenomen bijlagen: (1) Grote projecten; (2) Pro-jecten openbare ruimte, (3) Financiering; (4) Kredieten; (5) Reservemutaties; (6) Begrotingswijziging en (7) Taakvelden;
  2. De Voorjaarsnota 2024 met de genoemde bijlagen aan te bieden aan de Auditcommissie en de raad;
  3. De portefeuillehouder Financiën te machtigen om voor aanlevering aan de raad tekstuele wijzigingen in de Voorjaarsnota 2024 (incl. bijlagen) door te voeren;
  4. De raad voor te stellen in te stemmen met de Voorjaarsnota 2024 met de daarin opgenomen bijlagen: (1) Grote projecten; (2) Projecten openbare ruimte, (3) Financiering; (4) Kredieten; (5) Reservemutaties; (6) Begrotingswijziging en (7) Taakvelden;
  5. De raad voor te stellen de in de Voorjaarsnota 2024 opgenomen wijzigingen van de begroting 2024 vast te stellen.

 11. 11

  In de RES 1.0 van Holland Rijnland hebben de samenwerkende RES-partijen1 regionale ambities vastgelegd om invulling te geven aan onderdelen van het nationale Klimaatakkoord. Sinds vaststelling van de RES 1.0 wordt in regionale samenwerking en afstemming gewerkt aan de uitvoering van de ambities die in de RES zijn opgenomen. Eerst op basis van een Ondersteuningsprogramma (2021-2022), daarna middels het Energieprogramma Holland Rijnland (2023) waarin de gezamenlijke regionale inzet beschreven is. Deze inzet is gericht op de ondersteuning en coördinatie rondom de ontwikkeling van het regionale energiesysteem en het tot uitvoering brengen van de ambities uit de RES 1.0. In deze informatiebrief over het Energieprogramma Holland Rijnland wordt aangegeven wat de voortgang is en op welke vervolgaanpak ingezet wordt.

  Voorgesteld besluit

  * De bijgevoegde Informatiebrief vanuit Holland Rijnland over het Energieprogramma
  Holland Rijnland voor kennisgeving aan te nemen;
  * De raad hierover te informeren middels bijgevoegde concept raadsinformatiebrief.

 12. 12

  Het college heeft de ambitie en wens om zoveel mogelijk maatschappelijke en/of culturele organisaties in het Oude Raadhuis te huisvesten zoals beschreven staat in scenario B plus van het raadsvoorstel. Gebleken is dat alleen met een mix van culturele, maatschappelijke en commerciële huurders te komen is tot een sluitende businesscase. Daarom spreekt het college zich uit voor scenario B plus. Met dit scenario blijven ook de trouwfunctie en andere ceremoniële functies in en bij het gebouw gewaarborgd en past de nieuwe functie in de omgeving én wordt recht gedaan aan de monumentale status van het pand. Het college wil in de aanloop naar de begroting 2025 met een dekkingsvoorstel komen om scenario B plus uit te kunnen voeren.

  Voorgesteld besluit

  1. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar de herbestemming van het Oude Raadhuis te kiezen voor het voorkeursscenario herbestemming Oude Raadhuis scenario BPlus;
  2. Voor de benodigde investering in het voorkeursscenario herbestemming Oude Raadhuis is in de begroting 2024 en Kadernota 2025 geen dekking voor de jaarlijkse kapitaalslasten;
  3. Voor de incidentele lasten om de muziekschool te verplaatsen is geen dekking binnen de begroting 2024;
  4. De raad voor te stellen:
  1. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar de herbestemming van het Oude Raadhuis te kiezen voor het voorkeursscenario herbestemming Oude Raadhuis scenario BPlus;
  2. Het college in de aanloop naar de begroting 2025 te laten onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor dekking.