Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 13 februari 2024

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Sinds de start van de Russische invasie in Oekraïne op 24 februari 2022 vangt Nederland ontheemden uit Oekraïne ruimhartig op. Artikel 6 lid 3 van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO) schrijft voor dat de burgemeester voor elke opvangvoorziening een huishoudelijk reglement opstelt. Met de ingebruikname van diverse nieuwe locaties heeft de gemeente de huisregels geactualiseerd en aangevuld met een gebruikersovereenkomst en sleutelcontract.


  De burgemeester stelt de bij dit besluitformulier gevoegde huisregels, gebruikersovereenkomst en sleutelcontract (versie februari 2024) vast. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels en Oekraïens. De huisregels worden aan alle bewoners verstrekt, aan nieuwe bewoners bij inhuizing uitgereikt en worden desgewenst nader toegelicht.

  Voorgesteld besluit

  De burgemeester stelt, op grond van artikel 6 lid 3 van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO), de bij dit besluitformulier gevoegde huisregels (versie februari 2024), gebruikersovereenkomst en sleutelcontract voor de gemeentelijke opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne vast.

 2. 2

  Beantwoording door het college van de artikel 40 vragen over de Spreidingswet die gesteld zijn door de heer R. Blom (Nieuw Elan).

  Voorgesteld besluit

  Instemmen met de beantwoording van de artikel 40 vragen van de heer R. Blom van Nieuw Elan, d.d. 1 februari 2024

 3. 3

  De beleidsnota Vastgoed is een uitwerking van de, op 12 oktober 2023 door de Gemeenteraad vastgestelde, Vastgoedvisie en -strategie 2023-2032. 
  In deze beleidsnota zijn de beleidskaders uitgewerkt die van belang zijn voor het beheer en de exploitatie van onze vastgoedportefeuille. 
  Het gaat om de kaders voor o.a. verhuur, huurprijsbepaling, investeringen in verduurzaming en toegankelijkheid, onderhoud en instandhouding,
  herbestemmen, verkoop en leegstandsbeheer. Deze beleidsnota vervangt de Kadernota Vastgoed uit 2015.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen: 
  1. de beleidsnota Vastgoed 2024-2027 vast te stellen; 
  2. met het vaststellen van deze beleidsnota de Kadernota Vastgoed 2015 (d.d. 3 december 2014) te laten vervallen.

 4. 4

  De gemeente Alphen aan den Rijn is benaderd door het team van tweevoudig paralympisch en nummer 1 van de wereld rolstoeltennis Diede de Groot met het aanbod om op de tennisbaan in het Europapark een schildering aan te brengen. Dit aanbod is in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) project ‘Give me Five’ van Renault. Diede de Groot is ambassadeur van dit project.


  Voorgesteld wordt om medewerking te verlenen aan dit project en de tennisbaan te laten beschilderen.

  Voorgesteld besluit

  • Medewerking te verlenen aan het Give me 5- project van Renault 
  • De tennisbaan in het Europapark te laten beschilderen volgens het ontwerp uit de bijlage

 5. 5

  De gemeenteraad heeft op 22 september 2022 het bestemmingsplanHerbestemmen sierteeltbinnen de contour 2021gewijzigd vastgesteld,in die zin dat de vaststellinggeen betrekking heeftop het perceel Burgemeester Smitweg tussen 17 en19teHazerswoude-Dorp.De eigenaren van hetperceel Burgemeester Smitweg tussen 17 en 19teHazerswoude-Dorphebben beroep tegen het besluit ingesteld. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van Stateheeft het beroep op 13 december 2023 gegrond verklaard en de gemeenteraad opgedragen omeen nieuw besluit te nemen.Met inachtneming van de voornoemde uitspraak wordt de gemeenteraad voorgesteld omhetperceel Burgemeester Smitweg tussen 17 en 19teHazerswoude-Dorpalsnog in overeenstemmingmet het ontwerpbestemmingsplanHerbestemmen sierteelt binnen de contour 2021tebestemmen.Verwezen wordt naar het bijbehorende raadsvoorstel en–besluit en de daarvan deel uitmakendebijlagen.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:
  1. Als gevolg vande uitspraak van de AfdelingBestuursrechtspraak van de Raad van State van13 december 2023het bestemmingsplan Herbestemmen sierteelt binnen de contour 2021, metidentificatienummer NL.IMRO.0484.hrsierteeltbindc21-VA01, zoals vastgesteld op 22 september2022 met de bijbehorende bestanden, te wijzigen door toevoeging van het perceelBurgemeester Smitweg tussen 17 en 19teHazerswoude-Dorp,in overeenstemming met heteerderter inzage gelegde ontwerp;
  2.Het gewijzigd bestemmingsplan Herbestemmen sierteelt binnen de contour 2021 enbijbehorende bestanden, met identificatienummer NL.IMRO.0484.hrsierteeltbindc21-VA02digitaal vast te stellen onder de hiervoor onder1aangegeven wijziging;
  3.De analoge afgeleide versie van hetgewijzigdebestemmingsplan Herbestemmen sierteeltbinnen de contour 2021,vast te stellen;
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid, onder a, van de Wetruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn.

 6. 6

  Er wordt door gemeente en COA een Klankbordgroep ingericht die als doel heeft een fijne leefomgeving te behouden voor iedereen woonachtig in en in de omgeving van het AZC. Startbijeenkomst van de Klankbordgroep is in april.

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van de eerste opzet van de Klankbordgroep AZC.

 7. 7

  Met ingang van 1 januari 2022 is de Wet Inburgering 2021 in werking getreden. De gemeente is sindsdien verantwoordelijk voor de inburgering van de in de gemeente gehuisveste asielstatushouders, en deels ook voor gezinsmigranten. De gemeente maakt daartoe, samen met de migrant, een persoonlijk inburgeringsplan (PIP), waarbij naast inburgeringsonderwijs zo snel mogelijk wordt toe geleidt naar (vrijwilligers)werk en/of vervolgopleiding. De gemeente begeleidt en monitort dit proces. Op 1 januari 2023 zijn enkele wijzigingen in de Wet, het besluit en de Regeling inburgering 2021 van kracht geworden. Ten behoeve van de uitvoering zijn in de nadere regels de eisen van de wet nader uitgewerkt. Voor een goede uitvoering van de gestelde wettelijke taken en meer duidelijkheid in het proces worden de Nadere Regels Inburgering vastgesteld.

  Voorgesteld besluit

  De nadere regels inburgering met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 vast te stellen.

 8. 8

  De energietransitie zorgt voor veel ontwikkelingen omtrent het elektrificeren van het wagenpark. Voor de gemeenten in Nederland geeft dit een extra uitdaging om dit op een goede wijze te faciliteren. Ook in onze gemeente zien we de laadvraag en het aandeel elektrische auto’s stijgen. Om het elektrisch rijden te stimuleren is in 2019 de beleidsregel “Openbare oplaadpalen voor elektrische motorvoertuigen” vastgesteld en in 2022 de “Integrale visie laadinfrastructuur”. Dit geeft duidelijkheid over de opgave en handvaten voor het plaatsen van reguliere oplaadpalen in de openbare ruimte.
  Niet alle ontwikkelingen zijn ondervangen in deze beleidsdocumenten. In bijgevoegde brief informeert het college de raad over welke ontwikkelingen op het gebied van de elektrificatie op ons af komen en welke acties de gemeente hierin neemt.

  Voorgesteld besluit

  Het college besluit de gemeenteraad te informeren met bijgevoegde raadsbrief.

 9. 9

  Om uitvoering te geven aan het NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied) heeft provincie Zuid-Holland het voorontwerp van het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG) opgesteld. Hierin staan de plannen voor het landelijk gebied van Zuid-Holland voor het behalen van de internationale en landelijke doelen voor natuurherstel, waterkwaliteit en klimaat voor landbouw en landgebruik. De raad wordt per brief geïnformeerd over de laatste stand van zaken van het Nationale Programma Landelijk Gebied en de betrokkenheid van de Gemeente Alphen aan den Rijn daarbij.

  Voorgesteld besluit

  Instemmen met het versturen van de bijgevoegde informatiebrief aan de raad

 10. 10

  Na zich 75 jaar vol enthousiasme te hebben ingezet voor de fiets in Alphen aan den Rijn heeft Stichting Alphense Rijwielvierdaagse LAURA helaas kenbaar gemaakt dat zij na de fietsvierdaagse, in juni 2024, ophoudt te bestaan. De stichting lijdt al enkele jaren aan een afname van deelnemers en vrijwilligers en heeft om die reden besloten na de 75e editie te stoppen. Deze 75e editie vindt plaats op 2 t/m 5 juli 2024. Middels bijgevoegde raadsbrief informeert het college de gemeenteraad over het besluit van de LAURA.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde raadsbrief over het stoppen van de Stichting
  Alphense Rijwielvierdaagse LAURA.

 11. 11

  In het kader van inclusie heeft het onderwerp toegankelijkheid, in de breedste zin van het woord, voortdurend de aandacht binnen onze gemeente. Jaarlijks brengt het college de gemeenteraad op de hoogte van de ontwikkelingen op dit vlak.

  Voorgesteld besluit

  Middels bijgevoegde raadsbrief de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken rondom toegankelijkheid in onze gemeente.

 12. 12

  De gemeente geeft een financiële bijdrage aan evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang binnen de wijken en dorpskernen. Voor het organiseren van evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de gemeente, ontvangen Stichting AFA Cup, Carnavalsvereniging De Krooshappers en Stichting SAVA een bijdrage.

  Voorgesteld besluit

  Een bijdrage van€ 8.700 toekennen aan de organisatoren van evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de gemeente, vanuit het budget Evenementen sociale samenhang.

 13. 13

  Het college vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Mobiliteit van inwoners is hierbij belangrijk om eenzaamheid en sociaal isolement te voorkomen. De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in het aanpassen van bushaltes en het toegankelijk maken van bussen voor mensen die slecht ter been zijn. Hierdoor wordt het mogelijk om het vervoer dat de gemeente regelt voor minder mobiele inwoners verder uit te breiden.
  Een aantal reizigers van de Regiotaxi Holland Rijnland hebben in 2020 de mogelijkheid gekregen om via de Voor-Elkaar-Pas gratis gebruik te maken van de bus om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. Met de Voor-Elkaar-Pas kan onbeperkt gratis gereisd worden in alle Arriva bussen in de regio Zuid-Holland-Noord. Daarnaast mag er een begeleider gratis meereizen.


  Het contract tussen Arriva en de Gemeente Alphen aan den Rijn is per 1 januari 2020 gestart. Dit is vervolgens steeds met een jaar verlengd. Voor 2024 zal dit nog weer een keer (en voor de laatste maal) verlengd worden.
  Vanaf 15 december 2024 zal Arriva niet meer het openbaar vervoer verzorgen en zal Qbuzz dit overnemen. Daarmee eindigt dan ook de mogelijkheid om de pas te gebruiken. Op dit moment is nog niet bekend of Qbuzz met een soortgelijk reisproduct komt.
  Onderzocht zal nog worden of er een verbinding tussen de Voor-Elkaar-Pas en de toekomstige Alphenpas gemaakt kan worden.

  Voorgesteld besluit

  In afwijking op de Aanbestedingswet 2012, toestemming geven om de Voor-Elkaar-pas nogmaals met een
  jaar te verlengen.

 14. 14

  Brief aan de raad met betrekking tot de voortgang en de uitvoering van het categoriseringsplan.
  Daarnaast wordt aangegeven wat er met de aanvullende vragen is gedaan welke zijn gesteld tijdens de vaststelling van dat plan.

  Voorgesteld besluit

  Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

 15. 15

  Op 12 oktober 2023 heeft de gemeenteraad het Contourenplan Gnephoek vastgesteld. Het college van B&W heeft de provincie Zuid-Holland gevraagd om een integrale afweging over het Contourenplan Gnephoek te maken en de procedure voor de herziening van het provinciale Omgevingsbeleid op te starten. Dit is nodig om ontwikkeling van de Gnephoek mogelijk te maken. De provincie heeft inmiddels een positieve integrale afweging gemaakt en stelt een aantal voorwaarden, voordat zij de procedure start om haar Omgevingsbeleid aan te passen.
  Het college van B&W brengt de provincie Zuid-Holland, de gemeenteraad en omwonenden op de hoogte van de stand van zaken van ontwikkeling van de Gnephoek en verzoekt de regio Holland Rijnland om de bestuurlijke overeenkomst voor deze ontwikkeling mede op te stellen en te ondertekenen.

  Voorgesteld besluit

  1. De antwoordbrief over de voortgang van de ontwikkeling van de Gnephoek aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland te versturen;
  2. De raadsinformatiebrief over de voortgang van de ontwikkeling van de Gnephoek te versturen;
  3. De informatiebrief over de voortgang van de ontwikkeling van de Gnephoek aan omwonenden van de Gnephoek te versturen.
  4. Het Dagelijks bestuur van de regio Holland Rijnland te verzoeken om de bestuurlijke overeenkomst voor de ontwikkeling van de Gnephoek mede op te stellen en te ondertekenen.

 16. 16

  Op 22 december 2022 is een omgevingsvergunning ingediend voor het oprichten van twaalf woningen op een perceel aan de Jacob van Damstraat te Aarlanderveen. Op deze locatie staat momenteel een loods. Het overige deel van het terrein is vrijwel geheel verhard. Met de beoogde ontwikkeling wordt de bestaande bebouwing gesloopt en worden er twaalf rijwoningen gerealiseerd, waarvan er vier in de betaalbare koopsector vallen. Er zullen in de toekomstige situatie geen bedrijfsactiviteiten meer plaatsvinden op het terrein.
  Het plan past niet in de ter plaatse geldende beheersverordening ‘Aarlanderveen 2018’, waarin de gronden zijn bestemd voor bedrijfsdoeleinden. Om hieraan medewerking te kunnen verlenen is een uitgebreide Wabo procedure nodig conform artikel 2.12, lid 1, onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Hiervoor dient te worden aangetoond dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Initiatiefnemer van het plan heeft een ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarin deze ‘goede ruimtelijke ordening’ gemotiveerd is.
  Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met het plan. De ontwerpvergunning zal voor zes weken ter inzage worden gelegd.

  Voorgesteld besluit

  1. Medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van twaalf woningen op het perceel gelegen aan de Jacob van Damstraat te Aarlanderveen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn via de legesverordening en de anterieure overeenkomst;
  3. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken voor een periode van zes weken ter inzage te leggen.