Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 27 februari 2024

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Het Aanwijzingsbesluit Heffings- en invorderingsambtenaar 2021 voorzag door ontwikkelingen in de organisatiestructuur in de aanwijzing van de Algemeen Directeur als heffingsambtenaar. Inmiddels is bestaat de behoefte om deze aanwijzing weer lager in de organisatie te plaatsen. Dit voorstel voorziet in de aanwijzing van de Teamleider Belastingen en de Teamleider Financiële Administratie als Heffingsambtenaar en Invorderingsambtenaar.

  Voorgesteld besluit

  1.Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Heffings- en Invorderingsambtenaar 2024, inclusief de bijlagen 1 en 2.
  2.Dit besluit bekend te maken op de voorgeschreven wijze.

 2. 2

  De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft in 2016 het woonwagen- en standplaatsenbeleid vastgesteld. Daarna is er landelijk meer aandacht gekomen voor de positie van de woonwagenbewoner. In 2018 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties het beleidskader 'gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid' ontwikkeld.
  Het beleidskader en een aantal andere ontwikkelingen maken dat het woonwagen- en standplaatsenbeleid uit 2016 toe is aan een actualisatie. Met het geactualiseerde beleid stelt de gemeente voor een aantal aanvullende uitgangspunten vast te stellen. Het concept Woonwagen- en standplaatsenbeleid 2024 met bijbehorende bijlages (Gemeentelijk beleidskader, Verhuurbeleid en Beleidsregels inschrijvings- en toewijzingsregels) ligt voor een periode van zes weken van 7 maart tot 17 april 2024 ter inzage voor inspraakreacties.

  Voorgesteld besluit

  1. Het concept Woonwagen- en standplaatsenbeleid 2024, met het volgende uitgangspunt: 
  • Nieuwe particuliere woonwagens en standplaatsen te ontheffen van de wet VET (Voortgang Energietransitie) en de volgende bijlages: 
  a. Concept Gemeentelijk beleidskader 2024; 
  b. Concept Verhuurbeleid woonwagens en standplaatsen 2024; 
  c. Concept Beleidsregels inschrijvings- en toewijzingsregels woonwagenstandplaatsen Alphen aan den Rijn 2024; vast te stellen; 
  2. Deze voor inspraak voor een periode van zes weken van 7 maart tot 17 april 2024 ter inzage te leggen, op grond van artikel 4 van de inspraakverordening Alphen aan den Rijn 2016.

 3. 3

  Door het vertrek van de gemeentesecretaris Peter Derk Wekx per 1 februari 2022 is de functie van gemeentesecretaris vacant gekomen. De functie wordt op dit moment tijdelijk waargenomen door de heer Koen van Veen. Het college heeft op 21 november 2023 besloten tot structurele openstelling van de vacature. Een selectiecommissie bestaande uit de burgemeester, twee wethouders, een directeur en een concernadviseur heeft tezamen met een extern bureau het wervings- en selectieproces begeleid. De selectiecommissie is geadviseerd door een adviescommissie. De selectiecommissie heeft geadviseerd de heer Van Kruijsbergen te benoemen als gemeentesecretaris.

  Voorgesteld besluit

  1. De heer Michiel van Kruijsbergen met ingang van 1 april 2024 te benoemen tot gemeentesecretaris van de gemeente Alphen aan den Rijn;
  2. De aanwijzing van de heer Van Kruijsbergen vast te stellen conform bijgaand aanwijzingsbesluit.

 4. 4

  Van 9 november tot en met 20 december 2023 heeft het ontwerpbestemmingsplan Reijerskoop321, Boskoop voor een ieder ter inzage gelegen. Het (ontwerp)bestemmingsplan voorziet in een bestemmingswijziging van het perceel Reijerskoop 321,Boskoop waarbij aan de noordzijde een teeltondersteunende functie en aan de zuidzijde een handelsbedrijfsfunctie wordt toegekend. Ook wordt de bouw van een compensatiewoning aan de Omloop mogelijk gemaakt. Tijdens de inzageperiode zijn op het ontwerpbestemmingsplangeenzienswijzen ingekomen. De gemeenteraad wordt voorgesteldom het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen vanwege een geactualiseerde Aerius-berekening. Verwezen wordt naar het bijbehorende raadsvoorstel en–besluit en de daarvan deel uitmakende bijlagen.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:
  1.Het bestemmingsplan Reijerskoop 321, Boskoop met identificatienummer NL.IMRO.0484.BKreijerskoop321-VA01, met de bijbehorende bestanden, gewijzigd vast te stellen;
  2.De analoge afgeleide versie van het bestemmingsplan Reijerskoop 321, Boskoop gewijzigd vast te stellen;
  3.Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn.

 5. 5

  In het onderliggende jaarprogramma staat welke werkzaamheden ODMH in 2024 voor onze gemeente uit gaat voeren. De basis voor het jaarprogramma is de door het algemeen bestuur van de ODMH vastgestelde programmabegroting. Het college gaat nu ook akkoord met het inhoudelijke jaarprogramma van de ODMH. In 2024 wordt een start gemaakt met het werken onder de per 1 januari ingevoerde Omgevingswet. In de uitvoering van de werkzaamheden van de ODMH staan de volgende speerpunten uit het collegeprogramma centraal:
  • Duurzaam ondernemen;
  • Landschappelijke verstedelijking;
  • Waardevol buitengebied;
  • Samen sterker;
  • Gezonde vergroening.

  Voorgesteld besluit

  1. akkoord te gaan met het Jaarprogramma 2024 van de Omgevingsdienst Midden-Holland;
  2. de bijgevoegde overeenkomst te ondertekenen;
  3. de ODMH door middel van bijgevoegde brief hiervan op de hoogte te stellen.

 6. 6

  Voor de adressen Poortwachter 1 t/m 111 is in 1975 een kwalitatieve verplichting opgenomen. In 2010 is kwalitatieve verplichting voor de adressen 1 t/m 11 komen te vervallen. De huidige eigenaar verzoekt de gemeente om dit voor het gehele wooncomplex gelijk te trekken en de kwalitatieve verplichting te laten vallen.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het laten vervallen van de kwalitatieve verplichting voor de adressen
  Poortwachter 1 t/m 111 in Alphen aan den Rijn.

 7. 7

  De aanvrager van de omgevingsvergunning is voornemens om de bestaande bedrijfswoning en bijbehorende bedrijfsloods te transformeren naar een burgerwoning met bijbehorend bouwwerk en de realisatie van één nieuwbouwwoning op de locatie Dorpsstraat 295a te Hazerswoude-Dorp. Voorheen was op deze locatie een bedrijf gevestigd maar momenteel vindt hier geen bedrijvigheid meer plaats.
  Het plan past niet in de ter plaatse geldende beheersverordening ‘Hazerswoude-Dorp 2017’. In de beheersverordening zijn de bestaande bestemmingen geconserveerd. Ter plaatse geldt een bedrijfsbestemming waarvan moet worden afgeweken om het plan mogelijk te maken. Daarnaast is het plan in strijd met de beheersverordening omdat de beoogde nieuwbouwwoning buiten de aanwezige bouwvlakken zal worden gerealiseerd. Er kan van de beheersverordening worden afgeweken met een uitgebreide Wabo procedure conform artikel 2.12, lid 1, onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Hiervoor dient te worden aangetoond dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Initiatiefnemer van het plan heeft een ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarin deze ‘goede ruimtelijke ordening’ gemotiveerd is. Het plan heeft als ontwerp ter inzage gelegen en er is een zienswijze ingediend namens een nabij gevestigd agrarisch bedrijf. De zienswijze zijn door het college beantwoord en leiden niet tot aanpassing van het plan. Wel
  zullen er een aantal voorschriften in de vergunning worden opgenomen om de bedrijfsvoering van het naastgelegen bedrijf niet te belemmeren. Het college heeft daarom besloten om medewerking te verlenen aan het plan en op korte termijn de vergunning te verlenen.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de beantwoordingsnota van de ingediende zienswijze tegen het
  plan voor de transformatie van bedrijfswoning met bijbehorende bedrijfsloods naar
  burgerwoning met bijbehorend bouwwerk en de realisatie van één nieuwbouwwoning;
  2. Medewerking verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor de transformatie
  van bedrijfswoning met bijbehorende bedrijfsloods naar burgerwoning met
  bijbehorend bouwwerk en de realisatie van één nieuwbouwwoning door de vergunning
  te verlenen.

 8. 8

  Op 12 juli 2022 heeft het college de Samenwerkingsovereenkomst voor het Energienet op het ITC- terrein ondertekend. Dit is een samenwerkingsovereenkomst met 2 andere partijen: Zonnepark ITC/PCT en Energienet ITC BV (onderdeel van Radost Den Haag Holding BV). De Samenwerkingsovereenkomst geeft de gemeente de optie om financieel voor maximaal 10% deel te nemen in Energienet ITC. De gemeente heeft dit recht tot 1 maart 2024. Een besluit over deelname in Energienet ITC BV is een bevoegdheid van de gemeenteraad.
  Voor dit besluit is noodzakelijk dat
  1. De feitelijke uitvoering volledig bekend is met de daarbij horende mogelijke consequenties en risico’s.
  2. Er voldoende beschikbare financiële ruimte is in de begroting van de gemeente
  Aan beide voorwaarden is nog niet voldaan. Daarom wordt via deze allonge het recht op deelname verlengd tot 15 juli 2025.

  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met Allonge 3 bij de Samenwerkingsovereenkomst Zonnepark en GDS ITCPCT. 
  2. Wethouder Noordermeer te mandateren voor ondertekening

 9. 9

  Op 15 februari 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel waarmee toestemming wordt gegeven aan het college de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland definitief vast te stellen (hierna te noemen de GR). Na vaststelling door alle gemeenten die deelnemen aan de GR, gaan de wijzingen van kracht.

  Voorgesteld besluit

  De Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland overeenkomstig het bijgaand ontwerpbesluit vast te stellen.

 10. 10

  Gemeente Alphen aan den Rijn vindt het belangrijk dat haar inwoners zo lang mogelijk op een prettige en veilige manier zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarom zijn we in maart 2023 gestart met onder bepaalde voorwaarden meewerken aan het toestaan van pré-mantelzorgwoningen in de vorm van een pilot. Met een pré-mantelzorgwoning kunnen inwoners zich voorbereiden op een potentieel toekomstige mantelzorgrelatie.
  Tot nu toe is er gering gebruikt gemaakt van deze mogelijkheid. Er is één omgevingsvergunning aangevraagd en verleend. In december 2023 is in de Week in Beeld (mantelzorgspecial) aandacht gegeven aan de mogelijkheid van een pré-mantelzorgwoning. Op basis van recente informatieverzoeken is de verwachting dat er op korte termijn een aantal aanvragen worden ingediend. Het doel van de pilot was monitoren wat het effect is en onderzoeken hoe de doelgroep zich definieert. Omdat er nog zo gering gebruik is gemaakt van de mogelijkheid besluit het college de looptijd van de pilot met een jaar te verlengen. Het komende jaar besteden we extra (communicatie)aandacht aan de mogelijkheid een pré-mantelzorgwoning te realiseren.

  Voorgesteld besluit

  1. De pilot pré-mantelzorgwoningen met één jaar te verlengen;
  2. Extra aandacht aan de communicatie over dit onderwerp te besteden.

 11. 11

  Van 16 november tot en met 27 december 2023 heeft het ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Boskoop - twaalfde wijziging voor een ieder ter inzage gelegen. Met dit plan worden op elf locaties agrarische bedrijfswoningen omgezet naar plattelands- of burgerwoningen.
  Tijdens de inzageperiode is op het ontwerpwijzigingsplan een zienswijze ingekomen. Burgemeester en wethouders hebben het wijzigingsplan (ongewijzigd) vastgesteld.

  Voorgesteld besluit

  1.De beantwoording van de zienswijze, zoals opgenomen in de Nota van beantwoordingzienswijzen naar aanleiding van het ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Boskoop-twaalfdewijziging, vast te stellen;
  2.Het wijzigingsplan Buitengebied Boskoop-twaalfdewijziging, met identificatienummer,NL.IMRO.0484.BKbuigebbosk12wij-VA01, digitaal met de bijbehorende bestanden,vast testellen;
  3. De analoge afgeleide versie van het wijzigingsplan Buitengebied Boskoop- twaalfde wijziging vast te stellen.

 12. 12

  De Duurzaamheidslening is een groot succes. Inwoners maken volop gebruik van deze lening voor het verduurzamen van hun woning, bijvoorbeeld door te isoleren of het plaatsen van zonnepanelen. Isoleren is de eerste stap in de energietransitie. Wat niet gebruikt wordt hoeft niet duurzaam opgewekt te worden. Deze gunstige lening helpt inwoners om de stap te nemen.
  In juni 2023 heeft de Raad het budget aangevuld. Dit was nodig omdat het aantal aanvragen door de energiecrisis extreem hoog was van september 2022 tot en met maart 2023.
  Daarna is de energieprijs gedaald en is het aantal aanvragen ook weer genormaliseerd. Met het restant budget wat nu nog beschikbaar is en het aantal aanvragen dat we nu zien binnenkomen, kunnen we zeker in 2024 de Duurzaamheidslening voortzetten.

  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord gaan met bijgevoegde raadsinformatiebrief om de raad te informeren dat het budget van de Duurzaamheidslening op basis van de huidige prognose toereikend is in 2024.

 13. 13

  In het coalitieakkoord Zichtbaar en Dichtbij is aangegeven dat op basis van kleinschalige, particuliere initiatieven op eigen grond kleine windmolens mogelijk zijn. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de behoefte bij onder meer agrariërs en ondernemers om in hun eigen energiegebruik te voorzien op een duurzame manier. Naast zonne-energie hebben zij hiertoe windenergie nodig, omdat deze elkaar goed aanvullen en zorgen voor een meer continue leveringszekerheid van duurzame energie en het elektriciteitsnet optimaal wordt benut. Om de initiatieven en aanvragen te stroomlijnen is het nodig om gemeentelijk beleid op te stellen voor kleine windmolens bij agrariërs en andere ondernemers. In mei 2023 is door het college een uitgangspuntennotitie vastgesteld om te komen tot beleid voor kleine windmolens, waarover de raad is geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. Op basis van deze uitgangspuntennotitie is een participatieaanpak opgesteld, waarover de raad in december 2023 is geïnformeerd. Inmiddels heeft een uitgebreid participatieproces met de stakeholders, inwoners en ondernemers plaats gevonden en is van dit participatieproces een verslag opgesteld. Daarom kan het college de raad nu, mede in het licht van de motie doorbraakprogramma participatie, informeren over het verloop van dit participatieproces. Dit proces had als doel het ophalen van inbreng voor het op te stellen beleid voor kleine windmolens.

  Voorgesteld besluit

  * Het verslag van het participatieproces voor het opstellen van beleid voor kleine windmolens voor kennisgeving aan te nemen;
  * De raad te informeren over verslag van het participatieproces om te komen tot beleid voor kleine windmolens middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.