Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 26 maart 2024

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  In de gemeente Alphen aan den Rijn zijn ‘nadere regels voor het hebben van een terras’ vastgesteld. Door een wijziging van de openingstijden van terrassen in de APV 2014 moeten deze nadere regels, conform de APV, aangepast worden.

  Voorgesteld besluit

  De nadere regels voor het hebben van een terras 2024 vast te stellen.

 2. 2

  September 2020 heeft de raad de vigerende Parkeernota vastgesteld. Het is gebruikelijk om eens in de 3 á 5 jaar de Parkeernota te actualiseren. De werking in de praktijk en ontwikkelingen zoals deelmobiliteit en grootschalige gebiedsontwikkelingen ondersteunen de noodzaak om de Nota in 2024 te actualiseren en het beleid bij te sturen. De raad wordt over de aanpak via een informatiebrief geïnformeerd. In Q4 zal de geactualiseerde Nota ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde conceptbrief vaststellen en aan de raad verzenden.

 3. 3

  Met de eigenaar van de gronden van Heerewegh 30, Benthuizen zijn afspraken gemaakt over een wijzigingsbevoegdheid, voor 21 woningen, mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan.
  Vooruitlopend op de realisatie van de plannen zal een deel van de grondruil nu worden gerealiseerd. Zo kunnen werkzaamheden voor het woningbouwplan Bentwijck, op grond van de gemeente worden uitgevoerd en niet op grond van derden.

  Voorgesteld besluit

  1. Met de eigenaar van het perceel Heerewegh 30 in Benthuizen, het addendum aan te gaan ten behoeve van de ontwikkeling van het perceel Heerewegh 30; één en ander volgens bijgevoegde concept;
  2. Wethouder Van As te mandateren om de overeenkomst namens uw college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in overeenkomsten en conform bijgevoegde
  volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomst over te gaan.

 4. 3.b

  Vanwege de aanwezigheid van asbest in het Oude Raadhuis, is een plan van aanpak opgesteld voor het saneren van asbest. De begeleidende brief dient om de gemeenteraad te informeren over de beschikbare opties voor de sanering. Tevens dient deze brief om de Raad op de hoogte te stellen van het achterstallig onderhoud en de aanpak daarvan, waarmee tevens de Motie ‘begin herstelwerkzaamheden oude raadhuis Burgemeester Visserspark d.d. 23 november 2023 wordt afgedaan.

  Voorgesteld besluit

  • In te stemmen met de Raadsinformatiebrief, welke opgesteld is om de raad tussentijds te informeren, en de motie af te doen;
   De raad voor te stellen: 
  • In te stemmen met bijgevoegd Plan van Aanpak asbestsanering en deze aan de gemeenteraad te sturen; 
  • In te stemmen met het meerjarig onderhoudsplan en het plegen van noodzakelijk onderhoud; 
  • Hiervoor een incidenteel budget ad. € 1.461.851, - beschikbaar te stellen voor: 
   - Asbestsanering (€ 647.105, -); 
   - Achterstallig onderhoud (€ 814.746, -); 
  • Deze kosten te dekken middels een onttrekking aan de algemene reserve; 
  • De financiële gevolgen op te nemen en te verwerken in de begroting via bijgevoegde separate begrotingswijziging;
 5. 3.e

  In 2024 viert de gemeente Alphen aan den Rijn haar 10-jarig bestaan. Dit wordt gemarkeerd door de motie 'Alphen aan den Rijn: 2000 jaar geschiedenis, 10 jaar eenheid', aangenomen tijdens de gemeenteraadsvergadering van 9 november 2023. In het plan van aanpak ’10 jaar Alphen’ wordt beschreven hoe de motie wordt uitgevoerd. Het doel is om dit jubileum op een inclusieve manier te vieren, waarbij alle inwoners de kans krijgen om deel te nemen aan festiviteiten rondom het thema. We streven ernaar om nieuwe initiatieven te faciliteren, verbinding te leggen met bestaande ontwikkelingen, en de betrokkenheid van inwoners te vergroten via een campagne.

  Voorgesteld besluit

  Het plan van aanpak voor de viering van ’10 jaar Alphen’ vast te stellen.

 6. 4

  Initiatiefnemer exploiteert aan de Burmadeweg 6 te Hazerswoude-Dorp een gemengd veehouderijbedrijf met zowel melkvee, schapen als vleeskuikens. De aanleiding van deze ruimtelijke procedure is om in het kader van dierenwelzijn de kuikens meer stalvloeroppervlak te geven. Het aantal dieren na realisatie zal gelijk zijn aan het aantal in de bestaande situatie. Om deze ontwikkeling te kunnen bewerkstelligen is vervorming en vergroting van het bouwvlak nodig. Planologisch wordt dit mogelijk gemaakt met een wijziging van het huidige bestemmingsplan. Door het afsluiten van een anterieure exploitatie overeenkomst voldoet de gemeente aan het wettelijke kostenverhaal.

  Voorgesteld besluit

  1. Een anterieure overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer van het bestemmingsplan ‘Burmadeweg 6, Hazerswoude-Dorp’, een en ander volgens bijgevoegd concept;
  2. Wethouder Van As te mandateren om de overeenkomst namens het college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in de overeenkomst en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomst over te gaan.

 7. 5

  De eerdere overeenkomst met Energiek Alphen voor 1.500 energieadviezen is afgerond. Onze positieve samenwerking willen we vervolgen en uitbreiden. We werken samen aan een juridisch en financieel onderlegde samenwerkingsvorm. Uiterlijk eind 2024 willen we een meerjarige samenwerkingsvorm hebben staan.
  Voor kalenderjaar 2024 of totdat deze meerjarige samenwerkingsvorm staat, willen we subsidie verstrekken. Hiermee voorkomen we dat de werkzaamheden van de energiecoaches van Energiek Alphen stilvallen tot de nieuwe samenwerkingsvorm ingaat. De activiteiten van Energiek Alphen kunnen dan door blijven gaan en zij kunnen blijven ontwikkelen. Inwoners blijven adviezen krijgen en energiecoaches kunnen hun goede werk blijven vervolgen.

  Voorgesteld besluit

  • Akkoord gaan met bijgevoegde beschikking voor voorlopige verlening van subsidie aan Energiek Alphen 2024.
  • Hiervoor een budget ad. €49.324,30 beschikbaar te stellen en dit te dekken ten laste van beschikbare Rijksmiddelen (CDOKE 2023/2025).
 8. 6

  Op 12 december 2023 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ons een toekenningsbeschikking Startbouwimpuls gezonden. Aan ons is een bedrag van € 3.633.495,87 beschikt voor de volgende projecten: Westvaartpark, Magnolia, Bosparkweg en Bouwen voor Gewoon Wonen. Voor het project Bouwen voor Gewoon Wonen is een bedrag toegekend van € 337.500,--. Aan de Stichting Bouwen voor Gewoon Wonen is een Dienst van Algemeen Economisch Belang opgedragen die behelst het realiseren van 12 sociale huurappartementen op het project Bouwen voor Gewoon Wonen. Aan de Stichting is tevens een subsidie beschikt ter hoogte van € 337.500,- voor het realiseren van de 12 sociale huurappartementen.

  Voorgesteld besluit

  1. De Stichting Gewoon Wonen te belasten met een Dienst van Algemeen Economisch Belang behelzend de realisatie van 12 sociale huurappartementen op het project Bouwen voor Gewoon Wonen op de locatie Wilhelminalaan 25 te Alphen aan den Rijn 
  2. De Stichting Gewoon Wonen op basis van de Algemene subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020 een voorlopige, eenmalige subsidie te verlenen van € 337.500,- voor het realiseren van de 12 sociale huurwoningen behorend tot het project Bouwen voor Gewoon Wonen op de locatie Wilhelminalaan 25 te Alphen aan den Rijn.


  De burgemeester besluit: 
  1. De teamleider ruimte te machtigen tot het ondertekenen van het bijgaande DAEB-besluit tevens behelzend een beschikking tot het verlenen van de voorlopige, eenmalige subsidie.

 9. 7

  Een collectief van zorgaanbieders (huisartsen & fysiotherapeuten) vraagt het college middels een brief om aandacht voor de noodzaak van huisvesting van 1e-lijns zorgfaciliteiten in specifiek het herontwikkelingsgebied Scala/Arena in de Edelstenenbuurt.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het verzenden van een antwoord op de ingekomen brief van huisartsen/fysiotherapeuten volgens bijgevoegde antwoordbrief.

 10. 8

  De gemeente Alphen aan den Rijn levert een evenementenbijdrage citymarketing aan evenementen die een bijdrage leveren aan de gemeentelijke citymarketingdoelstellingen. Op dit moment ligt er een aanvraag voor de Ronde om Alphen 2024.

  Voorgesteld besluit

  Instemmen met het verlenen van een voorlopige bijdrage van € 11.000,- uit het evenementenbudget citymarketing voor de organisatie van de Ronde om Alphen 2024

 11. 9

  Tijdens het persgesprek op dinsdag 12 maart is bijgaande cijfermatige informatie gedeeld. Het betreffen cijfers aangaande de veiligheid in de gemeente Alphen aan den Rijn in 2023. Meer specifiek betreft het de politiecijfers over 2023, het cijfermatige overzicht bestuurlijke maatregelen 2023 en de eerste uitkomsten van de veiligheidsmonitor 2023. De raad wordt hierover geïnformeerd.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad over de cijfermatige gegevens met betrekking tot veiligheid in de gemeente Alphen aan den Rijn in 2023.

 12. 10

  Eind 2023 meldden de heren Van Eeken (ontwikkelaar) en architect Beemsterboer (van Arons en Gelauff) zich bij de gemeente om een initiatief toe te lichten. Dit initiatief betreft het transformeren van de locatie van Volvo-autodealer garage, aan de Willem de Zwijgerlaan 37 -39 te Alphen aan den Rijn, naar woningbouw. Eerste studie gaf aan dat tussen de 50 en 75 woningen hier mogelijk zijn te bouwen.
  Recentelijk is het verzoek gedaan om een intentieovereenkomst aan te gaan om de haalbaarheid van deze beoogde transformatie samen met de gemeente te onderzoeken.

  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met de inhoud van de ingesloten intentieovereenkomst.
  2. Verlenen van mandaat aan wethouder G.P. van As ter ondertekening van de overeenkomst namens het College van B&W.

 13. 11

  Op 23 januari 2023 is een omgevingsvergunning ingediend voor het stallen van caravans in een bestaande loods op het perceel aan de Buitenkerk 75 in Zwammerdam.
  Het plan past niet in de ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Aarlanderveen'. Om hieraan medewerking te kunnen verlenen is een uitgebreide Wabo procedure nodig conform artikel 2.12, lid 1, onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Hiervoor dient te worden aangetoond dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Initiatiefnemer van het plan heeft een ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarin deze ‘goede ruimtelijke ordening’ gemotiveerd is.
  Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met het plan. De ontwerpvergunning zal voor zes weken ter inzage worden gelegd.

  Voorgesteld besluit

  1. Medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het stallen van caravans in een bestaande loods op het perceel gelegen aan de Buitenkerk 75 in Zwammerdam;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn via de legesverordening en de anterieure overeenkomst;
  3. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken voor een periode van zes weken ter inzage te leggen.

 14. 12

  Provincie en gemeente geven opdracht aan de ingenieursbureau Arcadis om een voorontwerp op te stellen van een rotonde bij de kruising Benthuizen. Het doel is om de weg veiliger in te richten. Het ontwerp moet voor de zomer van 2024 gereed zijn. Aan de hand van de bevindingen uit het onderzoek wordt bepaald of en wanneer de provinciale weg op deze plek wordt aangepast.

  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord te gaan met het opstellen van een voorlopig ontwerp van een maatregel op de N209 bij Benthuizen samen met provincie Zuid-Holland
  2. De kosten ad. 49.773,- ten laste te brengen van het beschikbare projectbudget MIPWI

 15. 13

  In de brief naar de gemeenteraad van 9 januari jl. over het verloop van de jaarwisseling, is er een eerste inschatting gecommuniceerd betreffende de schade aan de openbare ruimte gerelateerd aan de jaarwisseling. Middels deze brief willen wij u informeren over de definitieve geïnventariseerde schade.
  Het totaalbedrag aan schade aan de openbare ruimte is berekend op €40.262. De grootste kostenpost (ruim €35.000) betreft schade aan prullenbakken. De overige schade behelst diverse speeltoestellen en twee ondergrondse containers. Dit is ruim €8.000 hoger dan afgelopen jaar.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad met bijgaande brief informeren over de definitieve schade aan de openbare ruimte rondom de jaarwisseling 2023-2024

 16. 14

  De gemeente geeft een financiële bijdrage aan evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang binnen de wijken en dorpskernen. Voor het organiseren van evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de gemeente, ontvangen Stichting Alphense Oranje Vieringen, Oranjevereniging Koudekerk aan den Rijn, Stichting Alphense Rijwielvierdaagse LAURA en Stichting Open Monumentendag een bijdrage.

  Voorgesteld besluit

  Een bijdrage van € 28.250 toekennen aan de organisatoren van evenementen die een bijdrage
  leveren aan de sociale samenhang in de gemeente, vanuit het budget Evenementen sociale
  samenhang.

 17. 15

  M. van der Spek Materieel B.V. is eigenaar geworden van de planlocatie Bentpoort in het Bentwoud. Deze percelen ter grootte van ca. 3 ha liggen ten westen van de noordelijke ingang van het Bentwoud (ten zuiden van de rotonde Hogeveenseweg/Gemeneweg in Benthuizen). Een doorontwikkeling van deze plek tot een recreatieconcentratiepunt met extra parkeergelegenheid is in overeenstemming met de 'Notitie aanpak randen Bentwoud; spelregels Hogeveenseweg, Benthuizen' (2016). Ook is het initiatief in lijn met de Omgevingsvisie ‘Groene gemeente met lef!’, waarin het Bentwoud als één van de recreatieve hotspots is benoemd om dagtoerisme te promoten. De Bentwoud-rand is in de Omgevingsvisie gemarkeerd als zoekgebied voor groen en (verblijfs)recreatie. Een horecapunt kan als een katalysator werken voor het gebruik van het Bentwoud. Gelijktijdig kan daarmee de huidige inritproblematiek van de bedrijven van M. van der Spek Groep aan de Hogeveenseweg 51 vanaf de Hogeveenseweg/ N209 worden opgelost voor de bedrijfsactiviteiten van M. van der Spek Groep met een nieuw landschappelijk ingepast kantoor voor dit bedrijf en een openbaar toegankelijk parkeerterrein aan de noordelijke entree van het Bentwoud met 120 parkeerplaatsen voor bezoekers van het Bentwoud en kantoorpersoneel van M. van der Spek Groep. Hiermee wordt een oplossing gevonden voor het tekort aan parkeerplaatsen(momenteel circa 40 parkeerplaatsen).
  De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft in zijn vergadering van 16 juni 2022 wensen en bedenkingen geuit over het oprichten van het recreatieconcentratiepunt Bentpoort op basis waarvan dit bestemmingsplan is opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 14 december 2023 zes weken ter inzage gelegen. Gedurende de termijn van tervisielegging zijn geen zienswijzen ingediend. Wel zijn er twee vooroverlegreacties ontvangen. Deze reacties hebben geen aanleiding gegeven om de uitgangspunten van het bestemmingsplan te wijzigen. De raad wordt daarom voorgesteld om het bestemmingsplan vast te stellen om een recreatieconcentratiepunt, een kantoor voor M. van der Spek Groep B.V., een openbaar toegankelijk parkeerterrein aan de noordelijke entree van het Bentwoud met 120 parkeerplaatsen en een ontsluitingsweg voor M. van der Spek Groep B.V. juridisch/planologisch mogelijk maken

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1. In te stemmen met de beantwoording van de twee ontvangen vooroverlegreacties, zoals vermeld in de Nota van beantwoording vooroverleg en zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Bentpoort;
  2. de Nota van beantwoording vooroverleg en zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Bentpoort vast te stellen;
  3. het opstellen van een milieueffectrapport (MER) wordt niet nodig geacht, er wordt ingestemd met de vormvrije m.e.r.-beoordeling zoals opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan;
  4. het bestemmingsplan Bentpoort, Benthuizen met identificatienummer NL.IMRO.0484.BHbentpoort-VA01 en de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  5. De analoge afgeleide verbeelding van het bestemmingsplan Bentpoort vast te stellen;
  6. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening.