Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 5 maart 2024

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Net als in een groot deel van Nederland heeft het elektriciteitsnet in de gemeente Alphen aan den Rijn zijn maximale capaciteit bereikt. Het betreft specifiek de elektriciteitsstations Alphen-West, Alpen-Centrum, Boskoop en Zevenhuizen. Dit raakt allerlei beleidsthema’s: bedrijven, maatschappelijke projecten, woningbouw en andere ontwikkelingen in het hele gebied van de gemeente. Uitbreiding van de transportcapaciteit van huidige aansluitingen en het leveren en terugleveren van elektriciteit via nieuwe grootverbruik aansluitingen is de komende jaren niet of heel beperkt mogelijk. Netbeheerder Liander werkt aan netverzwaring, uitbreiding en het bouwen van nieuwe elektriciteitsstations. Zoals meermaals in het nieuws naar voren komt, kunnen netbeheerders, zo ook Liander moeilijk aan de vraag naar netuitbreiding voldoen.
  Verschillende opgaven en transities zijn verbonden met de ontwikkeling van het elektriciteitsnet: woningbouw, het opwekken van duurzame energie, de warmtetransitie, verduurzamen van bedrijven en elektrificatie van mobiliteit. Netcongestie is een belemmering voor al deze ontwikkelingen.
  Om deze problematiek te regisseren is in 2023 gewerkt aan een gemeentelijke procesaanpak netcongestie samen met Liander en andere relevante partners en stakeholders. Met deze aanpak zijn we beter gesteld om Liander te bedienen, infrastructuur
  ontwikkelingen gezamenlijk op te pakken en bij problemen op het gebied van energie binnen te gemeente degelijk te adviseren.
  Zoals aangegeven in het eerdere collegebesluit van oktober 2022 (bijlage 1), waarin de aanpak netcongestie voor afgelopen jaar is vastgelegd, wordt deze afgesloten met een evaluatie en advies aan het college van B&W t.a.v. periode na 2023. In dit collegevoorstel is de evaluatie en het advies verwerkt, waarbij we ingaan op de samenwerking, rolneming van partijen en de inhoudelijke aanpak van de netcongestie problemen.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de evaluatie van de aanpak netcongestie in 2023 en het advies voor
  het vervolg.
  2. In te stemmen met de voorgestelde aanpak netcongestie voor 2024 en vervolg
  3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een projectbudget “Gemeentelijke aanpak
  netcongestie” van € 300.000,- en dit te dekken middels:
  - het regulier werkbudget economie € 53.000,- (2024);
  - de reserve Wonen en Infra (MIPWI) € 54.000,- (2024);
  - het regulier werkbudget Duurzaamheid € 54.000,- (2024);
  - restant projectbudget netcongestie 2023 € 139.000,-;
  4. De hiervoor genoemde financiële gevolgen in de begroting te verwerken via de
  Voorjaarsnota 2024.

 2. 2

  Met het aanvullende kader dierenwelzijn 2023-2030 geeft de gemeente Alphen aan den Rijn invulling aan de uitvoering van het raadsbesluit van het initiatiefvoorstel en daarmee verdere uitvoering geeft aan het beleid in de gemeente Alphen aan den Rijn 2020-2030. Jaarlijks zal het beleid met actiepunten worden geëvalueerd.

  Voorgesteld besluit

  1. Het ‘Aanvullend kader dierenwelzijn 2023-2030’ vast te stellen en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. 
  2. De financiële gevolgen voor de komende jaren en verder te verwerken in de voorjaarsnota 2024.

 3. 3

  In Benthuizen liggen twee braakliggende terreinen waarover door de fractie van SGP artikel 40 vragen worden gesteld. In bijgevoegde brief beantwoord het college de gestelde vragen.

  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van de heer H. van Kuijk met bijgevoegde brief te beantwoorden.

 4. 4

  Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde kunnen raadsleden schriftelijk vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Mevrouw De Groot heeft een aantal vragen gesteld over de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen aan de Steekterweg 29 en de spreidingswet. Deze vragen worden beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  Instemmen met de beantwoording van de artikel 40 vragen van mevrouw A. de Groot-Slagter (RGL).

 5. 5

  Naar aanleiding van de informatiemarkt van 1 februari jongstleden over het onderwerp Zero Emissie Stadslogistiek zijn door de VVD-fractie vragen gesteld. Middels bijgevoegde brief worden die beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met bijgaande beantwoording artikel 40 vragen van de VVD.

 6. 6

  De gemeente is bevoegd om straten en wegen te voorzien van een naam en huisnummers toe te wijzen. In verband met een nieuwbouwproject nabij Voorweg 14/14a in Hazerswoude Dorp is een nieuwe straatnaam vastgesteld. De nieuwe straatnaam is Droogmakerij. Naar aanleiding van dit besluit is op basis van een reactie vastgesteld dat de Droogmakerij ten zuiden van de Voorweg is gelegen en dat de polder waarin het bouwproject plaatsvindt van oudsher Boterpolder wordt genoemd. Om die reden is besloten de naam te wijzigen in “Boterpolder”.

  Voorgesteld besluit

  Conform de bij dit besluit behorende tekeningen, op grond van de Verordening Naamgeving en Nummering 2015 bij het nieuwbouwproject nabij Voorweg 14/14a te Hazerswoude Dorp de eerder vastgestelde straatnaam en beloop “Droogmakerij” wijzigen in “Boterpolder”.

 7. 7

  Dit besluitformulier ziet op het verzoek aan de raad voor het vaststellen van de Subsidieverordening Erfgoedfonds Alphen aan den Rijn 2024, hetgeen een technische aanpassing is van de Subsidieverordening Erfgoedfonds Alphen aan den Rijn 2023. Op deze wijze kan wederom subsidie worden toegekend aan publieksprojecten die zien op de beleving van erfgoed.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen;
  1. De Subsidieverordening Erfgoedfonds Alphen aan den Rijn 2024 vast te stellen;
  2. De Subsidieverordening zoals bedoeld in beslispunt 1 met terugwerkende kracht op 1
  januari 2024 in werking te laten treden.

 8. 8

  Op 28 september 2023 heeft de Stichting Vrienden van het Kroonjuweel Aarlanderveen een aanvraag verstuurd voor aanwijzing van de langhuisboerderij aan Noordeinde 50 in Aarlanderveen als gemeentelijk monument.
  Met de vaststelling van de cultuurhistorische waardenkaart Alphen aan den Rijn als onderdeel van het bestemmingsplan / beheersverordening Cultuurhistorie op 27 januari 2022 en het bestemmingsplan Noordeinde 50, Aarlanderveen 24 november 2022 en het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van 13 woningen op grond van het bestemmingsplan Noordeinde 50 op 10 oktober 2023 is op verschillende momenten een afweging gemaakt tussen het behoud van Noordeinde 50 en de voorgenomen woningbouwontwikkeling.
  Het college ziet geen aanleiding om nu anders in deze afwegingen te oordelen en wijst daarmee het verzoek van de stichting tot aanwijzing van Noordeinde 50 als gemeentelijk monument af.

  Voorgesteld besluit

  1. Het verzoek van 28 september 2023 van Stichting Vrienden van het Kroonjuweel
  Aarlanderveen tot aanwijzing van Noordeinde 50 als gemeentelijk monument af te wijzen;
  2. Stichting Vrienden van het Kroonjuweel Aarlanderveen hierover te informeren via bijgevoegd
  besluit.

 9. 9

  Op grond van het reglement van orde kunnen raadsleden schriftelijk vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Mevrouw Scholtens van de VVD heeft een aantal vragen gesteld naar aanleiding van de omzetting van veld 1 van ARC van natuurgras naar kunstgras.

  Voorgesteld besluit

  Instemmen met de beantwoording van de artikel 40 vragen middels bijgevoegde antwoordbrief.