Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 6 februari 2024

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Op 1 juli 2022 is een aantal wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking
  getreden. Als gevolg hiervan is een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling van de
  Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) noodzakelijk.
  De wijzigingen in de wet hebben als doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke
  regelingen en de kader stellende en controlerende rol van de gemeenteraden en Provinciale Staten in relatie tot gemeenschappelijke regelingen te versterken.

  Voorgesteld besluit

  1. de gemeenteraad te verzoeken om in te stemmen met de voorgestelde 4e wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor de ODMH;
  2. na instemming door de gemeenteraad de 4e wijziging van de gemeenschappelijke regeling ODMH door uw college vast te stellen

 2. 2

  Op grond van het reglement van orde kunnen raadsleden schriftelijk vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De heer de Jong van Lokaal Belang Alphen heeft een aantal vragen gesteld over het monitoren van de uitloging van de TGG (Thermisch Gereinigde Grond).

  Voorgesteld besluit

  Instemmen met de beantwoording van de artikel 40 vragen middels bijgevoegde antwoordbrief.

 3. 3

  Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde kunnen raadsleden schriftelijk vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Zowel mevrouw De Groot-Slagter (namens de fractie van RijnGouweLokaal) en de heer Zevenbergen (namens Nieuw Elan) hebben vragen gesteld over de Jaarmarkt 2024. Deze vragen worden met bijgaande brieven beantwoord. Naast de beantwoording van de vragen wil het college van b&w de raad ook zelf informeren over de gang van zaken rondom de Jaarmarkt. Dat doen zij door middel van de bijgaande raadsbrief.

  Voorgesteld besluit

  1. De artikel 40 vragen van mevrouw De Groot-Slagter met bijgaande antwoordbrief te beantwoorden; 
  2. De artikel 40 vragen van de heer Zevenbergen met bijgaande antwoordbrief te beantwoorden; 
  3. De bijgaande raadsbrief versturen aan de gemeenteraad.

 4. 4

  Op 19 december 2023 heeft het college het Beleidsplan VTH omgevingsrecht, het Uitvoeringsprogramma VTH 2024 en een aantal bijhorende stukken vastgesteld. De Veiligheidsregio Hollands Midden voert ook een aantal taken uit die vallen binnen de reikwijdte van het beleidsplan. Deze zijn opgenomen in het Uitvoeringsplan Toezicht 2024. Daarnaast heeft de Vereniging BWT Nederland op 20 december 2023 een nieuwe, (Omgevingswet) versie van de Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid gepubliceerd. De richtlijn wordt gebruikt als toetsingskader voor een veilige omgeving bij bouwprojecten.

  Voorgesteld besluit

  1. Vaststellen van het Uitvoeringsplan Toezicht 2024 van de Veiligheidsregio Hollands Midden;
  2. Vaststellen van de nieuwe versie van de Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid als toetsingskader voor omgevingsvergunningen en meldingen (bouwtechnische activiteit), onder intrekking van de oude (op 18 december 2018 vastgestelde) versie.

 5. 5

  Het college heeft in 2020 opdracht verleend om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een Multifunctionele Sportaccommodatie (MFS) op sportpark De Bijlen. Vertrekpunt van dit onderzoek was het accommodatieplan Binnensport. In dit accommodatieplan was vastgesteld dat Alphen volgens de landelijke normen fors zaalcapaciteit tekort komt. Dat tekort zal verder oplopen bij groei inwonertal. Daarnaast was de MFS en 3e sporthal voor een deel bedoeld ter vervanging van de Rijnstreekhal die gesloopt gaat worden. Uitgangspunt bij dit onderzoek was naast capaciteit voor sport en onderwijs ook capaciteit voor cultuur. Dit onderzoek is afgerond en integraal aangeboden aan het college. Het college heeft binnen een bredere afweging van grote projecten besloten dat dit project wordt afgeschaald. Het college wil nu een uitwerking van de plannen van de MFS met een versobering naar twee sporthallen, multifunctioneel voor de breedtesport, op locatie De Bijlen. Op basis van de uitkomsten van de uitwerking wordt de benodigde 3e sporthal en het eventueel verplaatsen van het vrachtwagenterrein en Stichting MAX via aparte routes ter besluitvorming aangeboden.

  Voorgesteld besluit

  1. Het onderzoek van de MFS verder uitwerken met het doorvoeren van een versobering naar van 2 sporthallen, multifunctioneel voor de breedtesport, op locatie De Bijlen;
  2. Opdracht vaststellen om te onderzoeken wat hoe en tegen welke kosten de Rijnstreekhal nog 5 jaar in stand kan worden gehouden en wat de mogelijkheden en kosten zijn voor een tijdelijke sporthal nabij de Dillenburg als tijdelijk alternatief voor de Rijnstreekhal.
  3. Verplaatsing van het vrachtwagenparkeerterrein en stichting Max mee te nemen binnen de scope van het onderzoek.

 6. 6

  Met het invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 dient de Beleidsregel voor het toepassen van de wet Bibob daarop geactualiseerd te worden. De beleidslijn is vastgesteld door zowel het college als de burgemeester.

  Voorgesteld besluit

  - Vaststellen Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Alphen aan den Rijn 2024.
  - Intrekken Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Alphen aan den Rijn2023.