Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 16 januari 2024

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  In 2022 hebben de colleges van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude de Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland getroffen voor een doelmatige uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken in het kader van de Jeugdwet. Het gaat om een bedrijfsvoeringorganisatie met de taken:
  - contracteren en contractmanagement,
  - verwerken berichtenverkeer,
  - betalingen,
  - data-analyse en monitoring.
  De verantwoordelijkheid en beslisbevoegdheid voor het beleid en de programmagelden liggen bij de gemeenten.


  Met dit voorstel vragen we de raad toestemming tot de wijziging van deze regeling. Met deze wijziging wordt het toetreden van de gemeente Voorschoten per 1 januari 2024 geregeld en worden aanpassingen voorgesteld op grond van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (verder Wgr).

  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerp besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland vast te stellen.
  2. De raad te vragen toestemming te verlenen aan het college tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland
  overeenkomstig het ontwerpbesluit.

 2. 2

  De gemeenteraad heeft op 17 februari 2022 het bestemmingsplan “Chw bestemmingsplan Rijnhaven-Oost 2021” vastgesteld. Daartegen is door twee partijen beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 6 december 2023 heeft deze uitspraak gedaan. Het bestemmingsplan is met de uitspraak voor het belangrijkste deel onherroepelijk geworden. Voor één onderdeel is de gemeenteraad opgedragen een nieuw besluit te nemen.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake het Chw bestemmingsplan Rijnhaven Oost van 6 december 2023;
  2. Aan de raad voor te stellen om:
  1. Kennis te nemen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het ‘Chw bestemmingsplan Rijnhaven - Oost 2021’ van 6 december 2023 en de daarin met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Awb gegeven opdracht om het geconstateerde gebrek te herstellen binnen de gestelde termijn van 12 weken;
  2. Ten uitvoer van de uitspraak aan artikel 6, lid 6.1 van het ‘Chw bestemmingsplan Rijnhaven Oost 2021’ een bepaling sub j’ toe te voegen, luidende:
  - Artikel 6, lid 6.1 sub j: Het bepaalde in artikel 6.1, sub a tot e met i, is niet van toepassing op de activiteiten van de Zand- en Grindhandel ter plaatse van de Energieweg 19.
  3. Het uitsluitend met betrekking tot het vermelde onder 2 gewijzigde bestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan Rijnhaven Oost 2021’ met identificatienummer NL.IMRO.0484.OPrijnhavenoost21-VA02 vast te stellen;
  4. Het besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken.

 3. 3

  In de raadsvergadering van 14 december is de raad akkoord gegaan met het voorstel van de auditcommissie om met vertegenwoordiging uit de raad een tijdelijke werkgroep “Kadernota 2025” samen te stellen, met daarin leden van de auditcommissie en uit de overige fracties één raadslid/ commissielid. Door middel van deze tijdelijk werkgroep is de raad vroegtijdig betrokken bij het bedenken van ruimtescheppende maatregelen voor de kadernota 2025. Tegelijkertijd wordt er vanuit de organisatie gewerkt aan voorstellen. Met behulp van het knoppenmodel waarin alle maatregelen worden opgenomen, wordt het college in staat wordt gesteld om in aanloop naar de kadernota prioriteiten te stellen en te kiezen welke maatregelen het college inzet om de kadernota met een sluitend meerjarenbegrotings beeld aan te kunnen bieden.


  In dit plan van aanpak maken wij inzichtelijk wanneer en op welke wijze de raadswerkgroep kan bijdragen aan het tot stand komen van de kadernota 2025.

  Voorgesteld besluit

  1. Het plan van aanpak te verzenden naar de leden van de raadswerkgroep Kadernota 2025 voor de eerste bijeenkomst op 24 januari a.s.

 4. 4

  De aanvrager van de omgevingsvergunning is voornemens om op de locatie achter Zijde 83 in Boskoop drie woningen te realiseren in de vorm van een drie-onder-een-kap woning. Dit plan is onderdeel van een grotere ontwikkeling, namelijk het bouwen van drie aaneen gebouwde woningen. Totaal worden er negen woningen gebouwd waarvan de eerste zes woningen al vergund zijn middels de reguliere procedure. Voor de gronden van het plangebied geldt het bestemmingsplan ‘Torenpad-West’. De gronden zijn voorzien van de bestemming ‘wonen’. De realisatie van de drie woningen is, vanwege het ontbreken van een bouwvlak, niet toegestaan volgens het bestemmingsplan. Er kan van het bestemmingsplan worden afgeweken met een uitgebreide Wabo procedureconform artikel 2.12, lid 1, onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Hiervoor dient te worden aangetoond dat sprake is van een goede ruimtelijkeordening. Initiatiefnemer van het plan heeft een ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarin deze ‘goede ruimtelijke ordening’ gemotiveerd is. Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met het plan en een ontwerpvergunning voor zes weken ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen.

  Voorgesteld besluit

  1.  Medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van driewoningen op de locatie achter Zijde 83 te Boskoop;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn via de legesverordening en de anterieure overeenkomst;
  3. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken voor een periode van zes weken ter inzage te leggen.

 5. 5

  Vanaf 1 januari 2023 zijn de gemeenten in Holland Rijnland als gevolg van een doordecentralisatie verantwoordelijk voor de uitvoering en financiering van de taken op het gebied van maatschappelijke zorg (Ondersteuning met wonen en Opvang). Blijvende regionale samenwerking en afspraken zijn ook nodig om toe te werken naar een situatie waarin het aanbod van voorzieningen aan inwoners die aanspraak maken op maatschappelijke zorg in evenwicht zijn. Eind december 2022 is door de Commissie Maatschappij Holland Rijnland de wens uitgesproken om de regionale monitoring ook na de doordecentralisatie in 2023 te organiseren via het dashboard dat Gemeente Leiden heeft ingericht. Deze wens is vastgelegd in de regionale Samenwerkingsovereenkomst. Om voortgang op de geschetste opgave te monitoren, is de wens om historische data (voor 2023) te koppelen aan nieuwe data (na 2023). Hiervoor zijn idealiter persoonsgegevens nodig per cliënt, zoals het nummer ter identificatie (BSN-nummer). De privacy officers en FG van de Rijnstreek adviseren negatief op het verwerken van het nummer ter identificatie (BSN) ten behoeve van de monitoring maatschappelijke zorg, omdat de Wmo 2015 geen grondslag biedt voor het verwerken hiervan. 


  Met dit besluit wordt voorgesteld om deel te nemen aan de monitor maatschappelijke zorg Holland Rijnland én conform het advies van de privacy officers en Functionaris Gegevensbescherming (FG) persoonsgegevens (nummer ter identificatie van een persoon) niet te verstrekken voor het monitoren van de maatschappelijke zorg met de andere gemeenten van Holland Rijnland.

  Voorgesteld besluit

  - Akkoord te gaan met deelname monitor maatschappelijke zorg Holland Rijnland met in achtneming dat er geen persoonsgegevens (nummer ter identificatie van een persoon) worden verstrekt.


  - Akkoord te gaan met het, in samenspraak met de regio, uitwerken van een alternatief voor het koppelen van historische data aan nieuwe data.

 6. 6

  Gemeente Alphen aan den Rijn wil inwoners stimuleren om maatregelen te nemen tegen wateroverlast bij piekbuien, hitte en droogte. Vanaf 2020 is er daarom een subsidieregeling voor inwoners om hen te stimuleren tot het vergroenen van tuinen en daken. Inwoners hebben de afgelopen drie jaar volop gebruik gemaakt van deze subsidie. De looptijd van de huidige subsidieregeling is verstreken, waarmee een natuurlijk moment ontstaat om de regeling te evalueren en opnieuw te herzien. Dit heeft geleid tot een herijking van de eerdere regeling. De nieuwe subsidieregeling “Klimaatadaptieve maatregelen bestaande woningen 2023-2025" wordt nu vastgesteld door het college.


  De nieuwe regeling is op een aantal punten herijkt. Zo is de gebiedsafbakening losgelaten en wordt de regeling van toepassing voor alle inwoners binnen het grondgebied van onze gemeente. Daarnaast zijn in de maatregelenlijst onder meer meerdere kleinere regentonnen en diverse soorten “waterbuffers” toegevoegd. Ook wordt biodiversiteit op groene daken extra gestimuleerd met een hogere subsidie dan voorheen.
  Deze nieuwe subsidieregeling wordt voor een looptijd van twee jaar vastgesteld en treedt met terugwerkende kracht in werking op 7 oktober 2023, aansluitend op de vorige regeling.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage verstrekte klimaatsubsidie 2020 – 2023.
  2. Subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen bestaande woningen Alphen aan den Rijn
  2023-2025 vast te stellen voor twee jaar, ter opvolging van de subsidieregeling
  klimaatadaptieve maatregelen bestaande woningen Alphen aan den Rijn 2021-2023;
  3. De niet-bestede middelen/restant vanuit de vorige regeling als dekking en tevens subsidieplafond van deze herijkte regeling overnemen. Dit bedraagt ongeveer € 280.000.
  4. Subsidieregeling Klimaatadaptieve maatregelen bestaande woningen Alphen aan den Rijn
  2023 – 2025 met terugwerkende kracht in werking laten treden, vanaf 7 oktober 2023, zodat beide regelingen naadloos op elkaar aansluiten.
  5. De uitvoering van de regeling (ongeveer 0,2 fte) te dekken middels een bijdrage vanuit de
  kostendekkende exploitatie (KDE) riolering van jaarlijks € 30.000, gedurende twee jaar.
  6. De gemeenteraad middels bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de gewijzigde
  subsidieregeling Klimaatadaptieve maatregelen bestaande woningen 2023-2025.

 7. 7

  Namens het CDA, GL en LBA hebben C. Oosterman, G. Kapteijn en N. de Jong vragen gesteld over de afwezigheid van een bibliotheekvoorziening in Zwammerdam. Aanleiding is een recente inwonersbijeenkomst over de nieuwe MFA in Zwammerdam, waar in de huidige plannen geen bibliotheekvoorziening is opgenomen.

  Voorgesteld besluit

  De beantwoording van de artikel 40 vragen inzake bibliotheek Zwammerdam versturen.

 8. 8

  Op 1 juli 2021 is de nieuwe stichting Alphen Vitaal gestart. Alphen Vitaal is een door gemeente opgerichte, maar zelfstandige stichting die de opdracht heeft om inwoners gezond en vitaal te houden of gezonder en vitaler te krijgen. Alphen Vitaal richt zich op het bouwen en het verder ontwikkelen van een vitale, gezonde en inclusieve samenleving met accent op preventie. De overeenkomst met Alphen Vitaal en gemeente is van rechtswege geëindigd op 31 december 2023. Partijen willen een nieuwe overeenkomst sluiten. Voor deze nieuwe overeenkomst moet nog een aantal zaken uitgezocht worden. Gemeente en Alphen Vitaal verwachten dit op korte termijn te doen. Vanwege de noodzaak van rechtmatige samenwerking ondertekenen Alphen Vitaal en gemeente een addendum waardoor de oude overeenkomst nog 2 maanden rechtsgeldig blijft.

  Voorgesteld besluit

  1. De huidige overeenkomst met Alphen Vitaal met 2 maanden te verlengen;
  2. Deze overeenkomst te verlengen door het ondertekenen van bijgevoegd addendum;
  3. De teamleider Maatschappelijke Ontwikkeling mandateren om het addendum te ondertekenen.