Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 23 januari 2024

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Op 7 februari 2023 heeft het college besloten het Actiefonds Armoede 2023 én de hiervoor benodigde subsidieregeling met budgetplafond van €200.000 vast te stellen. Op 19 december 2023 heeft het college besloten om met het resterende budget van 2023 het Actiefonds Armoede voort te zetten in 2024. Met het Actiefonds Armoede wil het college Alphense inwoners ondersteunen die door de aanhoudend hoge prijzen in de problemen (dreigen) te komen. Hiervoor kunnen zowel inwoners als maatschappelijke organisaties een subsidieaanvraag indienen voor het organiseren van collectieve activiteiten. Denk daarbij aan inwoners én lokale maatschappelijke partners die in aanraking komen met inwoners die (financiële) problemen ervaren, zoals scholen, kinderopvang, sportverenigingen en/of zorgorganisaties.
  Het college informeert de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief over de resultaten die zijn behaald met het Actiefonds Armoede in kalenderjaar 2023 én over de voortzetting van het Actiefonds Armoede in kalenderjaar 2024.

  Voorgesteld besluit

  De raadsinformatiebrief versturen aan de gemeenteraad over het Actiefonds Armoede 2023 en de voortzetting hiervan in 2024.

 2. 2

  Castellum B.V. is in staat geweest om een mooi theater- en bioscoopprogramma te ontwikkelen voor het theaterseizoen 2023 - 2024. Er wordt ingezet om, als podium van de stad, lokale makers, organisaties en verenigingen aan zich te binden. Omdat niet iedereen door eenzelfde soort programma wordt aangetrokken vindt Castellum het belangrijk om in alle genres met enige regelmaat iets aan te bieden. In 2024 worden ca. 165 voorstellingen van professionele en lokale makers geprogrammeerd en ongeveer 30 amateurvoorstellingen. Samen met Cultuurpallet realiseert Castellum nog eens 20 tot 25 voorstellingen voor ruim 7.200 basisschoolleerlingen uit de gemeente Alphen aan den Rijn. Uit de ingediende subsidieaanvraag 2024 blijkt dat het in de verwachting ligt dat de inkomsten in 2024 zich herstellen t.o.v. de afgelopen jaren. Daarentegen blijven de huisvesting- en energielasten stijgen net als de salarissen en de inkoopprijzen van allerlei producten en diensten. De directie en de medewerkers van het theater blijven zich inspannen om de kosten zo laag mogelijk te houden.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis nemen van de subsidieaanvraag 2024 van Castellum B.V. voor de exploitatie van het pand, de uitvoering van culturele, sociale en maatschappelijke activiteiten én het bijdragen en ondersteunen van amateur- en schooluitvoeringen (inclusief verhuringen).
  2. Een voorlopige subsidie te verlenen van € 2.172.000 en deze te dekken uit begrotingspost Kunst en cultuur (65400905 425200).
  3. De gevraagde € 137.000 indexeringssubsidie onder voorbehoud te verlenen op het moment dat de vaststelling van het raadsbesluit 3145322 – betreffende de indexering structurele subsidies per 2024 heeft plaatsgevonden én de daarin opgenomen wijzigingen in de Algemene subsidieverordening 2020 vigerend zijn geworden.
  4. Voor de uitvoering van het meerjarig onderhoud in 2024 maximaal € 522.000 beschikbaar stellen. Dit is conform het vastgestelde Meerjarig onderhoudsplan en past binnen de gemeentelijke begroting (65400905 – 421100).
  5. Castellum B.V. op de hoogte brengen van dit besluit door het versturen van bijgaande beschikking.
 3. 3

  Het college van burgemeester en wethouders is voornemens een verkeersbesluit te nemen tot het aanwijzen van een gedeelte van de Ziendeweg te Zwammerdam tot bromfiets-/fietspad. Eerder is een proef gedaan waarbij dit gedeelte is gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het college is enthousiast over de uitkomsten van deze proef en ziet veel aanknopingspunten dit om te zetten tot een definitief besluit. Het college heeft een ieder in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen op het voorgenomen besluit. De zienswijzen geven geen aanleiding om tot een ander voorstel te komen. De ingediene zienswijzen hebben er toe geleid dat het ontwerp-verkeersbesluit en de notitie belangenafweging Ziendeweg zijn aangevuld. Het college heeft nog een aanvullend onderzoek laten verrichten. De uitkomsten van dit onderzoek geven ook geen aanleiding om tot een ander voorstel te komen. De raad wordt gevraagd om wel/geen wensen en bedenkingen te uiten.

  Voorgesteld besluit

  1. Bijgevoegde notitie beantwoording zienswijzen vaststellen;
  2. Bijgevoegde aangepaste notitie belangenafweging Ziendeweg vast te stellen;
  3. Bijgevoegd aangepast ontwerp-verkeersbesluit vaststellen;
  4. Bijgevoegd ontheffingenbeleid vaststellen;
  5. De raad voor te stellen wel/geen wensen en bedenkingen te uiten over het ontwerp verkeersbesluit en de notitie belangenafweging Ziendeweg.

 4. 4

  Voor veel inwoners is het Ecopark in Alphen aan den Rijn dé plek om grove afvalstromen in te leveren. Gemiddeld gaat een huishouden drie maal per jaar naar het Ecopark. Voor kleinere hoeveelheden afvalstromen wordt de afstand tot het Ecopark als een belemmering gezien en belanden de afvalstromen geregeld in het restafval in plaats van in de gescheiden stromen die het Ecopark biedt. Om de service te verhogen en afvalscheiding te verbeteren, wordt bij wijze van pilot de Mobiele Milieustraat voor een jaar in Benthuizen ingezet. Het gaat om een maandelijks terugkerende inzet. Op deze manier kan ervaring opgedaan worden met deze service. Na de pilot wordt afgewogen of de service ook in de andere kernen wordt ingezet.

  Voorgesteld besluit

  • In te stemmen met een pilot van de Mobiele Milieustraat voor een jaar, in Benthuizen. 
  • De kosten, € 10.000,-, te dekken uit de KDE Afval en grondstoffen.

 5. 5

  Het Oude Raadhuis van Alphen aan den Rijn, met de status van een Rijksmonument met een rijke historie, verdient een nieuwe bestemming. Als uitwerkingsrichting wordt meegegeven om het Oude Raadhuis te transformeren naar een cultureel maatschappelijk centrum in Alphen aan den Rijn, waar inwoners kunnen samenkomen en bijvoorbeeld (en niet uitputtend) kunnen genieten van; kunst, muziek, cursusruimte voor theater, kinderopvang, een (al dan niet ondersteunende) horecagelegenheid, de volksuniversiteit, en een trouwlocatie.
  Vanuit de raad is een raadswerkgroep samengesteld die actief betrokken wordt bij de uitwerking van het initiatiefvoorstel en waar op uitnodiging experts en stakeholders voor worden uitgenodigd. Deze raadswerkgroep onderzoekt drie scenario’s met daarbij een uitgewerkt gefaseerd plan van aanpak met planning, inclusief een raming van de benodigde investering en dekkingsmiddelen.
  Voorgesteld wordt om conform het raadsvoorstel d.d. 24 november 2023 een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 50.000 voor het onderzoek van dit initiatiefvoorstel.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voorstellen een voorbereidingskrediet voor het uitwerken van het initiatiefvoorstel door de raadswerkgroep beschikbaar te stellen van € 50.000,- te dekken uit de Algemene Middelen.

 6. 6

  De gemeente is bevoegd om straten en wegen te voorzien van een naam en huisnummers toe te wijzen. In verband met een nieuwbouwproject nabij Voorweg 14/14a in Hazerswoude Dorp is een nieuwe straatnaam vastgesteld. De nieuwe straatnaam is Droogmakerij. In Bentwijk vindt een nieuwbouwproject plaats. Hiervoor is een nieuwe straatnaam vastgesteld. De nieuwe straatnaam is Kilvererf.

  Voorgesteld besluit

  Conform de bij dit besluit behorende tekeningen, op grond van de Verordening Naamgeving en Nummering 2015

  1. bij het nieuwbouwproject nabij Voorweg 14/14a te Hazerswoude Rijndijk het beloop van de nieuwe straat vast te stellen conform de bij dit besluit behorende tekening en de straat te benoemen tot “Droogmakerij”;
  2. bij het nieuwbouwproject in Bentwijk te Benthuizen het beloop van de nieuwe straat vast te stellen conform de bij dit besluit behorende tekening en de straat te benoemen tot “Kilvererf.
 7. 7

  Op 14 december 2023 heeft de raad ingestemd met het voorstel om de wijziging Asv 2020 teneinde indexering mogelijk te maken. Vooruitlopend op de wijziging, die van toepassing is voor subsidieaanvragen voor 2025 en verder, wordt een uitzondering gemaakt voor de hoogte van het bedrag van de verantwoordingsplicht in 2024.

  Voorgesteld besluit

  Uitzondering verlenen voor de hoogte van het bedrag voor de verantwoordingsplicht in 2024.

 8. 8

  Een groot aantal instellingen in onze gemeente heeft in 2022 subsidie ontvangen voor het uitvoeren van activiteiten. Na afloop van het subsidiejaar dienen de instellingen die een subsidie van € 5.000 of meer hebben ontvangen, een verantwoording in. Op basis van deze verantwoordingen worden de subsidiebedragen per instelling definitief vastgesteld.

  Voorgesteld besluit

  De maatschappelijke subsidie 2022 voor het beheer van zes Multi Functionele Accommodaties (MFA)
  definitief vast te stellen op een totaalbedrag van € 270.000,-

 9. 9

  De burgemeester heeft op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening de bevoegdheid om categorieën vechtsporten aan te wijzen voor welke een vergunning nodig is indien hier een evenement of gala voor wordt georganiseerd. De volgende categorieën worden met dit besluit aangewezen en vallen derhalve onder de vergunningplicht: 
   1. Mixed Martial Arts, ook wel genoemd gemengde vechtkunst, waaronder in ieder geval worden begrepen (het vrije vechten), (Braziliaans Mixed Martial Arts) en (kooigevecht); 
   2. Kickboksen en Muay Thai (Thaiboksen) in al hun varianten.

  Voorgesteld besluit

  Het aanwijzingsbesluit categorieën vechtsportevenementen of - gala's Alphen aan den Rijn 2024 vast te stellen

 10. 10

  Ten aanzien van de toegang tot huisartsenzorg voor alle Oekraïense vluchtelingen in noodopvang-locaties in de gemeente, met uitzondering van Benthuizen, sluiten we aan op de digitale huisarts (Arene) en de tweewekelijkse HAP-spreekuren voor Oekraïners in Gouda.

  Voorgesteld besluit

  1. Ten aanzien van de toegang tot huisartsenzorg voor alle Oekraïense vluchtelingen in noodopvang-locaties in de gemeente, met uitzondering van Benthuizen, sluiten we aan op de digitale huisarts (Arene) en de tweewekelijkse HAP-spreekuren voor Oekraïners in Gouda.
  2. Eenmalige aansluitingskosten à € 2.500 en jaarlijkse kosten à max € 49.300 bekostigen uit het Oekraïne budget.