Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

maandag 24 juni 2024

09:30 - 12:30
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  De burgemeester heeft op grond van artikel 2:48, lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening de bevoegdheid om openbare plaatsen aan te wijzen waar het voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden is, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Van die mogelijkheid maakt de burgemeester gebruik door een aantal gebieden aan te wijzen. Het gaat om gebieden die op basis van praktijkervaringen en overlastmeldingen uit het verleden benoemd zijn.

  Voorgesteld besluit

  Het Aanwijzingsbesluit alcoholverbodsgebieden Alphen aan den Rijn 2024 vast te stellen.

 2. 2

  Op 30 mei 2024 stelde mevrouw de Groot-Slagter van de fractie RijnGouweLokaal een aantal aanvullende vragen met betrekking tot het snoeien bomen in het broedseizoen en de staat van de weg bij de Middelweg in Alphen aan den Rijn. In een brief aan de gemeenteraad beantwoordt het college van burgemeester en wethouders de gestelde vragen.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de beantwoording van aanvullende art.40-vragen van fractie RijnGouweLokaal inzake snoeien bomen in broedseizoen en de staat van de weg bij de Middelweg in Alphen aan den Rijn en deze toe te zenden aan de gemeenteraad.

 3. 3

  Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde kunnen raadsleden schriftelijk vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Mevrouw Verloop van FVD heeft nogmaals aanvullende vragen gesteld over het de stand van zaken t.a.v. de zonnepanelen Maximabrug. In de vastgestelde brief worden deze vragen beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  Akkoord met beantwoording aanvullende Artikel 40 vragen van FVD over zonnepanelen Maximabrug

 4. 4

  Het project Beemd-Rietkraag (Boskoop) staat voor de uitvoering gepland in 2024-2025. In het project, nu nog in de voorbereiding, worden de riolering en bestrating vervangen. Doordat een deel van de riolering in achtertuinen ligt (deels illegaal ingenomen door bewoners) vraagt het project om een nauwkeurige afstemming tussen de aannemer, bewoners en gemeente.
  In de voorbereiding is naar de bewoners een brief (zie bijlage 1) gestuurd waarin uitgelegd wordt hoe we tijdens de uitvoering te werk gaan en welke consequenties dit heeft voor de bewoners. In april jl. is door een aantal bewoners een aantal brieven (dezelfde brief, gekopieerd door een aantal bewoners) gestuurd ter attentie aan de raad waarin onvrede over deze situatie wordt geuit. Het college beantwoordt deze bewonersbrief en stelt een extra optie voor de bewoners voor. In deze optie wordt voorgesteld om het riool vol te schuimen en blijft het eigendom van de gemeente, het huidige recht van opstal wordt gehandhaafd.

  Voorgesteld besluit

  Instemmen met de beantwoording van de bewonersbrief en deze ter informatie sturen naar de gemeenteraad.

 5. 5

  De gemeente Alphen aan den Rijn levert een evenementenbijdrage citymarketing aan evenementen die een bijdrage leveren aan de gemeentelijke citymarketingdoelstellingen.

  Voorgesteld besluit

  • In afwijking van advies Alphen Marketing instemmen met het verlenen van een voorlopige bijdrage van € 10.000,- voor de organisatie van het Alphens WijnEvent 2024. 
  • In afwijking van advies Alphen Marketing instemmen met het verlenen van een voorlopige bijdrage van € 20.000 voor de organisatie van het Sama Sama Festival 2024.

 6. 6

  De beheerders van het gemeentefonds (de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën) verstrekken regelmatig mededelingen over de algemene uitkering via de gemeentefondscirculaires. Daarin worden de ontwikkelingen toegelicht op grond van de meest recente gegevens over de financiën en het beleid op rijksniveau. In dit verband is onlangs de meicirculaire 2024 over de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangen. In deze circulaire worden de mutaties in het gemeentefonds nader toegelicht.

  Voorgesteld besluit

  1. De uitkomsten van de meicirculaire 2024, jaarschijf 2024 (voordeel €1.937.000) te verwerken in de Najaarsnota 2024;
  2. De uitkomsten van de meicirculaire 2024, jaarschijven 2025 tot en met 2028 te betrekken bij de voorgenomen besluitvorming op 4 juli over de Kadernota 202 voorde begroting 2025 en  verwerken in de begroting 2025-2028 (2025 voordeel €1.135.000, 2026 voordeel €1.912.000, 2027 nadeel van €111.000 en 2028 een voordeel van €1.931.000);
  3. Akkoord te gaan met de verwerking van de voorgestelde taakmutaties zoals opgenomen op bladzijde 4;
  4. Akkoord te gaan met het verhogen van de stelpost BCF van de jaren 2025 en 2026 met €800.000 naar € 2.600.000;
  5 .De raad te informeren over de uitkomsten van de meicirculaire 2024, met hierin verwerkt de voorgestelde verwerking van deze uitkomsten zoals benoemd bij besluit 1 tot en met 4.

 7. 7

  De subsidieregeling Voorschoolse Educatie (VE) 2021-2024 komt ten einde. Het doel van deze subsidieregeling is om te komen tot drie deelsubsidies in het kader van:
  I. Voorschoolse educatie
  II. Leesbevordering
  III. Ouderbetrokkenheid;
  Middels deze subsidieregeling beoogt Gemeente Alphen aan den Rijn gelijke (ontwikkel)kansen voor alle kinderen binnen de gemeente te creëren. Binnen deze regeling is overeengekomen dat de subsidieontvangers, onze zogenoemde VE-partners, uiterlijk zes maanden voor afloop van deze termijn, dus vóór 1 juli 2024, worden geïnformeerd over (mogelijke) verlenging of bijstelling van de subsidie.
  Uit de evaluatie blijkt dat het zinvol is om de activiteiten die door de subsidies zijn gefinancierd door te zetten. Er zijn in de afgelopen jaren mooie stappen gezet op de inhoud, de partners hebben samenwerking gezocht en er zijn veel kinderen bereikt. De gemeente Alphen aan den Rijn verlengt deze subsidieregeling met 4 jaar, tot en met december 2028.

  Voorgesteld besluit

  De subsidieregeling Voorschoolse Educatie, Leesbevordering en Ouderbetrokkenheid te verlengen met vier jaar tot en met december 2028 met de huidige partners.

 8. 8

  De gemeente geeft een financiële bijdrage aan evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang binnen de wijken en dorpskernen. Voor het organiseren van evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de gemeente ontvangen Stichting Meer in Alphen en Stichting Jaarmarkt Hazerswoude-Dorp een bijdrage.


  - Stichting Meer in Alphen (met terugwerkende kracht € 3.000)
  - Stichting Jaarmarkt Hazerswoude-Dorp (€ 3.000)

  Voorgesteld besluit

  Een bijdrage van € 6.000 toekennen aan de organisatoren van evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de gemeente, vanuit het budget Evenementen sociale
  samenhang.