Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 7 mei 2024

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  Als convenant partner van de Molenviergang in Aarlanderveen is de Gemeente Alphen aan den Rijn de verplichting aangegaan om twee bestuursleden aan te dragen bij het stichtingsbestuur. Omdat de positie van secretaris al enige tijd vacant was heeft de gemeente opnieuw een werving gestart en is er een geschikte kandidaat aangedragen. Deze voordracht dient officieel bekrachtigd te worden met een brief van het college.

  Voorgesteld besluit

  1. Wouter den Hengst namens de Gemeente Alphen aan den Rijn aan te dragen als secretaris
  bestuurslid van het dagelijks bestuur van de Stichting Molenviergang Aarlanderveen.

 2. 2

  Op 1 juli 2022 is een aantal wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Als gevolg hiervan is een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) noodzakelijk.
  De wijzigingen in de wet hebben als doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen en de kader stellende en controlerende rol van de gemeenteraden en Provinciale Staten in relatie tot gemeenschappelijke regelingen te versterken.

  Voorgesteld besluit

  De 4e wijziging van de gemeenschappelijke regeling ODMH vast te stellen

 3. 3

  Het college beantwoordt de artikel 40 vragen die gesteld zijn door de heer Straver (PvdA).

  Voorgesteld besluit

  * Instemmen met de beantwoording van de artikel 40 vragen van de heer Straver.

 4. 4

  Gedurende het jaar 2023 heeft het team Vastgoed belangrijke stappen gezet t.a.v. de professionalisering van het team. Zo is onder andere de visie & strategie geactualiseerd, de beleidsnota Vastgoed vastgesteld, de verduurzamingsopgave verder opgepakt en het vastgoedbeheersysteem VBS geoptimaliseerd. Team Vastgoed is echter nog niet klaar met haar professionaliseringsslag dat, ook door veranderingen op het personele vlak en in de markt, financiële gevolgen heeft voor de begroting 2024.

  Voorgesteld besluit

  1. Incidentele budgetten beschikbaar te stellen ad. € 562.120,- en deze te dekken ten laste van de reserve Vastgoedmanagement;
  2. Incidentele opbrengsten uit verkopen vastgoed en snippergroen ad. € 791.153,- te storten in de reserve Vastgoedmanagement;
  3. Een bedrag van € 100.000,- ten behoeve van werkzaamheden in de Castellum garage te dekken ten laste van beschikbare middelen binnen de voorziening grootonderhoud Parkeren;
  4. Een bedrag van € 54.000,- ten behoeve van een adviseur CEV/WKO te dekken ten laste van beschikbare middelen binnen de reserve CEV/WKO;
  5. Een bedrag van € 60.000,- ten behoeve van de inhuurkosten project uurverhuur sportaccommodaties te dekken ten laste van de meeropbrengsten verhuur sporthallen;
  6. Bovenstaande financiële gevolgen, middels een verzamelbegrotingswijziging, onderdeel laten zijn van besluitvorming via de Voorjaarsnota 2024.

 5. 5

  De benoemingstermijn van de extern adviseur loopt af. Het lid is herbenoembaar. Deze extern adviseur wordt dan ook voor benoeming in een tweede termijn in aanmerking gebracht.

  Voorgesteld besluit

  Mevrouw I. van Langelaar – van Kesteren herbenoemen als extern adviseur.

 6. 6

  In de tarieventabel van de Legesverordening 2024 is per abuis een tarief weggevallen. Met deze wijziging wordt het tarief weer opgenomen in de tarieventabel. Verder zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de Legesverordening 2024 en bijbehorende tarieventabel.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen tot het vaststellen van de volgende verordening op de heffing en
  invordering van:
  1. leges plus tarieventabel 2024, eerste wijziging
  (gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid,
  aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet
  en artikel 13.1a van de Omgevingswet).

 7. 7

  Sunset Beachbar heeft een verzoek gedaan om aangewezen te worden tot vaste trouwlocatie voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Sunset Beachbar heeft op dit moment een huurcontract voor bepaalde tijd voor de locatie dat van rechtswege eindigt op 30 september 2025. Ook de omgevingsvergunning is voor bepaalde tijd afgegeven. De toegekende horecabestemming voor de locatie is op dit moment van tijdelijke aard. Omdat in de beleidsregels criteria huwelijkslocaties is opgenomen dat de aanwijzing van een locatie tot vaste huwelijkslocatie voor onbepaalde tijd is, kan de locatie op dit moment niet worden aangewezen tot vaste locatie. Wel kan de locatie onder voorwaarden op verzoek worden aangewezen tot huwelijkslocatie voor één dag.

  Voorgesteld besluit

  Het verzoek van Sunset Beachbar om aangewezen te worden tot vaste huwelijkslocatie af te wijzen.