Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overzicht College Besluiten

dinsdag 2 april 2024

12:00
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
J.W.E. Spies

Agendapunten

 1. 1

  De contracten voor het onderhouden van de natuurgras sportvelden en de honk- en softbalvelden (gravel) zijn verlopen. In het verleden waren dit meerdere losse contracten, deze losse contracten worden nu gebundeld in één contract. Dit nieuwe contract is nog niet gereed echter moeten de natuurgras sportvelden en de honk- en softbalvelden wel onderhouden worden. In dit geval heeft het college besloten om af te wijken van de Aanbestedingswet 2012 om de dienstverlening aan de gebruikers van onze natuurgras sportvelden en honk- en softbalvelden te kunnen waarborgen en deze diensten voor het jaar 2024 (periode eind maart 2024 tot en met november 2024) enkelvoudig onderhands uit te vragen.

  Voorgesteld besluit

  Besluiten om ter overbrugging van de periode tot het sluiten van een nieuw contract akkoord te gaan met twee enkelvoudige onderhandse aanbestedingen voor het speelklaar maken van het de honk- en softbalvelden (gravel) en het maaien, verticuteren, beluchten, bezanden, vegen, slepen, doorzaaien, ongedierte en onkruidbestrijding , etc. van natuurgrasvelden.

 2. 2

  De telefooncentrale is hard aan vernieuwing toe. Alphen aan den Rijn is één van de 44 gemeenten die meedoet aan de landelijke VNG aanbesteding en realisatie van het nieuwe telefonieplatform.
  Hierover is al een besluit genomen in november 2022. Dit besluitformulier gaat over de financiering van het nieuwe telefonieplatform.
  Daarnaast was Alphen aan en Rijn was één van de vijf gemeenten die participeerde in de beoordelingscommissie. Het nieuwe telefonieplatform zal de oude centrale vervangen en de organisatie met alle medewerkers zal dan met Microsoft Teams gaan bellen. Dit geldt voor de gemeente Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem.
  Het gebruik van het nieuwe telefonieplatform geldt voor de hele organisatie. Het betreft technische en functioneel componenten maar ook organisatorisch vraagt het de nodige aandacht op het gebeid van in gebruik name, kennis en adoptie.
  De nieuwe telefoonoplossing past in de toekomstbestendige gemeentelijke dienstverleningsvisie 2024-2028 waarbij het KCC vanuit de omnichannel-gedachte kan werken.
  Het onderdeel KCC is de grootste afnemer en gebruiker hiervan vandaar dat het gevraagde besluit voor extra budget wordt geïnitieerd vanuit Publieksdienstverlening, teamleider KCC.
  Het gevraagde budget geldt alleen voor de gemeente Alphen aan den Rijn.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1. Een incidenteel implementatiebudget van € 250.0000 voor het nieuwe telefonieplatform
  beschikbaar te stellen ten laste van de teruggave BVO 2023. Deze teruggave BVO 2023
  wordt teruggestort in de algemene middelen bij de vaststelling van de jaarrekening
  2023.
  2. Een structureel uitvoeringsbudget van € 86.000 voor het nieuwe telefonieplatform
  beschikbaar te stellen. Hiervan komt vanuit de eigen middelen/uitvoeringsprogramma
  € 40.000 en vanuit de BVO € 46.000.
  3. Het implementatiebudget van € 250.000 en het structurele uitvoeringsbudget verwerken
  in de Voorjaarsnota 2024.

 3. 3

  Het college gaat een convenant aan met het ServiceHuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) en 30 gemeenten om de gehandicaptenparkeerkaart (GPK) te digitaliseren. Omdat meerdere gemeenten zijn overgestapt naar het gebruik van scanauto’s voor de handhaving van parkeren, waaronder Alphen aan den Rijn, gaat dat bij veel gebruikers goed, maar bij houders van een GPK niet. De GPK is een papieren kaart die achter de voorruit wordt geplaatst en een scanauto kan deze niet lezen. Dit zorgt ervoor dat er (onterechte) naheffingen worden opgelegd met vervelende gevolgen voor kaarthouders en gemeente. In Alphen aan den Rijn is de GPK al gedigitaliseerd, maar dat is alleen voor Alphen aan den Rijn. De GPK-houder moet dit in iedere gemeente apart regelen. Daarom heeft Alphen aan den Rijn zich hard gemaakt voor een landelijke oplossing. En die wordt nu met het convenant geregeld.

  Voorgesteld besluit

  1. Bijgevoegd convenant aangaan en door de burgemeester laten ondertekenen;
  2. Bijgevoegde concept-brief vaststellen en aan de raad verzenden waarin de raad wordt geïnformeerd over het digitaliseren van de gehandicaptenparkeerkaart en de landelijke oplossing die hiervoor geïntroduceerd wordt.

 4. 4

  Alle ISK leerlingen gedurende het schooljaar 2024-2025 te huisvesten in het voormalig Scala hoofdlocatie aan de Diamantstraat Na afloop van dat schooljaar de leerlingen te huisvesten in een ander semipermanent gebouw. Ambtelijk en bestuurlijk het komende jaar inzetten op financiering vanuit het Rijk hiervoor. Het ministerie van Onderwijs geeft op dit moment geen enkele opening hiervoor.

  Voorgesteld besluit

  · de hoofdlocatie van het Scala College inclusief sporthal Arena aan de Diamantstraat in stand
  te houden tot de zomer van 2025 teneinde de ruimtelijke ontwikkeling aldaar niet te
  vertragen
  · de hoofdlocatie van het Scala College aan de Diamantstraat 31 voor SCOPE scholengroep
  beschikbaar te stellen voor het huisvesting van ISK leerlingen gedurende het schooljaar
  2024/2025; de exploitatiekosten hiervan komen voor rekening van SCOPE scholengroep;
  · de kosten voor het minimale onderhoud aan het hoofdgebouw als gevolg van het één jaar
  langer in stand houden worden gedekt vanuit de inkomsten van programma Nieuwkomers;
  · de semipermanente locatie van het Scala College, Diamantstraat 31, te verplaatsen naar een
  te onderzoeken locatie;
  · de semipermanente locatie van het Scala College, Diamantstraat 31, voor SCOPE
  scholengroep beschikbaar te stellen voor de huisvesting van ISK leerlingen vanaf het
  schooljaar 2025/2026, buiten de locatie van het Scala college;
  · de schoolbesturen en de directe omgeving van het Scalacollege schriftelijk te informeren;
  · in mei 2024 een voorstel ter dekking voor het langer in stand houden van de sporthal de
  Arena én de Rijnstreekhal aan de gemeenteraad aan te bieden.

 5. 5

  Op grond van de wet (nu Omgevingswet, in 2023 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het hieruit voortvloeiende Besluit omgevingsrecht) zijn we verplicht om jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast te stellen, waarin we aangeven welke activiteiten we in het komende jaar zullen uitvoeren op het gebied van vergunningverlening en handhaving van het omgevingsrecht.
  Het uitvoeringsprogramma moet jaarlijks geëvalueerd worden en vastgelegd worden in een verslag. Na vaststelling moet dat verslag gedeeld moet worden met de gemeenteraad en Provinciale Staten (in het kader van interbestuurlijk toezicht). De evaluatie van het jaar 2023 is vastgelegd in het Jaarverslag VTH Wabo 2023.

  Voorgesteld besluit

  1. Vaststellen van het Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Wabo 2023;


  2. De Gemeenteraad en Provinciale Staten van Zuid-Holland hierover informeren.

 6. 6

  Jaarlijks zijn we verplicht een leerplichtverslag te maken over het afgelopen schooljaar. Bijgaand treft u het leerplichtverslag 2022-2023 aan.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het leerplichtverslag 2022-2023 en deze ter kennisgeving aan de gemeenteraad te sturen.

 7. 7

  Onze gemeente staat voor de opdracht om de grote vraag naar woningen zo veel mogelijk binnenstedelijk op te lossen. Op locatie Euromarkt zijn nu bedrijvigheid en (perifere) detailhandel gevestigd. Op initiatief van de vastgoedeigenaren is een visie (volumestudie) ontwikkeld, dat een belangrijk deel van de huidige functies combineert met substantiële woningaantallen. Het schetsplan is op in de Informatiemarkt 19 januari 2023 gepresenteerd aan de raadscommissie Ruimtelijk Economisch Domein. De beoogde ontwikkeling markeert een significante transformatie van de locatie naar een levendige woonomgeving.
  Door het planontwikkelingsproces maximaal parallel te plannen is het mogelijk om de ontwikkelingstijd te verkorten van ca. zes naar ca. twee jaar.
  Randvoorwaarde hierbij is dat de uitgangspunten voor het project in een vroeg stadium zijn vastgelegd en vastgesteld door de gemeenteraad. De uitgangspunten en het ontwerp worden door gemeente en ontwikkelaar samen en in afstemming met de klankbordgroep in korte tijd uitgewerkt zodat er een optimale afstemming is. Na afronding van het planproces kan de raad toetsen of aan deze uitgangspunten is voldaan en besluiten over de af te geven omgevingsvergunning.
  In deze Nota van Uitgangspunten zijn alle vigerende beleidskaders opgenomen en is waar mogelijk ook rekening gehouden met ambities.

  Voorgesteld besluit

  1. Nota van Uitgangspunten voor de herontwikkeling van de locatie ‘Euromarkt’ ter vaststelling aan de Raad aan te bieden.
  2. Na vaststelling van de Nota van Uitgangspunten door de Raad, deze als allonge toe te voegen aan de anterieure overeenkomst, zoals ondertekend op 17 april 2023 (zaaknummer 3067512)

 8. 8

  Op 4 april 2022 is er een omgevingsvergunning aangevraagd ten behoeve van de realisatie van een insteekhaven met botenberging op het adres Dorpsstraat 70 te Koudekerk aan den Rijn. Het plan past niet binnen de ter plaatse geldende beheersverordening ‘Koudekerk aan den Rijn, 2018’. Ter plaatse geldt de bestemming ‘gemengd’. De bestaande gebouwen op het perceel en de grond eromheen is in gebruik ten behoeve van het wonen en dit gebruik is passend binnen de bestemming ‘gemengd’. Het botenhuis wordt echter buiten het bouwvlak gebouwd en de bestemming gemengd staat geen insteekhaven toe. Daarom is de vergunning aangevraagd in afwijking van de beheersverordening en is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld om aan te tonen dat sprake is van ‘een goede ruimtelijke ordening’.
  Het plan heeft ter inzage gelegen voor zes weken. Gedurende deze periode zijn er 3 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn beantwoord in een beantwoordingsnota. De zienswijzen hebben aanleiding gegeven voor het opstellen van een nieuwe bezonningsstudie en het herstel van enkele slordigheden in de ruimtelijke onderbouwing. De zienswijzen geven echter geen aanleiding om de vergunning niet te verlenen.
  Het college van B&W heeft daarom besloten om in te stemmen met het plan en in te stemmen met de beantwoordingsnota van de zienswijze en de vergunning te verlenen.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de bijgaande beantwoordingsnota van zienswijzen voor het plan voor
  de realisatie van een insteekhaven met botenberging op het perceel Dorpsstraat 70 te
  Koudekerk aan den Rijn
  2. Medewerking verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van een
  insteekhaven met botenberging op het perceel Dorpsstraat 70 te Koudekerk aan den
  Rijn.

 9. 9

  Op 12 oktober 2023 heeft de raad het Programma Fietshart Alphen aan den Rijn vastgesteld.
  In het Programma werkt de gemeente Alphen aan den Rijn samen met haar fietspartner aan het stimuleren van het fietsgebruik onder diverse doelgroepen en het positioneren van de gemeente als fietsgemeente van Holland. Fietsen is niet alleen duurzaam en gezond maar draagt tevens bij aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze gemeente. Middels bijgevoegde raadsbrief wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken van het Programma Fietshart, de projecten die gestart zijn en projecten die dit jaar op de planning staan.

  Voorgesteld besluit

  Het college besluit de gemeenteraad te informeren met bijgevoegde raadsbrief.

 10. 10

  Aan het college wordt voorgesteld bijgevoegd raadsinformatiebrief (RIB) de raad te informeren over het akkoord op het landelijk tarief Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en de caseload verlaging. De brief gaat in op het landelijk akkoord, het bovenregionale en regionale plan van aanpak, de financiële consequenties en lokale ontwikkelingen.

  Voorgesteld besluit

  De raad te informeren via bijgevoegd raadsinformatiebrief over het akkoord op landelijke tarieven en caseloadverlaging jeugdbescherming en jeugdreclassering

 11. 11

  De raad wordt per brief geïnformeerd over de stand van zaken van de gevel- en dakrenovatie van het gemeentehuis.

  Voorgesteld besluit

  De raad door middel van bijgevoegde raadsbrief informeren over de stand van zaken van de gevel- en dakrenovatie gemeentehuis.

 12. 12

  Het college geeft een reactie op de ingediende zienswijzen over het project ‘The Winston’ van Niersman B.V. en vraagt de gemeenteraad tot het afgeven van een definitieve verklaring van geen bedenkingen om het project met 71 woningen mogelijk te maken.

  Voorgesteld besluit

  1. De zienswijzen ontvankelijk te verklaren.
  2. Op de zienswijzen te reageren conform bijgevoegde nota van antwoord.
  3. De raad te verzoeken een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning voor de bouw van 71 woningen, ‘The Winston’ te Alphen aan den Rijn.